TISKOVÁ ZPRÁVA

24.4.2019

Rady města Ústí nad Labem 23. 4. 2019

2.  Zrušení zakázky na přepážkové centrum

Z důvodu neobdržení přihlášky do výběrového řízení rozhodla dada města zrušit veřejnou zakázku na rekonstrukci budovy MmÚ – přepážkové centrum. Do výběrového řízení se ve stanovené lhůtě nepřihlásil zhotovitel.

 

3. Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukce bazénu v jeslích

Město, jako zadavatel, v rámci výběrového řízení neobdrželo ve stanovení lhůtě žádnou nabídku na rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem. Rada města proto rozhodla zrušit tuto veřejnou zakázku.

 

4.  Vyhlášení veřejné zakázky na dostavbu prvků pro atlety

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 870 000 Kč bez DPH.

Realizace II. etapy zahrnuje rekonstrukci rozběhových a vrhačských ploch (koule, kladivo, oštěp), demontáž stávajícího oplocení a montáž nového v celkové délce 96,3 m včetně osazení ochranných konstrukcí (klec, záchytná síť). Samotné práce mohou být zahájeny až 1. 9. 2019.

Realizace stavby V. etapy zahrnuje vybudování nového skladu pro atletické pomůcky, odstranění stávajícího tartanového povrchu a vybudování nového. Součástí je také úprava stávající dešťové kanalizace po obvodu hřiště. Stavba dále zahrnuje realizaci slaboproudých rozvodů. Samotné práce (úprava tartanu, rekonstrukce dešťové kanalizace) musí být provedeny v období 28. 6. 2019 – 26. 08. 2019. Úprava slaboproudých rozvodů a vybudování skladu pro atlety může probíhat bez termínových omezení.

 

5. Memorandum o spolupráci se Spolchemií

Statutární město Ústí nad Labem bylo osloveno společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu s nabídkou na uzavření memoranda o spolupráci v oblasti podpory projektů, které v rámci města Ústí nad Labem povedou anebo napomůžou ke snižování zátěží na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti - zlepšení havarijního plánování a krizového řízení, podpoře zaměstnanosti a principům udržitelnosti a podpoře aktivit města. Memorandum rada schválila na dobu neurčitou bez jakéhokoli finančního plnění jedné ze signujících stran.

 

16. Ze Zdravého města bude rozděleno 300 tisíc korun

Rada schválila program pro poskytování dotací 2019/2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem. Témata výzvy jsou zvolena v souladu se strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 a se záměry vzešlými z participativního rozpočtu města Ústí nad Labem 2018.

Výzva k předkládání žádostí bude trvat od 31. 5. 2019 do 27. 6. 2019. Celkově bude i letos rozděleno v rámci dotačního programu 300 tis. Kč, přičemž jeden projekt může být podpořen do max. výše 30 000 Kč.

V 15. kole dotačního projektu na období 2019/2020 jsou zahrnuta následující témata:

Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň v okolí komunikací (výsadba, okrašlovací aktivity apod.);

Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (zvelebování dětských hřišť, vyhlídkových míst apod.;

Posílení komunitních aktivit a sociálních vazeb (kulturních, sportovních, historických, turistických, společenských apod.).

 

27. Rada města poskytla dotaci na cyklistický závod

Městská rada podpořila spolek SK Cyklotour Ústí nad Labem částkou 20 000 Kč. Peníze jsou určeny pro částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „CYKLOTOUR pro ÚSTÍ“. Jedná se již o 10. ročník cyklistického seriálu (celoroční činnost) pro širokou veřejnost (děti → senioři). Termín konání od 13. 4. 2019 do 26. 10. 2019. Hlavním tématem jsou cykloturistické poznávací výlety v oblastech blízkého i vzdálenějšího okolí (krom jedné akce, jsou všechny jednodenní). Připravovaný projekt je zaměřen na věkové skupiny, které si oblíbily pohodovou cykloturistiku, občas kombinovanou s hromadnou dopravou pro lepší dostupnost nebo i cykloturistiku výkonnější. Zásadní je rekreační charakter. Nárok na bodové hodnocení má každý přihlášený účastník, který se zaregistruje.

 

28. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit

Rada města poskytla dotace na volnočasové aktivity zdravotně postižených. Podporu získala Parta HIC na „Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže“ 30 000 Kč. Svaz tělesně postižených dostal 30 000 Kč na rehabilitační pobyt v lázeňském sanatoriu „Lázně Swieradow-Zdroj, Polsko.  Společnosti Parkinson město přispěje 30 000 Kč  na hipoterapie, pohyb a orientace v terénu, cvičení v tělocvičně, rehabilitační cvičení v bazénu.

 

29. Jmenování člena městské rady seniorů

Rada města jmenovala Alenu Pechovou novou členkou Rady seniorů statutárního města Ústí nad Labem, a to za Aktivní spolek seniorů.

 

30. Jmenování manažera koordinační skupiny

Rada města jmenovala manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o osoby s mentálním postižením“ Ivetu Hančlovou.

 

35. Město požádá o dotaci na modernizace městského varovného systému

Rada odsouhlasila podání žádosti o dotaci na městský varovný informační systém. Město by tak z dotace mohlo modernizovat varovný systém, který by s ohledem na překročení životnosti přešel na plně digitální úroveň. Projekt „Varovný informační systém obyvatelstva – VISO“ je vyčíslen na 31 mil. Kč, výše dotace by mohla být 21 milionu korun. Finanční prostředky budou alokovány v rozpočtu na 2020 a 2021. Předpokládaná doba realizace je právě na roky 2020 a 2021.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz