TISKOVÁ ZPRÁVA

15.5.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 13. 5. 2024

 

1. Vyhlášení veřejné zakázky Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I.

Rada města souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky s názvem Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I. formou otevřeného podlimitního řízení, po získání stavebního povolení. Hodnota plnění veřejné zakázky je 8 395 685 Kč bez DPH. Zakázka je rozdělena do dvou částí, předmětem části 1 je oprava a zateplení severní fasády budovy B, která byla zachována v původním stavu, včetně původních dřevěných oken. Projekt vychází z podkladů projektu zpracovaného kanceláří architekta – projekt 04/2006, zcela bez zásahů a změn zachovává jižní a východní již zateplenou fasádu v její dokončené podobě bez úprav, stejně tak neřeší již dokončené zateplení střechy. Zateplení severní fasády, výměna stávajících dřevěných oken za nová dřevěná eurookna (shodná s okny jižní a východní fasády) včetně nezbytných klempířských, kamenických a zámečnických prací je kompletně řešeno v souladu s původní architekturou domu. V rámci zateplení a výměn se kompletně zachovává současný vzhled i barevnost budovy, žádné části budovy se nemění. Předmětem části 2 je dodávka nové fotovoltaické elektrárny na střeše objektu a její nezbytné zázemí v podobě bateriového úložiště v suterénu budovy. Součástí dodávky je instalace, zapojení, zajištění připojení do ČEZ a vyřízení licence dle ERU. Doba plnění pro část 2 je nejpozději do 31. 12. 2024. Zakázka bude spolufinancována z dotace Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu národního plánu obnovy.

 

2. Veřejná zakázka Výměna výplní otvorů na ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. – objekt Husova 650/6 - výběr dodavatele

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky na výměnu oken a dveří na objektu Husova č.p. 650/9, který slouží ZŠ a ZUŠ Husova, společnosti APIDA s.r.o. Nabídková cena byla 1 897 000, 74 Kč bez DPH. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 9. 2024. V rámci zadávacího řízení svou nabídku podalo celkem 8 dodavatelů.

 

3. Veřejná zakázka Dokončení výměny výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem,E. Krásnohorské 3084/8, p. o. - výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na dokončení výměny oken a dveří na ZŠ Elišky Krásnohorské společnosti Stokna s.r.o. Nabídková cena byla 7 308 178,11 Kč bez DPH. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 10. 2024. V rámci zadávacího řízení svou nabídku podali celkem 4 dodavatelé.

 

9. Darování pozemku p. č. 173 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice

Město již poněkolikáté oslovilo vlastníky nemovitostí v garážovém dvoře v Marxově ulici v Předlicích s nabídkou na projednání možnosti převodu nemovitosti do vlastnictví města formou darování. V lokalitě je celkem 43 garáží, z nichž je už 30 v majetku města. S 9 vlastníky probíhá jednání o finálním procesu, s dalšími 4 se jedná o nabytí majetku do vlastnictví města. Nyní souhlasil s darováním majitel pozemku p. č. 173 včetně garáže. Rada města souhlasila s nabytím pozemku o výměře 18 mdo vlastnictví města a nabytí bude předloženo zastupitelstvu ke schválení.

 

14. Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury v letech 2025-2026 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města schválila Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury v letech 2025-2026 a zároveň výzvu k podání žádosti o tento grant. Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období. Vyhlášení dotačního titulu je v souladu s koncepcí kultury v letech 2021-2030. Program se skládá ze dvou kategorií:

  • akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2025 a 2026,
  • dotace na celoroční činnosti kulturních institucí v letech 2025-2026.

Žádosti v obou kategoriích bude možné podávat v termínu od 17. června 2024 do 1. července 2024 prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem.

 

15. Schválení pravidel k poskytování příspěvku a poskytnutí finančních příspěvků mateřským školám a základním školám zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem pro děti v povinném předškolním vzdělávání a v přípravných třídách

Od roku 2012 město Ústí nad Labem přispívá každoročně na pořízení učebních pomůcek na žáky prvních tříd. Nově bude městem poskytován finanční příspěvek také na děti, které navštěvují povinné předškolní vzdělávání v MŠ nebo přípravnou třídu v základní škole. Rada města schválila pravidla pro tento nový druh finančního příspěvku ve výši 500 Kč na každé dítě. V rozpočtu na rok 2024 je pro tyto účely vyhrazeno 600 000 Kč.

 

16. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem

Záměr opětovného poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem schválila rada města. Finanční prostředky budou prostřednictvím škol využity na pořízení učebních pomůcek. Radní rovněž schválili harmonogram poskytování tohoto účelového příspěvku.

Ve školním roce 2023/2024 zahájilo povinnou školní docházku 986 žáků.  Na pořízení učebních pomůcek ve školním roce 2023/2024 bylo vydáno celkem 1 972 000 Kč.

 

17. Poskytnutí dotací mimo dotační programy z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2024 - oblast sportu

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2024 Odboru školství, kultury a sportu. Dotace na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže obdrží následující subjekty:

  • BLADES Ústí nad Labem, z.s. získá dotaci ve výši 197 000 Kč,
  • Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. získá dotaci ve výši 138 000 Kč,
  • TCLUBTEAM, z.s. získá dotaci ve výši 109 000 Kč,
  • TJ Pikron, z.s. získá dotaci ve výši 5 000 Kč.

 

23. Poskytnutí peněžitého daru

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 35 000 Kč paní Petře Adamové na uhrazení nákladů spojených s operací psa Dark Fox ze Six-Bau, který již 4. rokem slouží jako služební pes Městské policie Ústí nad Labem. Fox dvakrát absolvoval atest k výkonu služby a několikrát velmi úspěšně reprezentoval městskou policii, a tím i město Ústí nad Labem. Po zranění psa byla nutná operace ve specializované veterinární nemocnici, operace umožní návrat do aktivního života a především do služby u městské policie.

 

24. Obecně závazná vyhláška Statut statutárního města Ústí nad Labem

Rada města souhlasila se schválením návrhu obecně závazné vyhlášky Statut statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „OZV“). Jedná se o zcela nový návrh obecně závazné vyhlášky, která komplexně reaguje na přijetí nových právních předpisů, popřípadě reaguje na významné novelizace právních předpisů, které podstatných způsobem změnily či zasáhly do stanovených kompetencí orgánů města Ústí nad Labem a orgánů městských obvodů. Zároveň bylo v rámci legislativních změn využito potřeby provést celkovou úpravu OZV v souladu s potřebami a požadavky orgánů města a městských obvodů při plnění úkolů v přenesené i samostatné působnosti.

Mezi nejvýraznější legislativní změny, na které OZV reaguje, je zejména přijetí nového stavební zákona a s tím související prováděcí právní předpisy, či schválení rozsáhlé novely zákona o obcích. Nový návrh OZV tak oproti původní OZV zavádí např. tyto změny:

  • V případě majetku svěřeného městským obvodům se zvýšil poměr příjmu městských obvodů při jeho prodeji, a to z 20 % na 50 %.
  • Do návrhu OZV byla přidána nová příloha, která blíže vymezuje samostatnou působnost vyhrazenou orgánům městských obvodů.
  • Kompletní revizí prošly přílohy, jež vymezují přenesenou působnost orgánů města i orgánů městských obvodů.

V souvislosti s novým návrhem OZV je připravována podrobná mapa města a přesná mapa hranic jeho obvodů. Tyto mapy budou zveřejněny na mapovém portálu města – Základní mapa ORP Ústí nad Labem.

Návrh OZV bude v souladu se zákonem o obcích předložen zastupitelstvu města k jeho vydání.

 

25. Rozpočtové opatření OÚPSŘ a FO – zapojení investiční účelové dotace z MMR ČR na nákup IT vybavení pro stavební úřad

Stavební úřad přechází od 1. července 2024 na digitalizaci. S tímto krokem je spojený nákup výpočetní techniky určené k digitalizaci stavebního řízení. Za tímto účelem získalo město Ústí nad Labem dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z Národního plánu obnovy ve výši 1 265 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele IT techniky provádělo Ministerstvo financí a dodavatelem byla zvolena společnost XANADU a.s, která městu dodá monitory DSŘ, dokovací stanice DSŘ a příslušenství formou 23 balíčků.