TISKOVÁ ZPRÁVA

27.3.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 27. 3. 2024

 

2. Změna v obsazení orgánů obchodních společností

Rada města projednala změny v obsazení orgánů dvou obchodních společností – Metropolnet, a. s. a Dopravní podnik města Ústí nad Labem s platností od 1. 4. 2024. Ve společnosti Metropolnet došlo k následujícím změnám:

 • Jiří Knápek odvolán z funkce člen představenstva,
 • Martin Konečný odvolán z funkce člen dozorčí rady,
 • Jaroslav Novák odvolán z funkce člen dozorčí rady,
 • Jiří Knápek zvolen do funkce člen dozorčí rady,
 • Pavel Vodseďálek zvolen do funkce člen dozorčí rady,
 • Martin Konečný zvolen do funkce člen představenstva,
 • Jaroslav Novák zvolen do funkce člen představenstva,
 • David Vejsada zvolen do funkce člen představenstva,
 • Jan Hofman určen jako člen představenstva zodpovědný za strategické projekty.

Ve společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem došlo k těmto změnám:

 • Petr Krause rezignoval na funkci člen představenstva,
 • Pavel Vodseďálek odvolán z funkce člen dozorčí rady,
 • Karolína Žákovská odvolána z funkce člen dozorčí rady,
 • Zdeněk Grus zvolen do funkce člen představenstva,
 • René Hladík zvolen do funkce člen dozorčí rady,
 • Miroslav Pleva zvolen do funkce člen dozorčí rady.

 

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky DS Ústí nad Labem – instalace EPS

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky DS Ústí nad Labem – instalace EPS. Předmětem zakázky je instalace elektrické požární signalizace (EPS) a zajištění přenosu signálu z ústředny na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem. Instalace EPS se týká následujících domovů pro seniory:

 • Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace, budovy Orlická,
 • Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace,
 • Domov Velké Březno, příspěvková organizace.

Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí podle jednotlivých domovů pro seniory, doba plnění je vždy do 60 dní od předání staveniště.

 

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky Obnova městského mobiliáře

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na obnovu městského mobiliáře. Předmětem plnění této zakázky je nákup nových odpadkových košů pro centrum města o velikosti 80 litrů (87 kusů) a 120 litrů (27 kusů). Samotná instalace košů je v gesci zadavatele – není předmětem plnění. Nové koše musí splňovat například následující požadavky:

 • možnost mít integrovaný, nebo přídavný popelník,
 • všechny velikosti košů i popelníky v jedné designové řadě, povrchové úpravě a barvě,
 • u košů vyjímatelná vnitřní nádoba,
 • válcový tvar,
 • krytí vnitřní nádoby stříškou,
 • dvířka potřebná pro vyndání vnitřní nádoby uzamykatelná,
 • barva vnější nádoby – antracitově šedá, nebo tmavě zelená,
 • možnost uchycení, na sloup osvětlení/trakčního vedení případně na vlastní sloupek (koše o objemu 80 litrů).

Předpokládaná cena zakázky je 1 700 000 Kč bez DPH.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky Dokončení výměny výplní otvorů na ZŠ E. Krásnohorské

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dokončení výměny výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o., jejímž předmětem je dokončení výměny oken a dveří na ZŠ Elišky Krásnohorské. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 500 000 Kč bez DPH. Termín plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 10. 2024.

 

 

7. Vyhlášení veřejné zakázky Výměna výplní otvorů na ZŠ a ZUŠ Husova

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Výměna výplní otvorů na ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. – objekt Husova 650/6. Předmětem plnění této zakázky je výměna oken a dveří na ZŠ a ZUŠ Husova, konkrétně u objektu Husova 650/6. Termín plnění zakázky je do 30. 9. 2024 a předpokládané náklady jsou 3 000 000 Kč bez DPH.

 

 

8. Jmenování Rady seniorů statutárního města Ústí nad Labem

Rada města opětovně jmenovala Radu seniorů statutárního města Ústí nad Labem jako poradní orgán Rady města a zároveň jmenovala její členy tak, jak je nominovaly jednotlivé kluby seniorů. Funkční období bylo stanoveno od 1. května 2024 do 1. května 2026. Jmenováni do Rady seniorů byli tito zástupci klubů seniorů:

 • Spolek aktivních seniorů: Ludmila Husáková,
 • Svaz tělesně postižených: Jarmila Pernerová,
 • Klub seniorů Spolchemie: Ing. Karla Audiová,
 • Spolek ústeckých seniorů: Jaroslava Vogelová,
 • Klub důchodců Loko depa Ústí: Jiří Dospěl,
 • Krajská rada seniorů, Kolegium RS ČR: PaedDr. Čelišová Květoslava,
 • Ústecký Arcus, z.s.: Eva Živnůstková,
 • Společnost Parkinson, z. s.: Zdeňka Lichtensteinová,
 • Bridžový klub: Ing. Vlasta Mrázková.

 

 

9. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města schválila Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2024. Jedná se o dotační program, který je určený pro seniory. Formuláře potřebné pro podání žádosti o dotaci budou zveřejněny na internetových stránkách města. Předpokládaný finanční objem tohoto dotačního titulu je 200 000 Kč. Uzávěrka došlých projektů je 30. 9. 2024. Maximální výše dotace je 20 000 Kč.

Dotaci lze získat:

Na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Žadatelem může být:

a) právnická osoba,

b) fyzická podnikající osoba,

c) fyzická osoba (nepodnikající),

se sídlem či trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem nebo   se sídlem na území ČR, jejíž projekt je realizován na území statutárního města Ústí nad Labem a je určen na seniorům žijícím ve městě Ústí nad Labem nebo na akce mimo území statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR a zahraničí - týká se pouze podpory na reprezentaci města Ústí nad Labem).

 

 

10. Program poskytování dotací v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města schválila Program poskytování dotací v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Žádost o dotaci musí žadatel poslat elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu města Dotační Portál Ústí nad Labem (usti.cz) od 2. 4. 2024. Uzávěrka došlých projektů je 17. 5. 2024. Předpokládaný finanční objem tohoto dotačního titulu je 150 000 Kč. Maximální výše dotace je 30 000 Kč.

 

 

11. Mimořádná dotace na projekt Když MOHU, Ústí POMOHU

Radní schválili mimořádnou dotaci pro Charitu Ústí nad Labem ve výši 50 000 Kč na realizaci pilotního projektu „Když MOHU, Ústí POMOHU“. Projekt je zaměřen na aktivizaci osob bez přístřeší ve smyslu obnovy či posílení jejich pracovních návyků, což sekundárně povede i k odstranění předsudků veřejnosti k této skupině obyvatel. Iniciátorem projektu je náměstek primátora Tomáš Vlach. Realizátorem projektu je Charita Ústí na Labem, jelikož jako jediná organizace má registrovanou sociální službu azylového bydlení pro osoby bez přístřeší.

Cílem tohoto pilotního projektu je, aby se klienti azylového domu podíleli na pravidelném úklidu veřejného prostranství ve vlastnictví města Ústí nad Labem. Klienti se budou setkávat jednou týdně na maximálně dvě hodiny a pod dohledem vedoucího skupiny budou provádět úklid na předem stanovených místech. Jako odměnu za každou odpracovanou hodinu získají stravenku v hodnotě 100 Kč, za kterou si budou moci v obchodech zakoupit potraviny. Projekt bude realizován v období od května do září 2024.

Z poskytnuté dotace budou hrazeny například následující náklady:

 • nářadí (košťata, lopaty, hrábě),
 • úklidový materiál (pytle na odpadky),
 • osobní ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekční prostředky),
 • stravenky.

 

 

23. Odkoupení objektu č. p. 13 v katastrálním území Ústí nad Labem

S odkoupením objektu č. p. 13 v katastrálním území Ústí nad Labem souhlasila rada města, jedná se o objekt Velká Hradební 13/47. Současný majitel nabízí městu prodej objektu za částku 20 000 000 Kč. Pozemek pod objektem je ve vlastnictví města. Odkup bude projednán na zastupitelstvu.

 

 

24. Odkoupení nemovitosti v ulici U Jeslí

Rada města souhlasila s odkupem následujících nemovitostí v ulici U Jeslí:

 • stavba č. p. 2194 včetně pozemku p. č. 312 o výměře 798 m2,
 • stavba č. p. 2192 včetně pozemku p. č. 319 o výměře 348 m2,
 • stavba č. p. 2191 včetně pozemku p. č. 320 o výměře 310 m2,
 • stavba č. p. 2190 včetně pozemku p. č. 321 o výměře 312 m2,
 • stavba č. p. 2189 včetně pozemku p. č. 322 o výměře 367 m2,
 • pozemek p. č. 323 o výměře 2 353 m2, ostatní plocha – manipulační plocha.

Kupní cena byla stanovena na 70 000 000 Kč s tím, že platba bude rozdělena do pěti splátek. K první splátce ve výši 30 000 000 Kč dojde při podpisu kupní smlouvy, čtyři další splátky budou ve výši 10 000 000 Kč splatné každý rok do konce ledna se započtením inflace. Finální schválení prodeje projedná zastupitelstvo.

 

 

31. Kulturní komise RM – změna

Rada města vzala na vědomí rezignaci prof. Mgr. Zdeny Kolečkové, Ph.D. na předsedkyni Kulturní komise RM a zároveň na pozici předsedy Kulturní komise RM jmenovala s účinností od 1. 4. 2024 Ing. Vlastimila Skálu. Vlastimil Skála je krajský zastupitel a předseda výboru pro kulturu a památkovou péči.

 

 

34. Rozpočtová opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

Rada města schválila rozpočtová opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 710 000 Kč. ZŠ a MŠ Školní náměstí využije 150 000 Kč na pořízení interaktivních dotykových displejů na pylonech, ZŠ Rabasova za 440 000 Kč pořídí kuchyňské zařízení a ZŠ Hlavní nakoupí za 120 000 Kč nové pracovní stoly do kuchyňské jídelny.

 

 

39. Participativní rozpočet – aktualizace zásad a vyhlášení výzvy

Radní schválili vyhlášení výzvy k podávání projektových návrhů v rámci participativního rozpočtu Ústí změn. Rada města zároveň schválila aktualizované Zásady participativního rozpočtu Ústí změn. Zásady participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem vymezují základní podmínky pro uveřejnění informací o participativním rozpočtu, oprávněném žadateli, způsobu podání projektového návrhu, stanoveném finančním limitu, podporovaných oblastí, způsobu hodnocení, časovém harmonogramu, role města v realizaci projektových záměrů atd.

V rámci zveřejnění výzvy k podávání projektových návrhů bude uspořádán i 2. ročník školního participativního rozpočtu. Školní participativní rozpočet se uspořádá ve třech předem definovaných školách. Žáci budou mít za úkol připravit a následně si odhlasovat nejúspěšnější projekt.

Na participativní rozpočet jsou alokovány finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč, z toho 1 800 000 Kč bude alokováno na participativní rozpočet města, 150 000 Kč na školní participativní rozpočet a 50 000 Kč bude využito na marketingové účely spojené s informováním občanů o participativním rozpočtu. Maximální alokace na projekt je 600 000 Kč. Zahájení výzvy k podání žádostí je 1. 4. 2024 a ukončení příjmu žádostí je 5. 5. 2024.