TISKOVÁ ZPRÁVA

25.5.2018

Rady města Ústí nad Labem 23. 5. 2018

2. Představenstvo zásadně nesouhlasí se závěry Finančního výboru

Rada města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM o kontrole ve společnosti Metropolnet, a.s., ze dne 20. 03. 2018. Rada města v působnosti valné hromady s představenstvem a vedením Metropolnet, a.s., komunikuje a s jeho prací je spokojena. Představenstvo a vedení společnosti plní povinnosti usnesení rady v působnosti valné hromady. Společnost Metropolnet zpracovala poprvé v historii města ICT strategii města jako součást celkové strategie a podařilo se dokončit a uzavřít novou provozní smlouvu a aktualizovat stanovy společnosti, v souladu se zák. č. 90/2012 Sb. Stanoveny jsou projekty v 15 oblastech v různém stavu rozpracovanosti, aktuálně probíhá proces analýzy a zajištění souladu s nařízením GDPR pro město a příspěvkové organizace.

Rada města proto souhlasí se závěry a doporučeními uvedenými ve zprávě představenstva společnosti Metropolnet ze dne 10. 05. 2018. Představenstvo společnosti považuje strategii a směr rozvoje společnosti Metropolnet za jasně dané a v souladu s nadřazenými koncepcemi rozvoje ICT v rámci EU a ČR.  

 

3. Město je připraveno na GDPR

Rada města vzala na vědomí             zprávu představenstva společnosti Metropolnet o připravenosti úřadů a městských příspěvkových organizací k účinnosti nařízení GDPR. Společnost Metropolnet zpracovala procesní a datové analýzy města a městských obvodů.  Podstatou datové analýzy bylo právě zjištění stavu (procesů, oprávnění, opatření, dokumentace, vztahů) a návrh opatření na snížení rizik ve vztahu k ochraně osobních údajů. Společnost zpracovala také datové analýzy pro příspěvkové organizace a návrh příslušných opatření pro uvedení do souladu s nařízením. Ve všech dotčených příspěvkových organizací byly provedeny analýzy a byly připraveny návrhy opatření.

 

5. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka

Rada města projednala závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrku Ústí nad Labem. Hospodaření statutárního města skončilo s přebytkem. Po konsolidaci celkové příjmy města dosáhly 1 944 194,80 tis. Kč, celkové výdaje 1 718 751,21 tis. Kč a vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 225 443,59 tis. Kč vyrovnává oblast financování. Rada uložila primátorce předložit závěrečný účet a účetní závěrku zastupitelstvu.

 

6. Rada vyhlásila veřejné zakázky na opravu Moskevské ulice

Schváleno bylo vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na „Rekonstrukci komunikace Moskevská“ s cenou 17 700 000 Kč bez DPH. Předmětem této zakázky je rekonstrukce komunikace Moskevská v úseku Klíšská - Sadová a komunikace Prokopa Diviše. Stavba je rozdělena do čtyř etap:

1. etapa – úsek Klíšská – Prokopa Diviše                07/2018 – 09/2018

                           2. etapa – úsek Londýnská – Sadová                      09/2018 – 11/2018

3. etapa – úsek Prokopa Diviše – Londýnská         03/2019 – 07/2019

4. etapa – ulice Prokopa Diviše                                 08/2019 – 10/2019.

Důvodem je rekonstrukce sítí, zainteresované společnosti se na celkové ceně za úpravu povrchu podílejí.

 

7. Motorgenerátor pro povodně a pro fotbalový stadion

Rada rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“, a to společnosti TAG Industry s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 1 225 000 Kč. Úspora ceny vzešlé ze zakázky je jeden milion korun. Předmětem plnění této podlimitní veřejné zakázky je dodávka motorgenerátoru, který bude napájet v době povodní elektrickou energií (tři čerpadla) povodňové vrty u hlavního nádraží v Ústí nad Labem, které jsou v majetku města Ústí nad Labem. Mimo povodně bude MG umístěn a napojen do trafostanice, kde bude sloužit jako náhradní zdroj elektrické energie pro fotbalový stadion v Ústí nad Labem. Dojde tím k výraznému snížení nákladů na osvětlení stadionu. Součástí dodávky je retenční vana, která zabraňuje úniku provozních kapalin v případě poruchy.

 

9. Opravena bude střecha archivu

Rada schválila rozpočtové opatření Archivu města a OHS ve výši 1,4 mil. Kč. Jedná se prostředky na rekonstrukci střechy v zadní části budovy archivu v Hrnčířské ulici, která je v havarijním stavu (zatéká, uvolněná krytina).

 

11. Nákup alkohol testerů pro městskou policii

Rozpočtové opatření městské policie ve výši 80 000 korun schválila rada města. Městská policie za tuto částku pořídí dva alkohol testery. Alkohol tester se používá při kontrole dodržování obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo při kontrolách na podávání alkoholu nezletilým a mladistvým osobám v restauračních zařízeních.

 

12. Stavba venkovního areálu Plavecké haly Klíše začne

Rada města souhlasila s rozpočtovým opatřením, kterým převedla 6 milionů korun z nerealizované akce na doplnění finančních prostředků na venkovní areál bazénu na Klíši. V současné době je vydáno stavebního povolení, dokončena bude prováděcí projektová dokumentace s výkazy výměr a  bude vypsané výběrové řízení na zhotovitele stavby. Toto rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu.

 

15. Město řeší nevyhovující podmínky odvodního oddělení Policie ČR na Střekově

Krajské ředitelství policie České republiky zaslalo dne 14. 5. 2018 paní primátorce žádost o pomoc při řešení situace nevyhovujících podmínek obvodního oddělení policie Střekov. Rada města se rozhodla žádosti o pomoc vyhovět a chce proto nemovitosti převést do vybraného majetku města.

Dle dopisu ředitele Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje jsou v současné době nevyhovující podmínky dislokovaného OOP Střekov. Ředitel Jaromír Kníže uvádí, že již od roku 2013 jsou vedením územního odboru Ústí nad Labem KŘP-U vedena opakovaná jednání s představiteli UMO Střekov o potřebě zlepšení nevyhovujících pracovních podmínek pro policisty sloužící na obvodním oddělení a vytvoření důstojných podmínek i pro občany přicházející na toto obvodní oddělení a to za situace, kdy jsou zde opakovaně kompetentními vnějšími kontrolními subjekty shledávány nevyhovující hygienické podmínky pro výkon služby a porušování hygienických norem.

Závěrem dopisu ředitele bylo sděleno, že pokud do 31. 12. 2018 nebude nalezeno konstruktivní řešení tohoto stavu, budou nuceni tento objekt opustit a OOP Střekov dislokovat v některém z objektů mimo teritorium MO Střekov v jiné městské části Ústí n. Labem.

Rada města proto ihned reagovala na tento stav. Není možné dopustit, aby se PČR odstěhovala ze střekovské části, proto rada schválila převod pozemku p. č. 3241/85 včetně budovy čp. 1592 v k. ú. Střekov ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, s tím, že statutární město zajistí opravy dle potřeb PČR v požadovaném termínu. Základním předpokladem pro převod je souhlasné stanovisko Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov.

 

17. Odkoupení pozemků nad zoologickou zahradou

S nabídkou na odkoupení pozemků o rozloze cca 50 hektarů v k.ú. Krásné Březno – nad zoologickou zahradou nesouhlasí rada města. Zástupce majitelů nabídl městu pozemky, které by mohly sloužit k rozvoji zoo již v únoru za 41,6 mil. Kč.  2. května byla předložena nová nabídka s kupní cenou 22,1 mil. Kč. Majetková komise koupi nedoporučila vzhledem k tomu, že hodnota pozemků je podle znaleckého posudku 5,1 milionu korun. Cena bude předložena zastupitelstvu a jednání o ceně bude pokračovat.

 

22. Jmenování ředitele Fakultní ZŠ Ústí nad Labem

Na základě výsledků konkursního řízení jmenovala rada města do funkce ředitelky Fakultní základní školy České mládeže Mgr. Bc. Petru Holasovou. Funkce se má ujmout 1. srpna 2018. Do konkursního řízení se přihlásilo pět uchazečů.

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz