TISKOVÁ ZPRÁVA

27.3.2019

Rady města Ústí nad Labem 25. 3. 2019

5. Nesouhlas s návrhem mimosoudní dohody ve věci Mariánského mostu

Rada města byla informována o průběhu a návrhu mimosoudní dohody ve věci sporu vedeného Okresním soudem v Ústí nad Labem v kauze Mariánský most.

V prosinci 2018 se na město Ústí nad Labem obrátila společnost Hutní montáže s návrhem na mimosoudní dohodu, prvotní návrh počítal s částkou 537 401 236 Kč.  Na základě této prvotní nabídky proběhlo v únoru 2019 jednání se zástupci společnosti Hutní montáže, kde byly prezentovány finanční možnosti města s tím, že jako horní hranici by město bylo ochotno uvažovat o částce 90 mil. Kč. Hutní montáže, a.s. byly ochotny slevit na částku cca 430 mil. Kč. Finanční představy obou stran se značně rozcházejí, radní návrh Hutních montáží odmítli, a proto bude nutné i nadále pokračovat v soudním sporu.

 

6. Město finančně podporuje myslivecká sdružení při odlovu černé zvěře

Situaci s černou zvěří ve městě Ústí nad Labem a v přilehlé urbanizované krajině se již několik let snaží řešit myslivecké spolky ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, státní a městskou policií a dalšími subjekty. V současnosti je problém přímo v Ústí nad Labem řešen individuálním lovem na nehonebních pozemcích na základě rozhodnutí o pověření spolků k lovu na nehonebních pozemcích dle zákona o myslivosti, zvýšeným odstřelem na pozemcích honebních (tj. mimo zástavbu), doplňkově pak umístěním odchytových zařízení (klece) na nehonebních pozemcích, používáním pachových ohradníků apod. A protože myslivost v České republice je zájmovou činností, náklady spojené s lovem musí hradit sám spolek nebo každý jednotlivý myslivec na vlastní náklady, rada města se rozhodla, že opět podpoří spolky finančně, a to 300 Kč za kus ulovené černé zvěře, v maximální výši 20 tis. Kč na jeden myslivecký spolek, a to těmto mysliveckým spolkům:

       Myslivecký spolek Labské stráně Malečov,

       Myslivecká společnost "Nový Dvůr", z.s.,

       Myslivecká společnost Němčí-Malečov, z.s.,

       Myslivecký spolek CHVALOV - Přemyslovka,

       Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem,

       MYSLIVECKÝ SPOLEK JEDLOVÁ HORA.

Finanční dar byl spolkům poskytnut již v letech 2015 – 2018:

•        2015 uloveno 59 ks černé zvěře/vyplaceno    17 700 Kč

•        2016 uloveno 119 ks černé zvěře /vyplaceno 35 700 Kč

•        2017 uloveno 159 ks černé zvěře/vyplaceno  47 700 Kč

•        2018 uloveno 71 ks černé zvěře/vyplaceno    21 300 Kč.    

 

15. Odkoupení bytového domu 1. Máje 363/9 v k.ú. Krásné Březno

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 4,052 mil. Kč, kterým převedla z volných prostředků města peníze na koupi obytného domu v ul. 1. Máje, kterou odsouhlasilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 18. 2. 2019. Jedná se o pozemky p. č. 50 o výměře 351 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy č. p. 363/9.

 

16. Mimořádné dotace v oblasti sportu

Poskytnutí dotace v oblasti sportu na mimořádné žádosti a na správu a údržbu sportovišť schválila rada města. TJ Svádov – Olšinky dostane na obnovu nátěru konstrukce jedné tribuny 11 400 Kč. Rada schválila také podporu ve výši 50 000 korun úspěšnému 10letému sportovci Janu Ulmanovi, který se v roce 2019 připravuje na obhajobu titulu „Mistra Evropy Supermoto 85ccm“.

 

17. Dotace 200 tisíc korun na lodní dopravu

Rada města souhlasí s poskytnutím dotace 200 000 Kč pro lodní dopravu a s uzavřením smlouvy s Ivo Jirouškem na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem převozní lodě Marie, která zajišťuje lodní dopravu na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov. Pro letošní rok se počítá s cenou jízdného jako v letech předchozích. Dotace bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Cena jízdného se v roce 2018 pohybovala od 10 Kč do 38 Kč za osobu, příplatek za psa, kočárek a jízdní kolo byl 15 Kč. Děti do 6 let s doprovodem měly cestu zdarma. Kapacita lodi je 35 osob. V loňském roce díky příznivému počasí a dobré sjízdnosti Labe bylo přepraveno 688 platících osob a 169 dětí do 6 let, dále bylo přepraveno 160 jízdních kol a kočárků.

 

18. Dotace nestátním sociálním službám a službám blízkých službám sociálním

Rada města schválila poskytnutí dotace pro subjekty poskytující nestátní sociální služby a služby blízké sociálním. Zároveň vyjádřila souhlas s poskytnutím dotací, které budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města. Do dotačního řízení na rok 2019 bylo do třech dotačních titulů podáno 49 žádostí od 40 subjektů poskytujících jednu či více registrovaných sociálních služeb, nebo služby blízké službám sociálním. V rámci těchto žádostí bylo tedy předloženo 92 jednotlivých projektů (služeb) žádajících o finanční podporu. Na tuto oblast je v rozpočtu města vyčleněna částka 9,8 mil. Kč. Podpořena by měla být například Oblastní charita, Opora, Fokus Labe a mnoho dalších.

 

19. Mattoni ½ Maraton opět s podporou města

Rada města odsouhlasila na základě smlouvy o spolupořadatelství akce Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem podporu města ve výši 600 000 korun (stejně jako v letech 2016–2018). Z technického hlediska v letošním roce dochází k úpravě trasy hlavního závodu z důvodu budování kruhového objezdu na křížení ulic Hrbovická x Majakovského. Trasy ostatních závodů (rodinný běh a handbike) zůstávají stejné jako v předchozích letech.

 

21. Poskytnutí finančních prostředků Městským službám Ústí nad Labem

Rozpočtová opatření pro Městské služby schválila rada města. Na provozní výdaje je určeno 570 100 Kč. Částka 87 220 Kč je na opravu a pořízení náhradních dílů pro stávající parkovací automaty. Za 1 100 000 Kč bude koupeno 5 nových parkovacích automatů. Na pořízení nového automobilu dostanou Městské služby 350 000 korun. Na zprovoznění letního koupaliště Brná schválili radní 780 000 Kč. Jedná se o náklady spojené se zprovozněním areálu koupaliště před letní sezónou tak, aby provoz splňoval legislativní požadavky zejména v oblasti hygieny a bezpečnosti. Finanční prostředky budou použity na opravy technologie (rozvody bazénové vody plaveckého bazénu, úpravna vody, instalatérské práce), opravy bazénových těles (přespárování dlaždiček v plaveckém bazénu, nový povrch dětského brouzdaliště), lokální opravy pochůzných ploch (vyrovnání dlažby kolem bazénů, opravy povrchů chodníků), opravy sociálních zařízení (kompletní oprava WC u bazénu s tobogánem, úprava zázemí pro beachvolejbalové hřiště) a další zednické a malířské práce (opadávající omítky objektů uvnitř areálu, šatny). Městské služby dostaly prostředky i na zpracování projektové dokumentace pro opravy pohřebiště v Krásném Březně, a to 145 200 Kč. Jedná se o zpracování spojené projektové dokumentace pro vybudování infrastruktury (nových chodníků, vyrovnávacích stupňů a dělících opěrných zdí) v části pohřebiště Krásné Březno, které bude určeno pro pohřbívání do země. Součástí ceny projektové dokumentace je i autorský dozor při realizaci a inženýrská činnost.

 

22. Poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím

Rozpočtová opatření schválila rada města. Částka 50 000 Kč je určena pro zoologickou zahradu na zahájení letní sezony. Základní škola Vinařská získá 168 000 korun na pronájem sportovních hřišť pro výuku tělesné výchovy.

 

26. Změna složení a účel expertní skupiny pro územní plán

Rada města odvolala současné členy expertní skupiny k Územnímu plánu, jmenovala nové a stanovila podmínky jejich odměňování. Zároveň schválila statut externí skupiny, který podrobněji určuje její poslání a úkoly, zásady členství a odpovědnost členů skupiny. Změny vycházejí z potřeby pokračovat v efektivní přípravě územního plánu. Novým úkolem expertní skupiny bude vyhodnotit již vzniklé závěry expertní skupiny a otevřít téma, zda v současném územním plánu dělat dílčí změny ve prospěch města. Vydefinovat tedy, jaké dílčí změny jsou pro město žádoucí a jaké budou obsažené až v novém územním plánu.

Expertní skupina je ve složení:

a)       Tomáš Ctibor – předseda expertní skupiny

b)       JUDr. PhDr. Jiří Plos

c)       Ing. Akad. Arch. Michal Gabriel

d)       Ing. arch. Jitka Žambochová

e)       Ing. arch. Irena Králová

f)       Ing. arch. Vladimír Charvát

g)       Ing. arch. Zdeněk Šťastný

h)       Ing. arch. Jan Hrouda

i)       Ing. Eva Fialová

j)       Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

                          www: www.usti-nad-labem.cz