TISKOVÁ ZPRÁVA

29.6.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 27. 6. 2022

 

3. Darování busů Ukrajině

Město Ústí nad Labem se rozhodlo darovat na základě žádosti Generálního konzulátu České republiky ve Lvově ukrajinským městům vyřazené autobusy a trolejbusy, které dříve sloužily v Dopravním podniku města Ústí nad Labem. Rada města proto schválila odkup 2 vyřazených trolejbusů Škoda 15 Tr 12/6 a Škoda 15 Tr 13/6 M od Dopravního podniku za celkovou cenu 19 680 Kč a 2 kusů vyřazených autobusů Mercedes Benz A 13 0 530 G CITARO CNG také za celkovou cenu 19 800 Kč. Prostředky na nákup byly vyčleněny z rezervy finančního odboru. Autobusy a trolejbusy budou sloužit ukrajinským městům Chernivtsi a Chernigiv.

 

4. Organizační změna magistrátu

Rada města schválila s účinností od 1. 8. 2022 organizační změnu MmÚ, která se týká tří odborů: OSS, ODM a OÚPSŘ, takto:

1. zřizuje se oddělení sociální práce a oddělení sociálních služeb v odboru sociálních služeb vč. dvou míst vedoucích těchto oddělení,

2. zvyšuje počet pracovních míst na odboru dopravy a majetku o 1,

3. zvyšuje počet pracovních míst na odboru územního plánování a stavebního řádu o 1.

Stanovuje tak s účinností od 1. 8. 2022:

1. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních služeb na 16,

2. počet zaměstnanců zařazených do odboru dopravy a majetku na 32,

3. počet zaměstnanců zařazených do odboru územního plánování a stavebního řádu na 32,

4. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 416.

Změna na odboru sociálních služeb je vyvolána zejména kvantitou vykonávané práce, přičemž jedno ze dvou pracovních míst bude kryto z větší části z poskytnuté dotace. Změna v organizační struktuře OSS je logickým krokem, kdy vznik dvou oddělení znamená kvitované rozložení povinností a delegaci kompetencí na vytvořená místa vedoucích oddělení. Odbor dopravy a majetku převezme od 1. 7. 2022 do své správy zimní stadion. K zajištění kontroly činnosti nájemce již nejsou k dispozici personální kapacity. Nové pracovní místo (technik) bude dále zajišťovat i kontrolní činnost na úseku silničního hospodářství a správy majetku. Odbor územního plánování a stavebního řádu přebírá rozsáhlou stavební agendu z obce Velké Březno, je tedy potřeba posílit tento odbor i personálně.

 

8. Návratný finanční příspěvek pro MO Střekov

Radní schválil rozpočtové opatření finančního odboru 1 300 000 Kč jako účelový návratný příspěvek pro MO Střekov na akci Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem – Střekov, s lhůtou vrácení do rozpočtu poskytovatele do 31. 12. 2023. Návratný příspěvek odpovídá výši přislíbené dotace z MŽP ČR.

 

9. Vyhlášení veřejné zakázky Masarykova – velkoplošná oprava vozovky

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na velkoplošnou opravu vozovky Masarykova s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 500 000 Kč bez DPH. Předmětem je realizace velkoplošné opravy vozovky v ul. Masarykova v úseku od křižovatky Masarykova x Stará x Sadová (včetně prostoru křižovatky) po křižovatku Masarykova x Šaldova.

Práce budou prováděny za zachování provozu. Zejména musí být zachována veřejná linková doprava včetně trolejbusové trati. Případné krátkodobé omezení bude možné pouze o víkendech, a to až po projednání s dopravci veřejné linkové dopravy. Realizace prací je plánována od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

 

11. Odlov černé zvěře v Ústí nad Labem – smlouvy o poskytnutí služby odlovu

Radě města schválila smlouvy na zajištění služby odlovu černé zvěře na území města, a to jak v zástavbě (tzv. nehonební pozemky), tak mimo zástavbu (honební pozemky v částech honiteb přesahujících na území města).

Město Ústí se dlouhodobě potýká s pronikáním černé zvěře do zástavby a setrváváním zvěře přímo v zástavbě. Přítomnost zvěře ve městě je dána bezprostředním kontaktem zástavby s volnou krajinou a charakterem této volné krajin (lesy a zemědělské plochy s četnou zelení), potravní nabídkou ve městě zejména v kritickém ročním období a možností úkrytů ve městě (množství zeleně v zástavbě apod.), uvyknutím zvířat na kontakt s lidmi apod. Přítomnost zvířat ve městě přináší různé konflikty (zejména poničené zahrady, trávníky, zeleň, ohrožení bezpečnosti dopravy či lidí).

Pro zajištění větší efektivnosti odlovu divočáků je, na základě dosavadních zkušeností a s ohledem na výše uvedené, potřebné zvýšit odlovy přímo v honitbách, které obklopují zástavbu města. Takovéto odlovy jsou jednodušší a bezpečnější než jen odlovy na nehonebních pozemcích. Uvažováno je proto s odlovem na nehonebních i honebních pozemcích. Zajištění odlovů bude tak formou provedení služby ze strany vybraných mysliveckých spolků působících v místech aktuálně největších problémů s divočáky. Finanční prostředky na zajištění služby jsou k dispozici v rozpočtu odboru životního prostředí pro rok 2022. S ohledem na povahu služby, kdy nelze přesně kvantifikovat její konečné parametry, tedy konečné počty odlovených zvířat (úspěšnost odlovů závisí též na faktorech, které nelze předpovídat ani ovlivnit, např. přesuny prasat v krajině, aktuální dostupnost potravy, termín nástupu zimy apod.), je pro zajištění služby stanoven minimální počet odlovených zvířat. Minimální počet je stanoven na základě dosavadních letošních odlovů, přitom je spolek od spolku různý v závislosti na velikosti přesahu honitby na území města, úživnosti honitby apod. Dosažení minimálního počtu odlovených divočáků je podmínkou pro proplacení provedení služby. Kalkulována je částka 500 Kč za jeden kus každého odloveného divočáka. Parametry odlovů u jednotlivých mysliveckých spolků jsou stanoveny takto:

MS Diana Ústí nad Labem: minimální odlov 32 kusů,

MS Jedlová hora: minimální odlov 45 kusů,

MS Chabařovické jezero: minimální odlov 30 kusů,

MS Chvalov – Přemyslovka: minimální odlov 25 kusů.

 

13. Dotační program na podporu sociálních služeb

Vyhlášeno bylo dotační řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb jim blízkých na rok 2023. Dotační program činí 9 869 000 Kč.

Dotaci lze získat:

  • na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb,
  • na činnosti na podporu rodiny.

O dotace mohou žádat právnické osoby nezřízené státem a územně samosprávními celky poskytující sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny. O dotace lze žádat po splnění podmínek zpracovaných v Dotačním programu města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2023 (dále jen Dotační program). Dotační program a vzory formulářů jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Občan – Formuláře – OSS); platný Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018–2021 na www.usti-nad-labem.cz

(Občan – Sociální oblast – Komunitní plán péče)

Případné informace k Dotačnímu programu na rok 2023 lze získat na telefonních číslech: 475 271 119, 475 271 360. Podávání žádostí o dotaci je v termínu od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022.

 

14. Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři

Rada města podpořila finančně z programu pro poskytování dotací aktivity seniorů:

a) Svaz tělesně postižených v České republice, okresní organizace Ústí nad Labem na akci Sportovní olympiáda v netradičních disciplínách ve výši 19 400 Kč. Jde o společensko-sportovní akci, která ukazuje lidem cestu ven ze své samoty a zapojení do dalších akcí, které jsou pořádány v průběhu roku.

b) Ústecký Arcus na akci Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory ve výši 18 200 Kč. Jde o pobyt zaměřený na zlepšení psychické a fyzické kondice. Toto příznivě ovlivňuje i změna prostředí. Součástí pobytu budou vycházky, plavání, cvičení, procedury. Skupinový pobyt napomáhá k prevenci proti sociální a společenské izolaci.

 

16. Poskytování servisu CCTV systému v rámci MKDS Ústí nad Labem 2022–2026

Rada města schválila výsledek veřejné zakázky na Servis, revizi a údržbu městského kamerového systému Ústí nad Labem pro období 2022 až 2026, která byla vypsána v únoru 2022. Následně uložila společnosti Metropolnet zajistit ve spolupráci s Městskou policií Ústí nad Labem uzavření smlouvy s nejvýhodnějším dodavatelem. Rámcové plnění servisní nové smlouvy je 17 milionů Kč na 4 roky. Platby budou opět fakturovány pouze dle skutečně odvedené servisní a koordinační práce.

Městský kamerový systém Ústí nad Labem jako technologický partner města spravuje společnost Metropolnet. Systém je od roku 2018 sjednocen, plně pasportizován, splňuje provozní zákonné požadavky a je funkční. Pravidelně je prováděna profylaxe systémů, jsou řešeny havarijní stavy. Městská policie a Metropolnet realizovaly mnoho rozvojových požadavků, kdy celý systém má nyní cca 180 kamer napojených na městkou optickou síť.

Metropolnet se technologicky podílel i na dvou úspěšných žádostech MP ÚL do programu Prevence kriminality MV ČR, kdy byla pořízena dvě nová záznamová zařízení. Současně městský kamerový systém Ústí nad Labem úspěšně prošel kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

17. Přijetí daru

PhDr. Ing. Petr Nedvědický vydražil v rámci benefiční aukce za 20 000 Kč obraz Kyjev od autora Štěpána Kováře, a to ve prospěch konta SOS UKRAJINA. Obraz daroval městu a rada jeho dar přijala.

 

22. Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení

Radní schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 000 korun z investiční rezervy OEM na rekonstrukci rozvodu topení v Severočeském divadle v objektech Vaníčkova 884/17 a Špitálské náměstí 1046/5, kde je topení v havarijním stavu. Provedením rekonstrukce se předejde škodám na majetku, dojde k zefektivnění vytápění a následné úspoře energie.

 

24. Rozpočtové opatření – věcná břemena a nájmy

Radní schválili rozpočtové opatření ODM, kterým se finanční prostředky ve výši 1 660 000 Kč, získané na základě uzavřených smluv o pronájmu liniových staveb místních komunikací pro provádění výkopových prací a smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcná břemena), převedou na uvedené akce:

1) pořízení a instalaci nových cyklostojanů, k doúčtování opravy cyklostezky Sebuzín – Brná a opravy komunikace podél Klíšského potoka (1 150 000 Kč),

2) provoz inteligentních zastávek a na nákup kamery na odstavnou plochu Krásné Březno (110 000 Kč),

3) na provedení servisu vysavačů nečistot GLUTON a z důvodu klimatických podmínek, a tím zvýšeného růstu zeleně v komunikacích na likvidaci těchto porostů (400 000 Kč).

 

28. Pronájem stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany

Radní schválili pronájem stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na pozemku p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše panu Dariu Hingarovi za těchto podmínek:

a) nájemné ve výši minimálně 1 200 Kč/rok bez DPH,

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců,

c) účel nájmu: zřízení malého muzea.

 

29. Pronájem stavby podzemního krytu

Schválen byl i pronájem stavby podzemního protileteckého krytu na pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí nad Labem panu Dariu Hingarovi a panu Petru Mendlovi za těchto podmínek:

a) nájemné ve výši 18 000 Kč/rok bez DPH,

b) pronájem na dobu určitou 10 let,

c) účel nájmu: zřízení Muzea protiletecké obrany.

 

40. Převod financí pro ZŠ Rabasova – Příběhy našich sousedů

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 22 900 Kč. Tyto finance byly přesunuty z rozpočtu OŠKS z položky volnočasových aktivit do rozpočtu OMOSRI za účelem poskytnutí příspěvku ZŠ Rabasova na projekt Příběhy našich sousedů. Do projektu se zapojili žáci ZŠ a učitelé pod vedením koordinátora společnosti Post Bellum. V průběhu sedmi měsíců žáci zaznamenávali a zpracovávali životní osudy pamětníků, závěrečné prezentace projektu proběhly v květnu v Císařském sále ústeckého muzea. ZŠ Rabasova se umístila na prvním místě s komiksem o Nině Burlákové.

 

41. Poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám pro žáky 1. tříd

Rozpočtové opatření OŠKS ve výši 1 207 200 Kč schválila rada města. Finance budou využity jako příspěvek základním školám na pořízení pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd. Jde o 60% zálohu z předpokládané částky, která byla stanovena dle výsledků zápisů prvních tříd. Do prvních tříd bylo letos zapsáno celkem 1006 žáků, nejvíce 83 na ZŠ E. Krásnohorské, nejméně pak 29 na ZŠ a MŠ Jitřní. Na každého žáka je počítáno s příspěvkem 2 000 Kč. Zbytek financí bude školám doplacen dle skutečného počtu prvňáčků ke dni 30. září.

 

42. Poskytnutí dotace

Rada města schválila dotaci ve výši 25 000 Kč z rozpočtu OŠKS pro ORTOPEDICKÉ CENTRUM na akci Slavnosti vína a burčáku, která se uskuteční na Lidickém náměstí 2. září 2022, a 25 000 Kč na akci Svatomartinské víno 2022, která proběhne na Lidickém náměstí 11. listopadu 2022.

 

43. Schválení pravidel k poskytování příspěvku a poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd

Radní schválili pravidla k poskytování příspěvku základním školám zřizovaným statutárním městem Ústí nad Labem pro žáky 1. ročníků ve výši 2 000 Kč na žáka určených na pořízení učebních pomůcek. Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd. Prioritou města Ústí nad Labem je podpora vzdělávání. Od roku 2012 město Ústí nad Labem přispívá každoročně žákům prvních tříd na pořízení učebních pomůcek.

Ve školním roce 2021/2022 zahájilo povinnou školní docházku 982 žáků. Na pořízení učebních pomůcek ve školním roce 2021/22 bylo vydáno celkem 1 964 000 Kč.

 

50. Rozpočtová opatření OMOSRI – navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 příspěvkovým organizacím města z důvodů výrazného navýšení cen zboží a služeb – nárůstu inflace

Rada města schválila rozpočtová opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, kterými byla zvýšena neinvestiční část výdajového rozpočtu v celkové výši 2 025 000 Kč – poskytnutí příspěvků na provoz nad schválený rozpočet 2022 mateřským školám, z důvodu zabezpečení krytí prudkého nárůstu cen zboží a služeb v roce 2022, Dalším rozpočtovým opatřením ve výši 4 325 000 Kč byly navýšeny prostředky základním školám, 1 500 000 Kč příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 320 000 Kč Jeslím města Ústí nad Labem a ve výši 580 000 Muzeu města Ústí nad Labem, z důvodu zabezpečení krytí nárůstu cen. Navýšení 1 255 000 Kč obdržela i Zoologická zahrada a 2 418 000 Kč Městské služby.

 

56. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši maximálně 1 990 000 Kč za účelem realizace projektu Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem schválila rada města. Zároveň schválila i vyhlášení veřejné zakázky tohoto projektu s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 200 000 Kč bez DPH. Předmětem projektu je vytvoření SECAP – Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem za účelem následné realizace vybraných opatření v praxi. Součástí zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem bude výchozí emisní bilance (Baseline Emission Inventory, BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů statutárního města Ústí nad Labem a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Součástí zpracování bude i konzultace pro zapracování Feedback reportu. Zpracovaný dokument musí být připraven v souladu s platnou legislativou a podmínkami Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.

 

58. Jmenování ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem

Rada jmenovala dle doporučení výběrové komise Ing. Jana Kvasničku ředitelem Kulturního střediska města Ústí nad Labem s účinností od 1. 9. 2022. Uchazeči byli dva.

 

62. Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska městské policie

V roce 2020 město Ústí nad Labem v rámci studie dalšího využití objektu Nivy (č. p. 1800/27, ul. Na Nivách) se stávající služebnou městské policie rozhodlo o zpracování projektové dokumentace pro uskutečnění záměru. Studie vyhodnotila, že v rámci rekonstrukce objektu Na Nivách je možné umístit do objektu detašované pracoviště operačního střediska jako plně modernizované operační středisko městské policie. Je to důležitý krok pro posílení kompetence a technologických možností městské policie a zvýšení bezpečnosti ve městě Ústí nad Labem.

Stavební část připravily OMOSRI a ODM a současně v úzké spolupráci se společností Metropolnet byla zhotovena technologická projektová dokumentace detašovaného pracoviště operačního střediska jako plně funkční celek. Metropolnet následně v úzké součinnosti s Univerzitou J. E. Purkyně připravil dokumentaci pro optickou trasu pro propojení technologického zázemí operačního střediska a stávajícího operačního střediska v objektu magistrátu města. Vytvořené pracoviště městské policie na Nivách plně odpovídá technologickým a legislativním požadavkům, ergonomickým požadavkům a je především koncipováno jako vysoce spolehlivé pracoviště se zajištěním nepřetržitého provozu v rámci možností dané lokality a budoucího dohledu nad celým rozsáhlým kamerovým systémem města.

Rada města vzala na vědomí informace o přípravě souboru tří projektových dokumentací a připravenosti k realizaci komplexní stavební rekonstrukce objektu služebny MP Na Nivách 1800/27 (tzn. stavební vybudování operačního střediska městské policie, dále nové optické propojení mezi stávajícím operačním střediskem v budově magistrátu města a služebnou MP Na Nivách ve spolupráci s Centrem informatiky UJEP, a především přemístění technologií ze stávajícího operačního střediska městské policie).

Současně rada města schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP s předpokládanou hodnotou plnění ve výši max. 44 000 000 Kč bez DPH formou otevřeného řízení. Součástí procesu je projektová spolupráce odborů města se společností Metropolnet a detailní projektové řízení projektu Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska a dále administrace nadlimitní veřejné zakázky a výběr technického dozoru investora stavební části.

 

69. Rozpočtové opatření ODM – čištění komunikací

Statutární město uzavřelo inflační dodatky se společností AVE Ústí nad Labem na provádění čištění města. Aby nedošlo ke krácení úkonů, bylo nutné posílit rozpočet ODM, rada proto schválila rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 000.