TISKOVÁ ZPRÁVA

13.4.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 11. 4. 2022

 

1. Komplexní lesnické činnosti – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky s názvem Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022–2024 společnosti UNILES, která byla jediným přihlášeným dodavatelem. Hodnota realizovaného plnění je pevně stanovena na 2 500 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je provádění pěstebních činností v lesním hospodářství, zejména zalesňování, ochrana kultur ožínáním, prořezávky, stavby oplocenek atd.

 

2. Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky – výběr dodavatele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky dodavateli STRABAG s nabídkovou cenou 4 799 719 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři, nejvyšší nabídka byla 5 791 104 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 8 000 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovky v ulici Šrámkova v úseku Poláčkova – točna MHD. Práce budou prováděny při zachování provozu včetně provozu trolejbusové trati. Případná krátkodobá omezení budou realizována pouze o víkendech. Doba realizace je stanovena od 15. června do 31. srpna 2022.

 

16. Čelakovského – smíšený dům – dodatek č. 2

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Čelakovského – smíšený dům schválila rada města. Dodatek bylo nutné uzavřít kvůli zjištěním, ke kterým došlo v průběhu dosavadní realizace. V rámci dodatku bude zajištěno:

  • provedení SDK podhledu do vlhkého prostředí zavěšeného na rastru v sociálních zařízeních,
  • provedení hrubé výplně rýhy, začištění obvodu otvoru, přetažení skelnou textilií a cementovou stěrkou u výplní otvorů,
  • výsprava povrchu do 30 % plochy + celoplošné přeštukování vnitřních stěn objektu.

Cena díla tak stoupne z původních 30 811 101 Kč s DPH na 35 498 896 Kč s DPH. Prodlouží se i doba stavby, a to maximálně o 16 týdnů.

 

17. Poskytnutí dotace MO město na Park Republiky

Rada schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního odboru na dotaci pro MO město ve výši 500 000 Kč v rámci participativního rozpočtu Ústečané společně. Tyto finance budou využity na akci MO město – Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města.

 

21. Krizové byty v Matiční – podání žádosti o dotaci

Podání žádosti o dotaci na krizové byty v Matiční ulici schválila rada města. Jde o dotaci poskytovanou v rámci Fondu Ústeckého kraje, která by měla činit milion korun. Město by chtělo i s touto dotací vybudovat další krizové byty pro občany v nouzi v Matiční ulici. Odhadované náklady projektu činí 5 000 000 Kč. V případě, že dojde ke krácení dotace z FUK, bude projekt hrazen z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem.

 

22. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Kulturního střediska

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem vyhlásila rada města.

S účinností od 1. 1. 2022 na dobu určitou byl na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska jmenován radou PaedDr. Jan Eichler, který současně působí na pozici ředitele Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jmenování nového ředitele se může uskutečnit v době od 1. 7. 2022 do 1. 9. 2022 dle možností uchazeče a rozhodnutí rady města. V rámci vyhlášeného výběrového řízení bude požadováno, aby uchazeči zpracovali návrh koncepce rozvoje této organizace, vycházející z Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021–2030 schválené Zastupitelstvem města Ústí nad Labem v roce 2020.

 

25. Peněžitý dar pro 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč Krajské zdravotní na odbornou konferenci 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Jedná se o tradiční akci, které se každoročně účastní odborníci z oboru porodnictví, neonatologie a fetomaternální medicíny. Konference se uskuteční ve dnech 23. – 24. června 2022.

 

27. Poskytnutí příspěvku z Fondu pro záchranu a rozvoje Zoologické zahrady

Rada města Ústí nad Labem po projednání schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 2 200 000 Kč. Jedná se o poskytnutí účelového příspěvku na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem z Fondu pro záchranu a rozvoj ZOO na realizaci havarijní opravy páteřního napájecího kabelu ve spodní části ZOO.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz