TISKOVÁ ZPRÁVA

5.6.2019

Rady města Ústí nad Labem 3. 6. 2019

Město chce koupit areál UJEP v Hoření

Univerzita znovu předložila na základě jednání s představiteli města nabídku na prodej areálu Hoření 3083/13. Požadovaná kupní cena je 61 milionů korun.

V současnosti jsou v budově UJEP nájemci s celkovou cenou nájmu 444 tisíc korun za rok a nabízejí se ještě další nepronajaté prostory.

UJEP využívá v současné době kromě pronajatých prostor areál do 2. patra. Ubytovací část od 3. do 12. patra je zakonzervována. V případě prodeje bude UJEP nadále využívat stávající prostory v areálu do doby dobudování kampusu univerzity na Klíši (do 2 let). UJEP bude po tuto dobu platit městu roční nájemné ve výši cca 2 100 000 Kč. Jedná se o prosté nájemné bez energií a služeb.

Rada města vzala nabídku UJEP na vědomí a znovu nákup předloží zastupitelstvu, které 20. června 2018 nepřijalo k nabídce žádné usnesení.

Důvodů, proč koupit tuto strategickou nemovitost je podle radních hned několik:

 1. strategická poloha areálu
 2. funkční využití území dané územním plánem umožňuje v areálu UJEP umístit občanskou vybavenost, která v širším okolí chybí a která umožní efektivně využít stávající objekt.
 3. vynikající dostupnost MHD
 4. prevence před spekulativním nákupem jiné strany
 5. technická vybavenost
 6. konferenční a společenské centrum
 7. výukové prostory
 8. ordinace lékařů — objekt je v docházkové vzdálenosti okolních sídlišt', vazba na případný penzion pro seniory, rehabilitační zařízení — využiti stávajících tělocvičen, veřejné stravování (jídelna s kuchyní) — stravování veřejnosti, servis pro penzion pro seniory, sportovní využití, sociální pobytové a ambulantní služby

 

2.  Městský obvod v Neštěmicích obdržel dotaci na mzdy VPP

Městskému obvodu Neštěmice radní schválili dotaci ve výši 1 195 610 Kč, která poslouží k dorovnání mezd veřejně prospěšných pracovníků. Obvod zaměstnává VPP pracovníky na úklid veřejných prostranství a dotace z Úřadu práce ČR nepokrývají plně potřebnou mzdu. Město tak plní příslib, že obvody v této záležitosti podpoří.

 

3. Komise vybrala zhotovitele pro dobudování areálu Městského stadionu

Město v rámci výběrového řízení vybralo zhotovitele pro veřejnou zakázku „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa“. Nejvhodnější nabídku podala plzeňská firma VYSSPA Sports Technology s.r.o., uchazeči byli dva.

Uspěla s nabídkou 2 453 097 Kč za zhotovení II. etapy, která zahrnuje rekonstrukci rozběhových a vrhačských ploch (koule, kladivo, oštěp), demontáž stávajícího oplocení a montáž nového v celkové délce 96,3 m včetně osazení ochranných konstrukcí (klec, záchytná síť). Dále firma uspěla s nabídkou 7 656 380,290 Kč za zhotovení V. etapy, která zahrnuje vybudování nového skladu pro atletické pomůcky, odstranění stávajícího tartanového povrchu a vybudování nového. Součástí je také úprava stávající dešťové kanalizace po obvodu hřiště. Stavba dále zahrnuje realizaci slaboproudých rozvodů.

 

4.  Vyhlášení veřejné zakázky na „Ústecké Vánoce“

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019–2022“. Předpokládaná hodnota plnění se pohybuje ve výši 5 038 678 Kč. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění kompletní realizace vánočních trhů a doprovodného kulturně-společenského programu v rámci akce „Ústecké Vánoce“ v letech 2019–2022 konané vždy jedenkrát ročně na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Plnění této veřejné zakázky bude od 12. 11. 2019 – 6. 1. 2023. Zakázka je tedy nově na 4 roky a součástí zakázky jsou i stánky.

 

8. Město Ústí nad Labem obdrželo dotaci MPSV

Statutární město Ústí nad Labem obdrželo finanční prostředky ve výši 3 502 560 Kč ze státního rozpočtu. Obdržené finance určené na výkon sociální práce, byly rozděleny i pro jednotlivé obvody následovně:

Městský obvod Ústí nad Labem – město 405 000 Kč;

Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa 324 000 Kč;

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice 243 000 Kč;

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 162 000 Kč.

Zbylé prostředky jsou určeny na platy v oblasti sociální práce magistrátu.

 

9. Dětské dopravní hřiště získá peníze na provoz

Rada města schválila finanční příspěvek pro Službu prevence kriminality a dopravní výchovy Městské policie Ústí nad Labem. Příspěvek ve výši 75 000 Kč, který je z vlastní činnosti MP, je určen na reflexní pásky a vesty pro děti, zastavovací terče pro školy a skákací panáky pro výuku dětí MŠ. Peníze poslouží také k údržbě zelené plochy, chodníku a silnice Dětského dopravního hřiště Městské policie v Krásném Březně.

 

10. Dodatek ke smlouvě o „Demolici objektu na p.č. 423, v k.ú. Klíše“

Rada města schválila dodatek ke smlouvě o demolici bývalé Konírny, který snižuje cenu za odvedenou práci. Po ukončení demolice bylo zjištěno, že množství odvezeného materiálu nedosahovalo předpokládané výše. Výsledné práce snížily cenu demolice o 18 307 Kč. Demolice bývalé Konírny byla ukončena.

 

11. Navýšení rozpočtu na dovybudování areálu Městského stadionu – II. a V. etapa“

Rada města schválila rozpočtové opatření k navýšení financí o částku 750 000 Kč na dobudování Městského stadionu, kde je nutné zajistit prostředky na technický dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP, včetně finanční rezervy na případné dodatečné práce. Důvodem tohoto navýšení je, že cenová nabídka vítězného uchazeče byla vyšší, než zadavatel před vyhlášením výběrového řízení předpokládal. Předpokládané financování stavby dle upraveného rozpočtu je celkem 12 950 000 Kč.

Ve II. etapě proběhne rekonstrukce rozběhových a odhazových ploch v místě tréninkové plochy vrhačských disciplín, demontáž stávajícího oplocení a montáž nového včetně ochranných konstrukcí (klec, záchytná síť). V páté etapě bude dobudován nový sklad pro atletické pomůcky, odstraněn stávající tartanový povrch včetně podkladních vrstev a vybudováno nové souvrství ve skokanských a vrhačských sektorech. Dále budou provedeny slaboproudé rozvody do stávajících šachet v rozích hřiště.

 

16. Město dostalo od Ústeckého kraje dotaci na krizové byty

Město Ústí nad Labem obdrželo dotaci 1 000 000 Kč od Ústeckého kraje na projekt „Krizové byty“. Celková cena projektu je 2 miliony korun, jeden milion korun uhradí město z vlastního rozpočtu. Účelem je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení. Cílem této dotace je zajištění okamžitého ubytování pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi v krizi (např. náhlá ztráta bydlení, týrání fyzické nebo psychické, rozvod aj.). Krizový byt bude vybaven lůžky a dětskou postýlkou, lůžkovinami, skříněmi, stolem se židlemi. Byt bude mít vlastní kuchyňský kout s lednicí a základním nádobím. Byt bude mít též vlastní koupelnu a WC, pračku. Základní pobyt klientů bude na 7 dní, maximálně však na 3 měsíce.

Pro užívání krizového bytu bude stanoven Ubytovací řád. Provoz krizového bytu budou zajišťovat Městské služby Ústí nad Labem.

 

17. Město obdrželo dotaci na „Oslavu 770 let královského města Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem si v letošním roce připomene 770. výročí od povýšení na město královské. Z toho důvodu realizuje akci s názvem „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“, která připomene toto výročí řadou doprovodných aktivit pro veřejnost všech věkových kategorií.

Oslavy se uskuteční v sobotu 14. 9. 2019 na vybraných místech v Ústí nad Labem (na Lidickém a Mírovém náměstí), kde bude produkce v podobě např. koncertu, divadelního představení, workshopů, atrakcí, animačního programu, ukázek historických řemesel, apod. Samozřejmostí budou také stánky s pestrou nabídkou sortimentu, či stany s lavicovými sety k posezení a odpočinku.

Ústecký kraj tuto akci podpořil částkou ve výši 200 000 Kč. Celkový rozpočet oslav je 1,1 mil. korun.

 

20. Finance na projekt vybudování přístupových cest v Mánesových sadech

V Mánesových sadech byly v minulosti vytvořeny dvě přístupové cesty a postupem doby vznikly další dva hlavní přístupy, které občané aktivně využívají, avšak v současné době jsou ve velmi špatném stavu a neodpovídají normám na klasické parkové cesty. Proto bylo zpracováno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech. Dle požadavků na zpracování projektové dokumentace a cenové nabídky byla vybrána ke zpracování firma AZ Consult, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 205 700 Kč včetně DPH. Termín vyhotovení projektové dokumentace byl stanoven 31. 8. 2019. Rada města schválila rozpočtové opatření na projekt vybudování dvou přístupových cest.

 

21. Město uhradilo nákup modulů k elektronickému odbavovacímu systému

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. obdržel od města 295 000 Kč na moduly zajišťující kompatibilitu nového testovaného odbavovacího systému v rámci integrovaného systému.  Dopravní podnik pořídil nový elektronický odbavovací systém, který je nyní v testovacím provozu, a je nutno ho dovybavit certifikovanými moduly (kartami) SAM umožňujícími práci validátoru s Dopravou Ústeckého kraje. Tyto moduly zajišťují kompatibilitu nového odbavovacího systému v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje a jsou nezbytné pro plnohodnotné integrování Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. do dopravního systému Doprava Ústeckého kraje.

K pořízení těchto modulů se Statutární město Ústí nad Labem zavázalo.

 

24. Dodatky ke smlouvám o dílo na opravu komunikací

Rada města schválila uzavření dodatků ke třem smlouvám o dílo na opravu komunikací. Důvodem jsou vícepráce, které vznikly během velkoplošných oprav komunikací v ulicích U Tonasa, Neštěmická, Větrná a Bratří Veverků.

Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa, kde bude úprava silničních obrub a chodníků, je navýšena o částku 142 823 Kč bez DPH, posunut je i termín dokončení z 31. 5. na 15. 6.

Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická si dodatečně žádá rozsáhlejší frézování a pokládku, navýšení ceny tak činí 132 808,70 Kč bez DPH, posunut je i termín dokončení z 31. 5. na 15. 6.

Velkoplošná oprava komunikací na Severní Terase, kde bude např. upravena spodní konstrukce vozovky v ulici Bratří Čapků, celkové navýšení činí 53 845 Kč bez DPH.

 

29. Město dorovná náklady za provoz Městského stadionu za rok 2018

Rada města schválila finanční vyrovnání nákladů na energie spotřebované v rámci provozu areálu Městského stadionu za rok 2018. Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s., který na základě nájemní smlouvy spravuje areál Městského stadionu Ústí nad Labem, obdrží finanční vyrovnání nákladů na energie v celkové výši 308 917,56 Kč.

 

32. Radní schválili nový tarif lanové dráhy na Větruši

Rada města souhlasila s návrhem Dopravního podniku města Ústí nad Labem na úpravu ceníku lanové dráhy na Větruši. Důvodem je eliminace ztráty vzniklé provozem lanové dráhy, která za uplynulý rok 2018 činila 1 582 808 Kč. Základní jednosměrná jízdenka bude stát 25 Kč, zpáteční jízdné 45 Kč, jednosměrná jízdenka za psa a spoluzavazadlo 20 Kč a zpáteční jízdenka za psa a spoluzavazadlo 30 Kč. Radní se rozhodli do návrhu doplnit ještě zvýhodněné jízdné pro rodinu s dětmi (dva plus dva) za cenu 120 Kč. Nový tarif bude platný od 1. července 2019.

 

34. Jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Jitřní

Rada města jmenovala od 1. 8. 2019 Mgr. Alenu Diusovou novou ředitelkou Základní a Mateřské školy Jitřní. Komise vybírala z 5 uchazečů.

 

35. Městské služby povede nový ředitel

Rada města na základě doporučení výběrové komise jmenovala od 1. 7. 2019 ředitele Městských služeb.  Komise vybírala z pěti kandidátů, po posouzení přihlášek a řízených pohovorech s uchazeči se hlasováním usnesla, že pro výkon na vedoucím pracovním místě ředitele Městských služeb je nejvhodnější Ing. Martin Mata, MBA. Na postu ředitele Městských služeb vystřídá Bc. Martinu Žirovnickou, která funkci opustí ke dni 30. 6. 2019.

 

37. Rada města poskytla školám a školkám finance na potřebné dovybavení

Základní a mateřské školy obdrží od města finance na nákup potřebného vybavení v celkové výši 87 270 Kč. Mateřská škola v ulici Škroupova 307/7 obdrží 24 480 Kč na nákup 24 dětských židlí, které budou dle požadavku hygieny odpovídat ergonomickým požadavkům na správné sezení. Základní a Mateřská škola Nová dostala 62 790 Kč na nákup velkokapacitního kombinovaného sporáku do školní jídelny na Kamenném vrchu. Původní 36 let staré zařízení je již nefunkční.

 

39. Základní školy obdrží finance na školní pomůcky - pastelkovné

Základní školy dostaly 1. zálohy ve výši 60 % předpokládané částky na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd. Město poskytuje 2 000 korun na každého prvňáčka. Příspěvek v celkové výši 1 195 200 Kč byl přerozdělen mezi školy následovně:

Základní škola ve výši 82 800 Kč;

Základní škola Palachova ve výši 58 800 Kč;

Základní škola E. Krásnohorské ve výši 104 400 Kč;

Základní škola Školní náměstí ve výši 48 000 Kč;

Základní škola a Základní umělecká škola Husova ve výši 42 000 Kč;

Základní škola Karla IV. ve výši 44 400Kč;

Základní škola a Mateřská škola SNP 2304/6 ve výši 90 000 Kč;

Základní škola Vojnovičova ve výši 75 600 Kč;

Fakultní základní škola České mládeže ve výši 55 200 Kč;

Základní škola Mírová ve výši 70 800 Kč;

Základní škola Stříbrnická ve výši 116 400 Kč;

Základní škola a Mateřská škola Nová ve výši 48 000 Kč;

Základní škola Vinařská ve výši 46 800 Kč;

Základní škola A. České ve výši 72 000 Kč;

Základní škola Neštěmická ve výši 45 600 Kč;

Základní škola Pod Vodojemem ve výši 60 000 Kč;

Základní škola Hlavní ve výši 48 000 Kč;

Základní škola Rabasova ve výši 60 000 Kč;

Základní škola a Mateřská škola Jitřní ve výši 26 400 Kč.

Druhá část zálohy bude poskytnuta podle skutečného stavu žáků k 30. 9. 2019.

 

45. Město podpoří volnočasové aktivity zdravotně postižených osob

Rada města schválila poskytnutí dotací subjektu TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Částka 27 000 Kč částečně uhradí náklady spojené s akcí „Orientační pochod pro nevidomé a zrakově postižené po městě Ústí nad Labem v září 2019“ a „Zážitkové semináře pro základní a střední školy“, kde si žáci vyzkouší chůzi s bílou holí, kompenzační pomůcky pro nevidomé, hry pro nevidomé a zvukovou střelbu.

Částka 18 000 Kč částečně uhradí náklady spojené s akcí „Výjezdy pro klienty TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.“. Cílem projektu je například akce „Víkendová rekondice pro 15 nevidomých a zrakově postižených osob v červnu 2019“.

 

46. Dotace města na podporu nevidomého plavce Miroslava Smrčky

Rada města schválila dotace pro nevidomého plavce Miroslava Smrčku. Dotace ve výši 38 000 Kč je na částečnou úhradu nákladů na účast na plaveckých závodech Internationale Deutsche Meisterschaften Berlin. Jedná se o mezinárodní plavecké závody konané v Berlíně ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2019 určené pro hendikepované sportovce bez rozdílu věku. Pan Smrčka bude soutěžit v šesti plaveckých disciplínách – 100m znak, 50m volný způsob, 100m volný způsob, 200m polohový závod, 100m prsa a 100m delfín. 

Další schválená dotace 50 000 Kč je na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na mistrovství světa. Jedná se o mistrovství světa v paraplavání  konané v Londýně ve dnech 9. 9. – 15. 9. 2019 - „LONDON 2019 WORLD PARA SWIMMING CHAMPIONSHIPS“. Tyto závody jsou určené pro hendikepované sportovce bez rozdílu věku. Pan Smrčka bude soutěžit v šesti plaveckých disciplínách – 100m znak, 50m volný způsob, 100m volný způsob, 200m polohový závod, 100m prsa a 100m delfín – dle splněných limitů.

 

47. Podpořen mistr České republiky Martin Veselý

USK PROVOD obdrží dotaci 30 000 Kč za mimořádné sportovní výkony Martina Veselého, který na Mistrovství České republiky jednotlivců dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek v atletice vybojoval 1. místo v trojskoku v kategorii dorostenci. Martin Veselý drží prvenství v celostátních dorosteneckých statistických tabulkách, čímž potvrzuje své postavení jednoho z nejlepších trojskokanů v České republice v mládežnické kategorii.

 

48. Město finančně podpořilo sportovní organizace

Rada města schválila poskytnutí dotace na mimořádné akce.

KST Apollo Ústí nad Labem z. s., získal na úhradu částečných nákladů při změně tréninkových prostor KST Apollo Ústí nad Labem a částečných nákladů na rozšíření činnosti klubu ve výši 50 000 Kč;

TJ Svádov – Olšinky z. s., dostala 37 000 Kč na opravu střídaček, které poničila vichřice.

Rada města souhlasila s úhradou zvýšených provozních nákladů těmto subjektům:

 • Městskému plaveckému klubu Ústí nad Labem z. s., na úhradu zvýšených nákladů za pronájem Plaveckého areálu Klíše ve výši 350 000 Kč;
 • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., na úhradu zvýšených nákladů za pronájem Plaveckého areálu Klíše ve výši 350 000 Kč;
 • USK PROVOD z. s., na pokrytí zvýšených provozních nákladů na Městském stadionu 2019 ve výši 105 000 Kč.

Tyto dotace musí schválit zastupitelstvo.

 

49. Město poskytne dotace na kulturní akce

Rada města poskytla dotaci z Fondu rady města následujícím kulturním subjektům:

 • Církvická kulturní společnost, z.s., na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí

„Podzimní koncert Davida Deyla a Václava Krahulíka – Oslava 12 let činnosti spolku“ ve výši 30 000 Kč;

Koncert ústeckého rodáka a zpěváka Davida Deyla společně s neméně známým ústeckým klavíristou a skladatelem Václavem Krahulíkem propojuje moderní populární písně s krásou tradiční klasické hudby. Akce proběhne 12. 10. 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích a uskuteční se především u příležitosti výročí 12 let od založení spolku a jeho dlouholeté kulturní činnosti pro občany města Ústí nad Labem

 • Mgr. Pavel Nepivoda na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Letní koncert

The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ ve výši 50 000 Kč;

15. ročník akce se uskuteční dne 8. 6. 2019 od 19 hodin v zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Společně s pořádající ústeckou kapelou The Boom vystoupí dva hosté za doprovodu orchestru složeného z profesionálních a poloprofesionálních hudebníků. V rámci koncertu zazní skladby The Beatles z let 1965 – 1970. Výtěžek z koncertu bude věnován na charitativní účely. 

 • spolek The Boom na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „29. vánoční koncert

The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ ve výši 50 000 Kč;

29. ročník tradiční akce proběhne dne 14. 12. 2019 v Domě kultury v Ústí nad Labem. Jedná se o obdobu „Letního koncertu“ ve větším rozsahu. Společně s pořádající ústeckou kapelou The Boom, hrající skladby skupiny The Beatles, vystoupí několik hostů za doprovodu orchestru složeného z profesionálních a poloprofesionálních hudebníků. Ke koncertu bude zajištěn i doprovodný program. Výtěžek z koncertu bude věnován na charitativní účely. 

 • Bateau, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Zabezpečení dat

klientů služby Bateau“ ve výši 27 600 Kč.

Dotace bude využita na pořízení zabezpečeného kompaktního microserveru, který bude fungovat jako bezpečná "úschovna" soukromých dat.

 

50. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje obdrží dotaci na Mistrovství České republiky v požárním sportu

Rada města souhlasila s dotací Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje na akci „Mistrovství České republiky v požárním sportu“, které se uskuteční 30. 8. – 1. 9. 2019 v Ústí nad Labem. Závodů v požárním sportu se zúčastní na 560 soutěžících, dále cca 80 rozhodčích a 150 členů technické čety. Celková výše dotace, kterou budou schvalovat zastupitelé, činí 300 000 Kč.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www.usti-nad-labem.cz