TISKOVÁ ZPRÁVA

6.12.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 4. 12. 2023

 

6. Memorandum o spolupráci měst a obcí – Vysokorychlostní trať

Rada města schválila uzavření Memoranda o spolupráci měst a obcí, které jsou dotčeny vysokorychlostní tratí (VRT). Memorandum deklaruje koordinaci aktivit souvisejících s přípravou a realizací nového železničního spojení Drážďany – Praha. Zaměřuje se na hájení práva na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazování se o trvale udržitelný rozvoj zdejších obcí, ochranu zemědělského půdního fondu, přírody, zdraví a majetku místních občanů a komunit před negativními dopady realizace VRT a při prosazování jiných práv a oprávněných zájmů místních samospráv a obyvatel regionu.

12. Veřejná zakázka Neštěmická – oprava chodníku – II. etapa – výběr dodavatele

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky na velkoplošnou opravu chodníku v Neštěmické ulici společnosti MI Roads a.s. Oprava bude probíhat v úseku
od křižovatky s ulicí Dr. Horákové ke křižovatce s ulicí Výstupní. Nabídková cena byla 1 223 872 Kč bez DPH, hodnota nesměla přesáhnout částku 2 350 000 Kč, která byla stanovena předběžným rozpočtem.

Stavba bude zahájena navázáním na zámkovou dlažbu u zastávky MHD „Prior.“ Zde bude provedena bezbariérová úprava vstupu do vozovky včetně varovného pásu pro nevidomé. Dále bude stavba pokračovat od křižovatky s ulicí Dr. Horákové a ukončena bude u navazující stavby Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru včetně bezbariérové úpravy a varovných a signálních pásů u přechodu pro chodce v ulici Neštěmická před křižovatkou s ulicí Výstupní. Bude vybourána stávající konstrukce chodníku včetně obrub a následně budou osazeny nové. U vstupů do vozovky u ulice Dr. Horákové budou provedeny varovné pásy z reliéfní dlažby pro nevidomé a rovněž i u přechodu pro chodce přes ulici Neštěmická u křižovatky s ulicí Výstupní.

13. Veřejná zakázka vozidla hatchback pro MP – výběr dodavatele

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky na dodávku tří vozidel typu hatchback pro městskou policii společnosti Louda Auto a.s. Nabídková cena byla 1 440 062 Kč bez DPH, maximální cena zakázky měla být maximálně 1 524 793 Kč bez DPH.

14. Veřejná zakázka vozidla SUV pro MP – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky, jejímž předmětem
je dodávka dvou vozů SUV městské policii, společnosti Louda Auto a.s. Nabídková cena je 953 556 Kč bez DPH. Doba plnění je stanovena od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 3. 2024. 

15. Veřejná zakázka stavba tenisové haly – výběr dodavatele

Radou města bylo schváleno přidělení podlimitní veřejné zakázky na výstavbu ocelové tenisové haly o rozměrech 38x38 metrů na stávajících tenisových kurtech poblíž zimního stadionu. Zakázku získala firma SIM Stavby společnost s ručením omezením za nabídnutou cenu 15 561 343 Kč bez DPH. Předpokládaný začátek výstavby je červenec 2024. Hotovo by mělo být do 12 měsíců od zahájení stavby.

Předmět plnění bude v případě schválení dotace financován z programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020–2025, výzvy 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023, která je vyhlášena Národní sportovní agenturou.

16. Veřejná zakázka rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukce sportoviště u ZŠ Neštěmická společnosti Sport-Technik Bohemia s.r.o. Nabídková cena
je 25 664 299 Kč bez DPH, předpokládaná cena byla 30 000 000 Kč. Vznikne multifunkční sportovní areál, který budou využívat nejen žáci školy, ale také veřejnost.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy u ZŠ Neštěmická za účelem vybudování multifunkčního sportovního areálu, který bude využíván nejen ZŠ, ale i veřejností. Stavba zahrnuje: hlavní víceúčelové hřiště, atletickou dráhu, venkovní posilovnu, dětské hřiště pro družinu, plochu pro streetbal a zemní trampolíny, hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem včetně generace, umělé osvětlení, fitness zónu, sociální a skladové zázemí, in-line dráhu, oplocení areálu, sektor skoku do dálky a vrhu koulí. Termín zahájení stavby započne po předání staveniště, nejpozději 7 dní po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  Hotovo by mělo být do 5 měsíců.

24. Rozpočtové opatření MP – prevence kriminality Ústí nad Labem – Kamery

Rada schválila přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 550 000 Kč na schválený investiční projekt Ústí nad Labem – Kamery, který propojí kamerový systém na obvodní oddělení Policie ČR v Mojžíři. Dále došlo ke schválení rozpočtového opatření městské policie a finančního odboru na přijetí a zapojení této účelové dotace.

27. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování

Rada města souhlasila s návrhem pokračovat v procesu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem a s průběžným informováním zastupitelstva o postupu pořizování. V současnosti projektant doplnil veškeré požadované dokumenty a byla podepsána smlouva o dílo. Aktuálně proběhly ve spolupráci pořizovatele, projektanta, určeného zastupitele pro územně plánovací dokumentaci konzultace se správci technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, zástupci odborů magistrátu, Agentury ochrany krajiny a přírody ČR. Konzultace se týkaly problematiky rozvoje technické a dopravní infrastruktury, oblasti plánovaných investic, ekonomie, rozvoje města a strategického směřování, a dále témat týkajících se krajiny a její ochrany. Zpracovatel v současnosti vyhodnocuje výsledky konzultací, vyhodnocuje dostupné podklady a připravuje první výstupy své činnosti v rámci první etapy pořizování územního plánu (průzkumy a rozbory). Po dokončení etapy průzkumů a rozborů bude následovat etapa zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání. Společného jednání
o návrhu se účastní dotčené orgány, krajský úřad či sousední obce. Pořizovatel po společném jednání o návrhu územního plánu spolu s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky tohoto jednání a případně zajistí upravení návrhu ÚP.

49. Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem – 3. etapa

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy
na rekonstrukci veřejného osvětlení Ústí nad Labem - 3. etapa. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem, který spravuje veřejné osvětlení. Rekonstrukce bude probíhat v katastrálním území Střekov a Vaňov. Dojde k výměně 1 139 kusů zastaralých výbojkových svítidel za LED svítidla. Navíc bude instalováno 19 nových svítidel. Celkové odhadované uznatelné náklady na realizaci projektu jsou 12 747 629 Kč bez DPH, maximální možná výše dotace
je 10 000 000 Kč. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že po výměně současného veřejného osvětlení za modernější dojde k roční úspoře elektrické energie ve výši 1 011 719 Kč bez DPH. 

55. Poskytnutí dotace v oblasti sportu Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu, určených na Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem takto:

 • BLADES Ústí nad Labem – TV zápas na Městském stadionu 2. 6. 2024 –119 000 Kč,
 • Česká asociace amerického fotbalu – Uspořádání zápasu ME v americkém fotbale 2024 – 229 000 Kč,
 • Fotbalový klub Český Lev Neštěmice – O pohár Českého Lva 2024 – 137 000 Kč,
 • General Dance Company – 54. Mezinárodní taneční festival 2024 – 238 000 Kč,
 • Městský plavecký klub Ústí nad Labem – Velká cena Ústí nad Labem v plavání – 149 000 Kč,
 • Milada Run 2024 – 148 000 Kč,
 • SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje – Mistrovství ČR v běhu na 60 m – 68 000 Kč,
 • SK KAMURA RYU SHOTOKAN – XXXIV. CZECH OPEN 2024 – 225 000 Kč,
 • Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem – 54. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu – 235 000 Kč,
 • University Sport Agency – Souboj dobyvatelů 2024 – 75 000 Kč,
 • VMLY&R – RunTour Ústí nad Labem 2024 – 145 000 Kč,
 • Xterra squadra – 7. ročník STRABAG Rail MILADATLON a MČR v TRT lékařů – 232 000 Kč.

Oproti roku 2023 zde došlo k navýšení alokované částky o 300 000 Kč. Bod bude předložen zastupitelstvu k projednání.

56. Poskytnutí dotací v oblasti sportu na Tradiční kolektivní a individuální sporty

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu, určených na kategorii Tradiční kolektivní a individuální sporty.
V návrhu rozpočtu na rok 2024 je v této dotační kategorii počítáno s částkou
32 900 000 Kč. Oproti roku 2023 došlo k navýšení rozpočtu o 3 130 000 Kč. Nově je navržena kategorie pro sporty reprezentující město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži, aby došlo k zachování poskytování dotací pro hokejový a fotbalový klub na zajištění činnosti A týmů. Rada odsouhlasila dotace takto:

Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií – finanční objem 26 100 000 Kč:

 • HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM (mládež) – 5 600 000 Kč (došlo k navýšení
  o 375 000 Kč),
 • FK Ústí nad Labem – mládež – 4 600 000 Kč (došlo k navýšení o 325 000 Kč),
 • BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L. – 4 000 000 Kč (došlo k navýšení o 675 000 Kč),
 • Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež) – 2 600 000 Kč (došlo k navýšení o 225 000 Kč),
 • SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – 4 000 000 Kč (došlo k navýšení o 675 000 Kč),
 • SK VOLEJBAL Ústí nad Labem (mládež) – 2 600 000 Kč (došlo k navýšení
  o 225 000 Kč),
 • Florbal Ústí – 1 100 000 Kč (došlo k navýšení o 150 000 Kč),
 • Florbal Ústí (mládež) – 1 600 000 Kč (došlo k navýšení o 175 000 Kč).

Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v třetí nejvyšší soutěži ČR – finanční objem 5 300 000 Kč:

 • Ústecký Slovan 3 100 000 Kč,
 • FK VIAGEM Ústí nad Labem – 2 200 000 Kč.

Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 470 000 Kč:

 • BLADES Ústí nad Labem – 300 000 Kč (došlo k navýšení o 65 000 Kč)

Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 530 000 Kč:

 • Ústecká akademie plaveckých sportů – 200 000 Kč (došlo k navýšení o 60 000 Kč),
 • Athletic Club Ústí nad Labem – 150 000 Kč (došlo k navýšení o 80 000 Kč),
 • USK PROVOD – 100 000 Kč (došlo k navýšení o 30 000 Kč),
 • TENIS CLUB Ústí nad Labem – 80 000 Kč.

Individuální juniorské sporty – finanční objem 500 000 Kč:

 • Ústecký krasobruslařský klub – 300 000 Kč (došlo k navýšení o 200 000 Kč),
 • KST Apollo Ústí nad Labem – 200 000 Kč (došlo k navýšení o 50 000 Kč).

Bod bude předložen zastupitelstvu k projednání.

57. Poskytnutí dotací z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2023

Poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na údržbu běžeckých stop schválili radní. Finanční prostředky ve výši 35 000 Kč využije Ski klub Pohoří
u Malečova na částečnou úhradu nákladů spojených s údržbou běžeckých stop, například provoz sněžného skútru či rolby. 

58. Poskytnutí dotací – oblast sportu

Radní souhlasili s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu, určeného na oblast sportu pro Aeroklub Ústí nad Labem na akci Ústecké nebe plné letadel 2024 ve výši 500 000 Kč. Jedná se o tradiční akci, která je navštěvovaná nejen obyvateli Ústí nad Labem, ale i návštěvníky z různých koutů ČR. Akce se uskuteční na letišti v Ústí nad Labem dne 31. 8. 2024. Bod bude předložen ke schválení zastupitelům města.

61. Podání žádosti o dotaci – projekty 5G

Rada města schválila podání žádosti na inovativní projekty 5G v rámci dotační výzvy MMR s názvem „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“.

Cílem je podpora vývoje a nasazování aplikací městských sítí 5G a podpořit tak koncept Smart Cities. V rámci této výzvy budou realizovány referenční aplikace městských sítí 5G pro Smart Cities. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 20 000 000 Kč. Příjem žádostí do výzvy ministerstva pro místní rozvoj je možný od
1. prosince 2023 do 31. ledna 2024. Realizace podpořeného projektu musí být nejpozději do 31. prosince 2025.

Magistrát společně Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, Městskými službami města Ústí nad Labem a Metropolnetem jako správcem městské IT infrastruktury stanovily deset projektů, které se přihlásí do výzvy. Tyto projekty navazují na první úspěšně realizovaný projekt 5G v první výzvě společně s Plzní, Bílinou a Karlovými Vary. Výsledky této výzvy byly presentovány na úspěšné ústecké konferenci věnované problematice 5G síti dne 2. 11. v ICUK

Vybrány byly tyto projekty:

 • Dronové centrum Ústí nad Labem – využití dronů pro tvorbu mapových podkladů a městského majetku, inspekce infrastruktury, podpora pátrání po osobách, letecký monitoring dopravních situací. V dlouhodobém horizontu spolupráce s IZS.
 • Online strážník městské policie – posílení bezpečnosti a mobility strážníků městské policie využitím mobilních kamer, lepší přehled operátora dohledového střediska během zásahu v rámci živého přenosu obrazu.
 • Datové zdroje ve veřejném prostoru – sběr širokého portfolia dat na území města. Například dopravní meteostanice generující data o provozu a další podpůrná infrastruktura u turistických bodů poskytující informace o dané lokalitě.
 • Dopravně-bezpečnostní opatření v oblasti Strážky – zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na silnici II/528 u Strážek, kdy přes 5G sít bude možné lokalitu monitorovat a měřit dodržování rychlosti.
 • Kybernetický dohled a zabezpečení datových bodů v 5G síti – využití potenciálu 5G sítí pro modernizaci a především kybernetického zabezpečení semaforů a dalších vybraných objektů.
 • Inteligentní řízení dopravy s podporou 5G – vybrané křižovatky se semafory budou upraveny tak, aby mohla získaná data využívat nově zřízená digitální dopravní centrální ústředny.
 • Automatizace monitoringu dopravy v klidu – pořízení inteligentního mobilního systému pro automatizaci sběru dat v oblasti dopravy v klidu. Jde o vozidlo, které se pohybuje po předem nastavené trase a pomocí kamer získává dopravní data. Systém bude nově automaticky kontrolovat placení parkovného podle SPZ.
 • Pokročilý monitoring stavu vozovek – zakoupení vozidla, které má na střeše zařízení využívající technologie LiDAR pro automatický sběr dat o kvalitě stavu vozovek na území města.
 • Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy –využití 5G pro rozvoj telematických prvků, které tvoří základ pro vybudování inteligentního dopravního systému, zejména bezpečnost silničního provozu a plynulost dopravy.
 • Pokročilý online monitoring dopravy MHD – modernizace kamerového systému a nových vysílaček a SOS tlačítek ve vozech MHD s cílem zvýšit bezpečnost provozu vozidel MHD.

62. Podání žádosti o dotaci pro dům dětí a mládeže

Podání žádosti domu dětí a mládeže o dotaci z dotačního programu Ústeckého kraje schválili radní. Jedná se o dotační program Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024, projekt Volnočasové aktivity pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a resocializační program. Cílem projektu domu dětí a mládeže je vytvoření pozice pracovníka pro práci se znevýhodněné děti. Tento pracovník se bude starat
o realizaci zájmové činnosti, akce budou probíhat dle možností s ostatními dětmi v kontextu začlenění. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč. Projekt musí být realizován a uhrazen v termínu od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

70. Program ELENA – podpora projektové přípravy

Rada města souhlasí s podáním předpřihlášky a následné přihlášky do programu European Local ENergy Assistance – ELENA.

Tento program řídí Evropská investiční banka a zaměřuje se na dotační podporu v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, bydlení a udržitelné mobility. Na základě jednání s Evropskou investiční bankou byly diskutovány následující projekty pro program ELENA:

 • Revitalizace projektu Hoření,
 • Revitalizace objektu Orlická,
 • Rekonstrukce jižního křídla budovy magistrátu,
 • Snížení energetické náročnosti města Ústí nad Labem II. etapa,
 • Realizace FVE na objektech města,
 • Úspora energie v ZŠ Vojnovičova,
 • Krematorium – fotovoltaika,
 • Zimní stadion – energetické úspory,
 • Ústecká outloní Noemova archa (následný realizátor: zoo Ústí nad Labem),
 • Vstupte do zoo (následný realizátor: zoo Ústí nad Labem),
 • Noční Madagaskar (následný realizátor: zoo Ústí nad Labem),
 • Geotermální vytápění (následný realizátor: zoo Ústí nad Labem).

Tento bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

80. Poskytnutí příspěvku Městským službám Ústí nad Labem

Radní schválili rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 115 047 Kč. Jedná se refundaci finančních prostředků, které městské služby vynaložily na pořízení nových nabíjecích stanic.

82. Rozpočtová opatření OMOSRI – fond pro záchranu a rozvoj zoo

Radní souhlasili s pěti rozpočtovými opatřeními odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v rámci Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Částka 1 555 240 se využije modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy. 370 080 Kč poputuje na modulární WC kontejnery, 118 580 Kč bude použito na akci Revitalizace správní budovy (studie), 726 052 Kč bude použito na realizaci akce Energetické štíty budov a PENB (TČ.1) 1 210 000 Kč bude sloužit na akci Přípojky vody topných systémů z TČ 5 k pavilonu žiraf.

90. Udělení stipendia

S udělením stipendia primátora souhlasila rada města. Peněžitý dar ve výši 20 000 Kč získal student Fakulty umění a designu UJEP Štěpán Flekna. Oceněna byla bakalářská práce s názvem Sochy nad Labem, knižní průvodce moderním sochařstvím. Štěpán Flekna se touto publikací pokouší pozvednout povědomí
o rozsáhlém inventáři soch, mozaik a dalších artefaktů, které se nachází v ulicích města.

91. Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2024

Ústečtí radní schválili termíny jednání rady a zastupitelstva města v roce 2024. Termíny jednání rady města:

 • 15. ledna                  
 • 29. ledna
 • 12. února
 • 04. března
 • 25. března
 • 15. dubna
 • 29. dubna
 • 13. května
 • 27. května
 • 10. června
 • 25. června
 • 02. září
 • 23. září
 • 07. října
 • 21. října
 • 04. listopadu
 • 18. listopadu
 • 16. prosince

Termíny jednání zastupitelstva:

 • 18. března
 • 17. června
 • 16. září
 • 02. prosince

94. Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků

 Rada města schválila uzavření smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání
s odpady tabákových výrobků mezi společností NEVAJGLUJ a.s. a statutárním městem Ústí nad Labem. Jelikož z povinností obce vyplývá, že zajišťuje pořádek na veřejných prostranstvích, týká se to též odpadu z tabákových výrobků, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti hradit obci paušálně náklady vynaložené obcí na úklid
a soustřeďování odpadu z tabákových výrobků a následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Cílem smlouvy je zajistit plnění povinností dle zákona o jednorázových plastech, které společnost zajišťuje pro své smluvní partnery, ve vazbě na činnosti obce při zajištění úklidu veřejných prostranství a provozu obecního systému. Obdobím plnění podle této smlouvy je kalendářní rok. Celková úhrada za rok je cenou bez daně z přidané hodnoty (DPH). Dnem zdanitelného plnění se stanoví datum vystavení faktury obcí. Výše úhrady nákladů je stanovena součinem částky cca 11 Kč za rok za obyvatele nebo osobu a počtem obyvatel nebo osob v obci v příslušném kalendářním roce.