TISKOVÁ ZPRÁVA

17.5.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 15. 5. 2023

 

2. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2022

Rada města projednala závěrečný účet hospodaření a účetní závěrku města Ústí nad Labem za rok 2022 a vzala na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022, které skončilo s přebytkem 258,1 mil. Kč. Celkové příjmy dosáhly 2,89 miliardy Kč a výdaje představovaly 2,64 miliardy Kč. Přebytek hospodaření z loňského roku je v rozhodující míře použit k doplnění finančních zdrojů pro krytí neinvestičních a investičních výdajů letošního roku a k vytvoření rezerv. Návrh závěrečného účtu projedná zastupitelstvo města 5. června 2023.

 

4. Veřejná zakázka Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a technických sektorů – výběr zhotovitele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci běžecké dráhy a technických sektorů na Městském stadionu dodavateli TUBEKO SPORT spol. Nabídková cena je ve výši 6 180 565 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 12 600 000 Kč bez DPH. Řízení se účastnilo celkem 5 účastníků. Předmětem této zakázky je výměna povrchů stávajících atletických drah a sektorů na Městském stadionu. Stávající umělý povrch je s ohledem na své stáří ve velmi špatném technickém stavu. Vykazuje lokální nerovnosti, mechanické poškození a povrch se odlupuje. Současný stav povrchů neumožňuje kvalitní využívání dráhy a sektorů pro provozování sportu. Stavební úpravy jsou projekčně rozděleny na 2 etapy. V etapě A je navržena výměna umělého povrchu technických sektorů. Stávající povrch bude nahrazen novým. V etapě B je navržena výměna povrchu běžeckého oválu 400 m a sektoru pro skok daleký, který na ovál bezprostředně navazuje. Obě etapy budou realizovány souběžně.

V případě obdržení dotačních prostředků bude akce spolufinancována z finančních prostředků Národní sportovní agentury výzva č. 20/2022 a program č. 162 55 Standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024.

 

5. Veřejná zakázka DS Dobětice – výměna výplní otvorů – II. etapa – výběr dodavatele

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky DS Dobětice – výměna výplní otvorů – II. etapa dodavateli APIDA s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 3 040 403 Kč bez DPH. Řízení se účastnili celkem 3 dodavatelé. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 3 913 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je výměna 57 stávajících balkonových sestav v areálu Domova pro seniory Dobětice. Jedná se např. o demontáž topných těles, vnitřních okenních parapetů, oplechování okenních parapetů, výplní otvorů určených k výměně, provedení dodatečného zateplení stávajících vyzděných lodžiových stěn, dodávka a montáž navržených nových výplní otvorů. Doba plnění je od května do 15. září 2023.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Výstupní na rekonstrukci uličního prostoru s předpokládanou hodnotou ve výši 95 000 000 Kč bez DPH formou otevřeného řízení. Předmětem je realizace rekonstrukce uličního prostoru komunikace Výstupní. Jde o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci s přídatným pruhem pro pomalá vozidla ve stoupání s provozem autobusů veřejné linkové dopravy. Podél komunikace jsou vedeny po obou stranách chodníky, které jsou od komunikace odděleny zeleným pásem. V rámci této zakázky bude realizována rekonstrukce stávající komunikace ulice Výstupní v úseku od křižovatky s ulicí Neštěmická po okružní křižovatku s ulicemi Šrámkova a Na Návsi. Délka úseku je přibližně 2,1 km. Dojde k opravě asfaltových vrstev vozovky. S kompletní rekonstrukcí chodníků dojde i k úpravě nivelety a šířkové úpravy zpevněných ploch pro pěší a cyklisty. Chodník vedený vpravo je nově navržen jako dělená stezka pro chodce a cyklisty. Nově jsou navrženy přechody pro chodce a místa pro přecházení. Rekonstrukce se v řešeném úseku týká i zastávek veřejné linkové dopravy Stříbrníky, Kmochova, Zoologická zahrada, Osamělá, Dvojdomí. U zastávek Zoologická zahrada, Osamělá dochází k jejich posunu. K šířkové úpravě dochází u rekonstrukce autobusových zálivů. Součástí stavby je i rekonstrukce odvodnění, veřejného osvětlení a vegetační úpravy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o páteřní komunikaci propojující městskou část Krásné Březno s městskou částí Dobětice, budou práce prováděny za provozu.

 

7. Smlouva o určení místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu na území města Ústí nad Labem

Uzavření smlouvy o určení místa pro oddělené soustřeďování odpadu na území města Ústí nad Labem schválili radní. V souvislosti s uvažovaným zavedením zálohového systému na vybrané druhy nápojových obalů bylo město osloveno společností LIDL s nabídkou spolupráce v jejich pilotním projektu Sběr nápojových PET lahví a plechovek. Na základě této smlouvy společnost LIDL v prodejně Krčínova vybuduje na své náklady vratné automaty na PET lahve a plechovky. Součástí této automatické linky jsou i lisovací jednotky, které vykoupené PET lahve a plechovky slisují a zmenší jejich objem. Město pak zařadí prodejnu Krčínova do seznamu nádob, kam mohou občané odkládat plasty a kovy a prostřednictvím svozové společnosti zajistí odvoz vytříděných PET lahví a plechovek. Pilotní projekt v prodejně Krčínova bude spuštěn v průběhu druhé poloviny roku 2023.

 

8. Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO – dotace na výkon sociální práce 2023

Rada schválila rozpočtové opatření odboru sociálních služeb, kanceláře tajemníka, odboru hospodářské správy a finančního odboru ve výši 8 620 930 Kč na zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV.

Finance budou použity na:

 • poskytnutí účelové dotace pro městské obvody ve výši 4 000 000 Kč určené na výkon sociální práce:
  • MO město 952 380 Kč,
  • MO Severní Terasa 1 088 440 Kč,
  • MO Neštěmice 979 590 Kč,
  • MO Střekov 979 590 Kč,
 • mzdové prostředky – 2 990 000 Kč,
 • povinné pojistné – 1 010 000 Kč,
 • neinvestiční výdaje OHS – 79 430 Kč,
 • oblast sociální práce (školení, vzdělávání, pomůcky) – 541 500 Kč.

 

9. Rozpočtové opatření OSS a FO – příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví 2023

Radní schválili rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a finančního odboru v celkové výši 4 666 500 Kč. Finance slouží jako dotace pro městské obvody na výkon státní správy a činnost samosprávy na opatrovnictví. Částky jsou rozděleny podle počtu opatrovníků v daném obvodu takto:

 • MO město – 65 opatrovanců – 1 982 500 Kč,
 • MO Severní Terasa – 43 opatrovanců – 1 311 500 Kč,
 • MO Neštěmice – 35 opatrovanců – 1 067 500 Kč,
 • MO Střekov – 10 opatrovanců – 305 000 Kč.

 

10. Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území města Ústí nad Labem 2023 – akceptace dotace z dotačního titulu MV ČR

Rada schválila přijetí dotace ve výši 3 368 248 Kč z programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023. Částka 789 010 Kč bude sloužit pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem na projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území města Ústí nad Labem v roce 2023. Zbylých 2 579 240 Kč na zajištění téhož projektu, bude rozděleno takto:

 • Dobrovolnické centrum – 756 160 Kč,
 • Poradna pro integraci – 673 390 Kč,
 • Romano jasnica – 617 120 Kč,
 • Re-use centrum Ústí nad Labem – 532 570 Kč.

Dotační titul je určen pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, města, statutární města nebo městské části a městské obvody statutárních měst, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny a je potřeba řešit jejich podporu v oblasti integrace. Jedná se především o soubor intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřující k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany a další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU. V širším smyslu je cílovou skupinou i majoritní společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit aj.). Dotace jsou neinvestiční a je třeba je vyčerpat do konce roku 2023.

 

11. Smlouvy vztahující se k sociálním bytům v objektu Čelakovského č. p. 806

Rada města schválila předložené vzory smluv vztahující se k sociálním bytům v objektu Čelakovského č. p. 806. Jde o:

 • vzor nájemní smlouvy k sociálnímu bytu,
 • vzor smlouvy o poskytování odborného sociálního poradenství při užívání sociálního bytu,
 • vzor smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci realizace sociálního bydlení.

Odbor sociálních služeb připravil tyto vzory v souladu s příslušnými paragrafy občanského zákoníku a nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění pozdějších předpisů. Další podmínkou pro uzavření a trvání nájemní smlouvy v těchto bytech je skutečnost, že se uživatel sociálního bytu písemně zaváže, že bude aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem v rámci poskytovaného odborného poradenství. Samotné poskytování odborného sociálního poradenství při užívání sociálního bytu bude realizovat Odborná sociální poradna s centrem pro pečující, Pečovatelská služba Ústí nad Labem.

 

13. Nákup mobilních kamer

Radní schválili nákup 2 mobilních kamer, které budou umístěny v městské části Předlice (křižovatka ulic U Jeslí a Ulice práce) a Mojžíř (ulice Hlavní). Mobilní kamery bude spravovat městská policie, s možností přenosu obrazového záznamu na příslušné oddělení Policie ČR. Celková cena za obě kamery je 250 000 Kč vč. DPH. Požadavek vznesli členové Komise pro vyloučené lokality kvůli vztahu k veřejnému pořádku a bezpečnosti.

 

25. Nabídka prodeje pozemků p. č. 4373/7, 4373/8 a 4373/9 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města souhlasila s odkoupením pozemků p. č. 4373/7 o výměře 2 902 m2, p. č. 4373/8 o výměře 12 m2 a p. č. 4373/9 o výměře 30 m2 od vlastníka, kterým je Odvolatelný svěřenecký fond Alice Guttman, jehož správcem je Stephen Schick. Jedná se o pozemky určené pro bytovou výstavbu v ulici Hoření, souvisle navazující na pozemky bývalého areálu UJEP ve vlastnictví města. Na pozemku p. č. 4373/9 je situován veřejný chodník. Majetková komise doporučila schválit odkoupení pozemků ze strategického hlediska, neboť navazují na pozemky ve vlastnictví města se stejným funkčním využitím dle Územního plánu Ústí nad Labem. Nabídka za kupní cenu ve výši 7 070 640 Kč bude předložena zastupitelům.

 

27. Pronájem podzemní stavby na části pozemku p. č. 1302 v k. ú. Střekov

Radní schválili pronájem bývalého podzemního protileteckého úkrytu Luftschutz z roku 1944 umístěného na části pozemku p. č. 1302 v k. ú. Střekov panu Dariusovi Hingarovi. Nájemné bylo stanoveno ve výši 4 000 Kč/rok bez DPH, s možností zvýšení o míru inflace. Pan Darius Hingar je součástí kolektivu, jenž se zabývá historií, a objekt by chtěl zapojit do plánovaného okruhu tematiky civilní obrany, období II. světové války, a s tím související protiletecké obrany. Tento kolektiv má zájem objekty zachránit a zpřístupnit veřejnosti. Žadatel dále uvádí, že dle dokumentace archivu města byl tento objekt postaven v roce 1944 a následně nebyl v 50. letech modifikován na kryt civilní obrany, tudíž se nevyskytuje v žádné evidenci a je brán pouze jako sklep.

 

29. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice

Rada města schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků v Předlicích. Jde o plochu o rozsahu přibližně 3,3 ha, vyhlášená minimální nabídková cena představuje 15,4 mil. Kč. Rada už podobný záměr vyhlásila v roce 2019, následný prodej pozemků, ale zastupitelstvo města neschválilo. Nový záměr prodeje vychází z aktualizovaných cen pozemků, které nyní činí:

 • plocha smíšená výrobní 779 Kč/m2 – plocha doplňková 226 Kč/m2.
 • Původní částky dle znaleckého posudku z roku 2017:
  • plocha smíšená výrobní 556 Kč/m2 – plocha doplňková 141 Kč/m.

Se záměrem prodeje souhlasí majetková komise, která zároveň schválila podmínky celé transakce. Prodej pozemků bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo města.

 

32. Rozpočtové opatření OŠKS a FO – navýšení položky Oblast sportu

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a finančního odboru ve výši 1 750 000 Kč schválila rada. Tímto rozpočtovým opatřením a převedením finančních prostředků budou posíleny jednotlivé kategorie v oblasti sportu. Jedná se o tyto kategorie: celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let – navýšení o 1 500 000 Kč. Vzhledem k růstu nákladů na energie navrhla Komise sportu a volnočasových aktivit navýšit rozpočet této oblasti tak, aby mohla být hodnota šeku co nejvyšší (tj. 4 000 Kč nebo 2 500 Kč). Zbylých 250 000 Kč obdrží Ústecký krasobruslařský klub Ústí nad Labem. Dotace bude sloužit na zvýšené náklady na využití ledové plochy Zimního stadionu Ústí nad Labem.

 

33. Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2021 – 2025

S uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem 2021 – 2025 souhlasila rada. Dodatek upřesňuje závazky obou smluvních stran při zajištění organizace akce, konkrétně název pro rok 2023 a smluvně dohodnutou částku pro rok 2023. Tato částka je vždy předem odsouhlasena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem v rámci schváleného rozpočtu města pro daný rok. Na základě rozpočtu města pro rok 2023 je alokována částka ve výši 600 000 Kč. Letos se akce uskuteční 16. září 2023. Schválení tohoto dodatku náleží zastupitelstvu města.

 

34. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Rada schválila Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2023 a výzvu k podávání žádostí. Program podporuje dotace v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a sociálních služeb. Pro rok 2023 je alokovaná částka ve výši 400 000 Kč. Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok, a to v maximální výši 40 000 Kč. Žádosti o dotace bude možné podávat od 19. června do 24. července 2023. Žádosti budou podávány prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem – https://dotace.usti-nad-labem.cz/. Formuláře žádostí budou na dotačním portálu zpřístupněny od 22. května 2023.

 

35. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2023 Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)

Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 odboru školství, kultury a sportu na oblast celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let. Finance budou rozděleny takto:

 • Karate klub Slovan – 10 000 Kč,
 • Tělovýchovná jednota Sebuzín – 20 000 Kč,
 • TJ Pikron – 12 500 Kč,
 • TJ Saně Ústí – 32 000 Kč.

Rada dále souhlasila s poskytnutím např. těchto dotací: Athletic Club Ústí nad Labem – 656 500 Kč, Fotbalový klub Český Lev Neštěmice – 1 121 000 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem – 811 500 Kč nebo USK PROVOD – 1 398 500 Kč. Schválení těchto dotací však náleží zastupitelstvu města.

Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let. Každé dítě má nárok na 2 šeky. Celkem bylo podáno 59 žádostí, z nichž 4 byly v průběhu formální kontroly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek. Celkem tedy bylo předloženo 55 žádostí v celkové výši 17 788 500 Kč. Pro rok 2023 činí výše finančního objemu dotační kategorie 16 000 000 Kč. Z důvodu zachování maximální hodnoty šeků, tedy u výkonnostního sportu ve výši 4 000 Kč a u zájmové sportovní činnosti ve výši 2 500 Kč, bylo navrženo rozpočet dotační kategorie navýšit o 1 500 000 Kč. Došlo proto radou ke schválení přesunu nedočerpané části finančních prostředků z dotačních kategorií tradiční kolektivní a individuální sport a celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let na celkovou konečnou výši 17 788 500 Kč.

 

36. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem a harmonogram poskytování účelového příspěvku pro rok 2023 schválila rada. Peníze jsou určeny na pořízení učebních pomůcek. Ve školním roce 2022/2023 zahájilo povinnou školní docházku 1 083 žáků, celkem bylo vydáno 2 076 000 Kč. V rozpočtu odboru školství, kultury a sportu je pro rok 2023 alokovaná částka ve výši 2 200 000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty formou účelového příspěvku. Výpočet na jednotlivé školy bude proveden dle přijatých žáků 1. tříd. Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd.

 

42. Sloučení MŠ Marxova se ZŠ Školní náměstí

Radní souhlasili se sloučením Mateřské školy Ústí nad Labem, Marxova 219/28, se Základní školou Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 s účinností od 1. 1. 2024. Majetek, práva a závazky mateřské školy přejdou ke dni sloučení na základní školu. Dále souhlasili se změnou zřizovací listiny ZŠ Školní náměstí formou dodatku č. 2 ke zřizovací listině, kterým se upravuje název organizace na Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace a do hlavního účelu a předmětu činnosti organizace se zařazuje předmět činnosti mateřská škola a školní jídelna. Sloučením škol by mělo dojít k jejich intenzivnější spolupráci, která bude přínosem pro vzdělávací proces a efektivnější hospodaření celého subjektu. Sloučení bude předloženo ke schválení zastupitelům.

 

43. Sloučení DPS Orlická a ADMD s DPS Severní Terasa

Rada souhlasila s návrhem na sloučení DPS Orlická s Domovem pro seniory Severní Terasa s účinností od 1. 1. 2024. Veškerý majetek, práva a závazky včetně smluvních i pracovně právních vztahů přejdou ke dni sloučení na DPS Severní Terasa. Kapacita azylového domu pro matky s dětmi zůstane zachována v základní síti služeb pro ORP Ústí nad Labem a město bude spolupracovat na předání této kapacity jinému poskytovateli. Pokračování služby ADMD bude zajištěno v prostorách v ul. Orlická do 31. 12. 2023. Rada také souhlasila se změnou zřizovací listiny DPS Severní Terasa formou dodatku č. 1 s účinností od 1. 1. 2024, dodatkem se rozšiřuje doplňková činnost o poskytování služeb pro rodinu a domácnost, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží. V současné době je z důvodu dlouhověkosti stále větší podíl klientů s omezenou mobilitou. Tento trend bude i nadále pokračovat a technické podmínky v objektech DPS Orlická a ADMD nedovolují poskytovat sociální službu domovy pro seniory osobám vyžadujícím bezbariérové prostředí. DPS Severní Terasa má vhodnější technické podmínky pro zajištění péče o imobilní klienty, popř. o klienty s jiným postižením, kteří vyžadují také zvýšenou péči. Materiál projednala také Komise sociálně zdravotní problematiky a místní Agendy 21 a doporučila zastupitelstvu návrh odsouhlasit.  Celý bod bude předložen na zastupitelstvu města.

 

46. Žádost o poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města souhlasila s uvolněním peněžních prostředků v celkové výši 20 812 000 Kč z Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Finance budou využity ke krytí investičních a provozních potřeb zoo. Finance by měly sloužit ke zkvalitnění kolekce chovaných druhů v zoo s nejvyšším ochranářským statutem dle IUCN a dodržování chovatelských a odborných závazků vůči EAZA, zkvalitnění služeb pro návštěvníky, zajištění bezpečnosti a odstranění havarijních stavů.

Konkrétně jde o projekty realizované v roce 2023:

 • biotopová expozice Vodní světy (spodní část zoo),
 • výběh pro koně Převalského,
 • odpočinkové zóny – vyhlídka Samburu,
 • vzduchotechnika – Exotárium.

Dále také projektové dokumentace, jako např. projekt Biodiverzita kolem nás, Noční Madagaskar, Konžský prales (dokumentace ke stavebnímu řízení), Výběh jelenů sika (Les gibonů), Ústecká outloní noemova archa atd. Žádost o poskytnutí příspěvku bude předložena ke schválení zastupitelům.

 

49. Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 000 Kč schválili radní. Finance budou použity na veřejnou zakázku Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce. Předmětem zakázky je komplexní posouzení aktuálního stavu a potenciálu pro využití geotermální energie v rámci ORP Ústí nad Labem, přičemž je zakázka složena ze tří etap. V rámci první etapy dojde k celkovému zmapování aktuálního stavu s důrazem na pasportizaci geotermálních vrtů. Předmětem pasportizace bude zejména identifikace veškerých geotermálních vrtů vč. základních informací (lokalizace, přístup k vrtu, vlastnická struktura, aktuální stav z pohledu využívání/nevyužívání, veškeré dostupné technické údaje atd.). Na základě závěrů první etapy budou pro druhou etapu dle doporučení dodavatele zadavatelem vybrány konkrétní geotermální vrty, na kterých proběhnou odborné měřící práce, které budou mimo jiné posuzovat aktuální technický stav. Závěrečná třetí etapa bude věnována sestavení geotermického modelu řešícího optimalizaci odběrů podzemních vod, a to na základě výsledků předchozích etap. Předmětem třetí etapy je rovněž soubor navržených opatření ve vztahu ke stávajícím aktivním geotermálním vrtům, ve vztahu k identifikovaným rizikům i v kontextu dalších možných aktivit a projektů v této oblasti. Očekávaná doba plnění je jeden a čtvrt roku (od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024, případně s úměrným posunem v případě podpisu smlouvy po 1. 7. 2023).

 

50. Rozpočtová opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 751 300 Kč na poskytnutí investičních příspěvků:

 • Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická – 51 300 Kč na pořízení bazénového vysavače,
 • Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem – 700 000 Kč na pořízení kuchyňského zařízení.

Dále došlo ke schválení rozpočtové opatření ve výši 222 280 Kč. Tyto finance budou sloužit k poskytnutí účelových příspěvků na provoz. Rozděleny budou takto:

 • Mateřská škola Stříbrníky – 31 930 Kč na zakoupení pračky na 14 kg prádla a tiskárny,
 • Mateřská škola Skřivánek – 52 350 Kč na pořízení dětských židliček a parního čističe,
 • Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem – 80 000 Kč na pořízení 3 ks nerezových stolů,
 • Pečovatelská služba Ústí nad Labem – 58 000 Kč na pořízení 2 ks polohovacích lůžek s transportním skládacím systémem.

 

54. Poskytnutí peněžitého daru – 19. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč subjektu Krajská zdravotní na odbornou konferenci 19. Perinatologické dny Ústeckého kraje schválila rada. Akce bude probíhat ve dnech 22. až 23. 6. 2023 na Větruši.

 

55. Poskytnutí peněžitého daru – XVIII. Gerontologické dny Severozápad

Rada schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč subjektu DTO CZ na odbornou konferenci XVIII. Gerontologické dny Severozápad. Akce se uskuteční dne 8. června 2023 v prostorách Kampusu Univerzity J. E. Purkyně. Cílem konference je sdělení zkušeností i nových poznatků ke zlepšování kvality života seniorů.

 

57. Rozpočtové opatření OSS – navýšení rozpočtu pro dotace v oblasti seniorů

Radní schválili rozpočtové opatření odboru sociálních služeb ve výši 50 000 Kč. Z důvodu vyššího zájmu o dotace v oblasti aktivit pro seniory v loňském roce se vedení města rozhodlo navýšit rozpočet této oblasti pro rok 2023. Na dotace poskytované dle Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem tak bude alokovaná částka navýšena na 170 000 Kč.