TISKOVÁ ZPRÁVA

31.10.2019

Rady města Ústí nad Labem 29. 10. 2019

 

Zmocnění starosty Jaroslava Šimanovského

Rada města zmocnila starostu MO Severní Terasa Jaroslava Šimanovského k podání žádosti o dotaci ve výši 150 000 Kč. Obvod bude žádat Ústecký kraj o podporu na rekonstrukci dětského hřiště v ulici Poláčkova.

 

Výběr dodavatele veterinární péče pro zoologickou zahradu

Rada města schválila přidělení podlimitní zakázky na veterinární péči pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem dodavateli MVDr. Dušan Usvald se sídlem Labská 1241/35, Mělník. Celkový objem zakázky nesmí podle zadání překročit 3,5 mil. Kč. Cena bez DPH komplexní preventivní a léčebné veterinární péče je 250 Kč/60 min. Cena bez DPH za výjezd nad rámec preventivní a léčebné péče je 270 Kč/60 min. V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil v pořadí na druhém místě.

 

Výběr dodavatele veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi

Rada města schválila přidělení zakázky na veterinární péči pro Centrum pro zvířata v nouzi společnosti Sdružení veterinárních lékařů a služeb se sídlem Střekovské nábřeží 74/29. Předmětem zakázky je provádění a zajištění komplexní preventivní a léčebné veterinární péče, včetně dodávky veterinárních léčiv, klinických diet, případně speciálního krmiva, medikamentózních preparátů a zdravotnického materiálu pro zvířata aktuálně umístěná v Centru pro zvířata v nouzi. Celkový objem zakázky nesmí podle zadání překročit 2,8 mil. Kč. Realizace předmětu veřejné zakázky bude od nabytí účinnosti smlouvy na dobu určitou 4 let nebo do vyčerpání částky. Cena bez DPH komplexní preventivní a léčebné veterinární péče (včetně dopravy) je 350 Kč/60 min. Cena bez DPH výjezdu nad rámec preventivní a léčebné péče je 550 Kč/60 min. V případě, že dodavatel odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem, schvaluje rada města výběr dalšího účastníka řízení, který se umístil v pořadí na druhém místě. Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle nejnižší nabídkové ceny a doručeny byly 2 nabídky účastníků.

 

Smlouva o společném zadávání

Rada města schválila uzavření smlouvy o společném zadávání zakázek se společností Severočeská servisní (dříve SČVaK), která se již po mnoho let finančně i organizačně spolupodílí na deratizaci města. Smlouva se týká zadávání veřejných zakázek na celoplošnou deratizaci ve městě, která probíhá dvakrát ročně. Deratizovány jsou kanály, potkaní nory a další místa s vysokým výskytem potkanů. Veřejná soutěž na deratizační práce se vyhlašuje na dvouleté období, vítězná firma provádí deratizaci ve městě v jarním a podzimním termínu, provede tedy 4 cykly deratizační pokládky. Smlouva nemá praktický dopad na následné výběrové řízení, neboť dle této smlouvy, tak jako v minulých letec, je realizace výběrového řízení plně v režii města.

 

Odkup bytového domu v ulici 1. Máje rada navrhuje zrušit

Rada města revokovala usnesení č. 119/6R/19 ze dne 4. 2. 2019, které se týká odkupu bytového domu v ulici 1. Máje 363/19. Důvodem jsou průtahy ze strany prodávajícího, do dnešního dne nebyl odkup realizován. Město tím již ztratilo reálnou možnost čerpat prostředky z dotačního titulu ITI na sociální bydlení, z kterého bylo v plánu objekt rekonstruovat. Odkup původně schválilo i zastupitelstvo města, kterému bude návrh rady města předložen k odhlasování.

 

Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit schválen

Rada města schválila Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020. Na doporučení komise byly definovány jednotlivé oblasti podpory, kvalifikační podmínky žadatelů a hodnotící kritéria kategorií podaných žádostí o finanční podporu. Celkový finanční objem dotačního programu je 1 150 000 Kč.

Dotace mohou být poskytnuty žadatelům v následujících kategoriích:

A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – finanční objem 600 000 Kč

B) Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 300 000 Kč

C) Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 250 000 Kč

1. Termín pro podávání žádostí:

Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

žádost o dotaci je možné podávat v období od 2. 12. 2019 do 16. 12. 2019.

Akce volnočasového kalendáře

žádost o dotaci je možné podávat v období od 2. 12. 2019 do 16. 12. 2019.

Akce zdravotně postižených osob

žádost o dotaci je možné podávat v období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

Odkoupení nemovitostí v k. ú. Brná nad Labem

S nabytím dvou pozemků a objektu občanské vybavenosti v Brné za 5,3 mil. Kč souhlasí rada města. Nemovitosti jsou částečně vklíněné do areálu koupaliště, od kterého jsou odděleny oplocením a jejich vlastník vede s městem dlouhodobé soudní spory o zřízení věcného břemene práva chůze přes areál koupaliště do objektu bývalé restaurace a o uhrazení více než půl milionu korun jako ušlý zisk kvůli nemožnosti provozu restaurace. Radní proto souhlasili s odkoupením nemovitostí za podmínek ukončení veškerých soudních sporů vedených proti statutárnímu městu Ústí nad Labem, nemovitosti nebudouzatížené zástavními právy, ani podobnými závazky a kupní cena bude uhrazena po zápisu nemovitostí na list vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem. Záměr bude schvalovat zastupitelstvo města. Vlastník i město si nechali zpracovat posudky na hodnotu nemovitosti. Obě strany se shodly na zpracování třetího nezávislého posudku, který stanovil cenu 5 380 000 Kč. Pokud zastupitelé nabytí schválí, bude na vlastníkovi nemovitostí, zda bude předem domluvený postup akceptovat.

 

Stanovisko k řízení o odstranění stavby objektu č. p. 806 v ulici U České besedy

Rada města vyhověla žádosti Spolchemie a schválila vydání souhlasu s odstraněním objektu č. p. 806 v ulici U České besedy, na p. p. č. 96, k. ú. Ústí nad Labem, dle předložené projektové dokumentace, za podmínek:

a) Demolice objektu bude prováděna dle projektové dokumentace tak, aby nedošlo k poškození objektu č. p. 805

b) Bude provedena prohlídka objektu statikem před i po skončení bouracích prací

c) Nebude poškozen hromosvod včetně jeho uzemnění

d) dodržení stanoviska ÚZSVM, že nedojde k poškození druhého objektu č. p. 805, budou zazděny průchody v podkroví a 1. NP a současně bude „nová“ štítová stěna zabezpečena proti jejímu zřícení.

 

Projekt Seniorská obálka

Město se zapojí do projektu Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jedná se o tiskopis určený lidem seniorského věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Do tiskopisu senior vyplní údaje týkající se jeho zdravotního stavu, např. jaké užívá léky, kdy a s čím byl hospitalizován a také například jaké má alergie. Součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby či na praktického lékaře. Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale také policistů, hasičů či strážníků. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě – na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Tiskopis bude distribuován přes seniorské kluby, zdravotnická zařízení, případně bude ke stažení na webových stránkách města. Náklady na projekt jsou odhadovány na 50 000 Kč.

 

Doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 670 800 Kč schválila rada města. Peníze jsou určeny jako doplatek příspěvku na učební pomůcky pro žáky prvních tříd. Školy nejdříve dostaly zálohu 1 195 200 Kč a doplatek měl být vyúčtován podle skutečného počtu žáků. Podle zápisu mělo do škol nastoupit 996 prvňáčků, nakonec jich přišlo jen 933.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz