TISKOVÁ ZPRÁVA

27.6.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 25. 6. 2024

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.

Rada města souhlasila s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na II. etapu revitalizace budovy B Domu kultury s hodnotou plnění ve výši 46 000 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je kompletní oprava interiérů budovy B Kulturního střediska Ústí nad Labem. Oprava zahrnuje i vzduchotechniku, elektroinstalaci, vytápění, výměnu sedadel, opravy nebo výměny povrchů a další v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace. Vše je řešeno v souladu s původní architekturou domu a s respektem k původnímu návrhu. Zakázka bude spolufinancována z dotace projektu Ministerstva kultury České republiky – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center v rámci Národního plánu obnovy.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky Služby pojišťovacího makléře

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na poskytování služeb pojišťovacího makléře. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy na dobu neurčitou. Hodnota veřejné zakázky je 5 400 000 Kč.

 

7. Vyhlášení veřejné zakázky Mezní – rekonstrukce komunikace – 2. etapa

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na 2. etapu rekonstrukce komunikace v Mezní ulici za předpokládanou hodnotu plnění 22 000 000 Kč. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:

 • bude realizována rekonstrukce stávající komunikace Mezní v úseku Větrná – Zastávka MHD Gagarinova včetně rekonstrukce vozovky, odvodňovacích prvků, veřejného osvětlení, přilehlých chodníků a výměny svodidel. Šířkově bude komunikace sjednocena na 8 metrů s místním zúžením či rozšířením,
 • součástí stavby je i rekonstrukce odvodnění, veřejného osvětlení, včetně přisvětlení přechodů pro chodce,
 • stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti ADVISIA, s.r.o. Veřejné osvětlení bude realizováno dle projektové dokumentace společnosti PLANCON PRAHA, s.r.o,
 • stavba bude zahájena předáním staveniště vybranému dodavateli. K předání staveniště bude zadavatelem přizván dopravce provozující veřejnou linkovou dopravu,
 • následně dodavatel zajistí vypracování realizační dokumentace stavby a zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření,
 • vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o páteřní komunikaci zajišťující dopravní obsluhu celého sídlištního celku, budou práce prováděny za provozu po polovinách vozovky s využitím mobilní světelné signalizace. Po dobu stavby bude zachován příjezd na parkoviště Větrná na p. p. č. 4949/296 a výjezd z ulice Jana Zajíce. Budou zachovány zastávky MHD, případně po dohodě s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem budou dočasně posunuty,
 • obnova povrchu vozovky v prostoru zastávek bude provedena k betonovým deskám.

Dokončení  této etapy je plánované nejpozději do 30. září 2025. Následovat budou další etapy, předpokládané celkové náklady na rekonstrukci Mezní ulice činí 85 000 000 Kč.

 

9. Vyhlášení veřejné zakázky Ústí nad Labem, Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost provozu poblíž Masarykovy nemocnice. Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky ulic Bělehradská, Malátova a Na Spojce až po křižovatku ulic Sociální péče a Na Kabátě (vjezd do starého areálu Masarykovy nemocnice. V rámci stavby jsou kombinovány stavební úpravy, modernizace a výstavba nových světelně signalizačních zařízení. Výstavba semaforu Bělehradská x Pod Školou, která je součástí dokumentace, již byla realizována v předstihu. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:

 • stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností AFRY CZ s.r.o.,
 • Bělehradská x Malátova x Na Spojce – zde bude realizována kombinace stavebních úprav křižovatky a výstavba nového semaforu včetně detekce a preference dle projektové dokumentace,
 • Sociální péče x Krušnohorská x Bělehradská – v této křižovatce budou realizovány úpravy tvaru chodníkových ploch v návaznosti na úpravy poloh a šířek přechodů pro chodce a modernizace stávajícího semaforu včetně detekce a preference dle projektové dokumentace,
 • přechod pro chodce u zastávek MHD Sociální péče – budou realizovány úpravy stávajícího přechodu pro chodce, úpravy zastávek MHD Sociální péče a instalace nového světelně signalizačního zařízení přechodu pro chodce včetně detekce a preference dle projektové dokumentace,
 • křižovatka Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS – v této křižovatce dojde ke zrušení stávajících nevyužívaných zastávkových zálivů (zastávkový záliv směr Bukov bude upraven pro možné stání vozidla údržby semaforů), úpravě šíře a vedení chodníkových ploch a modernizaci světelně signalizačního zařízení včetně detekce a preference dle projektové dokumentace,
 • křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechod pro chodce u čerpací stanice ONO – zde budou realizovány stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce včetně chodníků; dále zde bude realizováno přesunutí zastávky MHD Masarykova nemocnice směr Bukov pod křižovatku společně se související přeložkou trakčního vedení; křižovatka bude doplněna semaforem včetně detekce a preference dle projektové dokumentace,
 • přechod pro chodce u zastávek MHD Bukov sanatorium – v rámci této části stavby dojde k posunu stávajícího přechodu pro chodce o cca 8 m ve směru na Bukov včetně souvisejících úprav chodníkových ploch; přechod pro chodce bude doplněn semaforem,
 • stávající i nově zřízené semafory v uceleném tahu v ulici Sociální péče budou vybaveny technologií umožňující koordinované řízení.

Předpokládaná hodnota plnění je 73 000 000 Kč. Doba plnění je rozdělena do tří etap:

 • 1. etapa – křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechod pro chodce u čerpací stanice ONO, křižovatka ulic Bělehradská x Malátova x Na Spojce – zahájení do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, ukončení: do 4 měsíců od zahájení prací na etapě,
 • 2. etapa – křižovatka Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS, přechod pro chodce u zastávek MHD „Bukov sanatorium – zahájení ihned po ukončení 1. etapy, ukončení do 3 měsíců od zahájení prací na etapě,
 • 3. etapa – křižovatka Sociální péče x Krušnohorská x Bělehradská, přechod pro chodce u zastávek MHD Sociální péče – zahájení ihned po ukončení 2. etapy, ukončení do 3 měsíců od zahájení prací na etapě.

Zkušební provoz bude zahájen ihned po dokončení 3. etapy a ukončen po dvou měsících. Bude financováno z IROP.   

 

12. Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2025

Rada města schválila vyhlášení dotačního řízení na finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2025. Zároveň byl schválen příslušný dotační program a návrh výzvy. Pro žadatele bude zpřístupněno podávání žádostí na webových stránkách města Ústí nad Labem v internetovém portálu statutárního města Ústí nad Labem, prostřednictvím něhož žadatelé o finanční podporu v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním podají své žádosti. Prostřednictvím dotačního portálu bude rovněž probíhat hodnocení projektových žádostí a následné finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků. Žádosti je možné podávat od 2. 9. 2024 do 30. 9. 2024.

 

14. Schválení žádostí o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Radní schválili přidělení dotací z dotačního programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2024 následovně:

 • komunitní centrum Stárneme ve zdraví získalo dotaci ve výši 18 400 Kč na akci Turistické výlety pro ústecké seniory,
 • Spolek ústeckých seniorů získal dotaci ve výši 19 000 Kč na akci K tanci a poslechu,
 • Svaz tělesně postižených v České republice – okresní organizace Ústí nad Labem získala dotaci ve výši 19 000 Kč na Sportovní olympiádu v netradičních disciplínách,
 • Svaz tělesně postižených v České republice – okresní organizace Ústí nad Labem získala 16 800 Kč na akci Františkovy Lázně 2024,
 • spolek Za Sebuzín krásnější využije dotaci ve výši 16 800 Kč na Den seniorů,
 • Společnost Parkinson získala dotaci 19 400 Kč na Pohybovou terapii pacientů s Parkinsonovou nemocí.

 

15. Schválení žádostí o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města schválila dvě dotace v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Podpořenými subjekty jsou:

 • Via Europa, z.s. získala 23 100 Kč na akci Jednou nohou venku,
 • Svaz tělesně postižených v České republice z.s. – místní organizace Ústí nad Labem získala 14 000 Kč na akci 15. Martinské posezení.

 

17. Rozpočtové opatření MP – zapojení příjmů do investiční části rozpočtu

Radní schválili rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 133 000 Kč. Převedené finanční prostředky budou využity na pořízení mobilní kamery, která bude využita v parku v ulici Opletalova v Neštěmicích. Kamera bude v budoucnu také využita při komplikované změně silniční dopravy v rámci rekonstrukce přemostění směrem na Děčín.

 

32. Smlouva o spolupráci – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem, Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a Kulturním střediskem města Ústí nad Labem na realizaci akcí Ústecké Vánoce a Mikuláš se Spolchemií. Spolchemie vyjádřila svůj opětovný zájem podílet se na realizaci městských akcí, na které přispěje finanční částkou ve výši 150 000 Kč. Na základě smlouvy o spolupráci bude společnost uváděna jako partner akcí. Sponzorský příspěvek bude využit na technické, produkční a materiální zajištění akce.

 

33. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – na zajištění projektu Příběhy našich sousedů

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 111 960 Kč. Finance budou využity na zajištění projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o projekt pro žáky II. stupně základních škol, kdy budou žáci po dobu sedmi měsíců zaznamenávat a zpracovávat životní osudy pamětníků z Ústí nad Labem. Práce budou následně prezentovány na slavnostním setkání. Projekt proběhne v rámci prvního pololetí školního roku 2024/25. Přihlášeny jsou 4 základní školy:

 • Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,
 • Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
 • Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8,
 • Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4.

Každá z přihlášených škol obdrží na realizaci projektu částku ve výši 27 990 Kč.

 

35. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – Abaku – finanční ceny pro nejúspěšnější základní školy

Ústecké základní školy se účastnily matematické soutěže Abaku, která podporuje matematické dovednosti a zábavnou formou motivuje děti k počítání. Tři nejúspěšnější školy získaly finanční příspěvek. Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 50 000 Kč, došlo k převodu získaných finančních prostředků do rozpočtů následujících škol:

 • Základní škola pod Vodojemem, p. o. získala 20 000 Kč,
 • Základní škola Hluboká, p. o. získala 20 000 Kč,
 • Fakultní základní škola, p. o. získala 10 000 Kč.

 

39. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, p. o.

Rada města jmenuje s účinností od 1. 9. 2024 Ing. Lucii Gerychovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, p. o. Do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele ZŠ se přihlásili dva uchazeči.

 

43. Poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na vybudování Oranžových přechodů 2024

Rada města schválila přijetí nadačního příspěvku v celkové výši 500 000 Kč od Nadace ČEZ. Finanční prostředky budou využity na vybudování čtyř oranžových přechodů. Nadace ČEZ podpořila každý z nich částkou 120 000 Kč. Oranžové přechody vzniknou v následujících lokalitách:

 • ulice Palachova – poblíž ZŠ Palachova – předpokládaná účast města 120 000 Kč,
 • ulice Šrámkova – poblíž zastávky MHD Dobětice – předpokládaná účast města 90 000 Kč,
 • ulice Děčínská – poblíž zastávky MHD K Loděnici – předpokládaná účast města 60 000 Kč,
 • ulice Sibiřská – poblíž ZŠ Hluboká – odhadovaná účast města 120 000 Kč.

 

52. Poskytnutí peněžitého daru

Radní schválili peněžitý dar ve výši 20 000 Kč společnosti ČESKÝ ROZHLAS na akci Divadelní zahrada ČRo Sever 2024. Akce se bude konat ve dnech 19. – 24. 8. 2024 v areálu Wolfrumovy vily v Ústí nad Labem. Jedná se již o 9. ročník této kulturní akce, kde kromě divadelního festivalu ve spolupráci s Činoherním divadlem probíhá také Čajů fest a koncerty moderní i vážné hudby.