TISKOVÁ ZPRÁVA

14.2.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 12. 2. 2024

 

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kontejnerová stání

Rada města schválila rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 4 000 000 Kč. Finanční prostředky si shodně po částce 1 000 000 Kč rozdělí čtyři městské obvody a budou sloužit na kontejnerová stání. Městské obvody Severní Terasa a Neštěmice požádaly o neinvestiční dotaci – finanční prostředky budou sloužit k opravám již existujících kontejnerových strání na území příslušného městského obvodu. Městský obvod Střekov a Město požádaly i investiční dotace – finance poslouží k vybudování nových kontejnerových stání na území příslušného obvodu.  

 

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky Komplexní lesnické činnosti v letech 2024-2026

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na komplexní lesnické činnosti na katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem na období let 2024-2026 s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 000 000 Kč bez DPH. Předmětem této zakázky je provádění pěstebních činností v lesním hospodářství, zejména zalesňování, ochrana kultur ožínáním, prořezávky, stavby oplocenek, výřezy nežádoucích dřevin, likvidace klestu, nátěry sazenic proti okusu zvěří, údržba oplocenek, cesta pěšin, likvidace skládek, sanace kůrovcových souší těžbou a odkorněním apod.

 

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky – dodávka silové elektřiny

Město musí na rok 2025 zabezpečit dodávku elektrické energie do odběrných míst. Radní proto schválili vyhlášení zadávacího řízení na dodávku silové elektřiny pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a Severočeské divadlo, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze v objemu cca 15 000 MWh v hladině vysokého napětí, v objemu cca 5 800 MWh v hladině nízkého napětí, a v objemu cca 5 600 MWh pro veřejné osvětlení. Vzhledem k nestálým cenám elektřiny bude město soutěžit elektřinu pouze na rok, přičemž předpokládaná hodnota, na základě lednových cen, činí 61 305 600 Kč bez DPH. Nákup komodit proběhne zadávacím řízením prostřednictvím zprostředkovatele FIN-servis, a.s. jenž je členem a dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), a to na základě Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů ze dne 31. 1. 2024. Dodávky se budou soutěžit pro všechna odběrná místa najednou jako celek (tj. i pro městské obvody, příspěvkové organizace, DPMÚL a.s. a Severočeské divadlo s.r.o.) centralizovaným zadáváním na základě smlouvy o centralizovaném zadávání s platností na dobu neurčitou. Doba plnění zakázky je od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

 

 

23. Uplatnění průměrné míry inflace za rok 2023

Český statistický úřad v lednu zveřejnil průměrnou míru inflace za rok 2023, která činila 10,7 %. Návrh uplatit navýšení nájemního u smluv, které zvýšení o míru inflace umožňují, schválili radní. Hrubým odhadem je tímto krokem dotčeno současné nájemné ve výši 9 733 000 Kč. Uplatněním inflace dojde k navýšení příjmů o zhruba 1 041 000 Kč. Uplatnění se týká také smluv, které jménem města uzavírají Městské služby Ústí nad Labem na základě příkazních či mandátních smluv – Zanádraží, Větruše, Hoření či CORSO.

 

 

24. Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2024

Radní schválili poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu ve dvou dotačních kategoriích. V kategorii celoroční kulturní činnosti bylo celkem podáno 21 žádostí, z čehož bylo podpořeno 15 žádostí v celkové výši 886 000 Kč, mezi které patří například:

  • Ústecký dětský sbor, z.s., který využije dotaci ve výši 135 000 Kč na celoroční činnost sboru v roce 2024.
  • Mladá Scéna z.s., která využije dotaci ve výši 90 000 Kč na celoroční činnost.

V dotační kategorii realizace kulturních akcí a projektů bylo ze 76 podaných žádostí podpořeno 55 v celkové výši 2 934 000 Kč. Zde byly podpořeny například následující projekty:

  • Mgr. Zdeněk Kymlička, který získá dotaci ve výši 114 000 Kč na akci Střekovská forbína.
  • Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. získá 60 000 Kč na Koncert s dětským sborem Chorea pueri ustensis k 15. výročí.
  • Jolana Vaverková, která obdrží dotaci ve výši 107 000 Kč na Čajů fest 2024.

 

 

25. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit 2024 

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast volnočasových aktivit. V dotační oblasti Akce volnočasového kalendáře byl stanoven finanční objem 500 000 Kč, z 22 podaných žádostí bylo podpořeno 19 v celkové výši 323 000 Kč. Mezi podpořené žádosti patří například:

  • Už tam budeeem?!, z.s., který získal dotaci ve výši 25 000 Kč na T-mobile olympijský běh 2024.
  • YMCA Ústí nad Labem získala dotaci 23 000 Kč na Závody kočárků 2024.

V oblasti Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let byl finanční objem stanoven na 900 000 Kč. V této kategorii bylo podáno 6 žádostí, z toho je podpořeno 5 subjektů v celkové výši 559 000 Kč. Příkladem je:

  • Pionýr, z.s., – Pionýrská skupina Dravci získala dotaci ve výši 171 600 Kč
  • Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z.s. získalo dotaci ve výši 144 000 Kč.

Současně bylo schváleno udělení výjimky pro Nadační fond GAUDEAMUS. Výjimka byla udělena na podporu projektu 32. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky – akce se koná mimo území statutárního města Ústí nad Labem.

 

 

26. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2023/2024

Rada schválila plán přerušení nebo omezení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem v době letních prázdnin školního roku 2023/2024.

MŠ s malým počtem tříd mají přerušen provoz bez náhrady po dobu 6 až 7 týdnů, velké MŠ zajišťují provoz náhradní, který spočívá v tom, že mohou v letních měsících přijmout děti z kmenových mateřských škol. MŠ zapojené do náhradního provozu poskytnou začátkem roku přehled období, kdy mohou přijímat děti z jiných MŠ. Rodiče budou podrobně informováni o možnosti náhradního letního provozu přímo na svých mateřských školách. Rezervace míst probíhá na základě předem stanovených kritérií, formou e-mailové žádosti na vybrané škole a ve vybraném termínu.

 

 

30. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci budovy Národního domu

Radní schválili podání žádosti na projekt revitalizace budovy Národního domu do výzvy číslo 37 Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Žádost podává Kulturní středisko, které bude projekt realizovat. Cílem je komplexní revitalizace budovy Národního domu. Projekt je složen ze souboru několika energetických úsporných opatření vedoucích ke snížení celkové energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy. Konkrétně se jedná o rekonstrukci obálky budovy, instalaci systému nuceného větrání, modernizaci vnitřního osvětlení, rekonstrukci výměníkové stanice vč. otopné soustavy, instalaci FVE na střeše budovy, zavedení en. managementu a snížení hlučnosti budovy. Podle předběžného harmonogramu bude přípravná fáze probíhat od 1. července 2024 do 31. prosince 2025. Realizace by se mohla uskutečnit od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2027. Celkové náklady jsou 37 339 195 Kč včetně DPH, dotace může dosáhnout přibližně 50 % uznatelných nákladů.  Dotace bude poskytnuta ex post.

 

 

31. Podání žádosti o dotaci na energetické úspory na zámku Trmice

Radní schválili podání žádosti o dotaci na projekt Energetické úspory zámku Trmice v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí. Cílem projektu je komplexní revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů a úspory emisí CO2. V případě zámku Trmice se konkrétně jedná o zateplení stropu pod půdou budovy, výměnu osvětlení za LED, rekonstrukci výměníkové stanice, systému vytápění a MaR, implementaci systému měření a řízení spotřeby a nakládáni s energií a energetický management provozu budovy. Celkové předpokládané výdaje na projekt jsou ve výši 7 500 000 Kč.

 

 

32. Projekt Účka

Radní souhlasili s realizací a implementací projektu s názvem Účka. Jedná se o bonusový systém pro občany, kteří se aktivně podílí na zlepšování městského prostředí a komunitního života. Účastníci mohou získat body za různé dobrovolnické aktivity, jako je údržba veřejných prostor, výzdoba města, organizace komunitních akcí a další. Tyto body, označované jako Účka body, jsou následně převedeny na odměny v podobě poukázek na služby městských organizací, jako jsou například plavecké bazény, divadla či kulturní domy. Tímto způsobem je projekt Účka navržen tak, aby podporoval spolupráci a aktivní zapojení občanů do péče o své město a vytváření pozitivního komunitního prostředí. Cílem projektu je především upevnění vztahu mezi občanem a městem. Momentálně se projekt nachází ve finálním stádiu. Aktuálně probíhají dokončovací práce na webu Úček, vytvářejí se podmínky používání a možností zapojení příspěvkových organizací. Projekt Účka je jedinečný na území České republiky a ve své komplexnosti také v celé EU. Již v této fázi ideji získal projekt ocenění v rámci vyhlášení sedmého ročníku soutěže Chytrá města.

Rada města zároveň doporučila všem organizacím zřízeným městem a subjektům s majetkovou účastí města spolupracovat při implementaci projektu.

 

 

33. Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Rada města bere na vědomí žádost MgA. Jiřího Antonína Trnky o uvolnění z funkce ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. ke dni 31. 7. 2024, nejdéle k 31. 12. 2024.

Na základě doporučení současného ředitele rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele Činoherního studia, termín pro podání přihlášek je do 15. 4. 2024.