TISKOVÁ ZPRÁVA

20.2.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 17. 2. 2023

 

1. Jmenování členky Školské komise

Rada města jmenuje s účinností od 1. 3. 2023 Ivanu Votroubkovou, ředitelku MŠ Větrná, členkou Školské komise RM. Školská komise byla zřízena jako poradní orgán, má 7 členů. S ohledem na jedno volné neobsazené místo byla navržena Ivana Votroubková.

 

2. Předkupní právo k objektu Velká Hradební

Rada souhlasila s využitím předkupního práva daného kupní smlouvou ze dne 29. 1. 2001, uzavřenou s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jedná se o nabytí objektu č. p. 424/13, který je součástí pozemku č. p. 1775/5, o výměře 2 207 m2, v k. ú. Ústí nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 000 Kč. Budova je využívána Fakultou zdravotnických studií UJEP, která se však stěhuje do nově vybudovaných prostor v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Bod bude dále předložen zastupitelstvu města.

 

3. Poskytnutí dotací mimo dotační programy – oblast kultury

Radní souhlasili s poskytnutím dotace z rozpočtu OŠKS určených na oblast kultury v roce 2023 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v celkové výši 400 000 Kč. Finance slouží na částečnou úhradu nákladů na projekt Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2023. Univerzita se bude v roce 2023 věnovat celospolečenským aktivitám, které mají přímý dopad na pozitivní rozvoj kvalitního života ve města Ústí nad Labem. Jedná se především o oblasti vzdělávání, kultura a podpora zdraví. Finance by měly být rozděleny takto:

 • oblast kultury – 100 000 Kč – celoroční program v Domě umění Ústí nad Labem,
 • oblast podpory zdraví 200 000 Kč – podpora činností s přímým dopadem na zdravý životní styl občanů – fyzické a sportovní aktivity, vzdělávací činnosti v oblasti výživy, imunity a psychické odolnosti, interaktivní a zábavné workshopy ve spolupráci s fakultou zdravotnických studií,
 • oblast vzdělávání – 100 000 Kč – technická, zdravotnická, společenská a ekonomická oblast.

Souhlasili také s poskytnutím individuální dotace pro společnost CRAZY Production na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 14. Ples Severočeských patriotů ve výši 500 000 Kč. Celkové náklady akce jsou uváděny ve výši 1 774 500 Kč. Finanční prostředky požadované dotace by byly použity na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor, techniky, osvětlení/ozvučení, honoráře pro účinkující. Bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

4. Strategie rozvoje neveřejných sítí na území města 2023 – 2028

Rada města souhlasila se Strategií rozvoje neveřejných sítí na území statutárního města Ústí nad Labem 2023 – 2028. Strategie rozvoje neveřejných sítí je povinnou přílohou pro podání žádosti o dotaci v rámci plánovaných projektových záměrů na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy v IROP 2021 – 2027. Za cíl má definovat, jakým způsobem se město staví k rozvoji své interní infrastruktury v oblasti komunikačních technologií, včetně zajištění souladu se strategickými dokumenty státu a samotného města. Strategie ve svých kapitolách:

 • stanovuje cíle pro budoucí rozšiřování metropolitní datové sítě jako (uzavřené) komunikační infrastruktury sloužící pro přenos dat a poskytování ICT služeb pro potřeby organizací veřejné správy,
 • prověřuje možnosti rozšiřování Metropolitní datové sítě i mimo pasivní optickou infrastrukturu,
 • definuje priority budoucího rozvoje Metropolitní datové sítě města,
 • určuje hlediska naplňování stanovených cílů a identifikuje jejich metriky,
 • identifikuje možné zdroje financování budoucího rozvoje Metropolitní datové sítě města,
 • stanovuje podmínky pro rozvoj sítí elektronických komunikací na území města,
 • určuje základní regulatorní pravidla pro výstavbu, provoz a rozvoj Metropolitní datové sítě města,
 • stanovuje ukazatele úspěšnosti naplňování stanovených záměrů a cílů této strategie.

Dotační titul je určen pro méně rozvinuté regiony, kam patří Ústecký region. Předpokládané vyhlášení je stanoveno v rozmezí dubna a června 2023. Pravidla dotace umožní jak zřízení a financování dlouhodobého pronájmu optické infrastruktury od jejich vlastníků, tak budování vlastní optické infrastruktury (zemní a stavební práce), a to za podmínky, že budou splněna specifická pravidla, zejména pak tzv. test racionality, který dotační titul jasně definuje. Bod bude dále předložen zastupitelstvu města.

 

5. Memorandum o spolupráci se spol. Dobrovský s.r.o.

Radní schválili uzavření Memoranda se společností Dobrovský s.r.o. Memorandum mezi stranami slouží k podpoře realizace projektů žadatele, tj. výstavby veřejné, technické a komerční vybavenosti a bydlení na správním území města Ústí nad Labem. Aktuální jsou v době podpisu memoranda projekty polyfunkčního domu, tzv. Tower Dobrovský v ulici Hrnčířská a tzv. viladomů v ulici Na Nivách. Memorandum je uzavíráno na dobu 4 let s možnou prolongací a je bez jakéhokoli finančního plnění.