TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem

11.6.2018

6. června 2018

 

4. Realizace oprav na magistrátu

Rada schválila rozpočtové opatření a převedla z finančního odboru z investiční rezervy 1 250 tis. Kč a z finanční rezervy 825 tis. Kč pro odbor hospodářské správy. Finanční prostředky jsou určeny například na zřízení ústředního vytápění pro pracoviště ostrahy podzemních garáží, které bylo řešeno neekonomicky pouze přímotopy (175 tis. korun), na rekonstrukci výměníkové stanice MmÚ (330 tis. Kč), na nákup služebního automobilu (620 tis. Kč), který bude náhrada za dosluhující automobil. Finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč jsou na nákup serveru pro telefonní ústřednu, který nahradí dva stávající servery pořízené společně s telefonní ústřednou v letech 2009-2010. Z navýšených provozních výdajů budou například opraveny podlahy v podzemních garážích MmÚ, nakoupeny regály pro skladování dokumentů v krytu CO.

 

9. Dopravní podnik vykázal zisk

Rada města v působnosti akcionáře schválila účetní uzávěrku společnosti za rok 2017. Společnost vykázala zisk ve výši 76,6 tisíc korun, který byl zaúčtován na neuhrazenou ztrátu z minulých let.

 

17. Informace o průběhu pořizování územního plánu

Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu prací na novém územním plánu, zejména s ohledem na zpracovávané studie, které budou podkladem pro návrh zadání nového územního plánu a dále s ohledem na činnost expertní skupiny a v neposlední řadě také další činnosti odboru investic a územního plánování jako pořizovatele. Důležitou součástí materiálu je rozhodnutí o dalším postupu pořizování, o kterém bude v souladu se Stavebním zákonem rozhodovat Zastupitelstvo města.

Všechny práce související s tvorbou zadání UP probíhají dle upraveného harmonogramu. Úprava spočívá v posunutí termínu schválení návrhu zadání na začátek roku 2018/2019, důvodem je celá řada studií, jejichž pořízení schválilo zastupitelstvo. Tyto studie se v současné době zpracovávají, mnohé jsou již hotové.

 

 

18. Finance na projektovou dokumentaci parkovací dům v ulici Vinařská

Schválen byl přesun 1 700,00 tis. Kč z investiční rezervy odboru investic a územního plánování – PD na projektovou dokumentaci pro „Parkovací dům v ulici Vinařská“. Odbor zajistil zpracování studie na „Multifunkční sportovní centrum“ v areálu sportovišť kolem zimního a fotbalového stadionu, která řeší doplnění areálu o halu s druhou ledovou plochou, tenisovou halu a zřízení nové dostatečné kapacity parkovacích stání pro celý sportovní areál i přilehlou zástavbu.

Novostavba parkovacího domu je navržena na místě stávající asfaltové plochy u ulice Vinařská, která slouží dnes pro parkování a jsou zde umístěny jednoduché plechové garáže. Všechny plochy jsou ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem. Objekt parkovacího domu půdorysně i plošně plně vychází ze stávajícího situace, kdy je pro dvě podlaží využit terénní rozdíl mezi silnicí (ulice Vinařská) a sousedícím terénem. Parkovací dům je koncipován jako jednoduchá železobetonová konstrukce doplněná o ocelová schodiště a systém treláží pro popínavé rostliny. Objekt je navržen tak, aby byly minimalizovány nároky na požární zabezpečení či jiná složitá technická vybavení. Od parkovacího domu je navržena nová přístupová lávka, propojující bezbariérově horní úroveň parkoviště a přístupovou komunikaci ke sportovištím vedoucí za zimním stadionem. Parkovací dům by se měl stát hlavním odstavným parkovištěm pro sousední sportovní areály a zároveň bude sloužit také obyvatelům sousedního sídliště a rezidentům. Město bude trvat i na tom, aby součástí této projektové dokumentace bylo právě řešení garážového stání tak, aby neohrozilo současné uživatele garážových stání.

 

25. O spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování rozhodne zastupitelstvo

Rada města vzala na vědomí přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu projednala přihlášku a doporučila její schválení.

 

26. Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Milada

Palivový kombinát zpracoval návrh právního nezávazného aktu s názvem „Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Milada“. Návrh vznikl  v souvislosti s provedenou kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu na peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice. Kontrola identifikovala riziko možného zmaření investic realizovaných při sanaci a rekultivaci bývalých lomů Chabařovice a Ležáky, které mají být cílem plnohodnotného využití rekultivovaného území pro příměstskou rekreaci. Obavy spočívají mj. v absenci právní závaznosti přípravy a následné realizace majetkoprávního vypořádání s dotčenými obcemi. Rada města schválila uzavření memoranda, jehož cílem je jednoznačně nastavit nezbytné kroky a povinnosti obcí a státu (PKÚ, s. p.) při přípravě a následné vlastní realizaci řešeného majetkoprávního vypořádání do nového termínu 31. 12. 2020. Jednou z podmínek pro budoucí majetkoprávní vypořádání je požadavek obcí na odpis zásob uhlí.

 

27. Poskytnutí dotací v oblasti sportu

Mimořádnou dotaci v oblast sportu schválila rada města. Částku 50 000 korun získá SPORT UNION na nákup čtyř žíněnek (tatami)“, které zajistí bezpečnost a zamezení vzniku úrazů při pádu. Tatami je mobilní, skládá se z jednotlivých sestavitelných dílů o velikosti 1 x 1 m, využití je i při pořádání sportovních akcí pro veřejnost. Žíněnky budou označeny logem statutárního města Ústí nad Labem.

 

28. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Radní schválili dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem. Peníze jsou určeny pro ČESKÝ ROZHLAS na „Divadelní zahradu ČRo Sever“ (30.000 Kč), na „TALKSHOW 2018“ rada uvolnila 35.000 Kč. Spolek KULT dostane 40.000 Kč na česko-německý taneční projekt „DANCE UP!. Krajská zdravotní, je podpořena částkou 15.000 Kč na akci „16. perinatologické dny Ústeckého kraje“ a Prosapia získala na projekt „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ 37.500 Kč. Bateau obdrží 15.000 Kč na „Zajištění bezpečnosti výkonu služby – poradenské centrum Bateau, z.s.“.

 

29. Podpora pro seniory

Poskytnutí dotací určených pro seniory schválila rada města. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace ÚL č. 3, získá na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční Martinské posezení“ 7.000 Kč. Via Europa dostane na akci „Zvýšení počítačových dovedností pro seniory“ 18. 400 Kč.

 

30. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2019 - 2020

Rada města v souvislosti s již dříve schváleným Programem pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020“souhlasila s návrhem na poskytnutí dotací na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 2020:

Společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem by měla získat na celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem 500 tis. Kč/rok, Severočeská vědecká knihovna na plnění městské funkce knihovny pro obyvatele města 600 tis. Kč/rok. Ve schváleném návrhu je i podpora ve výši 1,5 mil. Kč/rok pro spolek Veřejný sál Hraničář, a to na „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2019“. Rada také souhlasí s návrhem na poskytnutím dotací určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2019 a 2020“:

- INTERPORTA na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč /rok

- KULT, spolek, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní festival Kult 22. ročník“ ve výši 400 tis. Kč/rok

- „Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč/rok

- Poradna pro integraci na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Barevná planeta 2019“ ve výši 350 tis. Kč/rok

-Základní umělecká škola Evy Randové na „Virtuosi per musica di pianoforte“ 210 tis. Kč/rok

Poskytnutí dotací bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města.

 

32. Dotace pro Severočeské divadlo

V letošním roce si celá republika připomene řadu významných „osmičkových“ výročí. Jedním z nich je i 100. výročí vzniku Československé republiky. Při této příležitosti plánuje Severočeské divadlo v Ústí nad Labem nastudování opery Bedřicha Smetany: Libuše, která zazněla v roce 1883 při slavnostním otevření Národního divadla. Slavnostní představení se uskuteční na státní svátek 28. 9. 2018 (Den české státnosti) a premiéra pak 12. 10. 2018. Jsou plánována celkem 4 představení. Režie se ujme Ondřej Kepka, hlavní role budou zpívat Eva Urbanová a Gabriela Beňačková, kostýmy a scénu vytvoří proslulý výtvarník Jozef Jelínek (cena Thálie). Celkové náklady jsou vyčísleny na 1 220 tis. Kč. Z toho náklady na premiéru činí cca 770 tis. Kč, na jednotlivé reprízy cca 150 tis. Kč. Rada města schválila návrh na poskytnutí daru Severočeskému divadlu ve výši 400 000 korun na zajištění divadelního představení Bedřicha Smetany Libuše. Návrhem se bude zabývat zastupitelstvo města.

 

37. Peníze na úhradu topení v Internátní MŠ

Ředitelka Internátní mateřské školy požádala o přidělení finančních prostředků ve výši 54 tis. Kč na úhradu nákladů za energie, konkrétně za spotřebu plynu. Radní její žádosti vyhověli a schválili příslušné rozpočtové opatření. V roce 2017 došlo k vyšší spotřebě plynu, než bylo pro tento rok plánováno. Do vyšší spotřeby se promítlo zejména vytápění místností, ve kterých je potřeba udržovat stálou teplotu, a to z důvodu zamezení výskytu plísní. Dále byla zprovozněna další místnost – třída pro 2leté děti. Zvýšené náklady se předpokládají i v letošním roce.

 

 42. Pořízení SW pro agendu na výzvy provozovatelům vozidel

Radní schválili pořízení SW vybavení pro tzv. přestupkový modul. Umožní mimo jiné řešení situace od předání přestupku až po vypravení výzvy provozovateli vozidla. Tyto SW podstatně zrychlují uvedenou agendu, což je ještě umocněno přímým napojením MmÚ na centrální registr vozidel a pokud se ještě toto řešení propojí na produkt České pošty tzv. „hybridní poštu“, jde o významné zefektivnění práce zaměstnanců, kteří se přestupky v dopravě zabývají. Odbor přestupkových agend dosud řeší ročně 7 500 přestupků.

  

44. Stanovení počtu členů ZM Ústí nad Labem pro volební období 2018–2022

Rada města se zabývala stanovením počtu členů zastupitelstva města pro příští volební období 2018 až 2022, diskutováno bylo o rozmezí. Doporučeno bylo 37 a tento počet bude předložen ZM. Počet členů ZM pro město Ústí nad Labem může být v rozmezí 25 až 45, aktuálně je 37 členů zastupitelstva.

 

45. Koupě bytového domu v ulici 1. Máje

Rada města souhlasí s koupí bytového domu včetně pozemku v ulici 1. Máje č.p. 362 v Krásném Březně za částku 4 052 000 Kč. Podmínkou je, že dům bude při předání bez nájemníků. Platba proběhne přes úschovnu, prodávající obdrží peníze při předání prázdného domu. V budově je patnáct bytů, které by město mohlo využít pro své účely. Návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

46. Odkoupení areálu UJEP v ulici Hoření 3083/13

Návrh na odkoupení bývalého rektorátu UJEP (kdysi Krajská politická škola) projednala rada města. Rada tak tak ráda řešila situaci seniorů, kteří žádají o umístění v domovech pro seniory. Kapacity seniorských domů jsou zcela nedostačující a město považuje toto řešení za důležité. S návrhem rada souhlasí a bude předložen zastupitelstvu města. Primátorka Věra Nechybová jednala s rektorem UJEP Martinem Balejem, který potvrdil, že areál je ve zbytném majetku univerzity a zájem města o tuto nemovitost velmi vítá. Kupní cena 61 mil. Kč je stanovena znaleckým posudkem. Návrhem se bude zabývat zastupitelstvo města.

  

49. Dotace pro oblast ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí

Dotace pro oblast ochrany obyvatel a likvidaci mimořádných událostí rozdělila rada města. Možnost podat žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města využilo sedm subjektů. Všechny žádosti splňovaly zadané podmínky. Finanční limit na jednu žádost byl 45 tis. Kč. Peníze rada přidělila takto:

a)        SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř                                                31 000 Kč

b)        SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice                                          25 000 Kč

c)        Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek                  45 000 Kč

d)        SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem, pobočný spolek        15 000 Kč

e)        Via Europa, z.s.                                                                                             37 000 Kč

f)         Oblastní charita Ústí nad Labem                                                                   15 000 Kč

 

Peníze organizace využijí například na pořízení vybavení pro zásahy při mimořádných událostech, jako jsou hadice a proudnice, hasicí přístroj, defibrilátor, obleky pro práci ve vodním prostředí, stan, altán, deky, karimatky, spacáky nebo nádoby na vodu. Město zároveň připravuje další výzvu, v které mohou požádat o prostředky další subjekty z této oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

                             www: www.usti-nad-labem.cz