TISKOVÁ ZPRÁVA

4.9.2019

Rady města Ústí nad Labem 2. 9. 2019

1. Dotace obvodu Neštěmice na mzdy pracovníků úklidu

O poskytnutí dotace ve výši 415 670 korun pro obvod Neštěmice rozhodla rada města. Peníze pokryjí zvýšené náklady na mzdy pracovníků na úklid v měsících říjen až prosinec 2019.

 

2. Informace o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2019

Rada města projednala informace o plnění rozpočtu a vývoji příjmů a výdajů města v prvním pololetí letošního roku. Informace potvrzuje předpoklad, že roční rozpočet příjmů bude naplněn a zabezpečí tak dostatečné finanční zdroje k pokrytí rozpočtovaných výdajů. Stávající rozpočet pro investiční a neinvestiční výdaje nebude za celý rok 2019 překročen.

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky na velkoplošnou opravu vozovky v ul. Resslova

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 500 000 Kč bez DPH schválila rada města. Radní zároveň jmenovali obálkovou a hodnotící komisi. Zakázka zahrnuje odfrézování starých vrstev vozovky, odstranění postranních obrub, úpravy podkladu a pokládku ložní a obrusné vrstvy vozovky. Práce by měly probíhat v dubnu a květnu 2020.

 

4. Finance na projektovou dokumentaci sanace opěrné zdi Vaňov – Čertovka

V rámci řešení situace sesuvu Vaňov – Čertovka uložila rada města vedoucí odboru životního prostředí zajistit zpracování projektové dokumentace sanačních prací opěrné zdi v této lokalitě a rozhodla o rozpočtovém opatření ve výši 216 000 Kč na financování této dokumentace.

 

5. Den s odpady bude 25. září

Odbor životního prostředí pořádá již několik let pravidelnou akci Den s odpady, v rámci které jsou obyvatelé města informováni o způsobech nakládání s odpady na území města. Této akce se účastní zástupci kolektivních systémů (EKOKOM, ASEKOL, Elektrowin, Ecobat, Ekolamp). V rámci akce jsou pro děti připraveny soutěže. V letošním roce účast potvrdila i společnost SUEZ Využití zdrojů, se svým maskotem Ekošem a dále účast potvrdil odborník na vermikompostování, který zájemcům podá informace o možnostech kompostování v panelových domech. Akce se uskuteční dne 25. září 2019 od 10.00 do 16.00 na Kostelním náměstí a je určená též k podpoře víceletého projektu: Směsný není směšný. Třiďme lépe. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s OC Forum na využití pozemků.

 

6. Rozpočtové opatření FO a OHS - Obnova vozového parku

Rozpočtové opatření ve výši 1,7 mil. Kč schválila rada města. Prostředky jsou určeny na obnovu vozového parku – pořízení dvou referentských a jednoho služebního osobního vozidla v návaznosti na plán obnovy vozového parku z roku 2016. Jde o pořízení vozu pro odbor hospodářské správy, náhradu značně ojetého služebního Superbu z roku 2007, a referentské Octavie z roku 2007 v užívání OIÚP.

 

7+8. Pořízení elektronického zabezpečovacího systému a modernizace vyvolávacího systému

Rada města schválila rozpočtová opatření na pořízení zabezpečovacího systému pro oddělení evidence obyvatel, osobních dokladů a registr vozidel za 90 000 korun. Radní zároveň schválili peníze na modernizaci a upgrade vyvolávacího systému správního odboru za 330 000 korun.

 

22. Plán využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic

Při prodeji pozemků v Předlicích zastupitelstvo města rozhodlo využít utržené peníze na rozvoj Předlic. Rada města schválila návrh plánu na využití částky 8,1 mil. Kč, plán bude předložen zastupitelům ke schválení. Plán obsahuje tyto akce:

Rekonstrukce náměstí Prokopa Velikého

•          Rekonstrukce náměstí

•          Úprava parčíku

•          Informační panel o historii Starých Předlic

•          Revitalizace zeleně

Školní náměstí – architektonická soutěž na revitalizaci náměstí a jeho okolí

•          Architektonická soutěž

•          Pamětní deska J. Foglara

•          Přístřešek MHD

•          Kříž – boží muka na křižovatce ul. Hrbovická x Za Válcovnou

Marxova ulice

•          Pamětní deska MŠ

•          Informační tabule Lidový dům

•          Likvidace garážového dvora

Kolonie

•          Informační panel u pomníku

 

23. Zastávka Nové Skorotice

Název nové zastávky MHD ve Skoroticích schválila rada města. Zastávka se bude jmenovat Nové Skorotice, a to na návrh centrálního městského obvodu. Vzhledem k navýšení dopravní obslužnosti v oblasti Skorotic bude upraven provoz linek MHD č. 15 a č. 16, změny na linkách budou zavedeny od 15. prosince 2019. Zřízením zastávky dojde k zvýšení bezpečnosti chodců směřujících do oblasti Nových Skorotic.

 

24. Navýšení dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s.

Rada města souhlasí se zvýšením poskytnuté dotace pro společnost Collegium Bohemicum o částku 150 000 Kč na celkovou výši dotace 1,250 mil. Kč a s následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na celoroční provoz. O dotaci bude rozhodovat zastupitelstvo města.

 

26. Zvýšení dotace pro Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem

Se zvýšením poskytnuté dotace pro společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o částku 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 600 tis. Kč souhlasí rada města.  Účelem je částečná úhrada nákladů na Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly. Návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

31. Finanční prostředky příspěvkovým organizacím

Rada města schválila rozpočtová opatření pro příspěvkové organizace. Mateřská škola Škroupova dostane 30 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie a jako kompenzaci snížených výnosů předškolního vzdělání – z důvodů většího počtu dětí osvobozených od plateb. Na stejný účel dostane Mateřská škola V Zeleni 15 tis. Kč. Domovu pro seniory bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 650 000 Kč na zajištění opravy systému nouzové komunikace sestra – klient.

 

34. Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Kulturnímu středisku na zajištění kulturních akcí

Rozpočtové opatření ve prospěch Kulturního střediska schválila rada města. Z celkové částky 563 000 korun budou podpořeny tyto akce:

Mezinárodní jazz & blues festival 2019                          408 tis. Kč

GRAND PRIX Ústí nad Labem - 29. ročník                     100 tis. Kč

50. ročník Ústeckého poháru                                              55 tis. Kč

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz