TISKOVÁ ZPRÁVA

15.2.2023

 

Rady města Ústí nad Labem 13. 2. 2023

 

2. Jednání o smíru v soudním řízení se společností BPO spol. s r.o.

Rada vzala na vědomí informaci o soudním sporu mezi společností BPO, spol. s r.o., jako žalobcem, proti statutárnímu městu Ústí nad Labem, jako žalovaným, o zaplacení částky ve výši 1 500 000 Kč s příslušenstvím. Řízení před soudem již probíhá více než 7 let, přičemž mezi účastníky přetrvávala rozporná tvrzení, za roky se vzájemné postoje účastníků nepodařilo přiblížit. Soudem byl proto ustanoven znalec (Znalecký ústav stavební, s.r.o.), který vypracoval znalecký posudek, z jehož závěrů plyne, že činnosti, jež jsou uplatňovány v žalobě, byly skutečně provedeny, hrubým odhadem lze vyčíslit tyto činnosti žalobce specifikované v žalobním návrhu v částkách cca 300 až 400 000 Kč. Smír v navrženém znění, který představuje částku menší než 25 % původně žalované jistiny, a zároveň částku ve výši 350 000 Kč, což odpovídá částce uvedené v posudku soudního znalce, se jeví jako akceptovatelný. Další vedení soudního sporu povede pouze k riziku toho, že v důsledku názoru soudu, který vede k přiznání maximální částky stanovené znaleckým posudkem žalobci, by to pro město znamenalo uhradit vyšší částku včetně podstatné části nákladů řízení. K 31. 1. 2023 by takováto částka činila cca 867 000 Kč, přičemž v této částce nejsou zahrnuty veškeré náklady řízení. Rada proto schválila předložení smíru v soudním sporu v následujícím znění:

Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje zaplatit společnosti BPO, spol. s.r.o. na úplné vyrovnání veškerých nároků ve sporu ve výši 350 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % z částky 350 000 Kč za dobu od 25. 9. 2015 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku soudu. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Dále došlo ke schválení rozpočtového opatření právního odboru a finančního odboru ve výši 580 000 Kč.

 

3. Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů

Rada souhlasila se schválením obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích. Jedná se o nahrazení vyhlášky o zákazu alkoholu zrušené v roce 2022. Návrh OZV vychází především z textu předcházející zrušené vyhlášky, a to s ohledem na to, že její fungování bylo z hlediska praxe bez větších problémů. Dalším zdrojem byla metodika Ministerstva vnitra ČR, která se snaží předejít dalším problematickým formulacím textu, které by mohly být předmětem sporu. V neposlední řadě bylo podkladem jednání s městskými obvody, které proběhlo formou několika neformálních pracovních setkání. Cílem těchto jednání bylo upravit potřebné změny vyhlášky s maximálním ohledem na požadavky městských obvodů. Články 1 a 2 OZV jsou formulovány téměř totožně jako v předcházející OZV, v této části nedošlo k výrazným změnám. Naopak nově je vystavěn článek 3 předkládaného návrhu OZV. Tento článek upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Jeho obsah vyšel především z požadavků, které zazněly na jednáních. Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem je zakázáno: na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 až 4; na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, která jsou přístupná bez omezení, a v okruhu 20 m od nich; v okruhu 20 m od škol, školek a školských zařízení; v prostoru nástupišť městské hromadné dopravy, za nástupiště městské hromadné dopravy je považován veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem ve směru jízdy dopravního prostředku. Přílohy OZV byly upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům výkladu nálezu Ústavního soudu v souladu se stanoveným principem proporcionality, který obecně stanoví, že obec by neměla zákazy formulovat plošně, ale vždy jen v nejméně omezujícím rozsahu. Na základě tohoto požadavku byly přílohy č. 1 – 4 upraveny tak, aby nedocházelo k plošnému zákazu. Nově byl formulován i článek 4, který specifikuje výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů. Návrh vyhlášky bude předložen zastupitelům. 

 

6. Dodávka silové elektřiny z VN a NN – vyhlášení zakázky

Rada souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na burzovního dohodce pro zastupování města na burze pro výběr dodavatele elektrické energie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Jelikož se v současnosti prodává elektrická energie převážně za spotové ceny a uklidnění trhu se předpokládá v roce 2024, bylo doporučeno zajistit nového dodavatele pouze na jeden rok. Nový dodavatel by měl být vybrán do konce listopadu 2023. Účelem smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který provede centralizované zadání uvedené zakázky ve smyslu zákona pro magistrát města, všechny příspěvkové organizace města, úřady městských obvodů, veřejné osvětlení, Severočeské divadlo a Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Současným dodavatelem do 31. 12. 2023 je pro velkoodběr Veolia Komodity ČR, Pražská energetika pro veřejné osvětlení a Centropol Energy pro podnikatelský maloodběr.

 

9. Provoz Zimního stadionu Ústí nad Labem

S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace souhlasili radní. Jde o úpravu příspěvku na úhradu skutečně vynaložených nákladů na energie spotřebované v rámci provozu zimního stadionu za období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. U elektrické energie se jedná o navýšení 366 600 Kč, vodné navýšení o 61 000 Kč, u tepla o navýšení 296 730 Kč včetně DPH. Dále došlo k úpravě příspěvku od 1. 1. 2023 do maximální výše spotřeby elektrické energie 3 370 000 Kč, vodné a stočné 800 000 Kč a tepla 3 070 000 Kč, včetně DPH ročně. A to především z důvodu nárůstu cen energií a vyhodnocení skutečné spotřeby v roce 2022. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM provozuje zimní stadion od 1. 7. 2022. Při určení výše příspěvku se vycházelo z předpokládaných nákladů městských služeb a spotřeb za předchozí období, které však byly ovlivněny vládními opatřeními v rámci Covid-19. Zároveň byl v souladu se smlouvou a usnesením ZM poskytnut nájemci příspěvek na provoz ve výši 50 % ročního příspěvku. Toto rozdělení však s ohledem na energeticky náročnější druhou polovinu roku (tvorba ledové plochy a její udržování v teplých měsících) neodpovídá realitě. Zároveň u tepla došlo od 1. 8. 2022 ze strany dodavatele k 13% navýšení ceny.

 

13. Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2022/2023
Rada města schválila přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem v době letních prázdnin školního roku 2022/2023 takto:

 • Internátní mateřská škola, Čajkovského 1475/12 (7. 7. – 11. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Emy Destinové 2027/11 (10. 7. – 18. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Karla IV. 1241/41 (10. 7. – 11. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Marxova 219/28 (10. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Pastelka, Horní 195 (31. 7. – 31. 8. 2023),
 • Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7 (7. 7. – 18. 8. 2023),
 • Mateřská škola, 5. května 53 (7. 7. – 18. 8. 2023),
 • Mateřská škola Sluníčko, J. Jabůrkové 601/1 (1. 7. – 31. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Škroupova 307/7 (10. 7. – 18. 8. 2023),
 • Mateřská škola, V Zeleni 530/4 (10. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Vinařská 737/10 (3. 7. – 11. 8. 2023),
 • Mateřská škola Vyhlídka, Rozcestí 786/2 (17. 7. – 31. 8. 2023),
 • Základní škola a Mateřská škola Ústí n. L., Jitřní 277 (3. 7. – 18. 8. 2023),
 • Základní škola a Mateřská škola Ústí n. L, Nová 1432/5 (10. 7. – 18. 8. 2023),
 • Základní škola a Mateřská škola Ústí n. L, SNP 2304/6 (7. 7. – 18. 8. 2023),
 • Mateřská škola Centrum, Velká Hradební 12/43 (24. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Dobětice, Rabasova 3207/45 (10. 7. – 21. 7. 2023; 7. 8. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Kameňáček, Kamenná 1430/1 (3. 7. – 4. 8. 2023),
 • Mateřská škola Kytička, Pod Vodojemem 313/3b (3. 7. – 4. 8. 2023),
 • Mateřská škola Motýlek, Keplerova 782/26 (10. 7. – 21. 7. 2023; 7. 8. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Neštěmice, Mlýnská 385 (10. 7. – 21. 7. 2023; 7. 8. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Písnička, Studentská 6 (3. 7. – 4. 8. 2023),
 • Mateřská škola Pomněnka, Přemyslovců 652/14 (24. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Skalnička, Peškova 526 (24. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Skřivánek, Stříbrnické nivy 2429/6 (24. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Střekov, Sukova 1174/1 (10. 7. – 21. 7. 2023; 7. 8. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola Stříbrníky, Stříbrnická 3032/6 (3. 7. – 4. 8. 2023),
 • Mateřská škola U plavecké haly, Na Spálence 1022/27 (3. 7. – 4. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Větrná 2799/1 (24. 7. – 25. 8. 2023),
 • Mateřská škola, Vojanova 594/34 (3. 7. – 4. 8. 2023),
 • Mateřská škola Zvoneček, Školní 623/17 (24. 7. – 25. 8. 2023).

V letošním roce budou v průběhu měsíců července a srpna v provozu určené mateřské školy, které bude možné využít k umístění dětí. Mateřské školy se budou střídat tak, aby během prázdnin v jednotlivých obvodech nebyl najednou přerušen provoz všech předškolních zařízení. Jelikož se jedná o nadstandardní režim provozu těchto mateřských škol, budou stanovena kritéria pro přijetí dětí do náhradního provozu. V kmenových mateřských školách budou od 20. 2. 2023 k dispozici podrobné informace o možnosti využití náhradního umístění – rozpis provozu určených mateřských škol, počet volných míst, e-mailové kontakty pro přihlašování, kritéria a organizační pokyny k rezervaci míst. Provoz náhradních mateřských škol bude rovněž přerušen (z důvodu plánovaných oprav, malování, čerpání řádných dovolených zaměstnanců), proto bude i počet volných míst pro náhradní umístění dětí limitován.

 

14. Dotace v oblasti kultury

Radní schválili poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na podporu celoroční kulturní činnosti takto:

 • Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem – Fusion – 15 000 Kč,
 • Dobrovolnické centrum – Dobrolidi v muzeu, knihovně a Hraničáři – 20 000 Kč,
 • Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – Loutkové divadlo – 25 000 Kč,
 • Romance – Celoroční činnost komorního sboru Romance – 30 000 Kč,
 • Via Europa – Celoroční kulturní činnost divadelního souboru Jednou nohou venku – 28 000 Kč,
 • Ženský komorní sbor Luscinia – Podpora celoroční činnosti Ženského komorního sboru Luscinia – 35 000 Kč.

Dále schválili poskytnutí dotací určených na realizaci kulturních akcí a projektů:

 • Benda Arts – Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru – 45 000 Kč,
 • Ing. Karel Opatrný – Metalový večer 1 – 11 000 Kč,
 • Ing. Karel Opatrný – 20. Prvomájový festiválek – 25 000 Kč,
 • Jaroslav Pém – Zahradní slavnosti – 40 000 Kč,
 • Marek Korbélyi – Advent s Ústeckými trubači – 20 000 Kč,
 • Mgr. Olga Jarolímková – Adventní Dobrotrh – 7 000 Kč,
 • Mgr. Michaela Valášková – Divadlo všem – 32 000 Kč,
 • Mgr. Martin Nosek – Koncert v Ústí nad Labem – 25 000 Kč,
 • ORTOPEDICKÉ CENTRUM – 13. Slavnosti vína a burčáku – 37 000 Kč,
 • ORTOPEDICKÉ CENTRUM – Svatomartinské víno 2023 – 37 000 Kč,
 • Přátelé Skorotic – Vánoční zpívání – 14 000 Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník – Poznáváme naše tradice – 11 000 Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník – Tvoření ve Slunečníku – 6 000 Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník – Kreativní podzim – 7 000 Kč,
 • Romance – Provedení mše Missa Brevis Jiřího Pavlici – 35 000 Kč,
 • S-HLE-DÁVÁNÍ – Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance – 18 000 Kč,
 • S-HLE-DÁVÁNÍ – Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých – 18 000 Kč,
 • TyfloCentrum Ústí nad Labem – Koncert nevidomé klavíristky – 11 000 Kč,
 • Ústecký dětský sbor sbor – XI. ročník Zpíváme pro Tebe 2023 – 40 000 Kč,
 • Ústecký dětský sbor sbor – Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru 2023 – 40 000 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem – Velikonoční koncert – 15 000 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem – Vánoční baletní koncert – 20 000 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem – Baletní koncert TS Scenic a hostů – 20 000 Kč,
 • Za Sebuzín krásnější – Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně – 16 000 Kč.

Došlo také ke schválení dotace určené na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru pro Ústecký dětský sbor na Setkání pěveckých sborů na zámku Colditz 2023 ve výši 30 000 Kč.

Radní dále souhlasili s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na podporu celoroční kulturní činnosti např. pro Ústecký dětský sbor ve výši 118 000 Kč, nebo pro YMCA Ústí nad Labem na Taneční studio Scenic ve výši 62 000 Kč. Dotací určených na realizaci kulturních akcí a projektů např. na 11. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů – 104 000 Kč, Rytíři na Hradě – 77 000 Kč nebo Festival ZA RUCE – 140 000 Kč. Schválení těchto žádostí náleží zastupitelům města.

Bylo podáno celkem 76 žádostí v celkové výši 5 596 220 Kč. Celkový předpokládaný finanční objem dle programu činí v rozpočtu poskytovatele 3 620 000 Kč. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti mají finanční objem 1 070 000 Kč/rok a žádostí bylo podáno celkem 16 v celkové výši 1 131 500 Kč. Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů má finanční objem 2 150 000 Kč/rok a podáno bylo celkem 57 žádostí v celkové výši 4 134 720 Kč. Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru činí 400 000 Kč a podány byly celkem 3 žádosti v celkové výši 330 000 Kč.

 

16. Poskytnutí dotací mimo dotační programy – oblast sportu

Rada města souhlasila s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na oblast sportu na projekt Úprava, údržba a technické zabezpečení běžeckých tratí na Adolfově ve výši 120 000 Kč a Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Velké Žernoseky – Píšťany – Vaňov v částce 170 000 Kč. Horský spolek Adolfov spravuje 28 km běžeckých tratí v okolí Adolfova. Dotace je určena na provoz rolby a celoroční údržbu tratí. Dotace pro projekt Převozní loď Marie je určena na provozování pravidelné regionální lodní dopravy podél polabské cyklostezky pro turisty, cyklisty i rodiny s dětmi. Letos nově bude loď Marie zastávku Píšťany projíždět, zastaví pouze po telefonické domluvě předem. Loď má kapacitu 35 osob, loni převezla 1 002 platících a přibližně 400 neplatících osob (dětí do 6 let), 183 jízdních kol a 25 kočárků. Schválení tohoto bodu bude předloženo zastupitelům města.

 

17. Dotace pro celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let

Radní schválili poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let pro Rodinné centrum Slunečník na projekt Airsoftový oddíl ve výši 18 000 Kč.

Dále radní souhlasili s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let. Schválení těchto dotací však náleží zastupitelstvu města:

 • Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice – 106 500 Kč,
 • Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem – 73 500 Kč,
 • Veronika Kalinová – Zájmové kroužky 2023 – 103 500 Kč,
 • Pionýr – Pionýrská skupina Dravci – S Dravci za zážitky – 144 000 Kč,
 • Via Europa – 69 000 Kč,
 • Kroužky Ústí – 33 000 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem – 127 500 Kč.

Žádosti o dotace bylo možné podávat od 2. do 16. ledna 2023. Celkem bylo podáno 8 žádostí. Výše dotace na jednoho člena se bude odvíjet od počtu podaných žádostí (resp. na celkovém počtu dětí s trvalým bydlištěm na území SMÚ) a bude činit max. 1 500 Kč. Pro rok 2023 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 600 000 Kč.

 

18. Dotace pro tradiční kolektivní a individuální sporty

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na oblast sportu tradiční kolektivní a individuální sporty – individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži takto:

 • Ústecká akademie plaveckých sportů – 140 000 Kč,
 • TENIS CLUB Ústí nad Labem – 80 000 Kč.

Družstvo dospělých tenisového klubu Ústí nad Labem postoupilo v roce 2022 z 1. divize soutěže smíšených družstev dospělých, pořádaných Severočeským tenisovým svazem do 2. ligy mistrovství ČR smíšených družstev dospělých v roce 2023, pořádané Českým tenisovým svazem. Bod bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva.

 

24. Poskytnutí finančních prostředků ZŠ Pod Vodojemem

Radní schválili rozpočtové opatření OMOSRI ve výši 185 440 Kč na poskytnutí příspěvku pro Základní školu Pod Vodojemem na dofinancování akce Opravy sociálních zařízení v pavilonu 2. stupně ZŠ. Dle přepokládaného rozpočtu budou náklady na celou akci činit 380 000 Kč. Náklady ve výši 200 000 Kč uhradí příspěvková organizace a rozdíl bude dofinancován z rozpočtu zřizovatele. Důvodem k rekonstrukci jsou nevyhovující hygienické podmínky, především nefunkční rozvod teplé vody.

 

26. Informace o projektech financovaných nástrojem ITI ÚCHA

Rada vzala na vědomí aktuální stav přípravy a realizace projektů podpořených k financování skrze integrovaný nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021 – 2027. Jde o projekty: revitalizace Mánesových sadů, Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. etapa, zvýšení bezpečnosti SSZ Bělehradská a Inteligentní zelený depozitář 21. století. Bod bude předložen k projednání zastupitelům města. Více informací zde.

 

27. Koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města souhlasila s dokumentem Koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Plán rozvoje zoo (tzv. generel) je dokument, který je rozdělen do devíti graficky odlišených kapitol, přehledně hodnotí vztahy místní i širší, charakter pozemků a jejich vlastnictví, cesty a komunikace. Generel vychází z aktuálních potřeb zoo, řeší havarijní stav několika objektů, zlepšuje životní podmínky chovaných druhů zvířat a tvoří moderní expozice odpovídající světovým trendům. Dále zahrnuje i projekty, které mají prioritu z pohledu nutného zlepšení návštěvnického servisu a služeb a nezanedbatelný význam mají i v ochraně přírody, a to i lokální. Generel je koncipován na časový horizont 10 let z důvodu rychle se měnících trendů a přístupů v chovech zvířat a je sestaven jako živý dokument, který je dle potřeb možné editovat a doplňovat. Na generelu zoo spolupracoval odborný tým zoo společně s architekty z atelieru JinJan po dobu téměř sedmi měsíců. Dokument bude dále předložen ke schválení na jednání zastupitelstva.

 

29. HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM – zápůjčka peněz

Radní vzali na vědomí znění smlouvy bezúročné zápůjčky HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM ve výši 2 000 000 Kč s následným uzavřením smlouvy o zápůjčce se splatností nejpozději do 30. 11. 2024. Návrh bude předložen zastupitelstvu města.