TISKOVÁ ZPRÁVA

29.3.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 27. 3. 2023

 

1. Zpracovatel Územního plánu Ústí nad Labem – vyhlášení veřejné zakázky

Rada schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Zpracovatel (projektant) Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu formou otevřeného řízení.

Předmětem je zpracování Územního plánu Ústí nad Labem v souladu s jeho zadáním s prvky regulačního plánu a poskytnutí dalších návazných činností. Vybraný dodavatel (projektant) bude návrh v rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem a zúčastní se pracovních jednání, či jinak poskytovat součinnosti při plnění předmětu veřejné zakázky – konzultace dílčích pracovních výstupů, účast na nutných pracovních jednáních a zasedáních zastupitelstva města Ústí nad Labem, prezentace veřejnosti, na kterých bude nový Územní plán Ústí nad Labem projednáván apod.

Předmět zakázky je rozdělen do etap:

 • etapa A: analýza současného stavu území v rozsahu doplňujících průzkumů a rozborů,
 • etapa B: zpracování návrhu Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu, ve variantách pro společné jednání, včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivu koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (natura 2000),
 • etapa C: úprava návrhu Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu na základě výsledků společného jednání (pro veřejné projednání), případně pro opakovaná veřejná projednání,
 • etapa D: úprava návrhu Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu po veřejném projednání (pro jednání Zastupitelstva města),
 • etapa E: zhotovení čistopisu – Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu pro vydání formou opatření obecné povahy.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou celková nabídková cena bez DPH (45 %) a realizační tým (55 %). Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 1. 2028.

 

2. Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a technických sektorů – vyhlášení veřejné zakázky

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a technických sektorů – výběr zhotovitele s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 12 600 000 Kč bez DPH. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je výměna povrchů stávajících atletických drah a sektorů na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Jedná se o stávající ovál délky 400 m o sestavě 8+6, tj. 8 drah na rovince, 6 drah na ovále, který je klasického tvaru s tzv. složeným poloměrem zatáček. Stávající umělý povrch je s ohledem na své stáří ve velmi špatném technickém stavu. Vykazuje lokální nerovnosti, mechanické poškození a povrch se odlupuje. Současný stav povrchů neumožňuje kvalitní využívání dráhy a sektorů pro provozování sportu, ke kterému jsou určeny. Nelze tak kvalitně využívat zařízení pro sportovní tréninky a brání pořádání atletických místních, regionálních a mistrovských soutěží a závodů. Stávající sektory technických disciplín jsou také ve velmi špatném technickém stavu a nevyhovují současným normám World Athletics. Doba plnění je od května 2023 do 1. 9. 2023, přičemž přípravné práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele v období května až června, samotné zahájení realizace díla bude zahájeno 3. 7. 2023 předáním staveniště.

 

4. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2023 

Rada města schválila program pro poskytování dotací seniorům v roce 2023 a výzvu k podávání žádostí o dotace. Žádost o dotaci na rok 2023 je možno podat v termínu od 2. 5. 2023 do 29. 9. 2023. Žadatel může podat z tohoto programu maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok v maximální výši 20 000 Kč. Dotaci lze získat na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území města či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Program i výzva bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a na webových stránkách
(www.usti-nad-labem.cz v sekci Občan > Formuláře > OSS). Případné informace lze získat i na telefonním čísle: 475 271 300 nebo 475 271 255.

 

8. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – Předmostí č. p. 50

Radní schválili ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje na užívání objektu Předmostí č. p. 50. Krajské ředitelství policie, které užívá objekt Předmostí č. p. 50, požádalo o ukončení nájmu dohodou ke dni 30. 4. 2023, důvodem ukončení nájmu je přesun útvaru obvodního oddělení Krásné Březno do nově zrekonstruovaných prostor města ve Vojanově ulici v Krásném Březně.

 

17. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – zajištění zdrojů na akce oddělení strategického rozvoje

Rada schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního odboru k zajištění zdrojů na akce oddělení strategického rozvoje ve výši 3 600 000 Kč, a to z finanční rezervy neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru. Prostředky budou využity na projekty s předpokládanou cenou:

 • Strategie metropolitní sítě (150 000 Kč),
 • Studie proveditelnosti – DPS/DZR (500 000 Kč),
 • Pasportizace geotermálních vrtů v Ústí nad Labem (2 000 000 Kč),
 • Jazykové vzdělávání a kurzy účetnictví (600 000 Kč),
 • Projekt Účko pro rok 2023 – vytvoření aplikace a správa aplikace (150 000 Kč),
 • Projekt z participativního rozpočtu – vybarvení podchodu v ulici Panská (50 000 Kč),
 • Demografická studie pro žádost o dotaci na MŠMT s predikcí (150 000 Kč).

 

19. Rozpočtové opatření ODM a KP

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a kanceláře primátora ve výši 180 000 Kč schválila rada. Finance slouží na zajištění sezónního provozu cyklobusu z Labské stezky na Severní Terasu zdarma. Bezplatná přeprava přes centrum města, Klíši a Bukov, na Severní Terasu, tak umožní cyklistům pohodlně a bezpečně se dopravit z oblíbené a hojně využívané cyklostezky do okrajových částí města. Cyklobus bude v letošním roce opět v provozu ve dvou časech vždy o víkendech a svátcích v termínu od 29. dubna do 1. října. O posledním víkendovém provozu proběhne akce Ukončení cyklistické sezóny na Labské stezce.