TISKOVÁ ZPRÁVA

16.10.2019

Rady města Ústí nad Labem 14. 10. 2019

 

1. Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie

Rada města schválila uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji. Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku, zejména pak toho vznikajícího v technologickém procesu firem v Ústeckém kraji. Záměr je z pohledu ČR unikátní v tom, že v rámci jednoho kraje nabízí celkový uzavřený okruh od využití existujících výrobních kapacit vodíku, přes zpracování vodíku, jeho distribuci až po efektivní energetické využití. Memorandum má potenciál přispět k omezení dopadů využívání fosilních paliv na životní prostředí.

 

2. Jmenování správní rady Collegia Bohemica

Rada města vzala na vědomí rezignaci MUDr. Jiřího Madara a Bc. Pavla Dufka na funkci člena správní rady Collegia Bohemica, o.p.s. a jmenovala do funkce nového člena správní rady Ing. Evu Fialovou, radní města, a Mgr. Tomáše Vlacha, náměstka primátora.

 

3. Opravu Resslovy ulice zahájí firma PETROM STAVBY v dubnu 2020

Radní přidělili na základě doporučení hodnotící komise zakázku „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“ společnosti PETROM STAVBY, a. s., s nejnižší nabídkovou cenou 2 892 896 Kč bez DPH. Provedena bude velkoplošná oprava živičných vrstev vozovky v ulici Resslova v úseku Bezručova – Palachova. Termín realizace je od 01. 04. 2020 do 31. 5. 2020.

 

4. Město vyhlašuje zakázku na údržbu výsadby

Rada vyhlásila zakázku na údržbu již založených výsadeb v centru města a na okružních křižovatkách. Údržba bude spočívat v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy, údržbě okrasných trav a trvalek (řez). Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna dosadba rostlin.

Údržba bude prováděna na těchto plochách:

• plocha mezi OC FORUM a OD LABE

• zelený pás u OD LABE

• plocha u plastiky u OD LABE

• okružní křižovatka Dobětice

• okružní křižovatka Klíše – Hvězda

• zelený pás v ul. Panská

• ovál u OC FORUM

• okružní křižovatka pod Větruší

Doba plnění je od 01. 02. 2020 do 31. 12. 2022.

 

6. Střekovské krematorium budou provozovat Městské služby

O odstoupení od koncesní smlouvy se společností Krematorium Ústí nad Labem na provoz střekovského krematoria rozhodla rada města. Důvodem je porušení smlouvy- nevybudování druhé kremační linky v prostorách krematoria do 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Rada zároveň rozhodla o udělení smluvní sankce ve výši 100 000 Kč společnosti Krematorium Ústí nad Labem a uložila Martinu Matovi řediteli MS ÚL neprodleně zahájit veškeré přípravné kroky směřující k převzetí a následnému provozování areálu krematoria.

Smlouvu město Ústí nad Labem uzavřelo 2. 10. 2017 na základě výsledku koncesního řízení s názvem Správa a provoz krematoria. Podle smlouvy byla společnost Krematorium Ústí nad Labem povinna do 24 měsíců od uzavření smlouvy provést na své náklady nákup a instalaci druhé kremační linky (pece) v prostorách krematoria. Dne 3. 10. 2019 provedl technik odboru dopravy a majetku kontrolní šetření v krematoriu, přičemž zjistil, že nová kremační linka instalována není a nejsou provedeny ani žádné dílčí přípravné práce.

Provozovatel přitom byl ze strany města již v březnu 2019 upozorňován na povinnost vybudovat novou kremační linku a byl opakovaně žádán o předložení harmonogramu a technického popisu řešení výstavby nové kremační linky. Na uvedené výzvy konstruktivně nikdy nereagoval a do této doby není městu znám ani časový harmonogram, ani technologický postup či dodavatel nové kremační linky. Z uvedeného důvodu je město Ústí nad Labem nuceno od smlouvy odstoupit.

 

8. EIA - Výroba meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. předložil záměr výstavby nových výrobních a skladovacích objektů, instalace a provoz technologie pro výrobu meziproduktů pro F‑plyny 4. generace s nízkým GWP v průmyslovém areálu spolku. Rada byla informována o záměru a vlivu na životní prostředí a žádá Ministerstvo životního prostředí, aby do závazného stanoviska byla investorovi uložena povinnost provedení všech opatření k maximálnímu snížení dopadu vlivů na životní prostředí, ovzduší, zdraví obyvatel či kvalitu vody. Termín pro zaslání vyjádření na odbor výkonu státní správy MŽP (každý může zaslat písemné vyjádření) je stanoven do 23. 10. 2019.

 

11. Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města schválila dotace z Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, mezi devět projektů rozdělila 197 858 Kč. Konkrétně jde o dotace pro projekty Oáza na sídlišti, Relaxační zóna Schody, Pivovarská žije – živá ulice, Více komunitních zahrad v Ústí nad Labem!, Hvězdicový turistický pochod při příležitosti 130 let vzniku Klubu českých turistů v Ústí nad Labem, Cykloterapie pro seniory v Ústí nad Labem, Realizace pohybových prvků pro rodiny s dětmi v rámci naučné turistické geostezky, Branné dny pro rodiny s dětmi, Olympijské hry s velikonočním zajíčkem. Nejnižší dotace je 2 500 Kč, nejvyšší 30 000 Kč. Veškeré projekty jsou zaměřené na zvelebování města či podporu aktivního a komunitního života.

 

16. Lávka přes Labe a úprava nábřeží

Město řeší záměr vybudování lávky pro cyklisty a chodce přes řeku Labe, která propojí Střekovské nábřeží s prostorem Zanádraží. Rozpočtové opatření ve 4,8 mil. Kč schválili radní na projektovou dokumentaci k akci Lávka přes Labe a úprava nábřeží. Cílem je získání kompletní dokumentace pro realizaci lávky pro pěší a cyklisty – výsledkem první fáze bude zpracování studie, která se bude zabývat volbou nejvhodnější polohy lávky s návazností na přístupové cesty a cyklostezku podél řeky Labe a návrhem technického řešení lávky. Výsledkem druhé fáze, která bude bezprostředně následovat, bude zpracování projektové dokumentace a detailního rozpočtu nákladů. Záměr by měl být pojatý tak, aby se přirozeně a funkčně začlenil do pěšího a cyklistického systému ve městě. Na realizaci lávky bude město hledat vhodný dotační titul.

 

17. Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly

Rozpočtové opatření ve výši 5 mil. Kč na stavební úpravy MŠ u Plavecké haly schválila rada města. Jde o stavební úpravy stávajících vnitřních prostor školky vyvolané zejména zákonnými změnami, kterými se stanovuje nová organizace předškolního vzdělávání pro děti od 2 let věku. V projektové dokumentaci je rozšíření stávajících kapacit mateřské školy o nové dětské oddělení pro cca 20 dětí, včetně zřízení provozního a hygienického zázemí pro děti a personál a zřízení kanceláře ekonoma a hospodáře. Dispoziční úpravy jsou navrženy v 1. podzemním podlaží objektu školy, kde se nacházejí nevyužívané prostory. Dále bude provedeno zateplení celé fasády objektu školy kontaktním zateplovacím systémem a budou upraveny stávající anglické dvorky a zpevněné plochy okolo objektu školy. Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a bylo zažádáno o možnost získání dotace na základě 88. výzvy Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. IROP.

 

18. Cena za rekonstrukci bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem se navyšuje

Na rekonstrukci bazénu v jeslích schválila rada města rozpočtové opatření 5 milionů korun. Cílem projektu, který byl v předchozím období již 2x neúspěšně soutěžen s původní cenou 11 mil. korun,  bylo navrhnout takové řešení, které zajistí celkové zlepšení technického stavu bazénu včetně bazénové technologie, především s ohledem na splnění současných přísných hygienických požadavků na provoz bazénu pro plavání kojenců a batolat. Projekt se zaměřil i na řešení nevyhovujícího stavu všech souvisejících provozů (technologie bazénu, šaten, sprch, WC a převlékacích kabin atd.) tak, aby je mohli využívat jak ženy, tak i muži, kteří stále častěji využívají možnost aktivně zastoupit maminky i při výcviku plavání svých nejmenších dětí. Kapacita jeslí zůstane bez jakýchkoliv změn. Navýšena bude pouze kapacita bazénové části v důsledku zvětšení bazénu. Stavebními úpravami dojde nejen k navýšení kapacity účastníků kurzů koupání kojenců a batolat, ale bude možné, aby bazén využívala i další předškolní zařízení ve městě, případně jiní zájemci za předpokladu dodržení přísných hygienických podmínek pro podobné aktivity. S ohledem na větší využitelnost lze předpokládat zrychlenou návratnost vložených investic.

 

19. Rekonstrukce komunikace Na Spálence včetně odvodnění

Rada města schválila rozpočtové opatření 5 milionů korun na rekonstrukci komunikace Na Spálence (včetně odvodnění). Záměrem je vybudování kanalizace pro odvod odpadní a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše Ústí nad Labem.

V současnosti jsou provozní a dešťové vody odváděny s vynaložením značných finančních nákladů a bez jakéhokoliv dalšího využití do veřejné kanalizační sítě. Vybudováním alternativního odkanalizování do Klíšského potoka dojde ke značnému snížení provozních nákladů. Jedná se o investici s rychlou návratností vložených prostředků. Předmětem díla je položení výtlakového potrubí kanalizace od plaveckého areálu Klíše se zaústěním do Klíšského potoka v Masarykově ulici. Trasa bude vedena v komunikacích ulic: Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova. Celková délka přípojky je 1 048 m. Součástí akce bude celková rekonstrukce komunikace Na Spálence, která je již v havarijním stavu.

 

22. Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

Rada města schválila 560 000 Kč na výstavbu a rekonstrukci přístřešků MHD. Nové přístřešky budou na žádost občanů pořízeny na zastávky Poláčkova, Skorotice, Pod Holoměří a Na Spálence.

 

25. Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště

Rada města schválila zvýšení investice o 4 500 000 Kč do projektu propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště. Investice do zmíněných ulic zlepší dopravní dostupnost návštěvníkům Plaveckého areálu Klíše. Momentální uspořádání komunikace neumožňuje průjezd například školním autobusům. Na realizaci budou poskytnuty nevyužité finanční prostředky z oddělení přípravy a realizace investic.

 

28. Radní neschválili pronájem parkoviště v centru města

Radě města byl předložen záměr pronájmu pozemků p. č. 2581/1, p. č. 2581/13 a p. č. 2593 o celkové výměře cca 2 300 m2, které byly využívány soukromým subjektem jako parkovací plocha. Pozemky v centru města jsou vybraným majetkem statutárního města Ústí nad Labem a vzhledem k nedostatku parkovacích míst radní další pronájem neschválili a naopak zadali odboru dopravy a majetku, aby byly učiněny veškeré kroky k realizaci veřejného parkování pro občany.

 

31. Město pronajme charitě budovu v ulici Karla IV.

Statutární město Ústí nad Labem nabylo v roce 2015 budovu v ulici Karla IV. č. p. 348/3 vč. pozemků, kde v minulosti sídlila Krajská pedagogicko-psychologická poradna. Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, zděnou vilu se dvěma nadzemními podlažími a částečně využitým podkrovím sklonité střechy. Celkový technický stav objektu je dobrý, průběžně byly prováděny opravy. Poslední rekonstrukcí byly rozvody topení. 

Rada města schválila pronájem areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov církevní organizaci Oblastní charita Ústí nad Labem za prosté nájemné ve výši 300.000 Kč za celý areál/rok bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s účelem nájmu pro sociální služby.

 

32. Umístění kontejnerů na textil

Rada města Ústí nad Labem schválila nový záměr umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2 m2. Nájemce je firma DIMATEX CS, kterou doporučila majetková komise. Nájemné za umístění kontejneru bude ve výši min. 1 600 Kč/kontejner/rok. Vývoz kontejnerů bude dle potřeby, minimálně jednou týdně. Kontejnery budou umístěny na částech pozemků p.č.:

3241/101 v k.ú. Střekov (ul. Nová)

2499 v k.ú. Střekov (ul. Žukovova)

176/223 v k.ú. Dobětice (ul. Šrámkova)

861/3 v k.ú. Krásné Březno (ul. Neštěmická)

684 v k.ú. Neštěmice (ul. Mlýnská)

139/62 v k.ú. Bukov (ul. Baráčnická)

4185/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. Masarykova)

13 v k.ú. Habrovice (Habrovice)

98/2 v k.ú. Strážky u Habrovic (Strážky)

194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem (ul. Sokratova)

1927 v k.ú. Klíše (ul. Štefánikova)

86/3 v k.ú. Skorotice (ul. Bukovská)

1941/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. SNP)

493/1 v k.ú. Všebořice (ul. Havířská)

1541 v k.ú. Bukov (ul. Masarykova)

1626/31 v k.ú. Bukov (ul. Na Kohoutě)

1534 v k.ú. Bukov (ul. Kapitána Nálepky)

57/71 v k.ú. Všebořice (ul. Spartakiádní)

73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská)

1974/1 v k.ú. Klíše (ul. Klíšská)

 

34. Poskytnutí dotací v roce 2019 na mimořádné sportovní výkony

Rada města ocenila mimořádné sportovní výkony a rozhodla o poskytnutí dotací. Taneční skupina Freedom získá 30 000 Kč za 1. místo taneční skupiny „AFRO CIRKUS“ v dětské kategorii/dorost na Mistrovství České republiky dne 8. 6. 2019.

TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika dostane 30 000 Kč. Dotace se poskytuje za 1. místo Karolíny Kukačkové (K4 500m žákyně) a Johany Schořové (K4 500m žákyně) na Mistrovství České republiky na krátkých tratích ve dnech 18. – 21. 7. 2019.

TJ Stadion Ústí nad Labem byla poskytnuta dotace 30 000 Kč. Dotace se poskytuje za 1. místo Vojty Satrana na Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev ve sportovní gymnastice ve dnech 15. – 16. 6. 2019 za gymnastický víceboj (šestiboj – akrobacie, kůň na šíř, kruhy, přeskok, bradla, hrazda).

 

35. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019

Dotaci ve výši 35 000 Kč na akci Beautiful and Strong poskytla rada města společnosti INOVASTAR. Jedná se o podporu 5. ročníku fitness soutěže, která se uskuteční dne 2. 11. 2019 v Ústí nad Labem. Akce se zúčastní 70–100 závodníků. Soutěží se v kategoriích ženy - bikiny fitness, welness fitness a v kategorii muži – physique, kulturistika a klasická kulturistika (jednotná kategorie). Každý rok je v rámci soutěže podpořen charitativní projekt (Tomáš Martinec, Střekovský dětský domov, nadace Pestrá Psí asistence, Mobilní hospic Ústí nad Labem).

 

37. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace

O poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sportu rozhodla rada města. Vyhověla tak žádosti TJ Sebuzín a na opravu části klubovny, části střechy a části šaten poskytla 31 500 Kč. TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton získá na akci GRAND PRIX B U17 Ústí nad Labem 34 000 Kč. Monika Fantová dostane na Podzimní AGI hrátky 13 000 Kč a Jiří Olyšar na částečnou úhradu nákladů tenis klubu 47 200 Kč.

 

39. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 

Rada města schválila Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2020 a formuláře žádostí jednotlivých kategorií. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti SPORTU pro rok 2020 činí v rozpočtu poskytovatele 56,4 mil. Kč.

 

40. Poskytnutí dotací pro seniory

Poskytnutí dotace určené z dotačního programu pro seniory schválila rada města. Oblastní charita Ústí nad Labem dostane na náklady spojené s akcí Zahradní slavnost X 18 000 Kč. Eva Nováková získá na částečnou úhradu nákladů akce Den seniorů v Muzeu 9 500 Kč.

 

43. Opravy v Severočeském divadle  

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým z finanční rezervy města uvolnila 600 000 korun pro Severočeské divadlo. Neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč bude na výmalbu diváckých prostor v historické budově divadla. Jedná se o malby čtyř schodišť vedoucích z přízemí do bufetu. Investiční dotace ve výši 500 000 Kč bude poskytnuta na rekonstrukci dvou sociálních zařízení (WC páni a WC dámy) v diváckých prostorách historické budovy divadla. Cílem této akce je zlepšení dlouhodobě nevyhovující situace pro diváky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz