TISKOVÁ ZPRÁVA

31.1.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 29. 1. 2024

 

5. Odlov černé zvěře v Ústí nad Labem – uzavření smluv s mysliveckými spolky

Město Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s pronikáním černé zvěře do zástavby a setrváváním zvěře přímo v zástavbě, proto rada města schválila i letos uzavření smlouvy k finančnímu ohodnocení odlovu černé zvěře na území Ústí nad Labem, a to pro rok 2024 s následujícími subjekty:

 • Myslivecký spolek Diana (minimální odlov 110 ks)
 • Myslivecký spolek Jedlová hora (minimální odlov 160 ks)
 • Myslivecký spolek Chabařovické jezero (minimální odlov 50 ks)
 • Myslivecký spolek Chvalov – Přemyslovka (minimální odlov 50 ks)
 • Myslivost Skubice (minimální odlov 50 ks)

Za odloveného divočáka je kalkulována cena 500 Kč.

Přítomnost zvěře ve městě je dána bezprostředním kontaktem zástavby s volnou krajinou a charakterem této volné krajiny, dále potravní nabídkou ve městě zejména v kritickém ročním období či možností úkrytů ve městě. Přítomnost zvířat ve městě přináší různé konflikty, zejména poničené zahrady či trávníky. Od poloviny roku 2021 začalo město úspěšně využívat v zástavbě pro odchyt a odlov divočáků i klece, zvyšují se i jiné formy odlovu ve městě. Za rok 2022 bylo odloveno 186 prasat a za rok 2023 423 prasat.

 

6. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých sociálním

Radní schválili poskytnutí dotací do výše 250 000 Kč v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých sociálním v roce 2024. Mezi podpořené subjekty patří například Focus Labe, které využije částku 192 470 Kč na sociálně terapeutické dílny nebo Drug-out klub, který získal 189 700 Kč na krajskou adiktologickou ambulanci a poradnu pro děti a dorost. Souhrnný seznam bude zveřejněn na webových stránkách města.

Radní zároveň souhlasili s poskytnutím dotací nad 250 000 Kč pro další subjekty. Mezi podpořenými jsou například Focus Labem, který využije částku 720 920 Kč na částečnou úhradu chráněného bydlení nebo společnost Helias, ta částku 606 480 Kč použije na denní stacionář. Finální schvalovací proces odsouhlasených dotací proběhne na zastupitelstvu města. Do dotačního řízení na rok 2024 bylo v rámci dvou dotačních kategorií podáno 72 žádostí – registrované sociální služby (66 žádostí) a podpora rodiny (6 žádostí). Celkové finanční prostředky v této kategorii jsou v celkové výši 10 800 000 Kč.

 

7. Podpora integrace držitelů dočasné ochrany – podání žádosti o dotaci

Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci na projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území statutárního města Ústí nad Labem v roce 2024 v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra České republiky na integraci cizinců. Město podá žádost s těmito partnery:

 • Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, p. o.,
 • Dobrovolnické centrum, z.s.,
 • Poradna pro integraci, z.ú.

Dotační titul je určen pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, města, statutární města nebo městské části a městské obvody statutárních měst, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny a je potřeba řešit jejich podporu v oblasti integrace. Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany a další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU. V širším smyslu je cílovou skupinou i majoritní společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit aj.). Výše podpory je 95 %, minimální spoluúčast z vlastních prostředků partnera je 5 %. Mezi podporované aktivity a uznatelné výdaje v tomto dotačním titulu patří náklady související:

 • Zajištění obecného poradentství pro držitele dočasné ochrany a návazné aktivity (např. aktivizační práce, jazykové kurzy).
 • Mimoškolní aktivity pro děti s dočasnou ochranou (např. příměstské tábory či pobyty zaměřené na výuku českého jazyka, kroužky, společné aktivity s dětmi z hostitelské společnosti).
 • Aktivity podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů.

 

10. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2024

Rada města schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci z programu prevence kriminality na místní úrovni 2024. Podmínkou schválení žádosti o poskytnutí státní účelové dotace z fondu Ministerstva vnitra ČR je splnění minimální povinné finanční spoluúčasti z celkových nákladů na jednotlivé projekty. Na projektech se musí statutární město podílet minimálně 30 % celkových nákladů na projekt. Finanční prostředky budou využity na dva projekty, jejichž realizátorem je městská policie:

 • Ústí nad Labem – APK – účelem projektu je vytvoření 4 pozic asistentů prevence kriminality (APK) a jedné pozice mentora. Tito pracovníci budou působit ve vyloučených lokalitách. Náklady na projekt jsou 1 586 000 Kč, žádost o dotaci ve výši 1 096 000 Kč.
 • Ústí nad Labem – Děti dětem – projekt spočívá v celoroční práci s dětmi ve věku 6 až 15 let. Tyto děti jsou z rodin, které žijí v Ústí nad Labem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Projekt vychází z dlouholetého projektu Městská policie dětem. V rámci projektu budou realizovány různé aktivity pro děti, například příměstský tábor, sportovní a výtvarné soutěže nebo edukační přednášky. Náklady na projekt jsou 71 500 Kč, žádost o dotaci ve výši 49 000 Kč.

 

19. Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem – rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky přijetí dotace

Radní schválili přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 000 000 Kč. Získané finance budou využity na nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Cílem projektu je zajištění lepší technické připravenosti, akceschopnosti a poskytování kvalitních registrovaných služeb osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám s duševním onemocněním a zaměstnancům sociálních služeb.

 

27. Poskytnutí peněžitého daru

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 99 999 Kč subjektu LPS, letecké práce a služby, s.r.o. Finance budou využity na realizaci akce Letecký sportovec roku 2023, která se uskuteční 24. února 2024 v Severočeském divadle. Akce bude přenášena Českou televizí a proběhne za účasti významných osob společenského a kulturního života. Tato mimořádná nadregionální akce významným způsobem posílí propagaci města i vzhledem k avizované účasti prezidenta republiky.