TISKOVÁ ZPRÁVA

24.7.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 21. 7. 2023

 

1. Přesun společnosti Metropolnet

Rada města ukládá představenstvu společnosti Metropolnet zajistit veškeré potřebné kroky směřující k přestěhování společnosti Metropolnet ze stávajících prostor v PB centru do budovy č. p. 50, která je součástí pozemku č. p. 2879 v k. ú. Ústí nad Labem. V předmětné nemovitosti byla do konce dubna 2023 umístěna služebna Policie ČR. V bezprostřední blízkosti uvedené nemovitosti se nachází vedení optické sítě v majetku společnosti Metropolnet.

 

2. Veřejná zakázka Zpracovatel Územního plánu Ústí nad Labem

Rada města schválila přidělení nadlimitní veřejné zakázky Zpracovatel (projektant) Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu sdružení dodavatelů 4ct.eu a koucky-arch.cz s nabídkovou cenou ve výši 36 000 000 Kč bez DPH. Předmětem této zakázky je zpracování územního plánu v souladu se zadáním územního plánu s prvky regulačního plánu a poskytnutí dalších návazných činností s tím souvisejících. Jedná se o zpracování materiálů v celkem pěti etapách. V plánech je tvorba dvou variant návrhu územního plánu z pohledu urbanisticko-dopravního řešení. Následně dle návrhů externě zpracovat ekonomickou analýzu. Zastupitelstvo rozhodne, kterou variantu použije pro vytvoření finálního návrhu územního plánu, který bude předložen dotčeným orgánům a veřejnosti k projednání. Samotný návrh územního plánu bude zahrnovat výškovou zástavbu, prostornost území, zeleň a další aspekty. Do veřejného výběrového řízení byla podána jedna společná nabídka. Vzhledem k náročnosti plnění předmětu veřejné zakázky z hlediska odbornosti a kvalifikace, rozhodla komise provést důkladné posouzení předložených dokumentů. Sdružení dodavatelů předložilo veškerou potřebnou dokumentaci a potvrdilo svou kvalifikaci pro provedení této zakázky.

 • Etapa A: Analýza současného stavu území v rozsahu doplňujících průzkumů a rozborů.
 • Etapa B: Zpracování návrhu územního plánu, ve variantách pro společné jednání, včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivu koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (natura 2000).
 • Etapa C: Úprava návrhu územního plánu na základě výsledků společného jednání (pro veřejné projednání), případně pro opakovaná veřejná projednání.
 • Etapa D: Úprava návrhu územního plánu po veřejném projednání (pro jednání zastupitelstva města).
 • Etapa E: Zhotovení čistopisu – Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu pro vydání formou opatření obecné povahy.

 

3. Veřejná zakázka Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – výběr dodavatele

Podlimitní veřejnou zakázku s názvem Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – výběr dodavatele schválila rada města za nabídkovou cenu 67 777 777 Kč bez DPH od společnosti Výstupní – Ústí nad Labem, která zároveň splnila veškeré náležitosti a požadovanou kvalifikaci. Celková cena plnění nesměla přesáhnout 95 000 000 Kč bez DPH. Předmětem této zakázky je realizace rekonstrukce dvoupruhové obousměrné komunikace Výstupní, která propojuje městské části Dobětice a Krásné Březno. Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, jež propojuje dvě městské části, budou práce prováděny za provozu. Celková délka řešeného úseku je přibližně 2,1 km od křižovatky s ulicí Neštěmická až po okružní křižovatku s ulicemi Šrámkova a Na Návsi. Součástí zakázky je oprava asfaltu na vozovce, zádržného systému, kompletní rekonstrukce chodníků, navržení přechodů pro chodce a místa určená pro přecházení a vytvoření prostoru pro cyklisty. Dojde zároveň k úpravě zálivů autobusových zastávek: Stříbrníky, Kmochova, Zoologická zahrada, Osamělá a Dvojdomí. Veřejného výběrového řízení se zúčastnilo celkem devět subjektů. Stavba bude zahájena předáním staveniště, jenž bude realizováno do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

 

4. Pavilon pro starosvětské primáty Konžský prales – PD – I. etapa – výběr dodavatele

Veřejnou podlimitní zakázku s názvem Pavilon pro starosvětské primáty Konžský prales – projektová dokumentace – I. etapa – výběr dodavatele schválila rada města jediné zúčastněné společnosti Versum architekti s nabídkovou cenou 2 178 820 Kč bez DPH a hodinovou sazbou za autorský dozor 1 000 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 2 400 000 Kč. Předmětem této zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení a souvisejících činností, provedení inženýrskogeologického průzkumu v místě navržené stavby a radonového průzkumu a výkon autorského dozoru. Dokumentace je zhotovována pro účely jejího využití v povolování projektu pavilonu. Zhotovení projektové dokumentace první etapy se skládá ze šesti fází:

 • Fáze 1: Dílčí odevzdání návrhové části dokumentace včetně inženýrskogeologického průzkumu v místě navržené stavby a radonového průzkumu.
 • Fáze 2: Dílčí odevzdání dokumentace v rozpracovanosti.
 • Fáze 3: Odevzdání projektové dokumentace.
 • Fáze 4: Zhotovení odhadu realizačních nákladů stavby formou odhadovaného agregovaného rozpočtu odpovídající míře podrobnosti zpracovávané dokumentace.
 • Fáze 5: Výkon inženýrské činnosti.
 • Fáze 6: Výkon autorského dozoru.

 

5. Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – III. Etapa – dodávka a montáž klecí – výběr dodavatele

Podlimitní řízení pro veřejnou zakázku s názvem Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – III. etapa – dodávka a montáž klecí – výběr dodavatele schválila rada města jedinému zúčastněnému dodavateli společnosti HA & LO s nabídkovou cenou 1 199 000 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 1 500 000 Kč bez DPH. Doba trvání plnění je stanovena do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem plnění je dodání a montáž kovových klecí k venkovní části neexpozičního zázemí pro primáty a šelmy.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky Kanalizace Svádov – II. etapa

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Kanalizace Svádov – II. etapa s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 63 280 000 Kč bez DPH formou otevřeného řízení schválili radní. Předmětem veřejné zakázky je vybudování II. etapy odkanalizování místní části Svádov s napojením do stávající kanalizační sítě odpadních vod, která je napojena na stávající ČOV Neštěmice. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí, v rámci 43. výzvy – Čistírny odpadních vod a kanalizace. V případě, že nebude městu přiznán dotační titul k spolufinancování veřejné zakázky, uzavřená smlouva bude ukončena odstoupením objednatele nebo dohodou před započetím stavebních prací (nebude předáno staveniště). Podkladem pro zhotovení plnění je projektová dokumentace zpracovaná společností PROVOD – inženýrská společnost. Doba plnění je od předání staveniště dodavateli (předpokládané předání: březen 2024) do 20 měsíců od předání staveniště.

 

9. Rozpočtová opatření MP a FO – Program prevence kriminality 2023

Rada schválila přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 1 244 000 Kč. Z financí se uskuteční tyto projekty:

 • APK – realizátor Městská policie Ústí nad Labem,
 • MP dětem – realizátor Městská policie Ústí nad Labem.

Došlo také ke schválení rozpočtového opatření městské policie a finančního odboru ve výši 1 244 000 Kč a ve výši 156 000 Kč. Jde o přijetí a zapojení účelové dotace ze státního rozpočtu a na zajištění finanční spoluúčasti ze zdroje finanční rezerva. Podmínkou k získání dotace MVČR je povinná finanční spoluúčast města v minimální výši 10 % z celkových nákladů projektu. U akcí pro děti činí podíl příjemce dotace minimálně 30 % z celkových nákladů projektu.

 

10. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem

Rada vydala nařízení obce č. 1/2023, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel. Novou změnou je doplnění placených úseků v městské části Střekov, tak jak bylo požadováno vedením městského obvodu. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023. Jedná se konkrétně o:

 • ulice Raisova,
 • ulice Kozinova,
 • ulice Žukovova (v úseku od ul. Varšavská po ul. Děčínská),
 • ulice Varšavská (kromě úseku od ul. Národního odboje po ul. Mánesova),
 • ulice Kramoly (v úseku od ul. Národního odboje po ul. Kozinova včetně přilehlého parkoviště),
 • ulice Zeyerova,
 • ulice Mánesova,
 • ulice Střekovské nábřeží (v úseku od mostu dr. E. Beneše po železniční most).

 

11. Dopravní obslužnost

Rada města Ústí nad Labem vzala na vědomí informaci o změnách ve vedení linek MHD. Na základě jednání vedení města, vedení městského obvodu Neštěmice, městské policie a dopravního podniku k situaci v dopravní obslužnosti městské části Mojžíř, připravil dopravní podnik změny v dopravní obslužnosti na jednotlivých linkách v této oblasti. Jedná se o tyto změny, které budou zavedeny od 31. 7. 2023:

 • linka č. 57 bude jezdit v autobusové trakci, pouze v úseku Mojžíř / OD Květ / Mojžíř,
 • na lince č. 57 bude zaveden celodenní nástup předními dveřmi,
 • autobus bude vybaven kamerovým systémem, pro případ důkazní nouze,
 • v autobuse budou přítomni asistenti přepravy a příslušník městské policie,
 • dopravní obslužnost z/do Neštěmic bude zajištěna standardně linkou č. 51, která bude doplněna ještě linkou č. 58 v celodenním provozu ze Skalky na Klíši a zpět,
 • provoz noční linky č. 41 do Mojžíře bude omezen tak, že všechny spoje od 00:00 do 3:00 hodin pojedou z Neštěmic rovnou na Skalku a první spoj, který by zajistil návoz zaměstnanců na brzké ranní směny bude ve 3:10 ze Skalky přes Mojžíř.

 

22. RO OMOSRI a podání žádosti o dotaci – Kanalizace Svádov – II. Etapa

Rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt Kanalizace Svádov – II. etapa od Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Maximální celková podpora z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč. Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč na žádost. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 76 568 800 Kč vč. DPH, předpokládaná dotace (max. 70 %) je 53 598 160 Kč vč. DPH a předpokládané vlastní náklady města (min. 30 %) jsou 22 970 640 Kč vč. DPH.

Rada také souhlasila s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 20 400 000 Kč. Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu OMOSRI. Souhlas s tímto převodem musí vyjádřit zastupitelstvo města.