TISKOVÁ ZPRÁVA

30.11.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 28. 11. 2022

 

1. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022

Rada města souhlasila s rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022 v celkové výši 185 659 000 Kč. Jde o přesun financování akcí do následujícího roku, prostředky jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2023. Mezi nejnákladnější přesunuté akce patří: Muzeum – PD Inteligentní zelený depozitář 21. století – 12 500 000 Kč, Změna a aktualizace územního plánu 5 985 000 Kč, Rekonstrukce služebny MP Na Nivách – 25 739 000 Kč či rekonstrukce komunikací – 26 100 000 Kč.

 

2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2026

Návrh rozpočtu města pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2026 projednala rada města. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Radní souhlasí s příjmy rozpočtu v celkové výši 2 503 835 100 Kč, výdaje by měly dosáhnout výše 2 788 511 100 Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude pokryt z přebytků hospodaření města v předchozích letech.

Neinvestiční část rozpočtu činí 2 329 066 100 Kč. Pro městské obvody je určeno 204 231 000 Kč, což je o 29,2 mil. Kč více než v letošním roce.

Investiční část rozpočtu je ve výši 459 445 000 Kč. Splátky úvěrů jsou ve výši 102 605 000 Kč.

Rada také souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru do výše 300 000 000 Kč s bankou, která navrhne nejvýhodnější podmínky. Základní podmínky jsou: čerpání úvěru v letech 2023–2026, splácení od roku 2027 po dobu šesti následujících let.

Radní dále doporučují zastupitelstvu města zmocnit radu města schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč a v případě, že se jedná o zapojení přijatých účelových prostředků do výdajové části rozpočtu i nad limit 5 mil. Kč.

V oblasti neinvestičních výdajů lze v r. 2023 předpokládat nárůst nákladů v odpadovém hospodářství o 21,7 mil. Kč na 113,2 mil. Kč. Dalším výrazným zvýšením výdajů města budou finanční prostředky pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem ve výši 367,6 mil. Kč, což je o 40 mil. Kč více než letos. Na údržbu a opravy místních komunikací bude určeno o 12,7 mil. Kč více – celkem 49 mil. Kč. Na 128,6 mil. Kč (+15,2 mil. Kč) vzroste rozpočet městské policie. Na podporu kultury a sportu je v rozpočtu pamatováno s téměř 70 mil. Kč. Zachována zůstane i podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo akce zdravotně postižených osob. Půl milionu korun je připraveno na dotace podporující aktivity seniorů.

O 115,5 milionu korun – na více než půl miliardy vzroste rozpočet odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic. 451,6 mil. Kč z toho je určeno na financování příspěvkových organizací. Jde nejen o příspěvky na provoz škol a školek, domovů seniorů a dalších příspěvkových organizací jako jsou Městské služby, Zoologická zahrada, Muzeum města, Kulturní středisko či Činoherní studio, ale také pro Severočeské divadlo ve výši 33 mil. Kč.

Pedagogové škol ve vyloučených lokalitách i v příštím roce mají dostat zvýšené mzdy za práci ve složitých podmínkách. V rozpočtu se na to počítá s více než 3 mil. Kč.

V investiční části rozpočtu bude v příštím roce k dispozici 459,4 mil. Kč (+ 103 mil. Kč). Investice do rekonstrukce majetku města představují 171,9 mil. Kč. Zahrnuje to především: rekonstrukce komunikací Mezní, Školní, Návětrná a Vojnovičova, rekonstrukci služebny MP Na Nivách, rekonstrukci mostního objektu v ul. Ryjická, rozšíření veřejného osvětlení, vybudování přechodu pro chodce ve Svádově - Vítězná, stavební úpravy krizových bytů v ul. Matiční aj. Projektové práce si vyžádají více než 62 mil. Kč. Na rozvojové investice je určeno 123,8 mil. Kč. Jedná se o investiční akce Čelakovského – smíšený dům, Modernizace učeben ZŠ, Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy, Stavba tenisové haly a akce Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská.

Do Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady se pro rok 2023 počítá s přídělem ve výši 20 mil. Kč, k této částce se doplňuje dalších 29 mil. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku.

 

4. Technologická linka pro zpracování akumulátorů – oznámení záměru EIA

Nesouhlas se záměrem Technologické linky pro zpracování akumulátorů vyslovila rada města, a to z důvodu využití technologie, která byla ověřena pouze na základě řady laboratorních a poloprovozních zkoušek a nelze tak ověřit a vyloučit negativní vliv na zdraví obyvatel. Společnost NIMETAL chtěla umístit v lokalitě Ústí nad Labem – Střekov (bývalý SEKOS) technologickou linku na zpracování vybraných druhů odpadů – použité malé a průmyslové akumulátory NiCd typu, tj. jejich sběr, demontáž akumulátorů, rozdělení na jednotlivé recyklovatelné složky a expedice jednotlivých vytříděných složek odpadů k dalšímu využití mimo areál provozovny. Vzhledem k faktu, že kadmium je toxický kov a akutní otravy kadmiem jsou velmi vážné, umístění technologické linky v bezprostřední blízkosti obytné zástavby (ulice Purkyňova, Myslbekova) se jeví jako velice nevhodné. V předloženém oznámení zcela chybí popis vlivu na zdraví obyvatel v případě havárie včetně popisu případného rozsahu zasažení okolí.

 

5. Rozpočtové opatření MP – Kamery Střekov

Rada města schválila přijetí a zapojení účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 550 000 Kč na schválený investiční projekt Ústí nad Labem – Kamery Střekov 2022.

 

6. Rozpočtové opatření MP – Osvětlení dětského hřiště

Rada města schválila přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 175 000 Kč na schválený investiční projekt – Osvětlení dětského hřiště 2022.

 

7. Změna č. 1 Územního plánu

Zahájení změny č. 1 bylo automaticky v den, kdy zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci usnesení o nepořizování změn územního plánu. Ve změně č. 1 je zahrnuto narovnání stavu u šesti lokalit, u kterých bylo určení využití zrušeno soudem nebo rozhodnutím krajského úřadu, dále pak nové vymezení zastavěného a zastavitelného území. Změna č. 1 prošla standardním procesem pořizování, kdy veřejné projednání proběhlo v dubnu tohoto roku a na jehož základě město obdrželo několik námitek a připomínek se kterými se vypořádalo. Nyní je do ZM předkládána finální podoba změny č. 1 včetně grafické části, která je posledním krokem k zreálnění samotné změny a uvedení v platnost.

 

8. Změna č. 2 Územního plánu

Dlouho očekáváná změna č. 2 je připravena k poslednímu kroku odsouhlasení finálního znění před nabytím účinnosti. Druhá změna nám definuje nezbytně nutnou dopravní a technickou infrastrukturu. Město tak bude moci po dlouhých letech přebudovávat plochy pro parkování za účelem jejich zkapacitnění. Jedná se o úpravu stání, z podélného na příčné v exponovaných lokalitách. V žádném případě se nejedná o velké parkovací plochy. Dále bude možné budovat nová kontejnerová stání v zeleni a případnou další technickou infrastrukturu. Změna byla pořizována ve zkráceném režimu, i tak se neobešla bez komplikací. Po obdržených připomínkách, které bylo potřeba zapracovat, bylo opakováno veřejné projednání a nyní je připravená změna v takové podobě, která jasně definuje, kde je možné tuto technickou a dopravní infrastrukturu budovat. Bod bude předložen ke schválení zastupitelům města.

 

9. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na parcelách v k. ú. Tuchomyšl a Předlice

Rada souhlasila s návrhem státního podniku DIAMO na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, na p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 1014/153, 1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. Předlice. Změna je v souladu s architektonicko-urbanistickou soutěží. Reflektuje vybudování zázemí rozvoje samotného jezera Milada.

Bod bude předložen ke schválení zastupitelům města.

 

16. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK

Radní schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK ve výši 1 000 000 Kč na stavební úpravy objektu č. p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty. Dne 10. 10. 2022 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje. Doba realizace do 31. 12. 2024. Finanční prostředky je potřeba zapojit do investiční části výdajového rozpočtu roku 2022. Město bude realizovat rekonstrukci objektu č. p. 183/9, ul. Matiční, na kterou je z vlastních prostředků vyčleněno 5 000 000 Kč.

 

18.  Cenové podmínky placeného státní 2023

Rada města schválila technickou úpravu cenových podmínek placeného stání na území města Ústí nad Labem. Tato úprava neprovádí žádné změny v cenách parkovného. Předmětem úpravy je zpřesnění výčtu čísel popisných, která jsou zahrnuty pro případný prodej rezidentních karet. Bylo provedeno sjednocení označení rezidentní zóny Kampus a doplnění výčtu čísel popisných pro parkování v ul. Kramoly.

 

19. Poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok 2022 – Severočeské divadlo

Rada města souhlasila s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo ve výši 979 000 Kč na úhradu nákladů za mzdové prostředky zaměstnanců organizace vč. odvodů, autorské honoráře a materiálové náklady. Bod bude předán ke schválení zastupitelstvu.

 

27. Poskytnutí prostředků z Fondu pro záchranu a rozvoj zoo

Rada města schválila poskytnutí investičních příspěvků Zoologické zahradě Ústí nad Labem ze zdroje Účelová investiční rezerva Fond pro záchranu a rozvoj ZOO v celkové výši 816 710 Kč. Rozpočtové opatření OMOSRI pro zoologickou zahradu bylo schváleno takto:

  • příspěvek ve výši 604 410 Kč na architektonické studie a projektové dokumentace: Otevřený výběh gibonů,
  • příspěvek ve výši 151 800 Kč na architektonické studie a projektové dokumentace: Ústecká outloní Noemova archa,
  • příspěvek ve výši 60 500 Kč na architektonické studie a projektové dokumentace: Modernizace spodního vstupu do zoo.

Příspěvek 604 410 Kč plánuje zoo využít na architektonickou studii a projektovou dokumentaci k vybudování nové moderní expozice otevřený výběh gibonů, která bude společná pro siky vietnamské a gibony bělolící. Projekt umožní návrat k chovu tohoto ohroženého primáta v moderní smíšené expozici a přinese větší atraktivitu pro návštěvníky. Předpokládaný termín realizace je do 31. 3. 2023. Částka 151 800 Kč je vyhrazena na architektonickou studii na kompletní rekonstrukci nevyhovujícího prostoru restaurace Koliba, kde má vzniknout moderní multifunkční vzdělávací komplex zaměřený na ochranu outloňů a doplněný občerstvením. Začátkem roku 2023 bude vypsané výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Investiční příspěvek ve výši 60 500 Kč poslouží k architektonické studii a projektové dokumentaci k modernizaci spodního vstupu do zoo. Cílem této studie je upravit vstup z Drážďanské ulice a poskytnout větší komfort návštěvníkům. Projekt počítá s revitalizací betonového prostranství, botanizací prostředí a instalací nových turniketů, které umožní sledování aktuální návštěvnosti a monitorování počtu návštěvníků v areálu zoo. Začátkem roku 2023 bude vypsané výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

 

29. Poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím

Radní schválili rozpočtové opatření OMOSRI v celkové výši 520 000 Kč. Finance pocházejí z rezervy na provoz ZŠ, MŠ a DDM. 300 000 Kč bude poskytnuto ZŠ Neštěmická na zabezpečení krytí zvýšených nákladů týkajících se dodávky tepla. 150 000 Kč ZŠ Hlavní na stejný záměr. 70 000 Kč je určeno MŠ Pohádka na nákup univerzálního robota do kuchyně. Rada dále schválila rozpočtové opatření ve výši 150 000 Kč (z rezervy na provoz DS, AD, PS) na poskytnutí příspěvku Pečovatelské službě Ústí nad Labem na pokrytí provozních nákladů.

 

31. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Rada vzala na vědomí podmínky vyplývající ze smlouvy č. 1211300002 o poskytnutí podpory a přílohy smlouvy ze Státního fondu životního prostředí České republiky a schválila uzavření této smlouvy. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) obsahuje výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Akční plán pro udržitelnou energii a klima by měl reagovat na probíhající změnu klimatu, která představuje jednu z největších globálních výzev naší doby, což vyžaduje okamžitá opatření a spolupráci mezi místními, regionálními a celostátními orgány na celém světě.

 

35. Finanční vypořádání dotací z participativního rozpočtu Ústečané společně

Rada schválila přijetí 219 000 Kč jakožto finanční vypořádání dotací určených na participativní rozpočet. Finance pocházejí od MO město a MO Severní Terasa, zbylé obvody finance kompletně vyčerpaly. Vratka ve výši 219 000 bude využita MO Střekov na akci Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově. Tato akce by měla být realizována do 29. září 2023.

 

38. Udělení stipendia studentům Filozofické fakulty UJEP

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč. Peněžitý dar ve výši 10 000 Kč bude poskytnut studentce Bc. Tereze Šťastné a 10 000 Kč studentu Bc. Davidu Šťastnému. Na společné stipendium byli studenti nominováni komisí za tvorbu průvodce a dokumentárního filmu Století čtvrti Klíše 1899 – 1999, který svým obsahem a populárně naučnou formou přispívá k poznání a popularizaci dějin Ústí nad Labem a zároveň seznamuje širokou veřejnost s dochovanou významnou architekturou z 19. a 20. století.