TISKOVÁ ZPRÁVA

4.12.2019

Rady města Ústí nad Labem 2. 12. 2019

 

1.  Vyhlášení veřejné zakázky na opravu šesti sociálních zařízení na ZŠ Rabasova

Rada schválila vyhlášení zakázky na opravu šesti sociálních zařízení na ZŠ Rabasova. Plnění této veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 2 950 000 Kč bez DPH bude od 30. 6. 2020 do 23. 8. 2020.

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky na údržbu květinových výsadeb v centru města

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou 2 500 000 Kč bez DPH. Jedná se o údržbu mobilních nádob s květinami, závěsných květináčů na sloupech trolejového vedení a údržba květinových pyramid na Mírovém náměstí a u nádraží.

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace“

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na velkoplošnou opravu komunikace Rooseveltova s předpokládanou hodnotou 5 900 000 Kč bez DPH. Vzhledem k provozu trolejbusových linek městské hromadné dopravy budou práce prováděny se zachováním jejich provozu. Případné krátkodobé omezení trolejbusové trati lze realizovat po předchozí dohodě s pracovníky dopravce (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.) pouze o víkendu. Doba plnění: od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

 

4. Vyhlášení zakázky na velkoplošnou opravu parkoviště v ulici Meruňková 

Vyhlášena je velkoplošná oprava komunikace s předpokládanou hodnotou ve výši 1 500 000 Kč bez DPH. Předmětem je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v prostoru parkoviště v ulici Meruňková. Doba plnění: od 1. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

 

5. Vyhlášení zakázky na opravu sociálních zařízení v ZŠ Neštěmická

Rada vyhlásila zakázku na opravu čtyř sociálních zařízení v ZŠ Neštěmická s předpokládanou hodnotou 1 850 000 Kč bez DPH. Doba plnění: od 30. 6. 2020 do 23. 8. 2020.

 

6. Vyhlášení zakázky DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení s předpokládanou hodnotou ve výši 1 190 000 Kč bez DPH. Rada zároveň jmenovala obálkovou a hodnotící komisi. V rámci oprav dojde ke kompletní demontáži zařizovacích prvků, včetně vybourání ocelové vany, demontáže ocelového topného tělesa, odstranění obkladů a dlažby a demontáže stávajícího potrubí. Stávající zárubně (60 cm) budou vybourány a nahrazeny zárubněmi širšími (90 cm). Vana bude nahrazena sprchovým koutem se sedátkem, bude položena nová dlažba a keramický obklad, budou instalovány nové zařizovací předměty včetně radiátoru a ventilátoru.

 

7. Vyhlášení zakázky na opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická s předpokládanou hodnotou 3 341 500 Kč bez DPH. Rada zároveň jmenovala obálkovou a hodnotící komisi. V obou případech dojde k odstranění původní krytiny až na betonový základ a bude provedena kompletní výměna podlahových krytin.

 

8. Výběr dodavatele na zakázku Malátova - velkoplošná oprava vozovky

Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o přidělení zakázky Malátova – velkoplošná oprava vozovky dodavateli, který se umístil na prvním místě ve výběrovém řízení, tj. STRABAG. Nabídková cena je 2 938 400 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v ulici Malátova v úseku Hoření – Stříbrnická, Ústí nad Labem.

 

21. Zásady participativního rozpočtu Ústečané společně

Rada města schválila Zásady participativního rozpočtu Ústečané společně a podávání projektových návrhů v termínu od 6. 1. 2020 do 10. 2. 2020 za podmínky schválení rozpočtu města Ústí nad Labem na kalendářní rok 2020, včetně schválené částky na participativní rozpočet Ústečané společně. Participativní rozpočet Ústečané společně představuje vymezenou část rozpočtu města určenou na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem. 1. ročník participativního rozpočtu Ústečané společně schválila Rada města Ústí nad Labem dne 15. srpna 2018.

Příklady změn:

Dříve

Nyní

 350 000 za 1 projekt.

 500 000 za 1 projekt.

 Návrh mohl podávat pouze občan města Ústí nad Labem.

 Návrh může podávat každý.

 Realizátorem byly příslušné odbory MmÚ i městské obvody. 

 Realizátorem budou pouze příslušné odbory MmÚ.

 Hlasování: bylo 5 kladných a 2 záporné hlasy

 Hlasování: budou 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas

 Mohly se podávat investiční i neinvestiční projekty.

 Budou se moci podávat pouze investiční projekty.

 Veřejné projednání bylo po elektronickém hlasování.

 Veřejné projednání bude před elektronickým hlasováním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Žádost o dotaci na revitalizaci Parku Míru

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru I. etapa v termínu nejpozději do 18. 12. 2019.
Dále pak uložila náměstkovi primátora Ing. Pavlu Tošovskému předložit na jednání ZM materiál schválení celého projektu a schválení  profinancování I. a II. etapy v maximální výši 30 000 000 Kč včetně DPH. Jde o dotaci v rámci výzvy 2/390/2019 SFRB (tj. program Regenerace veřejných prostranství na sídlištích ze Státního fondu rozvoje bydlení).

 

24. Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu Beach Areny Ústí

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem Spolek Beach Aréna Ústí. Stávající nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2032 za nájemné ve výši 21 000 Kč/rok bez DPH. Nové nájemné by mělo být podle rady města zvýšeno minimálně o 103 000 Kč/rok bez DPH. Jedná se o krytou nafukovací halu, jež zajistí provozování plážových sportů po celý rok, čemuž by mělo odpovídat i navýšení nájemného.

 

28. Darování pozemku a garáže v Předlicích

Rada města schválila přijetí další nemovitosti a pozemku v Marxově ulici v Předlicích. Jde o pozemek p. č. 192 o výměře 18 m2. Celkově se jedná už o čtrnáctou garáž, kterou město získá od občanů formou darování.

 

35. Cenové podmínky placeného stání

Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem s účinností od 1. 2. 2020 schválila rada města. Mění se například cena zvýšeného SMS tarifu z 15 Kč na 20 Kč, 24hodinové parkování bude stát 100 Kč. Více bude stát také rezidentská karta – 480 Kč místo dosavadních 400 Kč. Rozšířen je počet ulic se zvýšeným tarifem parkování, který se bude týkat ulice Velká Hradební (PA č. 1), ulice Stroupežnického, Bělehradská, Prokopa Diviše, W. Churchilla (PA č. 12, č. 14, č. 15), ulice Londýnská, Moskevská, Klíšská (PA č. 23), Špitálské náměstí (PA č. 21, č. 24, č. 25), ulice Vaníčkova (PA č. 26, č. 27). Původně byl tento tarif zaveden: ulice Bratislavská – PA č. 09; ulice Dlouhá – PA č. 05; ulice Velká Hradební – PA č. 07 a 08; ulice Pařížská – PA č. 04.

 

38. Peníze pro dopravní podnik

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, finančního odboru a právního odboru v celkové výši 4 mil. Kč schválila rada města. Peníze jsou určeny pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem na pokrytí kompenzace zajištění dopravní obslužnosti města.

 

40. Poskytnutí mimořádné dotace karatistům

Rada města schválila udělení dotace klubu SK KAMURA RYU SHOTOKAN. Jde o dotaci z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci. Dotace je určena na podporu účasti závodníků pro starty na MČR karate FSKA a MČR ČSKE 2019 a činí 30 000 Kč.

 

41. Poskytnutí dotací z fondu rady města

Rada města schválila udělení dotací pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Ústí nad Labem; Dobrovolnické centrum; Spolek KOLUMBUS. Dotace ve výši 20 000 Kč je určena na Výstavu betlémů; dotace ve výši 35 550 Kč pro Klub pro mladé COOLna a dotace ve výši 15 400 Kč je určena na projekt Za kulturou se Spolkem KOLUMBUS.

 

53. Návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem na období 2018–2035

Rada města projednala a schválila návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem na období 2018–2035. Návrh vznikl v roce 2017 ve spolupráci odborníků, bývalých ředitelů ZOO a kolegů z českých a zahraničních zoologických zahrad, České zemědělské univerzity v Praze a samotných zaměstnanců zoologické zahrady. Dokument bude předložen k projednání zastupitelstvu města.

Návrh rozvoje se skládá z těchto částí:

1. Úvod, který se zabývá vznikem a historií ZOO, analýzou současného stavu.

2. Charakter areálu a druhová skladba. Vypovídá o celkovém charakteru areálu, zabývá se zoologickou, botanickou a geologickou složkou.

3. Koncepce a design expoziční části se věnuje zvlášť spodní, střední a horní části areálu ZOO

4. Doplňková zařízení – zabývá se naučnými a zážitkovými zónami a stezkami, návštěvnickou infrastrukturou, relaxačním a samo občerstvovacím zónám, stravovacími zařízeními a ubytováním, komerčními zařízeními a ostatními objekty služeb návštěvníkům

5. Obslužná zařízení, objekty a zóny – zabývá se možnostmi přístupu, parkováním a provozním zázemím ZOO

6. Péče o zvířata v nouzi, která řeší volně žijící druhy, zvířata chovaná v lidské péči

7. Personální obsazení

8. Návrh postupu

9. Závěr

 

56. Udělení stipendia primátora a ocenění studentů Univerzity třetího věku

Rada města chválila udělení stipendia ve výši 20 000 Kč studentu PřF UJEP Davidu Poustkovi za jeho diplomovou práci s názvem Využití nanovlákenných materiálů při vývoji mikrofluidních zařízení pro biomedicínské aplikace. Rada dále schválila dary ve výši 3 000 Kč pro studenty Univerzity třetího věku. Tento dar obdrží celkem pět studentů. Slavnostní předání všech ocenění proběhne 12. prosince 2019 během předávání Cen rektora UJEP za rok 2019.

 

63. Poskytnutí dotací pro sport v roce 2020 – Tradiční kolektivní a individuální sporty

Rada města souhlasí s poskytnutím dotací určených na oblast sportu Tradiční kolektivní a individuální sporty:

kategorie a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií:

a) FK Ústí nad Labem – mládež ve výši 4,5 mil. Kč

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem ve výši 5 mil. Kč

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek ve výši 5,5 mil. Kč

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM ve výši 6 mil. Kč

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem ve výši 2,5 mil. Kč

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L. ve výši 3,5 mil. Kč

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem / mládež ve výši 2,5 mi. Kč

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem ve výši 3,5 mil. Kč

i) Florbal Ústí mládež ve výši 1,5 mil. Kč

j) Florbal Ústí dospělí ve výši 1 mil. Kč

kategorie b) ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži:

a) BLADES Ústí nad Labem ve výši 200 tis. Kč

Radní zároveň souhlasili s udělením výjimky z Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 v ustanovení čl. III odstavec A) kategorii c) individuální seniorské sporty a souhlasí s poskytnutím dotací:

a) Ústecké akademii plaveckých sportů ve výši 150 tis. Kč

b) Athletic Clubu Ústí nad Labem ve výši 100 tis. Kč

c) USK PROVOD ve výši 50 tis. Kč

 

66. Memorandum k vybudování datového centra

Rada schválila memorandum o spolupráci v oblasti vybudování datového a komunikačního centra mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem, Inovačním centrem Ústeckého kraje, Krajskou zdravotní a Metropolnetem.

Ústecký kraj chce vybudovat technologické a datové centrum, kde bude provozovat cloudové úložiště pro subjekty veřejné správy v Ústeckém kraji. Toto memorandum má za úkol spojit organizace působící v Ústí nad Labem a jeho okolí při vytváření technologického a personálního zázemí a má za cíl definovat požadavky na služby a možnosti datového centra. Za tímto účelem vznikne detailní analýza využitelnosti datového centra, na které se bude podílet i společnost Metropolnet. Některé konkrétní oblasti, kterých se týká vzájemná spolupráce všech partnerů memoranda:

• Vytvoření, zprovoznění a využití datového a technologického centra Ústeckého kraje pro partnery Memoranda a jimi zřizované organizace, popř. pro další nekomerční využití,

• sdílení personálních kapacit,

• sdílení softwarových a hardwarových kapacit,

• spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti,

• možnost využití nákupu hardware, software a služeb v režimu centrálního zadavatele,

• školení a vzdělávání odborníků a zaměstnanců,

• spolupráce studentů UJEP,

• rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti SMART technologií a následnou analýzu získaných dat,

• zpracování anonymizovaných dat generovaných infrastrukturou všech partnerů memoranda,

• další projekty navazující na výše uvedené.

V současnosti bude zpracována studie na vybudování datového centra na Rondelu.

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz