TISKOVÁ ZPRÁVA

6.3.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 4. 3. 2024

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky na projekt wellness a fitness v Plaveckém areálu Klíše – 1. etapa

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na realizaci 1. etapy projektu wellness a fitness v Plaveckém areálu Klíše. Hodnota plnění je 8 000 000 Kč. Předmětem této zakázky je přemístění provozu fitness do prostoru rušeného bufetu a nevyužívané letní pokladny v objektu. Dojde také k rozšíření provozu wellness do prostor, kde původně bylo fitness. Zakázka bude zhotovena na základě projektové dokumentace společnosti Specta s.r.o. Doba plnění je od 1. května 2024 do 31. července 2024. Práce budou probíhat za provozu plaveckého areálu, a proto je nutné oddělit staveniště tak, aby nebyl provoz omezen kvůli hluku či prašnosti.

 

 

9. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – převod zasmluvněných finančních prostředků do roku 2024

Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 14 489 070 Kč schválila rada města. Jde o peníze určené na akce připravené v roce 2023, které se budou realizovat v letošním roce. Finanční prostředky budou využity například tímto způsobem:

 • Rekuperace a rekonstrukce topných těles v Novém krematoriu (projektová dokumentace) – 99 100 Kč,
 • Stavební úpravy regulační stanice plynu v Novém krematoriu – 546 120 Kč,
 • Revitalizace stromové aleje podél cyklostezky v Sebuzíně (úhrada následné péče o vysázené dřeviny) – 848 200 Kč,
 • Revitalizace stromové aleje v Truhlářově ulici (úhrada následné péče o vysázené dřeviny) – 889 660 Kč,
 • Investiční rezerva oddělení evidence majetku (finanční prostředky spojené s investicemi do majetku města v rámci dotačních programů ELENA) – 2 000 000 Kč,
 • Elektro sloupky v Městských sadech – 105 620 Kč,
 • Zatraktivnění parku Mánesovy sady (úhrada probíhající doplňkové projektové činnosti) – 72 860 Kč,
 • Oprava sociálního zařízení na Větruši – 584 700 Kč,
 • Zimní stadion – vizualizace technologie chlazení – 625 000 Kč.

 

 

11. Převzetí opuštěných hrobek do majetku města Ústí nad Labem

Radní souhlasili s převzetím opuštěných hrobek, které budou spravovat Městské služby. Celkem se jedná o 89 hrobek na pohřebištích na Střekově (23), v Krásném Březně (47), ve Skoroticích (14) a ve Svádově (5). Všechny hrobky jsou umístěné na pozemcích města. Městské služby zaznamenaly jejich opuštění v době od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2013, a proto k nim nabylo vlastnické právo. Návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

 

12. Bezúplatné nabytí nemovitých a movitých věcí od Ústeckého kraje

Radní souhlasili s bezúplatným nabytím movitých a nemovitých věcí formou darování od Ústeckého kraje. Jedná se o plnění v rámci smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřelo město s krajem v září 2016. Kraj se zavázal, že zprovozní 8 stožárů osvětlení na pozemcích p. č. 4923/5 a p. č. 4923/12 a opraví schodiště na pozemcích 4923/16 a p. č. 4923/25. Pozemky se nachází poblíž Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala ve Staré ulici. Po dokončení těchto prací Ústí nad Labem převezme do svého vlastnictví předmětné movité a nemovité věci. Město získá celkem osm pozemků. Tento bod bude předložen zastupitelstvu města k projednání.

 

 

20. Poskytnutí dotací mimo dotační programy – oblast sportu

Radní schválili poskytnutí dvou dotací z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu v celkové výši 160 000 Kč. Horský spolek Adolfov, z.s. získá 120 000 Kč na úpravu, údržbu a technické zabezpečení běžeckých tratí. Spolek se stará přibližně o 28 km běžeckých tratí v okolí Adolfova. Dotace bude konkrétně použita na úhradu nákladů spojených s provozem rolby a na udržování tratí v zimním a letním období. Druhým příjemcem dotace je SKI KLUB Pohoří u Malečova, který získá 40 000 Kč. Finanční prostředky poslouží na úhradu nákladů na provoz sněžného skútru, rolby, traktůrku na sekání trávy či křovinořezu.

 

 

21. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2024 – celoroční sportování dětí a mládeže

Rada města schválila poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2024 v kategorii celoroční sportování mládeže do 20 let. Pro rok 2024 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 18 000 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let (včetně), které prokazatelným způsobem vykážou počet sportovců do 20 let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v roce 2024 maximálně věku 20 let) a jsou registrovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozovali u něho aktivní sportovní činnost. Každý sportovec má nárok na 2 šeky.

Podpořeno radou bylo 22 subjektů s dotací nepřekračující částku 250 000 Kč. Dotaci získaly například:

 • TJ Střekov, z.s. – 188 927 Kč,
 • STK GEBERT, z.s. – 155 220 Kč,
 • SK Judo Vyhlídka Ústí n/L – 145 071 Kč.

Radní zároveň souhlasili s poskytnutím dotací nad 250 000 Kč 35 subjektům. Tyto dotace ještě musí schválit zastupitelstvo. Předloženy jsou podpory klubům jako například:

 • Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. – 1 496 233 Kč,
 • USK PROVOD, z.s. – 1 099 055 Kč,
 • Volejbal Ústí nad Labem, z.s. – 1 028 194 Kč.

Celkem bylo podáno 66 žádostí, z nichž bylo projednáno 57 ve výši 17 868 459 Kč. Hodnota šeků je propočítána tak, aby byl dodržen alokovaný rozpočet, a to ve výši 1 980,50 Kč v zájmové sportovní činnosti a 3 980 Kč ve výkonnostním sportu.

 

 

27. Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu

Rada schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 650 000 Kč na zajištění aktualizace projektové dokumentace dlouhodobě nevyužitého objektu č. p. 795/37 v Neštěmické ulici pro Pečovatelskou službu. Nově má v upravovaném objektu vzniknout denní centrum pro seniory a zázemí pro zaměstnance. Denní centrum péče o seniory v ústeckém regionu chybí, přitom je po něm velká poptávka. Senioři by sem docházeli během dne a byla by jim zde poskytována odborná péče, služby a program. Byla by to značná pomoc pro ně i jejich rodiny. Zázemí pro zaměstnance má vytvořit lepší podmínky zejména pro práci pečovatelek a sociálních pracovnic, které působí nejen na území města, ale i v přilehlých lokalitách. Budou zde mít pracovnu, sklad kompenzačních pomůcek a také prádelnu. Součástí projektu bude i středisko hygienické péče s bezbariérovou koupelnou pro klienty, kterým zdravotní stav a stavební bariéry v bytě neumožňují zajistit hygienickou péči.

Aktualizovaný projekt včetně povolené změny stavby před dokončením bude využit k podání žádosti o dotaci výzvy Národního plánu obnovy MPSV (Zvyšování kapacit materiálně technické základny sociálních služeb).

 

 

30. Finanční výpomoc Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem

O návratné finanční výpomoci ve výši 57 739 280 Kč Kulturnímu středisku rozhodla rada města. Peníze jsou určeny na předfinancování investičních nákladů souvisejících s revitalizací budovy B Domu kultury, který je realizován v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Radní zároveň rozhodli o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 16 105 193 Kč na zajištění spoluúčasti při financování této akce. Celkové výdaje projektu činí 73 844 473 Kč. Předfinancování je nutné vzhledem k tomu, že peníze z dotace budou poskytnuty zpětně. Cílem projektu je otevření kulturně kreativního centra s mezisektorovou spoluprací. Termín realizace je do konce příštího roku. Součástí projektu je například fotovoltaická elektrárna na střeše budovy B, zateplení a výměna oken na severní fasádě, rekonstrukce interiéru budovy B, elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika či vybavení audiovizuální technikou.

 

 

34. Poskytnutí peněžitého daru

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč zájmovému spolku Klub kaktusářů Ústí nad Labem. Spolek finanční prostředky využije na akci Ústecké Trnobraní. Jedná se o třetí ročník akce, jejímž cílem je především oslovení široké veřejnosti se zálibou o tento druh rostlin a motivovat   ke zvýšení odborného zájmu o kaktusy a sukulenty. Záliba v kaktusaření je v naší republice dlouhodobá a s ohledem na pěstitelské výsledky i světově velmi významná.