TISKOVÁ ZPRÁVA

15.3.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 13. 3. 2023

 

10. Oprava plochy před Magistrátem města Ústí nad Labem – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem – Lidické náměstí – Oprava plochy před Magistrátem města Ústí n. L. dodavateli STOSTAV s nabídkovou cenou ve výši 6 498 620 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 9 000 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je výměna stávajícího povrchu u hlavního vstupu do magistrátu z kamenných žulových desek za novou kamennou dlažbu. Doba plnění je od předání staveniště do 31. 8. 2023.

 

11. Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města – zrušení a znovuvyhlášení

Radní rozhodli o zrušení veřejné zakázky s názvem Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem z důvodu zániku účasti v zadávacím řízení jedinému účastníku řízení po jeho vyloučení. Účastník nesplňoval požadovanou profesní způsobilost.

Dále schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem II. s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 800 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem veřejné zakázky je údržba již založených výsadeb v centru města Ústí nad Labem a výsadeb na okružních křižovatkách. Údržba na plochách bude spočívat zejména v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy, údržbě okrasných trav a trvalek. Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna dosadba rostlin. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

12. Údržba zeleně na Střekově – výběr dodavatele

Přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov dodavateli 4-les Ve Výškách s nabídkovou cenou ve výši 1 952 407 Kč bez DPH schválila rada. Uchazeči byli tři. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 2 300 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je údržba nové výsadby na okružní křižovatce Střekov, založení trvalkových výsadeb na přilehlých ostrůvcích a jejich následná údržba. Údržba zahrnuje pravidelnou zálivku, pletí, údržbu stromů, trvalek, okrasných trav a cibulovin, čistotu ploch a v případě zcizení či úhynu dosadbu rostlin. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

13. Údržba květinových výsadeb v centru města – výběr dodavatele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem dodavateli TILIA Garden s nabídkovou cenou ve výši 3 572 959 Kč bez DPH. Uchazeči byli dva. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 3 800 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je údržba mobilních nádob s květinami, závěsných květináčů na sloupech trolejového vedení a květinových pyramid. Údržba zahrnuje instalace a demontáže závěsných květináčů a pyramid, výměnu zeminy, osazení květinami na jaře a na podzim, a v průběhu sezóny pravidelnou zálivku, pletí, čistotu ploch a dosadbu zcizených květin. Zároveň bude počítáno s dodávkou květin na jaře a na podzim na kruhový objezd ELBA na Severní Terase. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

23. Záměr pronájmu stavby bývalého podzemního protileteckého úkrytu

Rada města schválila záměr pronájmu stavby bývalého podzemního protileteckého úkrytu o rozměrech cca 2,5 x 2,5 x 15 m, který je umístěný na části pozemku p. č. 1302 v k. ú. Střekov. Pan Darius Hingar požádal o pronájem bývalého objektu podzemního protileteckého úkrytu Luftschutz z roku 1944 za účelem zařazení do plánované turistické trasy. Žadatel uvádí, že je součástí kolektivu, jenž se zabývá historií a objekt by chtěli zapojit do plánovaného okruhu tematiky civilní obrany, období II. světové války, a s tím související protiletecké obrany. Tento kolektiv má zájem objekty zachránit a zpřístupnit veřejnosti. Dle dokumentace archivu města byl tento objekt postaven v roce 1944 a následně nebyl v 50. letech modifikován na kryt civilní obrany, tudíž se nevyskytuje v žádné evidenci a je brán pouze jako sklep.

 

32. Rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Radní schválili uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci s názvem Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova. Reflektuje skutečnosti a úpravy v rámci druhé části stavby před technologickou přestávkou. Celková cena díla se v důsledku méněprací a víceprací mění z původní ceny 13 292 015 Kč bez DPH dle smlouvy o dílo a z následně upravené ceny 18 086 678 Kč bez DPH na základě uzavřeného dodatku č. 1 na cenu 18 745 643 Kč bez DPH; celkové navýšení oproti ceně ze smlouvy o dílo tak činí 41,03 %. Celá lokalita bude po dokončení stavby ztvárněna jako Zóna Tempo 30 Bukov, kterou realizuje společnost Metrostav Infrastructure, má přispět k větší bezpečnosti účastníků provozu, obzvláště chodců, a to zejména v oblasti mateřské a základní školy. Bezpečnost je zajištěna prostřednictvím zpomalovacích prahů, zvýšenými přechody a výstavbou nového veřejného osvětlení. Stavba má bezbariérové přechody pro zdravotně postižené osoby a orientační body pro nevidomé. Nově budou vymezena místa pro umístění nádob na odpad k zajištění lepší obslužnosti pro občany i automobily, určené pro svoz komunálního i separovaného odpadu. Do zelených pruhů mezi komunikací pro pěší, chodníkem a parkovacím stáním, budou vysazeny nové stromy (náhradní výsadba za stromy pokácené v průběhu stavby). Dodatkem č. 1 byla řešena jednak úprava termínu realizace stavby z důvodu zpoždění na jejím začátku (přerušení prací z důvodu podezření na výskyt zvláště chráněného živočicha), a dále skutečnosti zjištěné v průběhu první části stavby.

 

33. Bytový dům Čelakovského č. p. 806

Rada schválila změnu statutu majetkové komise rady města s ohledem na přidělování dostupného bydlení v objektu Čelakovského č. p. 806 s měsíčním nájemným v těchto bytech ve výši 93 Kč/m2. Dostupné byty budou určeny pro domácnosti občanů, jejichž člen pracuje v potřebné profesi (městská policie, učitelé a další personál škol, pracovníci v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, aj.), jejíž příjem nepostačuje na nájem v komerčním sektoru, nebo které vynakládají nepřiměřenou část svých příjmů na náklady spojené s bydlením (např. rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi, oběti domácího násilí, osoby opouštějící dětské domovy).

Radní schválili také počet členů komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského ve výši 6 členů, a to v poměru 3 členové za magistrát a 3 členové za MO Neštěmice.

Dále byl schválen statut komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského s měsíčním nájemným v sociálních bytech ve výši 73,97 Kč/m2. Výše vychází z aktuální mezní hodnoty nájemného regulovaného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 16 sociálních bytů o velikosti 1+1 nebo 2+1. Nájemcem může být pouze osoba, která splňuje definici způsobilé domácnosti dle nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu podpory investic na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Za klíčovou sociální skupinou se budou považovat zejména osoby ve věku 60 a více let. Členové komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského byli jmenováni takto: Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, Bc. Yveta Tomková, Petra Krsková, Mgr. Taťána Bartová, Mgr. Lenka Jaremová a Milan Stýblo.

Žádost o sociální byty budou moci občané podávat prostřednictvím odboru sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

36. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit 2023

Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast volnočasových aktivit Akce volnočasového kalendáře takto:

 • AMK Česká brána v ÚAMK – VCC - AMK Česká brána v ÚAMK – ÚVR – 29 700 Kč,
 • AMK Česká brána v ÚAMK – VCC - AMK Česká brána v ÚAMK - Prvomájová jízda – 26 400 Kč,
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR – Turistický pochod PORTA BOHEMICA – Pohádková cesta – 7 700 Kč,
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR – Turistický pochod Ústecká jarní 50 – 11 000 Kč,
 • Events 4 you – Barvám Neutečeš – 23 100 Kč,
 • Monika Fantová – Podzimní AGI hrátky 2023 – 22 000 Kč,
 • INOVASTAR – Beautiful and Strong – 25 300 Kč,
 • Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice – 30. Aprílový Blouďák – 6 600 Kč,
 • Juniorský maratonský klub – Juniorský maraton 2023 – 20 900 Kč,
 • Zbyněk Karásek – Turnaj ve stolním tenise – HuráLiga OPEN III. ročník – 14 300 Kč,
 • Zbyněk Karásek – Ústecký pohár ve stolním tenise – 17 600 Kč,
 • Mensa České republiky – Logická olympiáda – 7 700 Kč,
 • Nadační fond GAUDEAMUS – 31. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky – 11 000 Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník – Pohádková cesta aneb Mariánská strašidla – 13 200 Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník – Večerníčkova zahrada – 8 800 Kč,
 • Sportovní unie okresu Ústí nad Labem – Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Ústí nad Labem za r. 2022 – 17 600 Kč,
 • Už tam budeeem?! – Běh pro Paměť národa 2023 – 15 400 Kč,
 • Už tam budeeem?! – T- mobile Olympijský běh 2023 – 16 500 Kč,
 • Via Europa – Umíme využít volný čas – 9 900 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem – Dětský den – 17 600 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem – Závody kočárků 2023 – 19 800 Kč.

Dále došlo k poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast volnočasových aktivit Akce zdravotně postižených osob takto:

 • Parta HIC Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených – 30 000 Kč,
 • Společnost Parkinson – Pohybová terapie pacientů s Parkinsonovou nemocí – 30 000 Kč.

Dále radní udělili výjimky z Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem Akce volnočasového kalendáře pro Nadační fond GAUDEAMUS na 31. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky, akce se koná mimo území města Ústí nad Labem a výjimku na akce zdravotně postižených osob pro Společnost Parkinson, místo realizace činnosti je mimo území města Ústí nad Labem a uznání nákladů spojených s pobytem ve Svinčicích (cestovné, strava, ubytování, hipoterapie).

Dotační kategorie Akce volnočasového kalendáře má finanční objem 500 000 Kč. Bylo podáno celkem 21 žádostí v celkové výši 455 540 Kč. Podpořeno bylo celkem 21 žádostí v celkové výši 342 100 Kč. Dotační kategorie Akce zdravotně postižených osob má finanční objem 150 000 Kč. Byly podány celkem 4 žádostí v celkové výši 83 500 Kč. Podpořeny byly celkem 2 žádosti v celkové výši 60 000 Kč.

 

39. Oranžový přechod – podání žádostí o dotaci

Radní schválili podání čtyř žádostí o dotaci do grantového řízení Oranžový přechod od Nadace ČEZ na projekty týkající se instalace osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v ulicích Velká Hradební, Stříbrnická, Seifertova a Novosedlické náměstí. Finanční prostředky z grantového řízení Oranžový přechod jsou zaměřeny na podporu zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč.

 

43. Participativní rozpočet – aktualizace zásad a vyhlášení výzvy

Radní schválili:

 • aktualizované zásady participativního rozpočtu Ústí změn,
 • výzvu k podávání projektových návrhů,
 • změnu názvu participativního rozpočtu Ústečané společně na Ústí změn,
 • uspořádání 1. ročníku školního participativního rozpočtu.

Participativní rozpočet Ústí změn představuje vymezenou část rozpočtu města určenou na realizaci návrhů projektů občanů. Pro možné zapojení občanů bylo nutné

vytvořit ucelený návrh podmínek, zásad a pravidel pro podávání projektových návrhů. Všechny uvedené dokumenty byly zpracovány ze zkušeností z předchozích ročníků a veřejné diskuze s občany. Zásady vymezují základní podmínky pro uveřejnění informací o participativním rozpočtu, oprávněném žadateli, způsobu podání projektového návrhu, stanoveném finančním limitu, podporovaných oblastí, způsobu hodnocení, časovém harmonogramu, role města v realizaci projektových záměrů atd. Změna názvu na Ústí změn vychází z průzkumu, kdy na předchozí název Ústečané společně reagovalo minimální množství dotázaných. Nový název participativního rozpočtu zároveň i dobře zapadá do nové vizuální identity města.

Rozdělení finančních prostředků participativního rozpočtu v celkové výši 2 mil. Kč:

 • 1,8 mil. Kč bude alokováno na participativní rozpočet města,
 • 150 tis. Kč bude alokováno na školní participativní rozpočet města,
 • 50 tis. Kč bude vyhrazeno na marketingové účely spojené s participativním rozpočtem města.

 

44. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o.

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 1 600 000 Kč schválila rada. Finance budou užity na zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městských lázní. Na základě statického posouzení byl zjištěn havarijní stav ocelových nosníků, větracího kanálu, těžké narušení ocelových profilů a střední stupeň narušení zdiva a dřevěných profilů pultové střechy.

 

49. Poskytnutí peněžitého daru – Velikonoční koncert

Poskytnutí peněžitého daru 20 000 Kč Severočeskému divadlu schválila rada. Peněžitý dar bude věnován jako finanční podpora Velikonočního koncertu Requiem Antonína Dvořáka, který proběhne dne 5. 4. 2023 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

 

50. Poskytnutí peněžitého daru – Klub kaktusářů Ústí nad Labem

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru 10 000 Kč Klubu kaktusářů Ústí nad Labem na 2. ročník Ústeckého Trnobraní. Cílem akce je především oslovení široké veřejnosti se zálibou o tento druh rostlin a motivovat ke zvýšení odborného zájmu o kaktusy a sukulenty. Na sympozium, které se bude konat dne 22. 4. 2023, jsou pozváni mimo jiné i zahraniční pěstitelé ze spřátelených spolků, s nimiž klub delší dobu spolupracuje.