TISKOVÁ ZPRÁVA

16.12.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 14. 12. 2022

 

 

Veřejná zakázka Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část dodavateli KHL – EKO s nabídkovou cenou 514 500 Kč bez DPH. Uchazeči byli tři, nejvyšší nabídka byla 747 600 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je pokácení 21 lip rostoucích na pozemkové parcele č. 492 v ul. Truhlářova na Střekově, dále odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů, nákup a dovoz nových stromů a výsadba nových stromů a následná péče po dobu pěti let. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do dubna 2028.

 

Veřejná zakázka Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – výběr dodavatelů

Radní schválili přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Část 1 dodavateli CanoCar s nabídkovou cenou 1 856 710 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je pořízení 2 ks osobních automobilů na alternativní pohon – elektro bez dalších úprav pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem.

Dále také schválili přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Část 2 dodavateli Nelagia s nabídkovou cenou 5 600 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je pořízení 4 ks osobních automobilů dodávkového typu na alternativní pohon – elektro s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu tj. osob na invalidním vozíku pro: DPS Bukov – 1 ks, DPS Dobětice – 1 ks, DPS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi – 1 ks, DPS Severní Terasa – 1 ks.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmět veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení – etapa II z Národního plánu obnovy, a to prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem. V rámci úspěšné první žádosti byla schválená dotace ve výši 6 710 219 Kč. Maximální výše dotace pro rok 2022 činí 10 000 000 Kč, současná žádost je proto ve výši 3 289 781 Kč. Finance budou využity na výměnu veřejného osvětlení v Nových Skoroticích. Nové osvětlení sníží v lokalitě spotřebu – současný příkon je přes 40 000 W, plánované LED osvětlení s regulací bude mít příkon zhruba 7 000 W.

 

Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 886 340 Kč. Jedná se o zapojení dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů projektu Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV. Projekt je zaměřen na podporu řízení nástroje ITI v Ústecko-chomutovské aglomeraci na straně nositele ITI, kterým je statutární město Ústí nad Labem. Projekt cílí zejména na personální a administrativní podporu oddělení řízení ITI, které je zřízeno v rámci odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

Řád veřejného pohřebiště

Radní souhlasili se zněním řádu veřejného pohřebiště města Ústí nad Labem. Ten se týká pohřebišť v majetku či nájmu města (lokality Střekov, Skorotice, Krásné Březno, Vaňov, Mojžíř, Církvice a Svádov). Souhlas se zněním tohoto řádu udělil dne 23. listopadu 2022 i Krajský úřad Ústeckého kraje. Radní dále schválili pravidla postupu při skončení nájmu a nevyklizení hrobového místa. Účinnost pravidel i řádu je 1. 1. 2023.

 

Odvolání a jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města odvolala Bc. Martina Trnovce a Mgr. Richarda Matiaška z dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Místo nich s účinností od 16. prosince 2022 jmenovala do dozorčí rady Ing. Jaromíra Hůlu a Bc. Věru Fryčovou.

 

Souhlas s uzavřením pracovní smlouvy ředitele ZŠ Školní náměstí

Radní souhlasili s uzavřením pracovní smlouvy mezi Mgr. Bc. Martinem Košnarem (ředitelem ZŠ Školní náměstí) a Základní školou Ústí nad Labem Školní náměstí v souvislosti s realizací projektu Škola – místo setkávání. Mgr. Košnar bude od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2025 vykonávat práci kariérního poradce s pracovním úvazkem 0,4 (16 hodin týdně).

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. ZŠ Školní náměstí bude v rámci této výzvy podpořena dotací až do výše 11 586 000 Kč na způsobilé výdaje. Škola bude v rámci této výzvy realizovat zmíněný projekt Škola – místo setkávání. V rámci něj bude Mgr. Košnar vykonávat:

  • depistáž žáků ohrožených předčasným ukončením vzdělávání,
  • poskytování dlouhodobé individuální podpory žákům a jejich zákonným zástupcům,
  • podpora motivace k dalšímu vzdělávání,
  • identifikace bariér ve vztahu k dalšímu vzdělávání a formulace strategií pro jejich překonávání,
  • tvorba a naplňování individuálních přechodových plánů žáků mezi ZŠ a SŠ,
    koordinace spolupráce mezi ZŠ a SŠ,
  • koordinace spolupráce mezi školou, místními zaměstnavateli, úřadem práce, NNO, sociálními službami.