TISKOVÁ ZPRÁVA

31.5.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 29. 5. 2023

 

2. Rozpočtové opatření FO – mimořádná neinvestiční dotace pro MO město

Rada schválila poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace ve výši 600 000 Kč městskému obvodu město. Finance jsou určeny na mzdové prostředky zaměstnanců MO město vykonávajících úklid v centru města. Důvodem je zvýšená potřeba úklidu nepořádku na pěších komunikacích.

 

3. Veřejná zakázka Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem – výběr dodavatele

Přidělení veřejné zakázky Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem schválila rada, a to s termínem od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2031.  Předmětem této zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání se směsným komunálním a tříděným odpadem. U směsného komunálního odpadu se jedná o sběr, svoz, využití a odstranění směsného komunálního odpadu z domácností, od zadavatele a od jednotlivých úřadů městských obvodů zadavatele, včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely, dále poskytování mimořádných služeb souvisejících s odstraňováním netříděného odpadu a nečistot zejména v souvislosti s přírodními katastrofami, nepříznivými klimatickými jevy a haváriemi (např. zřícení domu, výbuch, požár apod.). U tříděného odpadu se jedná o sběr, svoz a zajištění využití tříděného komunálního odpadu, sběr, svoz a zajištění využití pravidelně svážených odpadů ze zeleně, produkovaných domácnostmi, zadavatelem nebo úřady městských obvodů zadavatele, provoz sběrných dvorů včetně zajištění využití nebo odstranění přijatých odpadů, sběr, svoz a zajištění využití nebo odstranění objemných a nebezpečných odpadů či sběr, svoz a zajištění využití nebo odstranění odpadu neoprávněně odloženého mimo místo určení. Zakázka je rozdělena na dvě části:

  • Část 1: Odpadové hospodářství – směsný komunální odpad a odstraňování odpadů vzniklých při mimořádných situacích byla přidělena společnosti SKO odpady Ústí nad Labem s nabídkovou cenou ve výši 365 464 876 Kč bez DPH.
  • Část 2: Odpadové hospodářství – tříděný komunální odpad, sběrné dvory a doplňkové činnosti odpadového hospodářství byla přidělena společnosti TKO odpady Ústí nad Labem s nabídkovou cenou ve výši 395 957 200 Kč bez DPH.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – III. etapa

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy s předpokládanou hodnotou 1 500 000 Kč bez DPH. Předmětem je dodávka a montáž kovových klecí k venkovní části neexpozičního zázemí pro primáty a šelmy. Klece budou navazovat na sestavu kontejnerů, sloužících jako vnitřní část neexpozičního zázemí pro primáty a šelmy.

 

6. Obecní systém odpadového hospodářství

Uzavření nahrazující smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností EKO-KOM schválila rada. Společnost přistoupila letos na jaře k náhradě smluv se všemi obcemi a městy. Hlavním důvodem jsou legislativní změny. Smlouva zachovává stejné principy spolupráce a celkový finanční objem odměn pro obce byl rozšířen o nový bonus na úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi.

 

11. Smlouvy o spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností a. s.

Radní souhlasili s uzavřením smluv o spolupráci se společností Severočeská vodárenská při přípravě a realizaci těchto staveb:

  • Skorotice – odstranění kanalizačních výustí,
  • Střekovské nábřeží – nová OK 9573.

Jde o postupné plnění některých z bodů uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi městem a společností Severočeská vodárenská.

Předmětem první smlouvy je společný postup společnosti a města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „Ústí nad Labem, Skorotice – odstranění kanalizačních výustí“ (zkapacitnění pro 193 obyvatel, resp. ekvivalentů produkce) v rozsahu, který bude stanoven technickou částí projektové dokumentace stavby a finančně ohodnocen rozpočtem stavby, resp. nabídkou vybraného zhotovitele díla.  Jde o odstranění kanalizačních výustí UL5, UL6 a UL11. Společnost se zavazuje financovat realizaci stavby ve výši 73,56 % celkových realizačních nákladů stavby.

Předmětem druhé smlouvy je společný postup společnosti a města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží – nová OK 9537“ v rozsahu, který bude stanoven technickou částí projektové dokumentace stavby a finančně ohodnocen rozpočtem stavby, resp. nabídkou vybraného zhotovitele díla.  Toto opatření reaguje na změnu odtokových poměrů z příslušného povodí a z toho plynoucí důsledky po dostavbě protipovodňových opatření, které realizovalo město ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe.

Společnost se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu stavby a kompletní inženýrskou činnost směřující k uvedení oddělovací komory do trvalého užívání. Společnost se zavazuje financovat realizaci stavby ve výši 50 % celkových realizačních nákladů stavby. Součástí nákladů na realizaci stavby jsou též náklady na zajištění veškerých dokladů potřebných pro trvalé užívání stavby. O uzavření smluv včetně finanční spoluúčasti bude rozhodovat červnové ZM. 

 

14. Nabytí nemovitosti

Radní vzali na vědomí nabídku společnosti UDES k nabytí souboru nemovitých a movitých věcí dle přiložené nabídky za celkovou kupní cenu ve výši 73 000 000 Kč včetně projektové dokumentace. Odhad zpracovala firma Grant Thornton Appraisal services. Bod bude předložen na zastupitelstvu.

 

15. Směna nemovitostí – Ústecký kraj

Radní schválili záměr směny objektu Velká Hradební č. p. 424/13 a jeho nabytí zpět do vlastnictví města od Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za nemovitosti v ul. Národního odboje, který tvoří areál Obchodní akademie a jazyková škola s finančním vyrovnáním ve výši 5 190 770 Kč ve prospěch Ústeckého kraje. Na základě znaleckých posudků bylo dohodnuto, že rozdíl v hodnotách bude ze strany města uhrazen ve dvou splátkách splatných v roce 2023 a 2024.

 

16. Obsazení dostupných bytů Čelakovského 806/4

Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání bytů v objektu Čelakovského 806/4, Ústí nad Labem s 12 nájemníky. Jde o dostupné byty o velikosti 1+1 nebo 2+1. Tyto byty jsou určeny primárně pro občany, kteří pracují v potřebné profesi (městská policie, učitelé a další personál škol, pracovníci v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, PČR, HZS aj.). Smlouvy budou uzavírány na dobu nejdéle jednoho roku s možností následného prodloužení.

 

18. Ředitelství silnic a dálnic ČR – návrh změn v silniční síti

Rada města vzala na vědomí studii s názvem Propojení silnic II/613 a I/62 v Ústí nad Labem a následovně nesouhlasila s předloženým návrhem změn v silniční síti okresu Ústí nad Labem a převedením části silnice I. třídy č. I/30 v ul. Božtěšická – Rondel – Všebořická – Havířská do majetku města a jejím zařazením do sítě místních komunikací.

Město obdrželo od Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončenou technickoekonomickou studii. Studie měla za úkol prověřit možnosti zlepšení části úseku silnice I/62 na území města ve směru na Děčín. Dalším cílem studie bylo prověřit kapacitní a jiné deficity propojení. Dle návrhu by stávající silnice II. třídy č. II/613 v ul. Střelecká a Žižkova byla převedena do sítě silnic I. třídy jako silnice č. I/13. Stávající silnice I. třídy č. I/30 v ul. Důlce – Hoření – Krušnohorská – Sociální péče by byla převedena do sítě krajských silnic II. třídy jako silnice č. II/528. Navazující úsek silnice I. třídy č. I/30 v ul. Božtěšická – křižovatka Rondel – Všebořická – Havířská až k mimoúrovňové křižovatce Úžín v celkové délce 4,811 km by byla převedena do sítě místních komunikací jako místní komunikace II. třídy. Převod úseku stávající silnice č. I/30 do sítě krajských silnic náhradou za převzetí silnice č. II/613 do sítě silnic I. třídy byl již dříve předložen k projednání v orgánech Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje převod úseku silnice č. II/613 do sítě silnic I. třídy podpořila, ale s převodem celého úseku silnice I/30 na území města Ústí nad Labem do krajské silniční sítě nesouhlasila. Dle vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje vymezený průjezdní úsek stávající silnice I/30 neodpovídá dopravnímu významu silnice I. třídy, ale ani silnice II. či III. třídy. Navrhované změny v silniční síti odbor dopravy a majetku v současné době nedoporučil. Jejich realizací by mohlo ze strany ŘSD dojít k zastavení přípravy a realizace přestavby stykové křižovatky Rondel na okružní křižovatku. Dále by město bylo postaveno před nutnost urychleně řešit ze strany ŘSD ČR dlouhodobě neřešené problémy v ul. Všebořická a zejména pak problematiku parkujících kamionů na předimenzované části komunikace Havířská v oblasti Úžína. Pouhá administrativní změna majetkoprávního uspořádání bez dalších opatření současně nevymýtí stávající průjezdní kamionovou dopravu z dotčených komunikací. Tato trasa je navíc alternativní trasou pro veškerou dopravu při jakýchkoliv nenadálých situacích jak na silnici II/613, tak na silnici I/30 a I/62 v ul. Přístavní.

 

19. Úprava veřejného osvětlení

Radní schválili zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 876 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem ve vlastnictví TJ Skorotice ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího v umístění a provozování veřejného osvětlení v rámci realizace stavby Úprava veřejného osvětlení ul. 5. května, za jednorázovou úhradu ve výši cca 875,38 Kč bez DPH.

 

20. Převod finančních prostředků pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Rada schválila rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 1 821 000 Kč. Částka 100 000 Kč bude sloužit na realizaci akce XXVII. ročník Mezinárodního jazz a blues festivalu 2023, která proběhne v termínu od 20. do 21. 10. 2023. V současné době jsou potvrzeni tito interpreti: Tschavalo Carlito Vlasák Trio, Bio Trio, Barbora Tellinger a John Fresk.

Dalších 1 721 000 Kč bude sloužit k realizaci akce Ústecké Vánoce 2023. V roce 2023 dojde ke změně pořadatele, po skončení víceleté zakázky. Nově bude akci pořádat Kulturní středisko města Ústí nad Labem. Rozpočet je postaven na základě dostupných informací z minulých let a předběžných kalkulací. Základem programu jsou sobotní a nedělní akce. Sobotní programy budou připravovány ve spolupráci s dlouholetými partnery a vystupujícími jako je DDM nebo ZUŠ. Nedělní, tj. adventní programy, se budou vztahovat ke konkrétní symbolice každé adventní neděle. Program bude tvořen především ve spolupráci s významnějšími profesionálními umělci a umělkyněmi.

 

24. Rozpočtové opatření OMOSRI a Městských služeb Ústí nad Labem

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 660 000 schválila rada. Jde o poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem na pořízení systému pro online nákup parkovacích karet prostřednictvím zavedení elektronického kupování předplatitelských karet od společnosti GLOBDATA. Aplikace by měla být spuštěna od 1. 9. 2023.