TISKOVÁ ZPRÁVA

15.11.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 13. 11. 2023

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky Skorotice – spojovací chodník

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Skorotice – spojovací chodník. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 800 000 Kč bez DPH. Předmětem této zakázky je vybudování chodníku, který povede podél areálu skorotického fotbalového hřiště (za kabinami) a spojí ulice Slovanská a Buzulucká. Celková délka chodníku delšího úseku je 109 metrů a kratšího 51 metrů. Kratší úsek vznikne od napojení na stávající chodník v ul. 5. května po p.p.č. 278/4 k.ú. Skorotice. Součástí zakázky je vybudování veřejného osvětlení. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost AZ Consult, s.r.o. Zahájení stavby proběhne do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a dílo bude dokončené do pěti měsíců od zahájení.

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky rekonstrukce ulice U Městských domů

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky rekonstrukce U Městských domů za předpokládanou cenu 2 000 000 Kč bez DPH. Součástí této zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace o šíři 5 metrů, rekonstrukce stávajícího chodníku a vybudování chybějící části chodníku o délce zhruba 65 metrů. Dojde také k pokácení a následnému vysazení tří stromů. Rekonstrukce bude realizována na základě projektové dokumentace společnosti Ik Konzult, Ateliér.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky ulice Drážďanská – geotechnický průzkum

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na geotechnický průzkum ulice Drážďanská schválila rada města. Předpokládaná cena je 2 500 000 Kč bez DPH. V rámci diagnostických a průzkumných prací v místě silnice v ulici Drážďanská dojde pomocí sond nejprve k průzkumu podloží, a pak k odběru vzorků. Po jejich vyhodnocení bude vypracována komplexní technická zpráva o stavu podloží pod vozovkou i stavu kanalizace.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky na praní a čištění prádla pro Domov pro seniory

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa. Předpokládaná hodnota zakázky
je 2 600 000 Kč. Předmětem zakázky je třídění, praní, čištění, žehlení nebo mandlování prádla, škrobení, svoz prádla k praní a čištění a rozvoz čistého prádla zpět do sídla organizace třikrát týdně. Doba plnění je od 1. ledna 2024 nebo ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv do 31. prosince 2024.

 

7. Vyhlášení veřejné zakázky na užívání a podporu multilicence SW Esri

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na užívání a podporu multilicencí SW Esri pro statutární město Ústí nad Labem. Předpokládaná hodnota plnění je 2 400 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je pořízení další profesionální licence pro software AreGIS desktop. Software magistrátu dodává společnost Arcdata Praha s.r.o, která je jeho výhradním dodavatelem pro Českou republiky. Ústecký magistrát využívá tento software od samého počátku. Pořízení další licence je nutné kvůli zvyšujícím se nárokům na rozsah prací vykonávaných oddělením GIS, digitalizaci úřadu a zvyšujícímu se počtu uživatelů magistrátního GIS.  

 

8. Vyhlášení veřejné zakázky Modernizace učeben II. etapa – PD

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k modernizaci učeben II. etapa – schválili radní. Předmětem této zakázky je zajištění vstupních dokladů, pasportizace objektů škol a vyhotovení 11 projektových dokumentací pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Konkrétně se jedná o modernizaci následujících škol:

 • ZŠ Školní náměstí – dílny,
 • ZŠ Karla IV. – interaktivní učebna fyziky s laboratoří včetně konektivity,
 • ZŠ Stříbrnická – školní dílny a efektivita,
 • ZŠ a MŠ SNP – učebna chemie a fyziky a výstavba učebny přírodovědných předmětů v budově B,
 • ZŠ Rabasova – zkvalitnění polytechnické výuky,
 • ZŠ Vinařská – učebny jazyků a digitálních technologií,
 • FZŠ České mládeže – učebna informatiky,
 • ZŠ Vojnovičova – vybudování jazykové učebny a rekonstrukce učebny IT,
 • ZŠ Anežky České – učebna polytechnického vzdělávání.

Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 12 měsíců pro zajištění vstupních podkladů, do 22 týdnů po výzvě zadavatele na projektovou dokumentaci pro povolení stavby, do 36 týdnů pro pasportizaci objektů a projektová dokumentace pro provádění stavby musí být do 5 týdnů od pravomocného povolení.

 

11. Veřejná zakázka Prodloužení chodníku Svádov – výběr dodavatele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky prodloužení chodníku Svádov dodavateli IR.Construction s.r.o. Předmětem této zakázky je realizace výstavby nového chodníku – silnice II/261 ulice Vítězná, který naváže na stávající, vedoucí z centra místní části Svádov, ten je ukončen u trafostanice. Nový chodník bude proveden ve dvou úsecích, které se na svém konci napojí na stávající. Základní šířka chodníku je 1,5 metru. Povrch bude z betonové zámkové dlažby. Hodnota plnění nesměla přesáhnout 10 000 000 Kč bez DPH (cena byla stanovena předběžným rozpočtem). Dodavatel IR.Construction zvítězil s nabídkovou cenou 6 655 000 Kč bez DPH. Doba plnění byla stanovena na 6 měsíců s tím, že do dvou měsíců od nabytí účinnosti smlouvy bude vypracována RDS (realizační dokumentace stavby) a zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření. Samotné dílo pak bude dokončeno do 4 měsíců.

 

13. Poskytnutí finančního daru mysliveckému spolku

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Labem, schválila rada. Spolek provedl malou rekonstrukci sídla, jehož součástí je i výukový prostor pro děti a mládež, který by bylo potřeba dovybavit různými výukovými pomůckami. Z finančního daru se zakoupí knihy, bannery, výukové a poznávací materiály, dřevěné vzdělávací pomůcky apod. Cílem je zvyšovat dětem a mládeži obecné znalosti přírody a speciální znalosti o lesním hospodářství a výkonu práva myslivosti v honitbách. Pomůcky budou využívány pro potřeby všech mysliveckých spolků v Ústeckém kraji, a to zejména na dětských a mysliveckých dnech.

 

17. RO ODM – Sociální zařízení – Větruše

Radní schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 514 700 Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v investiční části výdajového rozpočtu ODM. Finance budou sloužit na rekonstrukci sociálních zařízení na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem.

 

20. Rozpočtové opatření ODM – lanová dráha na Větruši

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 854 000 Kč schválila rada. Jedná se o přesun výdajů z neinvestiční části do investiční části výdajového rozpočtu. Finance sloužily na provoz a rekonstrukci hlavní budovy lanové dráhy na Větruši. V rámci celkové rekonstrukce vznikla hospodářská místnost pro obsluhu lanové dráhy a na tomto základě bude vypovězena nájemní smlouva pronajímaných prostor v areálu sportoviště Větruše, které jsou v majetku Městských služeb, a tím dojde ke snížení provozních nákladů lanové dráhy.

 

25. Příkazní smlouva o obstarávání oprav a údržby mobiliáře

Rada schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem a Městskými službami Ústí nad Labem. Smlouva řeší obstarávání oprav a údržby mobiliáře – odpadkových košů a výkonu dalších práv a povinností. Příkazní odměna za tyto služby je měsíčně ve výši 100 567 Kč bez DPH. Účinností platí od 1. ledna 2024.

 

29. Rozpočtové opatření OMOSRI – Participativní rozpočet Ústí změn

Rada schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 1 800 000 Kč. Finanční prostředky se použijí na realizaci návrhů participativního rozpočtu. Konkrétně se jedná o tyto akce: Šance pro sady Bedřicha Smetany (440 000 Kč), Květnaté louky v centru (160 000 Kč), Oplocení dětského hřiště v Olšinkách (600 000 Kč), revitalizace Parku Republiky (600 000 Kč). Radní také schválili rozpočtové opatření odboru ve výši 200 000 Kč. Peníze získají některé projekty základních škol přihlášených do participativního rozpočtu. ZŠ Vojnovičova, ZŠ Hlavní a ZŠ Rabasova získaly shodně po 50 000 Kč. Došlo také ze zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru o částku 50 000 Kč.

 

32. Rozpočtová opatření OMOSRI

Rozpočtová opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, odboru dopravy a majetku, městské policie a odboru školství, kultury a sportu, schválili radní. Jde o převody finančních prostředků mezi jednotlivými odbory.

Částka 562 000 Kč poputuje do výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku a bude sloužit na akci Zanádraží – pokladní stanice. Finance budou sloužit na nákup dvou kusů nových pokladen do garáží Zanádraží. V současné stavu lze v pokladně platit pouze mincemi a bankovkami v nominální hodnotě sto a dvě stě korun, není zde možnost parkovné uhradit platební kartou, tak jak je zcela standardní na jiných pokladních stanicích.

Dalších 90 000 Kč bude určeno do výdajového rozpočtu Městské policie Ústí nad Labem na provozní výdaje. Finance budou sloužit k pořízení šesti nových chytrých mobilních telefonů včetně aplikace na zajištění zvýšení efektivity kontroly úhrady parkovného na zpoplatněných místních komunikacích na území města Ústí nad Labem. Telefony budu strážníci používat pro kontrolu vozidel na zpoplatněných parkovištích, vč. modrých zón. Kontrola pomocí chytrých telefonů probíhá tak, že strážník zadá do aplikace provozovatele virtuálních parkovacích lístků číslo parkoviště a vidí stav plateb všech zaparkovaných vozidel. Tímto způsobem se značně urychlí a zefektivní kontrola úhrady parkovného.

350 000 Kč bude sloužit odboru školství, kultury a sportu. Prostředky budou využity k zadání průzkumu školního klimatu na všech školách zřizovaných městem. Klima školy lze považovat za projev celého školního prostředí (kulturní, sociální, personální a ekologické oblasti) ve vnímání, prožívání a hodnocení žáků, učitelů, rodičů a dalších aktérů. Je nutné jej zjišťovat propojením informací od různých aktérů, jejichž hodnocení je výsledkem vnímání a prožívání školního prostředí v delším časovém období. Lze sledovat např.: jak jsou žáci, učitelé a rodiče spokojeni s fyzickým prostředím školy, organizačním uspořádáním, obsahem výuky, prací učitelů, chováním žáků, přístupem vedení školy atd. Projekt by se měl realizovat v první polovině prosince 2023 s tím, že průzkum bude využit jako podklad pro nastavení dalších potřeb a spolupráce s jednotlivými ZŠ.

 

37. Jmenování ředitele Domova pro seniory Dobětice

Rada města jmenovala nového ředitele Domova pro seniory Dobětice. Funkci bude od 1. prosince 2023 zastávat Zdeněk Matouš. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm uchazečů, tři z nich nesplňovali podmínky a jeden z výběrového řízení odstoupil kvůli zdravotní indispozici. Ústní část výběrového řízení absolvovali čtyři uchazeči.40. Dotační program Zdravé město a místní Agenda 21 2023/2024

Radní schválili poskytnutí dotace v rámci 18. kola dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro období 2023/2024. Dotace obdrží těchto 9 subjektů, a to v celkové výši 265 000 Kč:

 • MEDIC Ústí nad Labem – Se sanitkou mezi školáky II. ročník – 30 000 Kč,
 • Krásné sousedění – Zahrada mezi paneláky – 30 000 Kč,
 • Skorotice Jinak – Ve Skoroticích to žije – 30 000 Kč,
 • Společně – Revitalizace prostředí/zeleně okolo bývalého hotelu Vladimír – 30 000 Kč,
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem – Úprava prostor k setkávání veřejnosti – 30 000 Kč,
 • Stárneme ve zdraví – Sever – Podpora sportovních aktivit a turistiky pro ústecké seniory – 30 000 Kč,
 • Naše Olšinky – Zakoupení laviček a ohniště – 30 000 Kč,
 • Naše Olšinky – Zakoupení sportovních potřeb – 30 000 Kč,
 • Přátelé Skorotic – Skorotický discgolf – 25 000 Kč.

Dotační program vypisuje město v souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2021–2030 a se záměry vzešlými z Participativního rozpočtu města. Projekty z dotačního programu se měly zaměřovat na obnovu a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň, podporu aktivního života, sportovních aktivit a turistiky či na posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků.