č. 1/2004 (vyvěšené 1.4.2004, účinné 16.4.2004)

Aktuální informace k novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Statutární město Ústí nad Labem 

Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2004

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek vydaných v přenesené působnosti


Rada města Ústí nad Labem  podle ust. § 11, a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla dne 25.3.2004 vydat toto nařízení („dále jen nařízení“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.      Cílem tohoto nařízení  je zrušit ty obecně závazné vyhlášky vydané v přenesené působnosti, které nebyly zrušeny formalizovaným postupem, a obecně závazné vyhlášky vydané v přenesené působnosti, které jsou  platné, ale záležitosti, které upravují jsou již upraveny jinak nebo je jejich úprava zbytečná.

Čl. 2
Rušené vyhlášky

1.      Tímto nařízením se ruší následující obecně závazné vyhlášky :
a)      Obecně závazná vyhláška č. 17/91, tržní řád
b)      Obecně závazná vyhláška č. 28/93, o opatřeních při smogových situacích na území města Ústí nad Labem
c)      Obecně závazná vyhláška č.33/94, o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
d)      Obecně závazná vyhláška č. 66/00, o nařízení mimořádných veterinárních opatření k tlumení a zdolání vztekliny v k.ú..Olešenice

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Toto nařízení  nabývá účinnosti patnáctým dnem po  jeho vyhlášení.

 

Mgr.Jan Kubata, v.r.                           Mgr. Petr Gandalovič, v.r.
náměstek primátora                                   primátor města