TISKOVÁ ZPRÁVA

12.6.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 10. 6. 2024

 

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Střekov z KÚÚK – JSDH

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 99 000 Kč. Jedná se o dotaci z Ústeckého kraje, kterou získal městský obvod Střekov pro sbor dobrovolných hasičů Střekov na nákup vybavení.

 

4. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Střekov z KÚÚK

Městský obvod Střekov získal od Ústeckého kraje dotaci 97 660 Kč na opravu křížku nad Kojeticemi. Rada města schválila potřebné rozpočtové opatření.

 

5. Obecně závazná vyhláška o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí na území města Ústí nad Labem

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí na území města. Radní schválili návrh, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu. Návrh je reakcí na přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, tzv. „konsolidačním balíčkem“ a související novelizaci zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Obcím byly dány širší možnosti úpravy místních koeficientů. Návrh je tedy čistě technickou novelou, která uvádí do souladu vyhlášku s aktuálním zněním zákona. Výše místního koeficientu zůstává nezměněna a je stanovena v hodnotě 2,0 s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch. Stejný zůstává také místní koeficient pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí. Tento koeficient byl stanoven v hodnotě 1,5 a to pro skupiny: rekreační budovy, garáže, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání. Tento koeficient se vztahuje na všechny nemovité věci dané skupiny na území celého města.

 

6. Veřejná zakázka Propojení místních komunikací Brandtova – Poláčkova - výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na propojení místních komunikací Brandtova – Poláčkova společnosti S.A.W. CONSULTING s.r.o. Předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění územních souhlasů a sloučeného územního a stavebního povolení pro propojení místních komunikací Brandtova – Poláčkova a zajištění autorského dozoru pro stavbu realizovanou na základě této projektové dokumentace. Nabídková cena vítězného dodavatele je 1 450 000 Kč bez DPH. Uchazeči byli dva. Termín dokončení zakázky je do 16 měsíců.

 

7. Veřejná zakázka Obnova městského mobiliáře - výběr dodavatele

Radní schválili přidělení veřejné zakázky na obnovu městského mobiliáře dodavateli Egoé life s.r.o. Předmětem plnění je dodávka košů pro centrum města o velikosti 80 l a 120 l.

Specifikace požadovaných košů:

 • možnost mít integrovaný, nebo přídavný popelník,
 • všechny velikosti košů i popelníky v jedné designové řadě, povrchové úpravě a barvě,
 • u košů vyjímatelná vnitřní nádoba,
 • válcový tvar,
 • krytí vnitřní nádoby stříškou,
 • dvířka potřebná pro vyndání vnitřní nádoby uzamykatelná,
 • rozměry 80 l koše (d, š, v) – 360 x 360 x 890 mm (± 50 mm),
 • rozměry 120 l koše (d, š, v) – 400 x 400 x 980 mm (± 50 mm),
 • hmotnost koše 80 l do 30 kg, 120 l do 40 kg – hmotnosti košů bez základny,
 • materiál vnější nádoby – ocelový plech tl. 2 mm,
 • povrchová úprava vnější nádoby – prášková vypalovaná barva (strukturovaná nebo hladká),
 • barva vnější nádoby – antracitově šedá, nebo tmavě zelená,
 • materiál vnitřní nádoby – pozink plech,
 • možnost uchycení, na sloup osvětlení/trakčního vedení případně na vlastní sloupek (80 l),
 • volně stojící s betonovou nebo ocelovou základnou, nebo možností ukotvení do plochy pro všechny typy.

Počty a způsoby uchycení jednotlivých nádob:

 • objem 120 l – 27 ks v antracitové šedé barvě, volně stojící s betonovou nebo ocelovou základnou nebo možností ukotvení,
 • objem 80 l – 53 ks v antracitové šedé barvě, 5 ks v tmavě zelené barvě, volně stojící s betonovou nebo ocelovou základnou, nebo možností ukotvení,
 • objem 80 l – 29 ks v antracitově šedé barvě, uchycení na sloup pomocí ocelové pásky nebo objímky, přičemž: Ø 130 – 150 mm 4 ks, Ø 155 - 168 mm 1 ks, Ø 200 - 220 mm 3 ks, Ø 270 – 300 mm 1 ks, Ø 60,3 mm 20 ks,
 • přídavné popelníky 26 ks, jeden samostatný popelník s možností přidělání na zeď, popelníky budou v antracitově šedé barvě.

Hodnotícími kritérii zakázky byla nabídková cena a kvalita nabízené dodávky. Nabídková cena vítězné společnosti je 1 363 900 Kč bez DPH, uchazeči byli tři.

 

8. Veřejná zakázka Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o. - výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o. společnosti Primo Car Cheb s.r.o. Předmětem zakázky je dodávka 4 nových silničních vozidel kategorie M1 pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Pořízená vozidla budou sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťující sociální služby za klientem/uživatelem sociální služby. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele byla nabídková cena bez DPH. Nabídková cena vítězného dodavatele je 3 391 685,88 Kč bez DPH, uchazeči byli tři. Zakázka bude financována z programu vyhlašovaného MPSV, Národního plánu obnovy, komponenta Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce.

 

9. Rozpočtové opatření MP – zapojení příjmů do investiční části rozpočtu

Rozpočtové opatření ve výši 100 000 Kč schválila rada města. Finanční prostředky využije Městská policie Ústí nad Labem na nákup mobilní kamery, která bude instalována na křižovatce ulic Dlouhá a Pivovarská.

 

10. Rozpočtové opatření MP a FO - Program prevence kriminality 2024

Radní schválili přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 1 145 000 Kč. Dotace bude využita na Program prevence kriminality města Ústí nad Labem v roce 2024, který zajišťuje Městská policie Ústí nad Labem. V rámci programu byly schváleny dva projekty, kterým budou finance rozděleny, a to následovně:

 • Ústí nad Labem – AKP – 2024 bude podpořeno částkou 1 096 000 Kč,
 • Ústí nad Labem – Děti dětem – 2024 bude podpořeno částkou 49 000 Kč.

Podmínkou získání dotace MV ČR je povinná finanční spoluúčast města Ústí nad Labem v minimální výši 30 % z celkových nákladů projektu. Město se bude na projektech podílet částkou ve výši 512 000 Kč.

 

13. Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Labem

Rada města schválila plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Labem na období 2024–2028. Dokument vymezuje jednotlivé typy dopravy a jejich linky, tarify pro cestující ve veřejné dopravě, jízdní doklady a jejich nákup, rozdělení zón. Město Ústí nad Labem v současné době nepředpokládá změnu tarifní politiky. Město má uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a. s. do 31. března 2033

 

14. Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚL a.s. za rok 2023

Rada města schválila účetní závěrku společnosti za rok 2023.  Zisk společnosti za rok 2023 v celkové výši 1 871 919,16 Kč bude vyrovnán následujícím způsobem:

 • část zisku ve výši 20 %, tj. 374 383,83 Kč bude zaúčtován v účetním období r. 2024 na sociální fond,
 • část zisku ve výši 5 %, tj. 93 595,96 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2024 na rezervní fond,
 • část zisku ve výši 1 403 939,37 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2024 na neuhrazenou ztrátu minulých let. 

 

15. Rekonstrukce VO Ústí nad Labem IV

Rada města schválila podání žádosti o dotaci ve výši 10 000 000 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení - IV. etapa v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., který spravuje veřejné osvětlení na území města.

 

18. Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení

V rámci rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše je plánováno zřízení slavnostního osvětlení, na jehož projektovou dokumentaci rada zajistila rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku částku 500 000 Kč.

 

19. Výpůjčka objektu Národního odboje 766/17 a 679/23

Dům dětí a mládeže projevil zájem o výpůjčku areálu bývalé obchodní akademie v ulici Národního odboje. Rada města schválila výpůjčku za následujících podmínek: výpůjčka na dobu neurčitou, využití pro potřeby příspěvkové organizace a umožnění užívání částí areálu příspěvkovými organizacemi v případě potřeby náhradních prostor pro školní zařízení města a dále pro sociální služby a složky IZS. Areál se skládá z:

pozemku p. č. 2799, o výměře 554 m2, jehož součástí je objekt č. p. 766,

pozemku p. č. 2805, o výměře 729 m2, jehož součástí je objekt č. p. 679,

pozemku p. č. 2801/1, o výměře 83 m2,

pozemku p. č. 2807/1, o výměře 1 810 m2,

pozemku p. č. 2807/4, o výměře 524 m2,

pozemku p. č. 2807/5, o výměře 54 m2.

 

33. Podání žádosti o dotaci projektu Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu

Radní schválili realizaci projektu Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu s předpokládanými náklady ve výši 36 300 000 Kč. V souvislosti s realizací projektu bude podána žádost o dotaci v rámci výzvy Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb z Národního plánu obnovy vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výzva je zaměřena na podporu navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb sociální péče. Pro tyto služby bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Předpokládaná dotační podpora je 30 000 000 Kč.

 

34. Studie komplexního řešení dopravy v klidu – okolí kampusu UJEP a návrh optimálního nápravného opatření

Rada města projednala a vzala na vědomí zpracovanou studii komplexního řešení dopravy v klidu – okolí kampusu UJEP a návrh optimálního nápravného opatření. Cílem studie je zhodnotit současný stav dopravy v klidu u univerzitního kampusu a zároveň dopracovat oblast do dalších částí Klíše. Řešená oblast je ohraničena ulicemi Klíšská, Slavíčkova, Brožíkova, Šaldova, Palachova, Sadová, Masarykova, Londýnská, Solvayova, Okružní a U Panského dvora. Studie se věnuje několika oblastem, ze kterých vychází závěrečný návrh dlouhodobé politiky. Mezi hlavními řešenými oblastmi je problematika parkování, kterému se věnuje návrh postupu zavádění zón. Při zavádění parkovacích zón je potřeba dodržení konkrétních kroků, na které studie odkazuje:

 • Analýza a plánování – důkladná analýza parkovacích potřeb je klíčovým aspektem pro realizaci, analýza bude shromažďovat data o využití stávajících parkovacích míst, dopravních zácpách a vzorcích pohybu vozidel. V rámci analýzy by mělo dojít i k zapojení komunity pro získání hodnotnějších výsledků.
 • Vytvoření pravidel a politik – přesné určení místa, hranice a typu jednotlivých zón, zároveň také stanovit cenové modely pro parkování, které mohou zahrnovat proměnlivé sazby založené na čase dne, dnu v týdnu nebo zóně.
 • Technologická infrastruktura – využití vhodné technologie, například: parkovací automaty, senzory pro měření obsazenosti, digitální platby a systémy pro správu dat. Vhodná je i integrace s dalšími městskými systémy.
 • Implementace a výstavba – zavádět nové zóny postupně tak, aby měli obyvatelé čas si na změny zvyknout. Podstatná je i správná komunikace, jasná signalizace a označení parkovacích zón.
 • Kontrola a vymáhání – efektivní systém pro kontrolu dodržování pravidel je klíčovou vlastností pro správné fungování parkovacích zón. Správně musí být nastaveny i pokuty a další tresty za porušení. Na základě průběžných kontrol zpracovávat případné změny a úpravy.
 • Komunikace a naslouchání veřejnosti – aktivní a včasná komunikace s občany o připravovaných změnách. Zajistit možnost zpětné vazby a diskuze.

Tento proces vyžaduje pečlivé plánování, transparentnost a flexibilitu, aby bylo možné účinně řešit různé potřeby a výzvy spojené se správou městského parkování. Studie bude dále předložena zastupitelstvu.