TISKOVÁ ZPRÁVA

29.5.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 27. 5. 2024

 

3. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2023

Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2023 s přebytkem hospodaření za celé město 406 mil. Kč. Část z tohoto přebytku bylo použito již při sestavení návrhu rozpočtu pro financování výdajů roku 2024 a pro vytvoření rezervy na nepředvídané výdaje, případně na přesun finančních účelových prostředků z roku 2023 do roku 2024. 

Rada města projednala návrhy na využití přebytku hospodaření ve výši 126,775 mil. korun.  Peníze budou určeny například pro odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic a odbor dopravy a majetku. Fond pro záchranu a rozvoj zoologické zahrady bude posílen o 20,6 mil. Kč. 25 mil. Kč je určeno na přípravu rekonstrukce Drážďanské ulice (PD). Do rezervy na dotované investiční akce míří 26 mil. Kč. Obvod Neštěmice má dostat investiční dotaci 15 mil. Kč na nákup nemovitostí. Na stavební úpravy budovy magistrátu – výměnu oken bude použito 40 mil. Kč. Zbývající prostředky budou převedeny do neinvestiční a investiční rezervy města.

Kompletní návrh bude zveřejněn na úřední desce a následně bude předložen zastupitelstvu města.

 

5. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice z KÚÚK

Rada města schválila využití dotace z programu Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji – II. kolo ve výši 137 000 Kč. Finanční prostředky využije městský obvod Neštěmice na projekt Přijď za námi.

 

6. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město z KÚÚK

Rada města schválila využití dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017–2025 ve výši 1 080 280 Kč. Finanční prostředky využije městský obvod Město na pořízení svozového vozu na tříděný odpad. Peníze budou poskytnuty ex-post.

 

8. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO na investice a opravy

Rada města schválila čtyři rozpočtová opatření, která vychází z žádostí městských obvodů o dotace pro rok 2024. Jedná se o čtyři žádosti ve výši 2 500 000 Kč. Celkově si městské obvody rozdělí dohromady 10 000 000 Kč. Obvody peníze použijí takto:

 • MO Město využije finanční prostředky na rekonstrukci sportoviště v Baráčnické ulici a opravu chodníku v Pražské ulici,
 • MO Severní Terasa využije finanční prostředky na opravy chodníků v ulicích Mezní, Makova a v Centrálním parku,
 • MO Neštěmice využije finanční prostředky na opravu chodníků v ulicích Dubová a Peškova, opravu kontejnerového stání v ulici Sibiřská a opravu historického altánu před úřadem městského obvodu,
 • MO Střekov využije finanční prostředky na opravu chodníků v ulicích Novoveská, Na Hřebence, Žukovova a na Střekovském nábřeží.

 

10. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice z KÚÚK – JSDH Mojžíř

Rada města schválila rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční a investiční dotace z Ústeckého kraje. Finance v celkové výši 138 120 Kč jsou určeny pro jednotku dobrovolných hasičů Mojžíř na projekt Ochranné a technické pomůcky a prostředky pro JSDH Mojžíř 2024. Termín pro ukončení realizace projektu je stanoven na 31. října 2025.

 

11. Veřejná zakázka DS Ústí nad Labem – instalace EPS – výběr dodavatelů

Rada města schválila dodavatele na realizaci podlimitní veřejné zakázky DS Ústí nad Labem – instalace EPS, rozdělené na 7 částí. Předmětem této zakázky je instalace elektrické požární signalizace (EPS) a zajištění přenosu signálu z ústředny na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem v domovech pro seniory, které jsou zřizovány Statutárním městem Ústí nad Labem. Veřejná zakázka byla rozdělena na 7 částí dle jednotlivých objektů domovů pro seniory, přičemž zadávací podmínky jsou u všech částí stejné a rozhodujícím kritériem byla nabídková cena. Dodavatelé jednotlivých částí u jednotlivých DS jsou následující:

 • Domov pro seniory Chlumec, p.o. realizace veřejné zakázky společností Cambridge Company s.r.o. (nabídková cena 1 014 513 Kč)
 • Domov pro seniory Bukov, p.o. realizace veřejné zakázky společností Cambridge Company s.r.o. (nabídková cena 2 156 367 Kč)
 • Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. realizace veřejné zakázky společností Cambridge Company s.r.o. (nabídková cena 2 240 248 Kč)
 • Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., budovy Orlická realizace veřejné zakázky společností Cambridge Company s.r.o. (nabídková cena 2 723 497 Kč)
 • Domov pro seniory Dobětice, p.o. realizace veřejné zakázky společností Cambridge Company s.r.o. (nabídková cena 2 541 746 Kč)
 • Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. realizace veřejné zakázky společností Cambridge Company s.r.o. (nabídková cena 2 095 524 Kč)
 • Domov Velké Březno, p.o. realizace veřejné zakázky společností ERCÉ stavby s.r.o. (nabídková cena 1 070 128,86 Kč)

Předpokládaná cena byla 20 880 000 Kč, vysoutěžená je 13 842 204 Kč.

 

12. Zapojení účelové dotace z MV ČR a podpis Smluv o partnerství s finančním příspěvkem a Rozpočtové opatření FO a OSP

Rada města schválila přijetí dotace ve výši 1 999 543 Kč od Ministerstva vnitra z programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024. Tento dotační titul
je určen pro všechny obce, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny a je potřeba řešit jejich podporu v oblasti integrace. Dotace bude využita na realizaci podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území statutárního města Ústí nad Labem v roce 2024 a bude rozdělena následovně:

 • Dobrovolnické centrum, z.s. ve výši 741 500 Kč,
 • Poradna pro integraci, z.ú. ve výši 1 258 043 Kč.

Dotace jsou neinvestiční a je třeba je vyčerpat do 31. 12. 2024, způsob financování je ex-ante.

Mezi podporované aktivity a uznatelné výdaje patří náklady související se zajištěním obecného poradenství pro držitele dočasné ochrany a navázané aktivity, mimoškolní aktivity pro děti s dočasnou ochranou a aktivity podporující bezproblémové soužití s místními občany. Jedná se především o soubor intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřující k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany a další, legálně na území ČR pobývající, cizinci ze třetích zemí a EU. V širším smyslu je cílovou skupinou i majoritní společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit aj.).

 

15. Mimořádná dotace na projekt Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Ústí nad Labem

Radní souhlasili s poskytnutím mimořádné dotace ve výši 500 000 Kč z rozpočtu roku 2024 Odboru sociální péče na realizaci projektu Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Ústí nad Labem. Příjemcem dotace bude KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o. Cílem je zajištění a udržení chybějících zdravotních služeb, a to především ordinací praktických lékařů pro děti a dorost v Ústí nad Labem. Žadatel o mimořádnou dotaci v současné době již zaregistroval téměř 600 dětských pacientů, kteří doposud neměli svého praktického lékaře. Předpokladem je registrace cca 1 200 dětských pacientů, což bude pro město Ústí nad Labem významnou pomocí při zajištění zdravotních služeb pro danou cílovou skupinu pacientů. Žádost o dotaci bude schvalována na zastupitelstvu města.

 

20. RO ODM – lávka na železničním mostě

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši 4 000 000 Kč. Finance budou využity odborem dopravy a majetku na výměnu stávající dřevěné pochůzkové plochy u lávky na železničním mostě za trvanlivý povrch z kompozitních komponentů.

 

21. Darování pozemku p. č. 170 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice

Město již poněkolikáté oslovilo vlastníky nemovitostí v garážovém dvoře v Marxově ulici v Předlicích s nabídkou na projednání možnosti převodu nemovitosti do vlastnictví města formou darování. Nyní souhlasili s darováním majitelé pozemku p. č. 170 včetně garáže. Rada města souhlasila s nabytím pozemku o výměře 22 m2 do vlastnictví města a finální proces nabytí bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

 

22. Majetkoprávní vypořádání s VGP Park Ústí nad Labem City a.s.

V rámci výstavby nového areálu po zbourané sklárně podél ulice Tovární byly vybudovány chodníky, které dle ujednání přejdou do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem. Jedná se o odkoupení následujících pozemků od společnosti VGP Park Ústí nad Labem City a.s.:

 • p. č. 421/37 o výměře 278 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
 • p. č. 421/38 o výměře 224 m2, ostatní plocha – jiná plocha,
 • p. č. 423/5 o výměře 46 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
 • p. č. 423/6 o výměře 29 m2, ostatní plocha – jiná plocha,
 • p. č. 424/5 o výměře 32 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
 • p. č. 425/4 o výměře 1 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace.

Stanovena byla symbolická kupní cena ve výši 1 Kč. Rada města souhlasila s odkupem pozemků, o nabytí do vlastnictví města bude rozhodovat zastupitelstvo.

 

 25. Prodej pozemku p. č. 405/2 a části pozemku č. p. 414 v k. ú. Klíše

Rada města souhlasila s prodejem pozemku p. č. 405/2 o výměře 418 m2 a části pozemku p. č. 414 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Klíše společnosti Retros s. r. o. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází restaurace Retro's Steakhouse a bývalý „Krček“. Souhlas byl udělen za dodržení následujících podmínek:

 • kupní cena ve výši 1 560 Kč/m2,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem,
 • zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem
  za max. kupní cenu ve výši 1 560 Kč/m2,
 • předmětem prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž se nachází stavba chodníku,
 • před převodem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě a věcné břemeno spočívající ve strpění únikového východu
  ze stadionu, vše ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem.

Tento bod bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

 

27. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 423 a 418/10 v k. ú. Klíše

Radou města byl schválen záměr pronajmout částí pozemků p. č. 423 a 418/10 o celkové výměře 146 m2 v k. ú. Klíše za těchto podmínek:

 • nájemné ve výši min. 11 935 Kč/měsíc bez DPH,
 • pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
 • účel nájmu: prodej občerstvení s veřejným sociálním zařízením,
 • bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem.

Jedná se o pozemky, které se nacházejí mezi parkovištěm a tenisovými kurty.

 

33. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města schválila Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024. Současně byla schválena výzva k podávání žádostí o dotaci v daném dotačním programu. Žadatelé mohou v rámci programu podávat žádosti o dotaci v oblasti kultury, sociálních služeb, sportu a volnočasových aktivit, přičemž subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok, a to v maximální výši 40 000 Kč. Žádosti o dotace na rok 2024 bude možné podávat od 1. července 2024 do 31. července 2024. Formuláře žádostí budou v dotačním portále města Ústí nad Labem zpřístupněny nejdříve od 29. května 2024. Celkový objem finančních prostředků na tento program pro rok 2024 činí 410 000 Kč.

 

36. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů – KSÚL

Rada města souhlasí s podáním žádosti Kulturního střediska Města Ústí nad Labem do veřejného grantového řízení Podpora regionů 2024, které vyhlásila Nadace ČEZ. Středisko žádá o příspěvek 50 000 Kč na LUSK – festival divadla pro děti. Jedná se o první ročník festivalu, jehož cílem je představit různé umělecké formy dětem a mladým lidem, podpořit jejich zájem o kulturu, umění a vzdělávání. V rámci festivalu proběhne celkem 23 programů pro mateřské, základní a střední školy. Náklady
na projekt jsou odhadovány na 369 450 Kč.

 

39. Podání žádosti o dotaci projektu Revitalizace území v ulici V Ústraní

Radní schválili podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Revitalizace území v ulici V Ústraní v rámci výzvy dotačního titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje z podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výzva je věcně zaměřena na demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo dříve sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. Cílem projektu Revitalizace území v ulici V Ústraní je demolice objektu v ulici V Ústraní a přeměna tohoto území na odpočinkový prostor s lavičkami a stromy.

 

41. Jmenování ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o.

Rada města na základě výsledků výběrového řízení jmenovala s účinností od 1. 1. 2025 Mgr. Michala Somoše na vedoucí pracovní místo ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. Do výběrového řízení se v řádném termínu přihlásili dva uchazeči.

 

46. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – Oprava okolí služebny MP Na Nivách

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 4 000 000 Kč, které budou využity na úpravu okolí rekonstruovaného objektu městské policie v ulici Na Nivách.

 

48. Vyhlášení veřejné sbírky

Radní schválili konání veřejné sbírky za účelem financování pokládání Kamenů zmizelých, které jsou památkou na židovské obyvatele zavražděné v koncentračních táborech. Dosud položené Kameny zmizelých byly financovány ze strany čelních představitelů města Ústí nad Labem. Finance získané prostřednictvím veřejné sbírky budou využity na pořízení a instalaci dalších kamenů na území města. Sbírka bude zahájena ihned po schválení ze strany krajského úřadu, poté bude zveřejněno číslo bankovního účtu, na které lze příspěvky posílat.