TISKOVÁ ZPRÁVA

25.9.2019

Rady města Ústí nad Labem 23. 9. 2019

1. Dotace pro MO Severní Terasa na serverovnu

Rada města schválila 236 140 Kč na serverovnu Městskému obvodu Severní Terasa. Serverovna slouží k uchovávání e-dat pro celé statutární město Ústí nad Labem.

 

2. Vyhlášena zakázka na obnovu autoparku

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávku 3 osobních automobilů s předpokládanou cenou 1 404 959 Kč bez DPH schválila rada. Předmětem zakázky je pořízení dvou referentských a jednoho služebního vozidla v návaznosti na plán obnovy vozového parku z roku 2016.

 

3. Vysoutěžena zakázka na stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu

Na základě doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ schválila rada společnost Martin Bukovský jako dodavatele, který splnil podmínky a umístil se s nabídkovou cenou 10 626 511,36 bez DPH na prvním místě. V rámci zadávacího řízení bylo doručeno 6 nabídek účastníků, z toho jedna nabídka byla dodavatelem před ukončením lhůty pro podání nabídky zneplatněná.

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaného objektu. Záměrem je vytvoření zázemí pro terénní sociální službu (pečovatelská služba), která v současné době sídlí v pronajatých prostorách, které již nevyhovují kapacitě a potřebám poskytovaných služeb obyvatelům a neumožňují zkvalitnění a rozšíření služeb. Realizace zakázky bude od písemné výzvy zadavatele do 12 měsíců.

V případě, že dodavatel odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje rada města výběr dalšího účastníka, který se umístil v pořadí na druhém, případně třetím místě.

 

4. a 5. Nové vyhlášení zakázky na veterinární péči v zoo

Rada města rozhodla o zrušení zakázky na veterinární péči pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem a pro Centrum pro zvířata v nouzi, žádný zájemce se nepřihlásil. Rada zároveň vyhlásila novou zakázku na veterinární péči pro zoologickou zahradu s předpokládanou hodnotou plnění 3 500 000 Kč bez DPH a pro Centrum pro zvířata s předpokládanou hodnotou plnění 2 800 000 Kč bez DPH.

 

6. Dotace obvodům na výkon sociální práce obvodů

Město získalo z MPSV dotaci 3 695 940 Kč na výkon sociální práce. Rada města přerozdělila 2 627,94 tis. Kč mezi jednotlivé městské obvody:

- MO město 900 000 Kč

- MO Severní Terasa 756 940 Kč

- MO Neštěmice 540 000 Kč

- MO Střekov 431 000 Kč

 

12. Ortofotomapa má široké využití

Rada města schválila investici 500 000 Kč na ortofotomapu – aktuální letecké snímky. Ortofotomapa bude využita jako mapový podklad pro širokou veřejnost a jednotlivé odbory magistrátu. Příkladem je podpora při rozhodování v území, kdy v nepřístupných oblastech nahrazuje místní šetření nebo při územním a stavebním řízení k posouzení objektů - dokazování černých staveb. Odbor dopravy a majetku využije například při vedení pasportu majetku, evidenci svodidel, zábradlí, opěrné zdi apod. Využit bude k evidenci dopravního značení a dopravních zařízení, evidenci odvodňovacích zařízení - uliční vpusti, přípojky nebo k evidenci letní údržby a mnoho dalších.

 

13. Rozpočtové opatření na 5. úplnou aktualizaci územně plánovacích pokladů

Rada města schválila 500 000 Kč na akci „5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů“. Aktualizace je povinná dle stavebního zákona 42 měsíců od poslední úplné aktualizace, která byla ukončena 21. 12. 2016.

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod (obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem) v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů na základě průzkumů území.

Územně analytické podklady obsahují:

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (vč. grafické části),

b) rozbor udržitelného rozvoje území (vč. grafické části),

c) údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací.

 

14. Venkovní areál Plavecké haly Klíše

V současné době probíhá rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše, kterou provádí společnost Metrostav. Vytvořeno bude pro návštěvníky volnočasové zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu.

Akce zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky. Části díla tvoří především nové nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi a bazénovou technologií, objekty ošetřovny a pokladny, terasa - paluba, brodítka, sprchy, sociální zázemí pro návštěvníky, zázemí pro plavčíky, dětský koutek, technický objekt v jihozápadním rohu areálu, terénní úpravy a zeleň, zábavní plochy, příprava pro stánky s občerstvením, veřejné osvětlení, monitoring a zabezpečení areálu, ozvučení areálu, mobiliář, přístupové trasy, všechny sítě. Součástí díla je i část stoky uvnitř plaveckého areálu pro odkanalizování celého areálu mimo veřejnou kanalizační síť.

V průběhu stavby došlo ke změnám, které je pro zdárné dokončení díla nutné provést. Rada města proto schválila dodatek smlouvy navyšující cenu rekonstrukce venkovního plaveckého areálu Klíše o cca 6 000 000 Kč. Příkladem úprav je dodávka a montáž kanalizačního potrubí pro odvodnění areálu, rozšíření výkopových prací pro elektrorozvody, doplnění technologie předúpravy vody, změna barevnosti zpevněných ploch, sjednocení materiálů s potrubím použitým na plavecké hale.

Konečná cena včetně DPH je 114 842 296 Kč.

 

22. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 

Město vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020. Kategorie programu:

A. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti

B. Dotace na realizaci kulturní akce a projektu

C. Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového

nebo mezinárodního charakteru

D. Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Podávat žádosti o dotace ve všech výše uvedených kategoriích bude možné v období od 29. října do 18. listopadu 2019.

Pouze pro žadatele v kategoriích B a D! Jednou z povinných příloh je také potvrzení o nahlášení přesného termínu konání akce, o které žadatel požádá na e-mailu rezervace.kultura@mag-ul.cz.

Informace o vyhlášeném programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 a formuláře žádostí je možné získat na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz (sekce občan, potřebuji si vyřídit, volnočasové aktivity, dotace v oblasti kultury) a na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb (Bc. Čmejlová Martina, č. dv. 249, tel. 475 271 345, e-mail: martina.cmejlova@mag-ul.cz; Ing. Linda Štrymplová, č. dv. 288, tel. 475 271 584, e-mail: linda.strymplova@mag-ul.cz).

 

23. Dotace z Fondu Rady města

Rada města schválila dotace pro akce „XIV. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralis 2019“ a „Pocta profesorce Jitce Švábové – 5. ročník“. Akce Cantus choralis, která se řadí svou hudebně-vědní odborností mezi významné hudební události v ČR i v zahraničí, obdržela dotaci 35 000 Kč. Sympozium se bude letos konat ve dnech 13. – 15. 10. 2019 v prostorách UJEP a v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.
Akce sloužící jako pocta legendární profesorce sólového zpěvu Jitce Švábové obdržela dotaci 20 000 Kč. Jubilejní 5. ročník se uskuteční dne 2. 11. 2019 v Císařském sále.

 

24. Úprava dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Rada města schválila pro kategorie „Celoroční sportování dětí a mládeže (šeky)“ a „Celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže“ v 2017–2019 udělení výjimky v povinnosti dodržení předpokládaného rozpočtu s tím, že rozpočet uvedený v žádosti o dotaci je považován za orientační. Město Ústí na Labem touto změnou umožní klubům čerpat a především vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky na náklady vzniklé v průběhu roku bez ohledu na rozpočet uvedený v žádosti o dotaci, v oblasti celoročního sportování dětí a mládeže a celoroční volnočasové činnosti. Klubům je tak dána určitá volnost při čerpání dotací a to s odůvodněním, že odhadnout skutečné potřeby a náklady klubu předem je poměrně náročné.

 

25. Podpora města za mimořádné sportovní výkony

Rada města schválila dotaci ve výši 20 000 Kč pro Ústecký krasobruslařský klub. Dotaci klub obdržel za 2. místo Filipa Ščerby na Mistroství ČR juniorů.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz