Změna zákazu odběru povrchových vod

Změna zákazu odběru povrchových vod
17.8.2020
Zákaz odběru povrchových vod změnil vodoprávní úřad Magistrátu města Ústí nad Labem. Ze zákazu byly vyjmuty úseky řek Labe a Bílina na Ústecku.

 

Toto opatření týkající se Labe a Bíliny bylo vydáno po dohodě se správci těchto vodních toků Povodí Labe a Povodí Ohře na základě vyhodnocení průběhu hydrologické situace a s přihlédnutím ke skutečnosti, že aktuálně platná povolení pro odběr povrchových vod z vodních toků Bílina a Labe na Ústecku neohrozí svým objemem ekologickou stabilitu vodních ekosystémů v těchto tocích a ekosystémů na vodu z těchto toků vázaných.

Opatření nabylo působnosti dnem zveřejnění na úřední desce dne 17. srpna 2020 a platí to odvolání. Podrobnosti zde.