Veřejné projednání Strategie rozvoje města

Veřejné projednání Strategie rozvoje města
8.4.2019
V rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 se 4. 4. 2019 od 16.00 hodin v Kulturním domě uskutečnilo veřejné projednání. Přítomno bylo 33 občanů.

 

Veřejné projednání zahájil náměstek Ing. Pavel Tošovský, který přivítal všechny přítomné a představil externího zpracovatele strategického plánu Zástupci společnosti KPMG Česká republika, která strategii vytváří, představili proces zpracování Strategie 2030 a seznámili veřejnost s výsledky vyhodnocení současné Strategie do roku 2020.

Veřejnosti byly představeny hlavní problémy evaluace Strategie 2020. Zásadním problémem je nedostatek kvalitních dat a informací pro měření vývoje. U relativně velkého množství cílů nebylo možné provést žádné vyhodnocení právě z důvodu chybějících dat. Nová Strategii 2030 bude zaměřena na tvorbu srozumitelných a měřitelných ukazatelů, vymezení menšího počtu měřítek a účinného sdílení a získávání dat.

Dále byly veřejnosti představeny výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na území města v období od 9. 1. 2019 do 31. 1. 2019. Jeho cílem bylo zjistit, jak se občanům v našem městě žije, kde vidí jeho problémy a kam si přejí město v budoucnu směřovat. Partner města informoval veřejnost také o tom, že v průběhu měsíce ledna a února byly provedeny hloubkové rozhovory se zástupci města a s vybranými osobnostmi města (např. z UJEP, Masarykovy nemocnice, Činoherního studia atd.). Výstupy z těchto rozhovorů a dotazníkového šetření jsou promítnuty do analytické části Strategie a budou jedním z podkladů návrhové části.

Veřejnosti byla ve stručnosti představena analytická část Strategie 2030. V analytické části jsou definovány výchozí podmínky města, je provedena socioekonomická analýza a sektorová analýza. Součástí je také finanční analýza, analýza cílových skupin a analýza rizik. Pro zpracování Strategie 2030 byl zvolen multidisciplinární přístup. Cílem je omezit tradiční sektorový pohled na strategický rozvoj města, podle kterého byla sestavena současná Strategie 2020. Výsledkem analytické části je tedy vymezení základních průřezových, tematických oblastí řešených v rámci návrhové části.

Během dotazů se několik občanů města zajímalo o to, jakým způsobem bylo veřejné projednání Strategie 2030 propagováno. Z jejich pohledu byla propagace této akce nedostačující.

Cílem tohoto setkání byla moderovaná debata s občany ve vybraných tematických oblastech. Prvním z nich byla Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel, dalším Prosperita města, Image města jako metropole regionu a Udržitelná mobilita. Přítomní se rozdělili do dvou skupin dle jejich zájmu o jednotlivá témata.

V první části debaty veřejnost diskutovala se zpracovatelem a úředníky o tématech, jako je sociální soudržnost, stav bydlení ve městě, životní prostředí, dostupnost a úroveň zdravotnictví, nabídka kulturních a volnočasových služeb, podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost, průmyslové zóny, trh práce a nezaměstnanost, dostupnost pracovní síly, oblast školství a vzdělávání, univerzita atd. Ve druhé části debaty veřejnost diskutovala se zpracovatelem a úředníky o tématech, jako je územní plánování, veřejný prostor, spolupráce, partnerství a mezinárodní spolupráce, potenciál cestovního ruchu, mediální obraz města, dopravní situace, tranzitní doprava přes město, parkování ve městě, hromadná doprava, vnější dostupnosti, cyklistická doprava, atd.

Všechny podněty z obou diskusních bloků byly zpracovatelem zaznamenány a budou použity při tvorbě návrhové části Strategie 2030 a při uvažování nad vizí a budoucím směřováním města. V dalších měsících proběhnou setkání pracovních skupin pro tvorbu návrhové části Strategie 2030.

Zájemci o působení v pracovních skupinách mohou kontaktovat Odbor strategického rozvoje MmÚ na e-mailu: lucie.sadlova@mag-ul.cz nebo tomas.koci@mag-ul.cz.

Ing. Lucie Sádlová

vedoucí oddělení koncepcí