TISKOVÁ ZPRÁVA

25.7.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 21. 7. 2022

 

3. Veřejná zakázka WC moduly – výběr dodavatele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů II. dodavateli Fagus s nabídkovou cenou 1 817 646 Kč bez DPH.

Uchazeči byli tři, nejvyšší nabídka byla 1 979 000 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 1 990 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění zakázky je dodávka dvou modulových kontejnerů, které budou sloužit jako toalety pro veřejnost v areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Dodány budou dva kusy modulových kontejnerů (rozměr 7 x 3 m) s kompletním vybavením pro účel využití kontejnerů jako veřejné toalety s oddělenými toaletami pro muže, ženy a tělesně postižené. Součástí veřejné zakázky je i doprava modulů do sídla zoo.

 

4. Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část – vyhlášení zakázky

Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část s předpokládanou hodnotou ve výši 1 404 900 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je kácení stromů, odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů, zpracování odborného posudku pro výsadbu nových stromů, zajištění odborného dozoru na výsadbu nových stromů, jejich nákup, dodávka, a následná péče po dobu pěti let. Doba plnění je od října 2022 do prosince 2027. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR skrze vyhlášenou Výzvu č. 4/2021 v rámci Národního programu Životní prostředí.

 

5. Výběr dodavatele velkoplošné opravy vozovky Masarykova

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Masarykova – velkoplošná oprava vozovky společnosti BES s nabídkovou cenou ve výši 3 384 331 Kč bez DPH. Uchazečů bylo sedm, nejvyšší nabídka byla 4 780 000 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 5 500 000 Kč bez DPH (cena byla stanovena předběžným rozpočtem). Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovky v ul. Masarykova v úseku od křižovatky Masarykova x Stará x Sadová (včetně prostoru křižovatky) po křižovatku Masarykova x Šaldova. Veřejná zakázka má určité požadavky např. zajistit provedení odběrů a laboratorních zkoušek.

 

6. Výběr dodavatele modulových kontejnerů

Rada města Ústí nad Labem schválila přidělení veřejné zakázky s názvem Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů společnosti Fagus s nabídkovou cenou 2 223 691 Kč bez DPH. Uchazeči byli tři, nejvyšší nabídka byla 2 741 500 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 2 800 000 Kč bez DPH (cena byla stanovena předběžným rozpočtem). Předmětem plnění této zakázky je dodávka dvou kusů modulových kontejnerů o rozměru 7 x 3 m a dvou kusů o rozměru 7 x 2,5 m sloužících jako neexpoziční zázemí pro chov primátů a menších kočkovitých šelem. Složení kontejnerů pomocí jeřábu a vybudování základové desky není předmětem této veřejné zakázky a je zcela v režii zadavatele. Požadovaný termín realizace je do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

 

7. Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území města Ústí nad Labem

Město získalo od Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 1 535 827 Kč z programu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022. Dotační titul je určen pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, města nebo městské části a městské obvody statutárních měst, které chtějí podpořit nebo již podporují integraci občanů Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana. Jedná se především o soubor intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření směřující k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů.

Dotace je neinvestiční a s termínem čerpání do 31. 12. 2022.

Skutečné celkové náklady na projekt: 1 616 660 Kč.

Minimální spoluúčast (5 %): 80 833 Kč.

Prostředky byly přerozděleny mezi organizace, které zajišťují obecné poradentství pro držitele dočasné ochrany a návazné aktivity (např. aktivizační práce, jazykové kurzy), mimoškolní aktivity pro děti s dočasnou ochranou (např. příměstské tábory s výukou jazyka, kroužky, společné aktivity s dětmi z hostitelské společnosti) a aktivity podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů. Konkrétně:

  • Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – 461 690 Kč,
  • Dobrovolnické centrum – 526 900 Kč,
  • Spirála – 164 160 Kč,
  • Poradna pro integraci – 383 070 Kč.

 

16. Převod 25 označníků na zastávkách MHD do majetku DPMÚL

Rada schválila z důvodu ukončení doby udržitelnosti projektu IPRM bezúplatný převod 25 kusů označníků umístěných na zastávkách MHD do majetku společnosti DPMÚL. Jde např. o zastávku MHD Prior, Keplerova, Na Kohoutě, Šaldova a Bezručova. V letech 2013 až 2015 bylo v rámci dotace IPRM realizováno umístění označníků na zastávkách MHD. Dne 26. 5. 2021 skončilo období udržitelnosti a dne 20. 9. 2021 byla informace o uzavření projektů IPRM předložena na vědomí radě, tudíž je možno vyvést označníky z majetku města a převést je do majetku Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

 

31. Z Fondu pro záchranu a rozvoj zoo jde 8 milionů

Radní města schválili čtyři rozpočtová opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic z investiční rezervy (Fond ZOO) v celkové výši 8 002 140 Kč pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem. Konkrétně:

  • 2 690 670 Kč na akci Modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy,
  • 1 815 000 Kč na akci Akustické pokrytí zoo,
  • 2 199 350 Kč na akci Modulární WC kontejnery,
  • 1 297 120 Kč na realizaci akce Odpadkové koše/mobiliář.

Jde o plánované projekty s cílem odstranit část nedostatků zjištěných EAZA, zajistit bezpečnost ZOO a zlepšit poskytované služby směrem k návštěvníkům zahrady. Zastupitelstvo města výše uvedené schválilo svým usnesením dne 20. 6. 2022.

 

33. Výběrové řízení na ředitele Mateřské školy Emy Destinové

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pozice ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové schválila rada města. Rada také poděkovala rezignující ředitelce Aleně Deylové za její dlouholetou pedagogickou činnost ve školství. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 5. září, nový ředitel by měl být jmenován v říjnu a nastoupit do funkce od 1. prosince 2022.

 

34. Odměny ředitelů škol ve vyloučených lokalitách

Rada schválila odměny za úspěšné plnění úkolů v rámci programu s názvem Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách. Jde o finanční prostředky alokované na realizaci výše uvedeného programu, jehož cílem je pomoc při zajišťování kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců pro základní školy, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách.

Odměna je určena řediteli Základní školy Školní náměstí; řediteli Základní školy Hlavní a ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Husova.

 

36. Dotace v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidaci mimořádných událostí

Radní schválili poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města z Programu pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2022 následovně:

•          Via Europa – 40 000 Kč,

•          Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem – 40 000 Kč,

•          SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř – 40 000 Kč,

•          SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice – 40 000 Kč,

•          Spirála – 20 000 Kč,

•          Medic Ústí nad Labem – 40 000 Kč.

Příspěvky jsou určeny na činnost organizací či na nákup potřebného vybavení.