TISKOVÁ ZPRÁVA

20.11.2019

Rady města Ústí nad Labem 18. 11. 2019

 

2. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019

Rada města schválila rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019 v úhrnné výši 277,2 mil. Kč s tím, že u vyjmenovaných investičních akcí za 193,6 mil. Kč se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a jsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2020 a u druhé skupiny investičních akcí celkem za 83,5 mil. Kč se jedná o absolutní úsporu, která slouží jako zdroj financování nových investičních výdajů dle návrhu rozpočtu 2020. Přesunuty budou práce na přípravách projektových dokumentací za 38,9 mil. korun. Mezi investičními akcemi, jejichž realizace se posouvá na rok 2020, je například úprava nádvoří před Starým krematoriem za zhruba čtyři miliony korun, rekonstrukce bazénu v jeslích za 20 mil. Kč, rekonstrukce MŠ u Plavecké haly za 20 mil. Kč, stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu za 18 mil. Kč nebo rekonstrukce komunikace Na Spálence za 12 mil. Kč.

 

3. Návrh rozpočtu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

Jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až 2023 statutárního města Ústí nad Labem – magistrátu projednala rada města. Podle návrhu by celkové příjmy rozpočtu města pro rok 2020 měly dosáhnout 1,93 miliardy korun. Rozpočet počítá s výdaji ve výši 2,1 miliardy Kč.

Z toho je na neinvestiční část výdajového rozpočtu určeno 1,76 miliardy Kč, dotace pro městské obvody je navržena ve výši 137,4 mil. Kč. V investiční části výdajového rozpočtu návrh počítá s 344,4 mil. Kč. Splátky úvěrů budou činit 102 milionů korun, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ze zdrojů města vytvořených v minulých letech.

 

5. Vyhlášení zakázky na opravu střechy na ZŠ a MŠ

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na opravu střechy na ZŠ a MŠ Nová – objekt Svatojakubská 52, Svádov. Předpokládaná hodnota plnění je 1 990 000 Kč bez DPH. Oprava zahrnuje kompletní rozebrání střešní konstrukce a konstrukce stropu 2. NP, které jsou dle statického posouzení v havarijním stavu. Tyto konstrukce budou nahrazeny novými při zachování stávajících rozměrových parametrů objektu. Rada města zároveň jmenovala obálkovou a hodnotící komisi.

 

6. Přidělení zakázky na údržbu výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem

Rada města schválila na základě doporučení hodnotící komise přidělení zakázky na údržbu výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem dodavateli Ing. Michalu Simonovi, který se umístil na prvním místě zadávacího řízení s nabídkovou cenou ve výši 1 505 076 Kč bez DPH. Druhý uchazeč podal nabídku na 2 468 231,20 Kč.

Údržba bude prováděna na těchto plochách:

plocha mezi OC FORUM a OD LABE

zelený pás u OD LABE

plocha u plastiky u OD LABE

okružní křižovatka Dobětice

okružní křižovatka Klíše – Hvězda

zelený pás v ul. Panská

ovál u OC FORUM

okružní křižovatka pod Větruší

Všechny plochy budou udržovány od jara roku 2020 do roku 2022.

 

7. Návrhy obecně závazných vyhlášek

S návrhem tří obecně závazných vyhlášek souhlasí rada města. Jde o vyhlášky týkající se označování psů, poplatku za psa a poplatku z pobytu. Důvodem je změna zákonů, kvůli kterým je nutné vyhlášky upravit. Nové vyhlášky budou předloženy ke schválení zastupitelstvu.

 

11. Město získalo dotaci téměř 22 mil. korun na varovný informační systém

Rada města schválila přijetí dotace ve výši 21 884 100 Kč, kterou městu poskytne Ministerstvo životního prostředí na realizaci projektu Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem.

Statutární město Ústí nad Labem pro zajištění varování osob před hrozícím nebezpečím a zajištění připravenosti města na mimořádné události v minulosti vybudovalo varovný informační systém obyvatelstva, který je postaven na analogové jednocestné bezdrátové technologii. Cílem projektu VISO SO ORP Ústí nad Labem je modernizace současného systému na plně digitální s obousměrnou bezdrátovou (radiovou) infrastrukturou s digitálním přenosem verbální komunikace, který zabezpečuje oproti stávajícímu systému rychlou a přesnou diagnostiku bezdrátových hlásičů z ovládacího pracoviště, poskytuje kvalitnější přenos informací a jejich protokolování. V rámci projektu bude VISO rozšířen do lokalit, kde nebyl v minulosti zřízen. Systém bude propojen se systémem integrovaného záchranného systému spravovaným HZS, budou pořízeny mobilní sirény pro vybrané automobily městské policie, systém bude napojen na kanál GSM pro možnost hlášení z veřejné telefonní sítě nebo z mobilního telefonu. VISO bude doplněn o SW jednotku, která bude komunikovat s hladinovými a srážkovými profily v rámci lokálního varovného systému. Celkové odhadované výdaje projektu jsou 33 172 671 Kč. Celkové financování města (spoluúčast + nezpůsobilé výdaje) jsou 11 288 570 Kč.

 

12. Převod financí z participativního rozpočtu na vybudování hřiště

Rada města schválila investici ve výši 350 000 Kč na investiční akci MO město – Dětské hřiště pro děti školní a náctileté – Skřivánek. Peníze budou použity z investiční rezervy na participační projekty. Rada zároveň požádala městský obvod město o realizaci projektu do 30. 9. 2020.

 

23. Darování pozemků vč. staveb garáží v Předlicích

S darováním dalších 13 pozemků včetně zdevastovaných garáží v garážovém dvoře Předlice souhlasila rada města. Odbor dopravy a majetku v druhé etapě oslovil vlastníky nemovitostí v garážovém dvoře v Marxově ulici v Předlicích s nabídkou na projednání možnosti převodu jejich nemovitostí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem formou darování. Garáže již nelze v současnosti využívat pro jejich špatný technický stav. Zájem o darování nemovitostí v garážovém dvoře potvrdilo dosud 12 vlastníků garáží. Jednání s dalšími majiteli pokračuje. Celkem je v lokalitě 42 garáží.

 

30. Rozpočtové opatření ODM

Rada města schválila nákup nové cílové kamery pro Městský stadion Ústí nad Labem s cenou 342 640 Kč. Stávající kamera je již zastaralá a za hranicí životnosti, její oprava je nerentabilní. Cílová kamera je součástí movitého majetku Městského stadionu Ústí nad Labem, který je pronajímán Fotbalovému klubu Ústí nad Labem.

Rada města schválila nákup kremulátoru pro krematorium s cenou 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že byla ukončena smlouva se stávajícím provozovatelem Nového krematoria, je potřeba pořídit nový kremulátor, který nebyl předmětem nájmu. Stávající byl ve vlastnictví končícího nájemce.

 

32. Mimořádné dotace v oblasti sportu v roce 2019

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci. Přehled dotací:

TJ Sokol Ústí nad Labem – dotace ve výši 28 000 Kč na opravu schodiště.

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování dotace ve výši 35 500 Kč na opravu komínového tělesa veslařské loděnice.

TJ Sokol Ústí nad Labem – dotace ve výši 35 000 Kč na akci LABSKÝ POHÁR – závody ve společných skladbách moderní gymnastiky.

KST Apollo Ústí nad Labem – pokrytí zvýšených provozních výdajů na nájemné ve výši 50 000 Kč.

Rada města zároveň souhlasí s poskytnutím následujících dotací:

Athletic Club Ústí nad Labem – dotace ve výši 120 000 Kč na částečné pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2019.

Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem – dotace ve výši 50 000 Kč na Mezinárodní závody ve sportovním lezení a České závody ve sportovním lezení.

Tyto návrhy budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.

 

35. Koncepce města v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020–2027

Rada města souhlasí se zněním předložené Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020–2027. Koncepce je rozčleněna na jednotlivé body a oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu, upozorňuje na nutnost a důležitost připravenosti města v rámci projektových dokumentací a studií a s tím související vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na tuto agendu. Jednou z priorit je vybudování multifunkční sportovní haly. Podporován je jak tento projekt, tak vytipovaný prostor na stavbu této haly ve Všebořicích. Koncepce dále navrhuje, aby se rada města neodkladně zabývala efektivnějším způsobem řízení provozu sportovišť v majetku statutárního města Ústí nad Labem.

 

40. Další finanční podpora příspěvkovým organizacím

Rada města schválila příspěvek na provoz v celkové výši 520 000 Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na nákup hmotného majetku. Jde například o nákup lehátek, židliček, matrací, skříní, praček, sporáku či pánví pro osm mateřský škol. Rada dále schválila 170 000 Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem na pořízení podlahového mycího stroje a dalších 161 000 Kč na pokácení dřevin v areálu Letního kina a Domu kultury.

Rada dále schválila poskytnutí investičních příspěvků pro sedm domovů pro seniory ve výši 142 850 Kč. Celkově tak jde o příspěvek 999 950 Kč. Příspěvek je určen na vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb – Podpora mobility. Cílem je odstranění bariér vstupů do budov, vytvoření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob a bezbariérové úpravy hygienického zázemí.

 

41. Poskytnutí finančních prostředků Městským službám Ústí nad Labem

Rada města schválila Městským službám Ústí nad Labem finance. V objektu zimního stadionu se budou realizovat akce v celkové výši 1 751 310 Kč. Jde např. o výměnu části topných těles, úpravu rozvodů topného systému a dodávku termostatických ventilů a hlavic; výrobu a dodávku 62 lavic s věšáky do šaten; opravu havarijního stavu rampy zadního únikového východu; výměnu podlahové krytiny kolem ledové plochy. Další příspěvky v celkové výši 1 493 000 Kč, jsou určeny například na provedení oprav v trafostanici vysokého napětí u zimního stadionu; pořízení zásobníků na teplou užitkovou vodu do plavecké haly Klíše; pořízení plošiny pro imobilní návštěvníky plavecké haly Klíše; modernizaci požárního systému v Mariánských garážích.

 

48. Poskytnutí peněžitého daru

Rada města schválila dotaci ve výši 20 000 Kč na 9. ročník vánočního koncertu „Večer pro tiché tlapky IX.“, na kterém vystoupí žáci speciální školy s profesionálními umělci. Koncert bude 4. 12. 2019 v Severočeském divadle, výtěžek akce bude tradičně věnován na realizaci projektu zooterapie.

 

50. Kontrola EAZA - zjištění a výsledky Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Dokumenty z kontroly, kterou v Zoologické zahradě Ústí nad Labem uskutečnila Evropská asociace zoologických zahrada a akvárií (EAZA), projednala rada města a vzala je na vědomí. Na základě výsledků kontroly EAZA změnila ústecké zoo plnohodnotné na dočasné členství na dobu dvou let. Z kontroly vyplývá, že obecně vzato působí zoo Ústí nad Labem dobrým dojmem, je zřejmé, že některé její části trpěly během posledních let podfinancováním. Některé pavilony jsou zastaralé a nesplňují standardy EAZA. Zoo si je ale těchto slabých stránek plně vědoma a již má zřízený realistický a slibný generální plán rozvoje a zlepšení. Pokud bude realizován, vyřeší všechny problematické body a připraví zoo na budoucnost. Zahrada má velký potenciál a její postavení je příznivě nakloněno dalšímu vývoji. Zoo Ústí nad Labem se k problémům, jež jsou ve zprávě o prohlídce zmíněny, vyjádřila a ukázala, že některé z nich již byly vyřešeny. Rada města uložila řediteli Končelovi, aby informoval 16. 12. zastupitelstvo města o harmonogramu práce na odstranění závad dle zprávy EAZA.

 

49. Termíny jednání RM a ZM v roce 2020

Rada města               Zastupitelstvo města

 

13. 1. 2020

28. 1. 2020 (úterý)

10. 2. 2020               24. 2. 2020

  2. 3. 2020

16. 3. 2020

30. 3. 2020

14. 4. 2020 (úterý)  27. 4. 2020

  4. 5. 2020

18. 5. 2020

  1. 6. 2020

15. 6. 2020               25. 6. 2020

31. 8. 2020

14. 9. 2020               21. 9. 2020

  5. 10. 2020

19. 10. 2020

  9. 11. 2020              2. 11. 2020

23. 11. 2020

  7. 12. 2020             14. 12. 2020