TISKOVÁ ZPRÁVA

21.9.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 19. 9. 2022

 

3. Rozpočtová opatření KT

Rada schválila rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka ve výši 4 000 000 Kč v položce Mzdové prostředky a 1 400 000 Kč v položce Povinné pojistné. Jde o reakci na nařízení vlády, které od 1. 9. 2022 navýšilo platové tarify o 10 %. Zapojené finance pocházejí ze zůstatku roku 2021, kdy byly ušetřeny právě na platech a pojistném.

 

4. Příspěvky na mzdy městským obvodům

Radní schválili dotace pro městské obvody na mzdové prostředky (v důsledku nařízení vlády o navýšení tarifů) v celkové výši 2 960 200 Kč. Střekov obdrží 515 200 Kč, Severní Terasa 550 000 Kč, centrální obvod 1 119 000 Kč a Neštěmice 776 000 Kč.

 

8. Poskytnutí dotací v oblasti seniorů

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb určených na Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem takto:

 • Petráková Růžena – Výtvarný kroužek seniorů – 18 400 Kč,
 • Stárneme ve zdraví – Sever – Pohybové aktivity pro seniory z Ústí nad Labem – 18 000 Kč,
 • Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Ústí nad Labem
  č. 3 – 13. Martinské posezení – 11 520 Kč,
 • Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Ústí nad Labem
  č. 4 – Předvánoční posezení – 7 500 Kč,
 • Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Ústí nad Labem
  č. 6 – Rehabilitační bazén – 7 000 Kč,
 • Za Sebuzín krásnější – Den seniorů – 14 250 Kč.

 

9. Mimořádná dotace v sociální oblasti

Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb společnosti HEZKÉ DOMY na nákup polohovatelných elektrických lůžek ve výši 50 000 Kč. Dotace přispěje ke zlepšení komfortu klientů během pobytu v tomto zařízení.

 

12. Smlouva o umístění nových kamer v rámci projektu 5G MKDS

Rada města schválila uzavření smluv o umístění zařízení v předloženém variantním řešení dle projednání s jednotlivými vlastníky nemovitostí. Vytipováno bylo celkem 23 míst pro umístění 5G kamerových bodů, z nichž minimálně 15 bodů bude realizováno za pomoci dotačních prostředků projektu 5G pro 5 měst. I přes prioritizaci umístění kamerových bodů na městské objekty a na městské napájení byla vytipována místa, která se nacházejí na soukromých objektech. Z tohoto důvodu proběhlo předběžné projednání těchto možností s vlastníky objektů a pozemků, z čehož všechny subjekty souhlasily s umístěním zařízení. S ohledem na ceny energií však někteří vlastníci požadují úhradu odebírané energie v čase. Cena jest vypočítána zhruba na 8 540 Kč ročně (6,50Kč/kWh). Seznam nových kamerových bodů je dostupný zde.

 

24. Dodatek ke smlouvě o službách v přepravě cestujících linkovou dopravou

Radní schválili uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí uzavřené mezi městem a dopravním podnikem. Tímto dodatkem si smluvní strany se zpětnou platností k 1. 1. 2022 potvrzují, že cena dopravního výkonu pro výpočet kompenzace za příměstskou dopravu v roce 2022 činí 67,09 Kč za 1 km.

 

25. Oprava objektu Horova – HZS

Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav spočívajících ve výměně střešních oken sedlové střešní konstrukce objektu č. p. Horova 1340/10, opravě příslušných klempířských prvků a izolací lemujících ostění dotčených oken. Úpravy vycházejí ze zadávací dokumentace Výměna střešních oken v objektu Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 10, Ústí nad Labem z dubna 2021. Rada schválila započtení skutečných finančních nákladů spojených s výše uvedenými stavebními úpravami oproti ročnímu nájemnému tak, aby roční nájemné bylo hrazeno nájemcem vždy v minimální výši 250 000 Kč. Z tohoto důvodu také schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2022. Předpokládané náklady stavebních prací byly vyčísleny na 1 221 948 Kč, nájemné dle znaleckého posudku na 932 040 Kč za rok.

 

28. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2023 

Rada schválila Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a dále i výzvu pro podávání žádostí. Kategorie dotačního programu jsou:

 1. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti – finanční objem 1 070 000 Kč.
 2. Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů – finanční objem 2 150 000 Kč.
 3. Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru – finanční objem 400 000 Kč.

Žádosti o dotace ve všech dotačních kategoriích bude možné podávat v období od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022. Formuláře žádostí budou v dotačním portálu města Ústí nad Labem zpřístupněny nejdříve od 1. listopadu 2022. Žádosti budou podávány prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem. Program bude vyvěšen na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem.

 

29. Program pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2023 

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a výzvu pro podávání žádostí o dotace schválila rada města.

Kategorie dotačního programu jsou následující:

1. Tradiční kolektivní a individuální sporty:

 • tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal) – finanční objem 33 725 000 Kč,
 • ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 470 000 Kč,
 • individuální seniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 280 000 Kč,
 • individuální juniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 520 000 Kč.

2. Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky) – finanční objem 16 000 000 Kč:

 • výkonnostní sport,
 • zájmová sportovní činnost.

3. Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let – finanční objem 1 000 000 Kč.

4. Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 2 500 000 Kč.

5. Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 500 000 Kč:

 • Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni,
 • Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni.

6. Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 150 000 Kč.

Žádosti o dotace na rok 2023 bude možné podávat takto: Tradiční kolektivní a individuální sporty a Sportovní akce mimořádného významu pro město od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022. Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let a Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let od 2. ledna 2023 do 31. ledna 2023. Mimořádné sportovní výkony a Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců od 1. března 2023 do 15. března 2023. Žádosti budou podávány prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem. Program bude vyvěšen na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem.

 

30. Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2023 

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a výzvu pro podávání žádostí o dotace schválila rada.

Kategorie dotačního programu jsou následující:

 1. Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – finanční objem 600 000 Kč,
 2. Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 500 000 Kč,
 3. Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 150 000 Kč.

Žádosti o dotace v dotačních kategoriích Akce volnočasového kalendáře a Akce zdravotně postižených osob bude možné podávat v období od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022. Žádosti o dotace v kategorii Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let od 2. ledna 2023 do 16. ledna 2023. Žádosti budou podávány prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem. Program bude vyvěšen na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem.

 

31. Poskytnutí dotací z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2022

Radní schválili poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu roku 2022 ARS PORTA BOHEMICA na vzpomínkový pořad POTLACH S KAPITÁNEM KIDEM v Národním domě v Ústí nad Labem ve výši 40 000 Kč a Antonínu Kny na jubilejní koncert k 55. výročí ústecké country legendy – skupiny Fešáci ve výši 50 000 Kč.

 

34. Neveřejná síť 5G – vyhlášení zakázky

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Neveřejná síť MKDS ÚnL s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 609 000 Kč bez DPH. Jejím předmětem je dodavatelské zprovoznění a konfigurace neveřejné sítě s technickými podmínkami splňující požadavky pro dodávku 5G signálu sloužící k přenosu obrazových dat z vybraných kamerových bodů zadavatele a její zapojení do sítě města vč. propojení s operačním střediskem Městské policie Ústí nad Labem. Neveřejná síť bude využívána zejm. pro připojení nových či stávajících kamerových bodů v místech obtížně dostupných prostřednictvím optické sítě zadavatele.

 

35. Dodávka analytického softwaru a kamer – vyhlášení zakázky

Vyhlášení zakázky s názvem Analytická nadstavba kamerového systému s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 14 460 000 Kč bez DPH schválila rada města. Předmětem zakázky jsou následující služby:

1. Analytický SW pro analýzu záznamu

Dodávka analytického SW pro analýzu záznamu z průběžného monitoringu veřejných prostor a zájmových oblastí pomocí online kontroly obrazu v dohledovém centru Městské policie Ústí nad Labem, ale i automatickou forenzní analýzou obrazu (v reálném čase nebo ze záznamu).

2. HW pro provoz dodaného SW

Dodávka HW potřebného pro běh poptávaného analytického SW pro analýzu záznamu z průběžného monitoringu veřejných prostor a zájmových oblastí.

3. Kamery

Dodávka otočných a pevných kamer určených pro monitoring veřejných prostranství, a to v rozsahu min. 15 ks.

4. Příprava kamerových bodů

Předmětem dodávky, služeb a souvisejících prací, vč. stavebních, je příprava kamerových bodů v min. počtu 15 ks. Součástí dodávky může být zajištění napájení, výstavba.

 

36. Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie ÚL – výběr dodavatele

Radní schválili přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie ÚL dodavateli SIM stavby s nabídkovou cenou ve výši 41 877 623 Kč bez DPH. Uchazeči byli dva. Předpokládaná hodnota pro realizaci plnění byla stanovena v hodnotě 43 934 006 Kč bez DPH na základě zhotovené projektové dokumentace. Předmětem zakázky jsou stavební práce a úprava objektu č. p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem, průřezové služby a činnosti, vybavení objektu technologickými celky a zřízení optického připojení v rozsahu a za podmínek projektové dokumentace.

 

45. Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

Rada schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 2 500 000 Kč na poskytnutí příspěvku organizaci Domov pro seniory Dobětice na dofinancování provozních výdajů.

Dále došlo ke schválení rozpočtového opatření v celkové výši 670 000 Kč na poskytnutí příspěvků organizacím z oblasti školství.

Příspěvek ze zdroje Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM bude poskytnut takto: 

 • ZŠ Vojnovičova – 50 000 Kč – na provozní výdaje související s nárůstem cen za dovážku obědů do školní jídelny,
 • MŠ Větrná – 140 000 Kč – na provozní výdaje související s nárůstem cen zboží a služeb v roce 2022,
 • ZŠ Rabasova – 350 000 Kč – na realizaci opravy WC u školní jídelny,
 • FZŠ České mládeže – 130 000 Kč – na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně.

 

50. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2022/2023

Rada města schválila poskytnutí dotace v rámci 17. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro období 2022/2023. Celková částka pro 17. kolo výzvy činí 300 000 Kč. V rámci vyhlášených témat bylo doporučeno zpracovat menší projekty s realizací v doporučené výši do 30 000 Kč, přičemž jeden žadatel mohl podat max. dva projekty. Částku 30 000 Kč obdrží: 

 • DRUG – OUT Klub – Komunitní zahrada,
 • Centrum podpory zdraví – Dny s Cepíkem,
 • Charita Ústí nad Labem – Společnými silami pro zdravou komunitu,
 • Charita Ústí nad Labem – KPZ – komunitní podpora zdraví,
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem – Úprava prostor k setkávání veřejnosti,
 • AMK Česká brána v ÚAMK – Ústecká veterán rallye,
 • MEDIC Ústí nad Labem – Se sanitkou mezi školáky,
 • Klub vodáků Střekov – Den otevřených dveří,
 • Přátelé Skorotic – Skorotický disgolf,
 • Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem – Prožití nejen církevních tradic „Od dušiček do Vánoc“ v kostele apoštola Pavla.