TISKOVÁ ZPRÁVA

7.9.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 5. 9. 2022

 

1. Uzavření memoranda s Ústeckým krajem

Rada po projednání schválila uzavření Memoranda o spolupráci s Ústeckým krajem, jehož předmětem je spolupráce a koordinace obou stran při realizaci společných kroků směřujících ke směně nemovitostí. Jde o šest pozemků aktuálně ve vlastnictví Ústeckého kraje (p. č. 2799, 2801/1, 2805, 2807/1, 2807/4, 2807/5). Dále o pozemek p. č. 1775/5, jehož součástí je stavba s č. p. 424 Zelená škola aktuálně ve vlastnictví UJEP s předkupním právem pro město Ústí nad Labem. Město i Ústecký kraj mají zájem provést směnu nemovitostí z důvodu výhodnějšího využití daných nemovitostí příspěvkovými organizacemi zřízenými městem a Ústeckým krajem. Strany prostřednictvím tohoto Memoranda vyjadřují společnou vůli nalézt co nejefektivnější postup vzájemné koordinace a hledání optimálních a přijatelných řešení pro budoucí směnu uvedených nemovitostí.

 

2. Hospodaření města za první pololetí roku 2022

Rada města vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2022. Město v úrovni magistrátu letos hospodaří s rozpočtem ve výši 2,875 miliardy Kč. K 30. 6. 2022 vyčerpalo 1,321 miliardy Kč, tedy téměř 46 % rozpočtu. Daňové příjmy se oproti ½ schváleného rozpočtu přeplnily – výlučné a sdílené daně (bez daně z nemovitosti) o 31,6 milionu Kč, příjmy z daně z hazardních her o 17,7 milionu Kč. Přeplněny jsou i další daňové příjmy o jednotky milionů Kč (např. správní poplatky či poplatky za uložení na skládku). V neinvestiční části výdajů se předpokládá dočerpání celoročního rozpočtu. V investiční části bude většina akcí uskutečněna v druhém pololetí roku 2022, případně budou finance přesunuty do rozpočtu roku 2023. U řady investičních akcí navíc vedoucí dotčených odborů poukazují na nedostatek alokovaných financí. Jde např. o rekonstrukci běžeckých drah na městském stadionu, rekonstrukci ZŠ a MŠ Jitřní, revitalizaci bývalého rektorátu UJEP či rekonstrukci ulice Výstupní. Na základě výše uvedených skutečností vyplývá reálný předpoklad, že celoroční rozpočet příjmů, jako zdroj krytí rozpočtu výdajů, bude naplněn a v části daňových příjmů se předpokládá i přeplnění, pokud v druhé polovině roku 2022 nedojde ke zhoršení ekonomické či pandemické situace.

 

3. Rekonstrukce magistrátu a vytvoření rezerv kvůli zvyšování cen energií

Radní souhlasili s následujícími rozpočtovými opatřeními:

a)        převod 13 459 000 Kč do položky Rezerva na energie pro příspěvkové organizace,

b)        převod 20 974 000 Kč do položky Rezerva na energie,

c)         převod 36 000 000 Kč na akci Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem – okna.

Finance byly převedeny díky zvýšení příjmové části rozpočtu v položce Příjem z daně z příjmů právnických osob a v položce Příjem z daně z přidané hodnoty. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky Mezní – rekonstrukce komunikace

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa včetně zadávací dokumentace formou otevřeného řízení. Předpokládaná hodnota plnění je 16 900 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace 1. etapy rekonstrukce komunikace Mezní. Jde o páteřní komunikaci sídlištního celku Severní Terasa s provozem trolejbusů a autobusů veřejné linkové dopravy. V rámci této etapy bude realizováno zpevnění plochy a komunikace, rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodňovacích prvků a přilehlých chodníků a výměna svodidel. Zakázka je rozdělena na etapy, předpokládané celkové náklady na rekonstrukci komunikace Mezní činí 85 000 000 Kč bez DPH.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky Rekonstrukce magistrátu Ústí nad Labem – okna – výběr zhotovitele

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem – okna – výběr zhotovitele včetně zadávací dokumentace formou otevřeného řízení. Předpokládaná hodnota plnění je 29 600 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění jsou stavební úpravy spočívající ve snížení energetických nákladů na vytápění budovy a k zajištění staticky nevyhovujících konstrukcí a kotvení oken, které budou zajištěny výměnou okenních výplní včetně balkónových dveří, a to v severním a jižním křídle objektu a střední části objektu se zasedacím sálem, který vystupuje z hmoty objektu směrem k Lidickému náměstí. V prostorách zasedacího sálu již došlo k výměně oken. Střední část objektu je sedmipodlažní, severní a jižní křídla jsou čtyřpodlažní. Výměna oken se vztahuje jen na hlavní budovu Magistrátu, netýká se bočních přístaveb s kancelářemi s hnědými okenními rámy.

 

9. Rozpočtové opatření MP a FO – Program prevence kriminality 2022 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 1 430 420 Kč na zajištění financování investičních projektů Programu prevence kriminality 2022 schválila rada. Město Ústí nad Labem předložilo MVČR v rámci Programu prevence kriminality na rok 2022 celkem dva investiční projekty se žádostí o přiznání státní dotace v celkové výši 1 430 418 Kč. MVČR na základě vyhodnocení žádosti schválilo finanční prostředky na realizaci investičních projektů v celkové výši 847 000 Kč. Jedná se o projekty: Kamery Střekov 2022 (1 100 000 Kč) a Osvětlení dětského hřiště 2022 (330 420 Kč). Podmínkou získání dotace MVČR byla povinná finanční spoluúčast města Ústí nad Labem, která činí 583 418 Kč.

 

34. Areál Hoření – PD

Rada souhlasila se závazkem na zajištění finančních prostředků v rozpočtu města v příslušných letech realizace investiční akce spojené s pořízením projektové dokumentace k rekonstrukci objektu Hoření 13 dle architektonické studie Využití objektu Hoření 13, Ústí nad Labem z 22. 2. 2022, a to v celkové výši (dle odhadu) 18 600 000 Kč.

Areál bývalé Krajské politické školy na Severní Terase byl realizován kolem roku 1980. Po roce 1989 jej využívala Univerzita J. E. Purkyně. Nyní je majetkem města, které jej chce využít pro nové funkce. Důvodem pořízení studie zpracované Ing. arch. Viktorem Tučkem je prověření možností využití stávajícího komplexu budov. Studie nového využití vychází z rámcového zadání s cílem objekt revitalizovat a navrhnout jeho komplexní stavebně technickou rekonstrukci s výrazně vyšším standardem vnitřního prostředí, energeticky úsporným provozem a bezbariérovým přístupem. Citlivá rekonstrukce se snaží navázat na funkcionalisticky koncipovanou architekturu a obohatit ji současnými výrazovými prostředky.

Kompletní studie je dostupná zde. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

36. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2023–2024

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu OŠKS určených na akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023 a 2024 takto:

 • bujón – ELBE DOCK – Cena Pavla Kouteckého 2023–2024 – ve výši 180 000 Kč (2023) a ve výši 180 000 Kč (2024),
 • INTERPORTA – INTERPORTA – ve výši 200 000 Kč (2023) a ve výši 200 000 Kč (2024),
 • Jaroslav Pém – ÚSTECKÉ SLAVNOSTI – ve výši 230 000 Kč (2023) a ve výši 230 000 Kč (2024),
 • Malá Paříž – Malý Hamburk 2023 -2024 – ve výši 160 000 Kč (2023) a ve výši 160 000 Kč (2024),
 • Mgr. Zdeněk Kymlička – Ústecká Forbína – ve výši 200 000 Kč (2023) a ve výši 200 000 Kč (2024),
 • Morpheus Art – Hudební setkání 12 a 13 – ve výši 270 000 Kč (2023) a ve výši 270 000 Kč (2024),
 • Pavel Kušej – Ústecký Halloween 2023–2024 – Club Máchač Tour – ve výši 210 000 Kč (2023) a ve výši 210 000 Kč (2024),
 • Poradna pro integraci Barevná planeta – ve výši 300 000 Kč (2023) a ve výši 300 000 Kč (2024),
 • Veselá Brná – Indiánský den Karla Maye – ve výši 100 000 Kč (2023) a ve výši 100 000 Kč (2024),
 • ZUŠ Evy Randové – Virtuosi per musica di pianoforte – ve výši 250 000 Kč (2023) a ve výši 250 000 Kč (2024).

Dále radní souhlasili s poskytnutím dotací z rozpočtu OŠKS určeného na dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 2024 takto:

 • Collegium Bohemicum – ve výši 1 150 000 Kč (2023) a ve výši 1 150 000 Kč (2024),
 • KULT – ve výši 1 300 000 Kč (2023) a ve výši 1 300 000 Kč (2024),
 • Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem – Celoroční výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem – ve výši 700 000 Kč (2023) a ve výši 700 000 Kč (2024),
 • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí nad Labem – ve výši 1 200 000 Kč (2023) a ve výši 1 200 000 Kč (2024),
 • Veřejný sál Hraničář – Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář – ve výši 1 450 000 Kč (2023) a ve výši 1 450 000 Kč (2024).

Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Celkový předpokládaný finanční objem programu činí 7 900 000 Kč na rok. Z toho dotace na akce mimořádného významu v oblasti kultury činí 2 100 000 Kč na rok a dotace na celoroční činnost kulturních institucí činí 5 800 000 Kč na rok. Cílem schválení dotací již v roce 2022 je pokus o zajištění rozmanité kulturní nabídky a poskytnutí jistoty pořadatelům a kulturním institucím.

 

40. Podpora projektů v rámci výzev ITI

Radní souhlasili s Akčním plánem Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021–2027, Programovým rámcem IROP, Programovým rámcem OP D a Programovým rámcem OP ŽP. Rada též souhlasila s jejím pověřením ze strany zastupitelstva města ke schvalování aktualizace výše uvedeného akčního plánu i jednotlivých programových rámců.

Statutární město Ústí nad Labem uspělo v rámci výzev ITI s následujícími projekty:

 • Ústí nad Labem, ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská – příspěvek EU 90 053 453 Kč,
 • Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. Etapa – příspěvek EU 60 520 000 Kč,
 • Revitalizace Mánesových sadů – příspěvek EU 31 052 000 Kč.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem uspěl s projekty:

 • Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní – příspěvek EU 72 250 000 Kč,
 • Nákup 33 parciálních trolejbusů – 1. etapa – příspěvek EU 212 500 000 Kč,
 • Inteligentní zastávky MHD – příspěvek EU 5 950 000 Kč.

Muzeum města Ústí nad Labem získalo částečnou podporu pro projekt Inteligentní zelený depozitář 21. století – příspěvek EU 55 687 782 Kč místo 92 662 782 Kč.

Výzvy ITI byly v souladu se zveřejněným harmonogramem vyhlášeny od 23. 6. do 27. 7. 2022. Šlo celkem o 20 výzev, přihlášeno do nich bylo 105 strategických projektů za téměř 7,5 miliardy Kč. Následoval několika stupňový hodnotící proces.

S ohledem na očekávaný velmi dynamický vývoj přípravy projektů, ale i jejich možné nerealizace v kontextu podmínek operačních programů či aktuální socioekonomické situace, je předpokládáno, že bude často docházet ke změnám v akčním plánu i jednotlivých rámcích. Proto je s ohledem na akceschopnost a flexibilitu celého procesu implementace nástroje ITI ÚChA navrhováno přenesení kompetence na schvalování aktualizace ze zastupitelstva města na radu města. Zastupitelé by byli o těchto změnách informováni prostřednictvím každoročních monitorovacích zpráv. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

47. Iniciativa města Ústí nad Labem k dosahování vyšších energetických úspor

Rada města vzala na vědomí dokument s názvem Iniciativa města Ústí nad Labem k dosahování vyšších energetických úspor od Národního centra energetických úspor. Zároveň doporučila všem aktérům zainteresovaným v oblasti energetiky vzít tento dokument také na vědomí. Jde hlavně o odbory magistrátu, městské obvody, příspěvkové organizace a subjekty s majetkovou účastí města. Dokument se primárně zaměřuje na energetický management města a podporu investičních příležitostí. V analytické části je provedena inventura činností města v oblasti energetiky, která slouží jako základ pro návrhy do budoucna. Hodnoceny jsou komponenty: strategie a plánování, práce s daty, spolupráce a partnerství, investice a financování a trendy a inovace. Detailní návrh možných opatření pro posílení energetiky města včetně návrhů inovativních kroků a projektů je součástí návrhové části dokumentu. V závěrečné části dokumentu jsou vybrána nejpodstatnější opatření pro roky 2022/2023, která vedou k transformaci energetiky, významným úsporám a efektivitě práce se zdroji. Dokument je dostupný zde.

 

50. Poskytnutí peněžitého daru

Rada schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč společnosti SPMP ČR na 10. ročník vánočního koncertu žáků speciální školy s názvem Večer pro tiché tlapky X., na kterém vystoupí žáci speciální školy s profesionálními umělci. Výtěžek akce je tradičně věnován na realizaci projektu zooterapie, který organizace ve spolupráci se Speciální základní školou, Mateřskou školou a Praktickou školou Ústí nad Labem realizuje u žáků s mentálním postižením či více vadami a poruchami autistického spektra.