TISKOVÁ ZPRÁVA

18.1.2023

 

Rady města Ústí nad Labem 16. 1. 2023

 

1. Souhrnné zprávy ředitelů příspěvkových organizací

Rada města uložila ředitelům příspěvkových organizací předkládat pravidelně zprávy o činnosti jimi řízené organizace. Zprávy budou souhrnně distribuovány zastupitelům před zasedáním zastupitelstva, smyslem je dostatečná a pravidelná informovanost zastupitelů o činnosti organizací. Jde o příspěvkové organizace:

  • Městské služby Ústí nad Labem,
  • Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
  • Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
  • Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem,
  • Muzeum města Ústí nad Labem,
  • Činoherní studio města Ústí nad Labem.

 

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro dobrovolné hasiče

Radní schválili zapojení účelové neinvestiční dotace z MV ČR určené na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 v celkové výši 462 060 Kč. Tyto finance byly dále schváleny jako dotace pro MO město – 57 000 Kč pro JSDH Božtěšice a 405 060 Kč pro MO Neštěmice – JSDH Mojžíř.

 

6. Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem – vyhlášení zakázky

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 800 000 Kč bez DPH schválili radní. Předmětem zakázky je údržba již založených výsadeb v centru města Ústí nad Labem a výsadeb na okružních křižovatkách. Údržba na plochách bude spočívat zejména v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy a údržbě okrasných trav a trvalek. Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna jejich dosadba. Místem plnění je plocha mezi OC FORUM a OD LABE, zelený pás u OD LABE, plocha u plastiky u OD LABE, okružní křižovatka Dobětice, okružní křižovatka Klíše – Hvězda, zelený pás v ul. Panská, ovál u OC FORUM a okružní křižovatka pod Větruší. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

7. Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov – vyhlášení zakázky

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 300 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je údržba nové výsadby na okružní křižovatce Střekov, založení trvalkových výsadeb na přilehlých ostrůvcích a jejich následná údržba. Ta zahrnuje pravidelnou zálivku, pletí, údržbu stromů, trvalek, okrasných trav a cibulovin, čistotu ploch a v případě zcizení či úhynu dosadbu rostlin. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

8. Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem – vyhlášení zakázky

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 800 000 Kč bez DPH schválili radní. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem, a to údržba mobilních nádob s květinami, údržba závěsných květináčů na sloupech trolejového vedení a údržba květinových pyramid. Údržba zahrnuje instalace a demontáž závěsných květináčů a pyramid, výměnu zeminy, osazení květin na jaře a na podzim, v průběhu sezóny pravidelnou zálivku, pletí, čistotu a dosadbu zcizených květin. Místem plnění jsou mobilní nádoby (centrum města), kruhový objezd ELBA (Ústí nad Labem – Severní Terasa), závěsné květináče (centrum města) a květinové pyramidy (Mírové náměstí). Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

18. Souhlas s projektovou dokumentací přestavby stavby veřejných toalet na Bistro Park

Radní schválili udělení souhlasu statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka stavby veřejných toalet (na pozemku p. č. 741) s realizací přestavby na Bistro Park dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované architektonickou kanceláří Arkhitekton v souladu s podmínkou Smlouvy o nájmu a výpůjčce.

 

23. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – Hoření – UJEP

Rada schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 s nájemcem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Tím se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2025. Výše měsíčního nájemného se snižuje o 22 567 Kč bez DHP za pronájem prostor umístěných v části budovy Hoření 3083/13 „B“ v 1. PP o celkové výměře 541,60 m2, a to na dobu určitou – po dobu trvání nájemního vztahu s Ústeckým krajem, který prostory v současné době užívá za účelem umístění Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.

 

27. Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu – dodatek ke smlouvě

Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu. Předmětem dodatku je úprava termínu dokončení díla na 30. 6. 2023 a navýšení ceny díla z důvodu víceprací z částky 3 596 865 Kč na 4 492 725 Kč bez DPH, tj. navýšení o 24,9 %. Radní proto schválili zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 084 000 Kč na tuto akci.

 

31. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská – podání žádosti o dotaci

Radní vzali na vědomí informace o výzvě č. 53 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu vyhlášenou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR a schválili podání žádosti o dotaci na projekt Ústí nad Labem, ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská v rámci této výzvy. Projekt řeší zejména problematiku bezpečnosti chodců zřízením světelně řízených přechodů pro chodce, úpravou světelné signalizace, zastávek MHD či přechodů pro chodce na ulici Sociální péče v místní části Severní Terasa a zřízení světelně řízené křižovatky Bělehradská x Malátova, taktéž v místní části Severní Terasa. V této oblasti dochází k vysoké koncentraci lidí s ohledem na přítomnost krajské nemocnice, středních škol a zároveň s ohledem na skutečnost, že zde silniční provoz probíhá na čtyřproudých komunikacích. Předpokládané náklady jsou 120 000 000 Kč, předpokládaná dotace 90 053 453 Kč. Projekt bude realizován Odborem dopravy a majetku, finanční prostředky na tento projekt budou čerpány během roku 2023 a 2024.

 

32. Modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. etapa – podání žádosti o dotaci

Radní vzali na vědomí informace o výzvě č. 37 – Základní školy – SC 4.1 (ITI) vyhlášenou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR a schválili podání žádosti o dotaci na projekt Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. etapa v rámci této výzvy. Předmětem projektu je modernizace učeben v základních školách ve městě Ústí nad Labem: ZŠ Jitřní – jazyková a IT učebna; ZŠ Palachova – jazyková a IT učebna; ZŠ Neštěmická – přírodovědná a IT učebna; ZŠ Nová – učebna jazyků a digitechnologií. Součástí modernizace učeben je i plná konektivita včetně souvisejících stavebních prací (např. zajištění bezbariérového přístupu do učeben, bezbariérová úprava WC, oprava podlah, povrchů stěn, případně úpravy technického zařízení) a nové audiovizuální techniky a vnitřní vybavení učeben. Cílem je zabezpečení moderní výuky v souladu se současnými metodami vzdělávání. Předpokládané náklady jsou 71 200 000 Kč, příspěvek EU je 60 520 000 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 3 560 000 Kč. Projekt bude realizován Odborem městských organizací, strategického rozvoje a investic, finanční prostředky na tento projekt budou čerpány během roku 2023.

 

34. Ústecké Vánoce 2023 – podání žádosti o dotaci

Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Ústecké Vánoce na rok 2023 v rámci dotačního programu Ústeckého kraje s názvem Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2023. Předpokládaný příspěvek od Ústeckého kraje je 400 000 Kč a předpokládané celkové náklady projektu činí 2 647 000 Kč vč. vánoční výzdoby.

 

35. Family festival – podání žádosti o dotaci

Podání žádosti o dotaci na projekt Family festival v rámci dotačního programu Ústeckého kraje s názvem Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2023 schválili radní. Předpokládaný příspěvek od Ústeckého kraje je 400 000 Kč a předpokládané celkové náklady projektu činí 918 000 Kč. Druhý ročník Family festivalu se uskuteční v areálu Letního kina Ústí nad Labem v sobotu 27. 5. 2023. Akce nabídne široké spektrum aktivit nejen pro rodiny s dětmi. Na hlavní stage vystoupí zpěvačka Debbi, zpěvák Lipo, akci ukončí vystoupení zpěvačky Martiny Pártlové.

 

36. Rozpočtová opatření OMOSRI do rozpočtu roku 2022

Rada města schválila rozpočtové opatření OMOSRI v celkové výši 1 216 100 Kč. Jde o zapojení účelových neinvestičních dotací z MŠMT ČR v rámci projektu Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků takto:

•          ZŠ E. Krásnohorské – 400 000 Kč,

•          ZŠ a ZUŠ Husova – 396 940 Kč,

•          ZŠ Pod Vodojemem – 419 160 Kč.

 

43. Poskytnutí peněžitého daru pro prvního občánka města

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč zákonnému zástupci prvního občánka města Ústí nad Labem roku 2023, paní Barboře Šutičové, které se narodil 1. 1. 2023 syn Lukáš.

 

47. Změna organizačního řádu MmÚ – zřízení KAM

Rada schválila s účinností od 1. února 2023 následující organizační změny Magistrátu města Ústí nad Labem:

a)        zrušení 1 pracovního místa v oddělení sociálních služeb odboru sociálních služeb,

b)        zrušení 1 pracovního místa v oddělení veřejných zakázek právního odboru,

c)         zrušení 1 pracovního místa koordinátora zprostředkujícího subjektu ITI,

d)        zřízení v kanceláři primátora oddělení kanceláře architekta města,

e)        zřízení 4 pracovních míst v kanceláři primátora, z čehož 3 místa jsou zařazena do odd. kanceláře architekta města (vč. vedoucího odd.),

f)         zřízení 1 pracovního místa v oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství odboru životního prostředí,

g)        zřízení 1 pracovního místa v oddělení kontroly kanceláře tajemníka,

h)        změna názvu oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí na oddělení péče o děti a rodinu,

i)          změna názvu odboru sociálních věcí na odbor sociálně-právní ochrany dětí.

Zásadní změnou organizačního řádu je zřízení oddělení kanceláře architekta města, úkolem KAM by mělo být zejména napomáhat vedení města při formulování podnětů a záměrů v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury.

Celkový počet zaměstnanců MmÚ tak vzroste z 416 na 419.