TISKOVÁ ZPRÁVA

17.8.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 15. 8. 2022

 

2. Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část – výběr dodavatele

Rada schválila přidělení veřejné zakázky s názvem Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část dodavateli KHL – EKO s nabídkovou cenou 636 640 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři, nejvyšší nabídka byla 984 740 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 1 404 900 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je kácení stromů, odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů, výsadba nových stromů a následná péče po dobu pěti let. Doba plnění je od října 2022 do prosince 2027. Veřejná zakázka je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

 

3. Poskytnutí mimořádné dotace pro Klokánek

Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace spolku Fond ohrožených dětí z rozpočtu roku 2022 OSS. Dotace je určena na zajištění provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Ústí nad Labem, její výše je 50 000 Kč. Jde o žádost podanou mimo pravidelně vyhlašovaný Dotační program města Ústí nad Labem.

 

4. Program prevence kriminality 2022

Radní schválili přijetí dotace ve výši 493 000 Kč od Ministerstva vnitra ČR. Finance následně zapojili do položky Prevence kriminality takto:

 • 318 000 Kč – APK – 2022,
 • 114 000 Kč – Sportem proti kriminalitě – 2022,
 • 61 000 Kč – MP dětem.

Na jednotlivé akce schválili i příspěvky z finanční rezervy FO, konkrétně 49 000 Kč, 50 080 Kč a 28 000 Kč.

Jde o projekty, které město předložilo MVČR v rámci Programu prevence kriminality na rok 2022. Podmínkou získání dotace MVČR je povinná finanční spoluúčast města Ústí nad Labem v minimální výši 10 % z celkových nákladů projektu. U pobytových akcí pro děti činí podíl příjemce dotace minimálně 30 % z celkových nákladů projektu. V rámci realizace tří dílčích projektů se jedná o finanční prostředky ve výši 127 080 Kč.

 

6. Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let, Akce volnočasového kalendáře 2022, Akce zdravotně postižených osob 2022

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS. Dotace jsou určeny na Akce volnočasového kalendáře. Dotace obdrží např.: SK Hostovice na akci Výročí 75 od založení fotbalového SK Hostovice – 24 700 Kč, Via Europa na akci Umíme využít volný čas – 10 200 Kč či Charita Ústí nad Labem na Samaritánův šestiboj – 13 700 Kč. Celkem bylo rozděleno 245 200 Kč mezi 15 projektů, podáno bylo 22 žádostí.

Dále bylo schváleno poskytnutí dotací určených na Akce zdravotně postižených osob. Dotace obdrží např. TyfloCentrum Ústí nad Labem na akci Orientační pochod potmě 2022 – 8 100 Kč nebo Parta HIC na Volnočasové aktivity 2022 – akce zdravotně postižených osob – 24 200 Kč. Celkem bylo rozděleno 100 900 Kč mezi pět projektů.

S poskytnutím dotace na Celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let souhlasila rada města takto: Kroužky Ústí – 28 500 Kč. Schválení této dotace náleží zastupitelstvu.

 

7. Celoroční podpora pohybových aktivit

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku OŠKS určených na Celoroční podporu pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let takto:

 • Klub orientačního běhu Ústí nad Labem – 14 000 Kč,
 • Rychlostní kanoistika Ústí nad Labem – 22 000 Kč,
 • SK Hostovice – 36 000 Kč,
 • Šachový klub Spartak Ústí nad Labem – 40 000 Kč,
 • Spolek Tenisový klub Krásné Březno – Ústí nad Labem – 30 000 Kč,
 • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená – 30 000 Kč,
 • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování – 34 000 Kč,
 • TJ Pikron – 40 000 Kč,
 • Tělovýchovná jednota Sebuzín – 44 000 Kč,
 • TJ Skorotice – 24 000 Kč,
 • Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem – 14 000 Kč.

Rada také souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu takto:

 • BASTA CHEERLEADERS – 34 000 Kč,
 • Fotbalový klub Český Lev Neštěmice – 78 000 Kč,
 • Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem – 34 000 Kč,
 • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV – 60 000 Kč,
 • TJ Svádov – Olšinky – 68 000 Kč.

Tyto dotace budou předloženy ke schválení zastupitelstvu.

Jedná se o novou dotační kategorii pro rok 2022, která je reakcí na pandemii covid-19 a měla by vést k podpoře zvyšování zdatnosti a odolnosti organismu obyvatel města Ústí nad Labem ve věku nad 21 let. Hodnota jednoho šeku činí 2 000 Kč a dotace je přiřazena přímo sportovnímu klubu.

Pro rok 2022 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 1 000 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoroční sportovní činnosti jejich členů ve věkové kategorii nad 21 let, kdy prokazatelným způsobem kluby vykážou počet sportovců nad 21 let. Podmínkou zařazení sportovce do této kategorie je účast sportovce na trénincích 2x týdně, účast na svazových soutěžích a registrace sportovce u národního sportovního svazu.

 

8. Demolice objektů v ul. Sklářská

Radní schválili rozpočtové opatření OMOSRI a FO ve výši 4 000 000 Kč. Finance převedly do oddělení přípravy a realizace investic do položky Na případné demolice. Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby objektu v ul. Sklářská č. p. 1615/24 na pozemku p. č. 342 a stavby rodinného domu ul. Sklářská č. p. 2188/26 na pozemku p. č. 341. Odstranění stavby mělo být provedeno do 31. 3. 2022.

S ohledem na skutečnost, že vlastníci objektů nařízené demolice neprovedli, OÚPSŘ, jako příslušný správní exekuční orgán, nechal zpracovat projektové dokumentace bouracích prací, výkazy výměr a rozpočty, které byly následně předány právnímu odboru magistrátu k provedení výběrového řízení na zhotovitele bouracích prací obou objektů v ul. Sklářská.

V návaznosti na výše uvedené je nutné zajistit finanční prostředky na realizaci demoličních prací a dalších s tím souvisejících činností. Předpokládané náklady jsou 4 000 000 Kč. Na základě výběru zhotovitele vydá OÚPSŘ v souladu se správním řádem exekuční příkaz k provedení exekuce, a to odstranění obou havarijních objektů, které hrozí zřícením. Následně bude předáno staveniště zhotoviteli a zahájeny demoliční práce.

Předpokládané náklady:

 • zhotovitel – 3 490 000 Kč + rezerva,
 • technický dozor stavebníka a autorský dozor – 170 000 Kč.

 

11. Příspěvek základním školám na stravování pro děti válečných uprchlíků

Dne 6. června 2022 schválila rada uzavření darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Energie pomáhá a statutárním městem Ústí nad Labem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru až do celkové výše 850 409 Kč za účelem zajištění humanitární podpory a pomoci dětským uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny. Konkrétně jde o úhradu nákladů na stravování těchto dětí za měsíce březen, duben, květen a červen 2022. Celková výše nákladů za toto období činí 447 450 Kč:

 • březen – 56 855 Kč,
 • duben – 127 295 Kč,
 • květen – 144 573 Kč,
 • červen – 118 724 Kč.

Radní schválili předložené rozpočtové opatření OMOSRI v celkové výši 447 450 Kč, na jehož základě rozdělí darované finanční prostředky mezi základní školy, a to dle skutečného počtu vydaných obědů.  Rada města také děkuje zakladatelům fondu Energie pomáhá manželům Grafovým za projevenou finanční pomoc.