TISKOVÁ ZPRÁVA

22.5.2019

Rady města Ústí nad Labem 20. 5. 2019

2. Závěrečný účet hospodaření města a rozdělení přebytku z roku 2018

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrku města Ústí nad Labem za rok 2018 projednala rada města. Vzala na vědomí, že hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem. Celkové příjmy města po konsolidaci byly v roce 2018 ve výši 2 121 219 950 Kč a celkové výdaje města byly 2 050 500 410 Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 70 719 540 Kč vyrovnává oblast financování. Celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti magistrátu města v roce 2018 činil 291,1 mil. Kč, z toho k 23. 4. 2019 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2019 činí volné zdroje 82,9 mil. Kč, výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2018 činí 20,2 mil. Kč. Radní souhlasí s rozpočtovým opatřením v celkové výši 87,5 mil. Kč takto:

•          změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 82 931 470 Kč

•          zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu ve výši 4 589 600 Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 17,9 mil. Kč v položce finanční rezerva, prostředky mohou být použity na krytí mimořádných výdajů města a městských obvodů

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO na investiční akci Investiční rezerva ve výši 4,5 mil. Kč

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku na inv. akci Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – projektová dokumentace ve výši 5 mil.. Kč

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM na inv. akci Projektové práce na akce ODM ve výši 1 mil. Kč      

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 9 mil. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací (mosty)

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství ve výši 5 mil. Kč v položce Rezerva – spolufinancování příspěvkových organizací ze sociální oblasti

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ na inv. akci ZOO – investiční rezerva ve výši 10 mil. Kč

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. provozně technické ve výši 19 mil. Kč v položce Oprava a údržba, z toho na akce:

1.        MŠ Svádov – oprava střechy-statické narušení ve výši 2,4 mil. Kč

2.        ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Stříbrnická – oprava podlah v tělocvičnách v celkové výši 7,2 mil. Kč

3.        ZŠ Mírová, ZŠ Vojnovičova, MŠ Zvoneček – oprava střech v celkové výši 7,2 mil. Kč

4.        ZŠ Rabasova – oprava 6 ks sociálních zařízení ve výši 2,08 mil. Kč

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 3 mil. Kč na opravy v Městských lázní

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování na inv. akci Venkovní areál Plavecké haly Klíše ve výši 10 mil. Kč

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP na inv. akci Posílení bytového fondu - PD ve výši 3 mil. Kč

Závěrečný účet a návrh na rozdělení přebytku hospodaření bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

3. Městské obvody obdrží finance na volby do Evropského parlamentu

Městské obvody obdrží z Ministerstva financí prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu. Poskytnuté dotace činí dohromady 2 828 000 Kč. Rada města schválila rozpočtovým opatřením rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé městské obvody:

  • Městský obvod Ústí nad Labem – město1 164 860 Kč;
  • Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa 635 440 Kč;
  • Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice587 650 Kč;
  • Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 440 050 Kč.

 

4. Obvod Severní Terasa bude mít další příjmy do rozpočtu

Rada města schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Povrly týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích a přestupkových řízeních s místem výkonu na úřadu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa. Obec Povrly bude hradit finanční příspěvek za každé započaté řízení ve výši 2 000 Kč. Dále bude obec hradit skutečně vynaložené náklady související s daným přestupkovým řízením, např. tzv. svědečné.

Uzavření této smlouvy je důsledkem vypovězení obdobné smlouvy za strany města, kterou opakovaně požadoval MO Ústí nad Labem – Neštěmice.

 

7. Město dostalo dotaci na vytvoření metodiky sociálního bydlení

Dotaci ve výši 1,7 mil. Kč na realizaci projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ poskytne městu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt je potřebný především kvůli složitosti a obtížné uchopitelnosti problematiky sociálního bydlení. Hlavním výstupem projektu bude zpracovaná metodika sociálního bydlení stanovující základní rozvojové směry a cíle, jichž má být dosaženo ve prospěch efektivního a koordinovaného přístupu města v rámci systému sociálního bydlení.

Předpokládaný rozpočet se odhaduje na 1 789 500 Kč. Tento rozpočet spolufinancuje město z 5 % částkou 89 475 Kč.

 

14. Poskytnutí finanční podpory na akce zdravotně postižených osob

Rada města poskytne finanční prostředky na „Akce zdravotně postižených osob“ v celkové výši 60 000 Kč. Finanční prostředky budou rozděleny Spolku Severka, 30 000 Kč na akci „Hendikepem zážitky nekončí“, která byla zaměřena na podporu volnočasových aktivit dětí s hendikepem a jejich rodin v Ústí nad Labem. Dalších 30 000 Kč je na akci „Hvězdíci u zvířátek“, která je zaměřena například na aktivity dětí se zvířaty (canisterapie, hipoterapie).

 

15. Poskytnutí finanční podpory na cyklistickou akci „Night dual show“

Rada města finančně podpořila cyklistickou akci „Night dual show“ částkou 17 000 Kč. Tato adrenalinová show se uskutečnila 17. května v areálu letního kina.

 

16. Město podporuje kulturní akce za dalších téměř 300 tisíc korun

Rada města poskytla dotaci organizátorům kulturních akcí.

Avdějev Gennadij získal 10 000 Kč na „Výstavu obrazů Gennadije Avdějeva „Krajina“. Moskevský výtvarník Gennadij Avdějev se ve své tvorbě věnuje přírodě, Českému středohoří a krajině podél řeky Labe, 21. ročník výstavy bude probíhat od 1. do 27. 10. 2019 v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem.

Martin Beneš dostal 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Marie Rottrová, Septet plus Dalibora Kaprase, host Petr Němec - koncert“. Koncert Marie Rottrové se uskutečnil 11. 4. 2019 v Domě kultury v Ústí nad Labem.

KULT, spolek, byl podpořen 50 000 Kč na projekt „Kredenc – divadlo v motorovém vlaku“. Třetí ročník tohoto projektu bude probíhat ve dnech 26. 8. – 16. 9. 2019 na Švestkové dráze na trati Lovosice – Hnojnice. Vzhledem k obnovenému provozu na této trati se bude jednat o poslední jízdu projektu „Kredenc“.

Josef Vejlupek byl podpořen dotací 50 000 Kč na akci „Padesát pět let skupiny Bonifanti aneb Padesát pět let ústeckého bigbeatu“. Výroční koncert legendární ústecké kapely Bonifanti se uskuteční 23. 11. 2019 v Národním domě v Ústí nad Labem. Kapela vystoupí s celou řadou hostů, jako je například Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Vladimír Mišík a další. Celou akci bude moderovat Josef Alois Náhlovský.

Společnost DTO CZ, s.r.o., získala 43 500 Kč na „Kongres GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2019“. Jedná se o vzdělávací akci, jejímž účelem je posílení odborných kompetencí účastníků kongresu, zlepšování zdravotní a sociální péče o seniory a šíření myšlenek významu gerontologické péče.

Spolek Severka dostal 46 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Světýlka pro Hvězdíky“. Cílem projektu je podpora volnočasových aktivit dětí s hendikepem, podpora rozvoje jejich smyslů a dovedností.

KČT, odbor LOKO Teplice byl podpořen 14 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení 2019“, 31. ročník dálkového turistického pochodu se uskuteční ve dnech 21. – 24. 11. 2019.

European Press Holding a.s. získala 25 000 Kč na „Barevný region“, 5. ročník projektu pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje a uskuteční se dne 24. 5. 2019 na Lidickém náměstí.

 

17. Rada města poskytne dotace 34 200 korun Svazu tělesně postižených  

Rada města se rozhodla podporovat akce tělesně postižených a schválila dotaci 13 700 Kč na zájezd na zámek Hořovice a Nižbor. Jedná se o společenské, volnočasové, rekondiční, rehabilitační a sportovní vyžití členů Svazu tělesně postižených. Dále svaz získal 7 300 Kč na „Tradiční Martinské posezení“. Jedná se o tradiční společensko-kulturní akce pro seniory, včetně osob se zdravotním postižením. Akce slouží především k rozvíjení tradic, setkávání seniorů a podpoře psychické pohody cílové skupiny. Na sportovní olympiádu v netradičních disciplínách město přispělo dotací 13 200 Kč. Jedná se o jubilejní 20. ročník olympiády – sportovní akce, která má ukázat lidem cestu ze své samoty a zapojení do dalších akcí, které jsou pořádány v průběhu celého roku.

 

18. Dotace Univerzitě Jana E. Purkyně

Rada města poskytla dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v celkové výši 200 000 Kč. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2019“. Tato částka je rozdělena následovně:

 

  • Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 000 Kč

Druhá fáze přípravy publikace (první realizována v roce 2018), která podchytí historicko-geografický vývoj města Ústí nad Labem;

 

  • Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2019 ve výši 49 000 Kč

V rámci této aktivity podniknou posluchači univerzity třetího věku několik exkurzí. Jedná se např. o historické exkurze do Kutné Hory, geografické exkurze do Kadaně, Klášterce nad Ohří, Krušných hor a hradišť v oblasti Porta Bohemica;

 

  • Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 ve výši 49 000 Kč

Projekt představuje realizaci populárně naučných aktivit zaměřených na zájemce z řad studentů, zaměstnanců, uchazečů o studium, laické i odborné veřejnosti. Jedná se např. o Noc literatury, Rumunské a Finské dny, Jak se učit a nezbláznit.

 

19. Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

Rada města schvaluje poskytnutí finančních prostředků výši 618 914,75 Kč příspěvkové organizaci Městské služby. Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu ztrát na parkovné těchto středisek:

Mariánské garáže    168 914,75 Kč;

Městské lázně          250 000,00 Kč;

Pohřební služba      200 000,00 Kč.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem obdrží příspěvek ve výši 90 750 Kč na pokácení 6 stromů, aby byl areál přístupný a aby byla zajištěna bezpečnost v areálu letního kina.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz