Vyjádření města k bodům mimořádného zastupitelstva

Vyjádření města k bodům mimořádného zastupitelstva
17.2.2023
Na výzvu opozičních zastupitelů bylo svolané mimořádné jednání zastupitelstva na pátek 17. února. Z důvodu nedostatečného počtu hlasů opozičních zastupitelů nedošlo ke schválení programu.


Pro program jednání zastupitelstva města hlasovalo pouze 10 zastupitelů z celkových 27.

Témata, která měla být na zastupitelstvu projednána, však považuje vedení města za závažná pro město Ústí nad Labem a vyjádřila se k jejich řešení prostřednictvím tiskové konference.

 

Vyjádření rady města k navrhovaným bodům:

Hrozba ztráty zdroje tepla na Střekově

Problematiku zdroje tepla pro část města Střekov řeší město už od roku 2019 na různých úrovních, počínaje jednáními se společnostmi THMÚ, s.r.o. a ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ ESCO, a.s. a ERÚ až snahou o vzbuzení zájmu na nejvyšší politické scéně.

Střekov má necelých 14 000 obyvatel a velká část z nich je závislá na zásobování teplem právě od společnosti Energy Ústí nad Labem, a.s., a to buď napřímo, nebo zprostředkovaně společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. (THMÚ). Společnost THMÚ je vlastněna podílově městem Ústí nad Labem (44,17 %) a společností ČEZ Teplárenská, a.s. (55,83 %) a redistribuuje cca 15 % tepla a teplé užitkové vody vyrobené společností Energy Ústí nad Labem obyvatelům města většinou v sídlištní výstavbě. 70 % produkce tepla vyrobeného společností Energy Ústí nad Labem je dodáváno napřímo výrobním závodům v areálu bývalé Setuzy (Viterra Czech, s.r.o. a Chemoprojekt, a.s. – cca 60 % + 10 % vyrobeného tepla). Zbývající část tepla cca 15 % slouží k přímému zásobování zhruba 160 soukromých odběrných bodů.

O společnosti Energy Ústí nad Labem je známo, že neplatí za emisní povolenky, za toto jednání jí již byly uloženy pokuty. Společnost je na tom z ekonomického hlediska velmi špatně. Každý investor, který by chtěl podnik na Střekově převzít, by musel mimo kupní ceny uhradit také přibližně půlmiliardové dluhy, zejména vůči státu.

Na trhu existují firmy schopné teplárnu provozovat, ale žádná z nich není ochotná povinně převzít dluhy. Případný odkup pouze teplárny jako uhelného zdroje je v současné době nerealizovatelný.

Podnikatelské jednání firmy Energy je sociálně nebezpečné a protiprávní. Neřešení tohoto problému ohrožuje obyvatele a podnikatele čtvrti Střekov. Pro město z toho pramení nejistota, jak zabezpečit tyto dodávky tepla a teplé vody pro všechny, kteří jsou tímto problémem postiženi.

Výsledkem jednání města je částečné řešení situace, kdy se podařilo zajistit mobilní zdroje tepla. Dva jsou již potvrzené, v případě dalších čtyři pokračuje správní řízení u krajského úřadu, protože společnost Energy se jejich umístění brání a řízení napadla. Další jednání budou i nadále probíhat s příslušnými orgány, tak aby Sřekov nezůstal bez dodávek tepla.

 

Odvrácení demolice správní budovy Schicht – Setuza

Rozhodování o demolici je záležitostí výkonu přenesené státní správy. Zabývá se jím stavební úřad, který je nezávislý. Majitel objektu splnil všechny podmínky, které od něj stavební úřad požadoval, a proto došlo k povolení demolice. Povolení k demolici zdevastovaného objektu, ve špatném technickém stavu, se však týká jeho spodní části (s průjezdem). Způsob záchrany cennější horní části budovy je na majiteli.

Vedení města aktivně hledalo možnosti řešení. Zástupci města se sešli s majitelem objektu a o problematice hovořili. Řešili společně možnosti dalšího využití objektu (výroba, administrativa, kultura), financování jeho provozu (z veřejných nebo soukromých prostředků), zda má o objekt zájem jiný investor (z firemní nebo veřejné sféry) a zda jsou možnosti financování případné rekonstrukce (české nebo evropské dotace, vlastní zdroje majitele, peníze jiného investora). Bohužel jednání proběhlo bez kladného závěru.

V rámci hledání řešení došlo také ke kontaktování Ministerstva kultury ČR, prostřednictvím dopisu adresovaného ministrovi kultury s návrhem možnosti využití a s výzvou o připojení se k úsilí o záchranu budovy prostřednictvím státních a možná i evropských prostředků tak, aby kdysi reprezentativní budova mohla opět ožít. Současně došlo také k interpelace s žádostí o návrh řešení v Poslanecké sněmovně ČR. 

Ministerstvo kultury v úterý 14. února zahájilo správní řízení o prohlášení správní budovy Schichtových závodů za státem chráněnou památku, Ministerstvo však nezahrnulo spodní část budovy do správního řízení o prohlášení stavby za státem chráněnou památku.

 

Kvalita služeb AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Vztah statutárního města Ústí nad Labem a společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. je daný platnými smlouvami a legislativou, případné nedostatky se řeší s příslušnými odbory magistrátu.

V současné době se také připravuje výběrové řízení na zajištění obdobných služeb na další období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2031.

Radní schválili na konci ledna vyhlášení veřejné zakázky s názvem Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění 426 942 592 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem. U směsného odpadu jde o sběr, svoz a odstranění odpadu, včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely. Dále poskytování mimořádných služeb souvisejících s odstraňováním netříděného odpadu a nečistot zejména v souvislosti s přírodními katastrofami, nepříznivými klimatickými jevy a haváriemi. U tříděného odpadu jde o sběr, svoz a zajištění využití odpadu. Také o svážení odpadu ze zeleně, objemného a nebezpečného odpadu či provoz sběrných dvorů včetně zajištění jejich využití.