TISKOVÁ ZPRÁVA

12.10.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 10. 10. 2022

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky Praní a čištění prádla pro DPS Severní Terasa

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 200 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je praní a čištění prádla vč. dopravy prádla (svozu špinavého prádla a rozvozu čistého prádla). Plnění zahrnuje služby jako: třídění, praní (vč. aviváže), čištění (i chemické), žehlení nebo mandlování ložního prádla a osobních ochranných oděvů zaměstnanců, svoz prádla, rozvoz čistého prádla zpět do sídla organizace třikrát týdně, zabezpečení čistého prádla proti znečištění při přepravě. Doba plnění je od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2023.

 

3. Vyhlášení zakázky – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Radní schválili vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 7 933 885 Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Předmětem zakázky je pořízení šesti automobilů pro účely poskytování sociálních služeb. Zakázka je rozdělena na dvě části: První část je pořízení dvou osobních automobilů na alternativní pohon – elektro bez dalších úprav pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Druhá část je pořízení čtyř osobních automobilů dodávkového typu na alternativní pohon – elektro s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu, tj. osob na invalidním vozíku pro:

 • Domov pro seniory Bukov (domov pro osoby se zdravotním postižením),
 • Domov pro seniory Dobětice (domov se zvláštním režimem),
 • Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi (azylový dům),
 • Domov pro seniory Severní terasa (domov se zvláštním režimem).

 

6. Návrh opatření k úsporám energií dopravního podniku

Rada vzala na vědomí návrh opatření ke snížení spotřeby energií a PHM v MHD a ve správě veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Labem. Jednou z variant je částečné omezení autobusové dopravy, tuto variantu uložili radní ředitelce dopravního podniku S. Mohacsi podrobněji rozpracovat. Dále jí uložili zpracovat návrh nového linkového vedení městské hromadné dopravy, omezit slavnostní osvětlení pouze na dny státních svátků a významných dnů a také zpracovat plán výměny stávajících svítidel za LED svítidla.

 

13. Rozpočtové opatření ODM – rozvoj cyklistiky

Rada schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a posílila o částku 1 500 000 Kč položku Rozvoj cyklistiky na dodávku a osazení celkem 30 nových typů cyklostojanů a na úpravu pumptracku na Střížovickém vrchu. Odbor dopravy a majetku v letošním roce realizoval opravu cyklostezky Brná – Sebuzín v části poničené prorůstajícími kořeny stromů a opravu části komunikace za zimním stadionem jako budoucí součást cyklotrasy propojující labskou a krušnohorskou cyklotrasu. Tyto opravy přečerpaly rozpočet stanovaný na rozvoj cyklistiky, proto je nutné jej finančně posílit.

 

16. Rozpočtové opatření ODM – podchod pro chodce a cyklisty I/30 pod ul. Božtěšická

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru dopravy majetku a finančního odboru. Z Investiční rezervy FO bylo přesunuto 2 398 500 Kč na Projektové práce ODM.

Na základě jednání v souvislosti s problematikou výstavby Justičního paláce (investice pod záštitou Ministerstva spravedlnosti), rekonstrukce okružní křižovatky Rondel na silnici I/30 (investice ŘSD) a řešení bezpečného pohybu chodců a cyklistů při křížení silnice I/30 v ulici Božtěšická je schváleno rozpočtové opatření k zajištění projektové dokumentace podchodu.

Jednáním bylo přislíbena možnost financování podchodu na úrovni ministerstev dopravy a spravedlnosti, případně i financí. ŘSD současně oslovilo SFDI v souvislosti s možností čerpání finančních prostředků z dotačního titulu. SFDI pro výstavbu podchodu při křížení s komunikací I. třídy disponuje finančními prostředky, které lze poskytnout až do výše 85 % celkových uznatelných nákladů.

Projekt křižovatky je aktuálně ve fázi zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, ale na základě jednání z 21. 4. 2022 byla příprava dočasně přerušena, aby mohlo dojít k případné koordinaci stavby okružní křižovatky a mimoúrovňového křížení s chodci a cyklisty.

Realizace podchodu bude mít dopad také do vyvolaných přeložek inženýrských sítí a koordinaci se stavbou objektu Justičního paláce s dopadem do povolovacího procesu v územním a stavebním řízení.

Město je tak připraveno se podílet na nákladech v souvislosti se zajištěním projektové dokumentace podchodu a osloví projektanta OK Rondel (PONTEX), aby předložil nabídku na realizaci mimoúrovňového křížení silnice I/30 v ul. Božtěšická s komunikací pro chodce.

 

24. Dodatek ke smlouvě – Regenerace sídliště – zadní trakt ul. Masarykova

Radní schválili uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Regenerace sídlišť zadní trakt ul. Masarykova ze dne 2. 2. 2022. Předmětem dodatku je proplácení jednotlivých ukončených fází díla, ty budou celkem tři. Důvodem tohoto kroku je dle žadatele (společnosti Ars Fabrika) vývoj cen a inflace.

 

28. Pronájem odstavné plochy – Střížovický vrch

Uzavření nájemní smlouvy se společností GENOVA (vlastníkem) na pronájem pozemku p. č. 1029/2 v k. ú. Všebořice schválila rada města. Účelem pronájmu je zajištění odstavného stání pro návštěvníky Střížovického vrchu na zpevněné asfaltové ploše cestou z ulice Lipová. Pozemek má velikost 2 030 m2. Cena pronájmu činí 10 000 Kč za rok a podmínkou je zajišťování úklidu ze strany města.

 

37. Poskytnutí příspěvků školským organizacím

Rada schválila rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 450 000 Kč. Finance jsou určeny na krytí zvýšených provozních nákladů souvisejících se zapojením ZŠ do aktivit realizovaných v rámci výzvy Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně. Škola v návaznosti na podporu aktivit uvedených ve Výzvě posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Konkrétně jde o tyto školy (všechny obdrží 30 000 Kč, ZŠ Anežky České 150 000 Kč):

 • Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37;
 • Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5;
 • Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19;
 • Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a;
 • Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193.

Radní dále schválili poskytnutí příspěvku 107 000 Kč na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně pro MŠ Kameňáček.

 

40. Poskytnutí financí z Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady

Radní schválili rozpočtové opatření OMOSRI ve výši 591 800 Kč. Finance budou převedeny z účelové investiční rezervy a využity zoologickou zahradou na akci Zapojení okruhů elektro a posílení trafostanice TS2. Jde o zapojení okruhů elektro, včetně výměny napájecího kabelu TS2 u trafostanice, která se nachází v horní části zoologické zahrady. V současné době je tato trafostanice využívána pouze pro pět tepelných čerpadel. Po zpracování projektové dokumentace na další nové odběrné místo by tato trafostanice sloužila jako náhradní zdroj pro celou zoo, a to zejména v případě poruchy či odstávky na trafostanici TS1. Termín realizace je 31. prosince 2022.

 

46. Krizové byty – uzavření smlouvy s Ústeckým krajem

Radní schválili uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje z Fondu Ústeckého kraje. Dotace činí milion korun, celkové náklady projektu potom pět milionů včetně DPH. Projekt bude dokončen do 31. prosince 2024.

 

49. Jmenování ředitelky Mateřské školy Emy Destinové

Rada města jmenovala Bc. Pavlínu Bergmannovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové s účinností od 1. 11. 2022. Dle požadavků stanovených zřizovatelem se v určeném termínu přihlásily celkem tři uchazečky.

 

52. Podání žádosti o dotaci v rámci programu Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020–2024: Stavba tenisové haly

Rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt Stavba tenisové haly v rámci výzvy Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020–2024 se spolufinancováním ve výši min. 30 % celkových způsobilých výdajů a 100 % neuznatelných výdajů na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt činí 23 100 000 Kč vč. DPH. Předmětem akce je vybudování ocelové haly o rozměrech 38x38 metrů za účelem celkového zakrytí stávajících dvou kurtů tak, aby bylo možné využívat kurty celoročně. Tím vznikne prostor nejenom pro tenis, ale i pro další sportovní vyžití. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího povrchu kurtů, vybudování přípojek elektro, plynu a napojení na stávající rozvod dešťové kanalizace. Termín realizace je březen 2023 – listopad 2023.

 

58. Rozpočtové opatření OÚPSŘ Ortofotomapa 2022 s vegetací

Rada města schválila přesun finančních prostředků z neinvestiční do investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 151 000 Kč na Ortofotomapu 2022 s vegetací. Oddělení geografických informačních systémů již od roku 2008 doplňuje datový sklad o aktuální letecké snímky (ortofotomapy) ORP Ústí nad Labem.

 

59. Rozpočtové opatření OHS investiční akce

Přesun finančních prostředků v investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy v celkové výši 2 150 000 Kč schválila rada města. Na akci Náhradní zdroj el. energie MmÚ bylo alokováno ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 5 800 000 Kč. U této akce je předpokládaná úspora v celkové výši 2 150 000 Kč, ta bude využita jako zdroj financování pro investiční akce. Jedná se o rekonstrukci střechy Archivu – 850 000 Kč; výměnu hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce – 1 000 000 Kč a vyvolávací systém na živnostenský úřad – 300 000 Kč.

 

61. Prostředky na stavební úpravy objektu č. p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty

Radní schválili rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku, kdy byly převedeny finance výši 5 000 000 Kč z volných prostředků (rezerva na nepředvídatelné výdaje – soudní spory atd.) do investiční části výdajového rozpočtu ODM na akci Stavební úpravy objektu č. p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty. Na rekonstrukci byla již dokončena projektová dokumentace. Objekt sousedí s objektem č. p. 184/7, ten byl v minulosti zrekonstruován a vznikly v něm tři bytové jednotky (dva krizové byty). První i druhou výstavbu krizových bytů podporuje Ústecký kraj.