Vzdělávání

Vzdělávání v eGon Centru města Ústí nad Labem

registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00065

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné zprávy

Realizace: 20. 10. 2009 – 18. 10. 2012

Celkové náklady: 2 042 679,00 Kč
dotace: 1 763 277,15 Kč
spoluúčast města: 306 401,85 Kč

Pro koho byl projekt určen:

  • Územní a samosprávné celky a úřady územních samosprávních celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené příspěvkové organizace (tj. města, obce - zastupitelé, zaměstnanci obecních a městských úřadů, ZŠ, MŠ a další organizace zřízené ÚSC) v rámci správního obvodu města Ústí nad Labem
  • Správní úřady a zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito organizacemi v rámci správního obvodu města Ústí nad Labem.

Vzdělávání probíhalo:

  • Prezenční formou - v počítačové učebně v budově Magistrátu města Ústí nad Labem
  • eLearningová formou – individuálně

Přehled zrealizovaných kurzů: zde

Obsah projektu a dosažené výstupy:

V průběhu 36 měsíců bylo proškoleno více než 500 zaměstnanců magistrátu a obecních a městských úřadů v rámci správního obvodu města Ústí nad Labem. Celkem bylo zrealizováno 17 kurzů, z toho 14 prezenční a 3 distanční formou e-learningu. Projekt tak splnil závazné monitorovací indikátory (počet proškolených osob, počet úspěšných absolventů) na více než 100 %.
Prezenční kurzy probíhaly v učebně, která byla vybavena novým PC zařízením zakoupeným z finančních prostředků tohoto projektu.
V současné době probíhá finanční ukončení projektu.