TISKOVÁ ZPRÁVA

17.4.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 15. 4. 2024

 

1. Vyhlášení veřejné zakázky Modernizace učeben II. etapa – PD

Radní schválili vyhlášení opakované podlimitní veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k II. etapě modernizace učeben. Předmětem této zakázky je zajištění vstupních dokladů a vyhotovení 13 projektových dokumentací třinácti učeben v devíti základních školách pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Konkrétně se jedná o modernizaci následujících škol:

 • ZŠ Školní náměstí – dílny,
 • ZŠ Karla IV. – interaktivní učebna fyziky s laboratoří včetně konektivity,
 • ZŠ Stříbrnická – školní dílny a efektivita,
 • ZŠ a MŠ SNP – učebna chemie a fyziky a výstavba učebny přírodovědných předmětů v budově B,
 • ZŠ Rabasova – zkvalitnění polytechnické výuky,
 • ZŠ Vinařská – učebny jazyků a digitálních technologií,
 • FZŠ České mládeže – učebna informatiky,
 • ZŠ Vojnovičova – vybudování jazykové učebny a rekonstrukce učebny IT,
 • ZŠ Anežky České – učebna polytechnického vzdělávání.

Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy.

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem

Rada města schválila veřejnou zakázku na nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Předmětem této zakázky je dodávka čtyř nových vozidel. Tato vozidla budou primárně sloužit pro přepravu pracovníků sociálních služeb, kteří budou cestovat za klienty. Předpokládaná hodnota plnění je 4 000 000 Kč bez DPH, nákup bude financován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci Propojení místních komunikací Brandtova – Poláčkova

Rada města po projednání schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na propojení místních komunikací Brandtova – Poláčkova. Předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění územních souhlasů a sloučeného území a stavebního povolení pro propojení silnic v ulicích Brandtova a Poláčkova. Součástí je také zajištění autorského dozoru pro realizaci stavby na základě této projektové dokumentace. Zahájení prací by mělo začít do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, dokončení je předpokládané do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota plnění je 1 800 000 Kč.

 

13. Poskytnutí dotací mimo dotační programy z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2024 - oblast sportu

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na oblast sportu Lodní doprava. Dotace bude využita na částečnou úhradu nákladů s pojených s projektem Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov - Velké Žernoseky - Píšťany - Vaňov. Projekt je zaměřen na podporu turistiky a cykloturistiky v rámci Labské stezky. Loď Marie má kapacitu 35 osob a je zapojena do programu TicketPack Ústí nad Labem. V loňském roce loď Marie převezla 961 platících osob, cca 350 neplatících osob (děti do 6 let) a 219 jízdních kol.

 

14. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2024 v oblasti sportu Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let

Radní schválili poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let. Dotační program se týká sportovců starších 21 let, kteří jsou registrovanými členy žádajícího klubu. Dotace budou poskytnuty na základě odevzdaných šeků, které za své členy odevzdá daný klub. Další podmínkou zařazení sportovce do této kategorie je účast na trénincích v délce minimálně 2 hodiny týdně, účast alespoň na jedné svazové soutěži ročně, registrace u národního sportovního svazu, zaplacené příspěvky v minimální výši 500 Kč/člen/rok a trvalé bydliště na území Statutárního města Ústí nad Labem – vyjma hostujících sportovců. Každý sportovec ve věku nad 21 let, splňující kritéria této kategorie, může odevzdat maximálně 1 šek.

V této dotační kategorii bylo podáno 33 žádostí, z nichž bylo 5 vyřazeno pro nesplnění podmínek. Na základě doporučení Komise sportu a volnočasových aktivit Rada města projednala a schválila poskytnutí dotací v celkové výši 749 982 Kč en bloc. Mezi podpořenými subjekty jsou:

 • Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, který obdrží dotaci ve výši 63 096 Kč,
 • TJ Svádov-Olšinky, který obdrží dotaci ve výši 57 360 Kč,
 • TJ SPV, který obdrží dotaci ve výši 54 492 Kč,
 • Tělovýchovná jednota Sebuzín, která obdrží dotaci ve výši 48 756 Kč.
   

15. Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci dotační kategorie Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců. Žadatelé si mohli zažádat v této kategorii o dotaci na realizaci akce/činnosti/projektu sportovního charakteru zdravotně postižených osob, která je realizována i mimo území statutárního města Ústí nad Labem. V dotační kategorii je pro rok 2024 alokováno 100 000 Kč. Celkem byly podány dvě žádosti, z nich jedna byla vyřazena pro nesplnění podmínek. Rada města schválila poskytnutí dotace Veslařskému klubu Paprsek ve výši 50 000 Kč.

 

16. Oranžové přechody 2024 – podání žádostí o dotaci

Radní schválili podání čtyř žádostí o dotaci do grantového řízení Oranžový přechod od Nadace ČEZ na projekty týkající se instalace osvětlení dosud neosvětlených a nebezpečných přechodů pro chodce v ulicích Palachova, Šrámkova, Děčínská a Sibiřská. Nové osvětlení musí splňovat podmínky dle grantového řízení Oranžový přechod. Technické a bezpečnostní specifikace musí odpovídat platným technickým normám a bezpečnostním požadavkům. Barevnost svislého sloupu, vodorovného výložníku a souvisejících upevňovadel musí být oranžová RAL 2004. Barevnost pláště samotného osvětlovacího tělesa vyplývá z dodávky výrobcem. Finanční prostředky z grantového řízení Oranžový přechod 2024 jsou zaměřeny na podporu zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Maximální výše nadačního příspěvku je 120 000 Kč a žádost lze podat do 28. 4. 2024.

 

22. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – projekt ELENA

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního odboru ve výši 1 617 000 Kč schválila rada města. Finanční prostředky budou použity pro expertní služby supervizora, který bude dohlížet na zpracování předžádosti a žádosti pro přihlášení projektů do programu ELENA.

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) řídí Evropská investiční banka (EIB) a je určený na podporu různých aktivit v rámci projektové přípravy. EIB poskytuje dotační podporu ve výši 90 % uznatelných výdajů na přípravu investičních projektů v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, bydlení a udržitelné mobility. Podpora se nevztahuje jen na zpracování projektových dokumentací, ale rovněž např. na přípravu technických studií, energetických auditů, PENB, statických posudků, právního poradenství či projektového managementu. Umožňuje částečně financovat i mzdové prostředky spojené s řízením programu v rámci organizace či města, primárně podporuje větší investiční projekty. Financování probíhá kombinací ex-ante a ex-post plateb.

Po dokončení přípravné fáze s využitím dotačních prostředků z programu ELENA bude realizace projektů následně financována z plánovaného úvěru EIB, aktuálně dostupných dotačních EU zdrojů a z rozpočtu města Ústí nad Labem. Příklady projektů zařazených do programu ELENA:

 • Revitalizace objektu Hoření,
 • Revitalizace objektu Orlická,
 • Rekonstrukce jižního křídla budovy MmÚ,
 • Snížení energetické náročnosti města Ústí nad Labem II. etapa,
 • Využití geotermální energie v Ústí nad Labem,
 • Úspora energie v ZŠ Vojnovičova,
 • Krematorium – fotovoltaika,
 • Zimní stadion (energetické úspory),
 • Projekty Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.