č. 1/2005 (vyvěšené 10.10.2005, účinné 26.10.2005)


Statutární město Ústí nad Labem

 

NAŘÍZENÍ č.   1 / 2005 ze dne  22. 9. 2005

 

kterým se vyhlašuje Místní  program snižování emisí
tuhých znečišťujících látek, benzo(a)pyrenu, benzenu,  pachových látek,
 oxidu siřičitého a oxidů dusíku Statutárního města Ústí nad Labem

 


 

 

Rada města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 22. 9. 2005  usnesla vydat na základě ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, toto nařízení města :

 

Článek 1

Cílem vydání nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, kterým se vyhlašuje Místní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, benzo(a)pyrenu, benzenu, pachových látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, je snížení emisí a dosažení emisních stropů  u příslušných skupin zdrojů znečišťování ovzduší v horizontu roku 2010 výběrem a realizací vhodných opatření.

 

Článek 2

Souhrn  prioritních  opatření  k dosažení cílů  nařízení města je obsažen v příloze č. 1 tohoto nařízení a tvoří jeho nedílnou část.

 

Článek 3

Základním nástrojem kontroly plnění Místního programu snižování emisí znečišťujících látek Statutárního města Ústí nad Labem bude roční vyhodnocení emisí.  Na základě těchto podkladů bude každoročně  zpracována  zpráva  o emisní  situaci  na území  města  v rámci ročenky o stavu životního prostředí.

 

Článek 4

Místní program snižování emisí znečišťujících látek je v listinné podobě k dispozici na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Aktualizace Místního programu snižování emisí Statutárního města Ústí nad Labem bude  provedena  nejpozději  do konce roku 2010.

 

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení na úřední desce Statutárního města Ústí nad Labem.

 

 

V Ústí nad Labem, 30. 9. 2005

 

 

                                                                                  Mgr. Petr Gandalovič
                                                                            primátor města Ústí nad Labem

 

                                                                                    Mgr. Tomáš Jelínek
                                                                    náměstek primátora města Ústí nad Labem

 

 

Příloha č. 1  k Nařízení města

Souhrn  prioritních  opatření k dosažení  cílů nařízení Statutárního města
Ústí nad Labem ke snižování emisí znečišťujících látek 

 

Cíle Místního programu snižování emisí znečišťujících látek:

1. Ochrana zdraví  a vegetace snižováním emisí  znečišťujících  látek, a to jmenovitě:
        a) tuhých znečišťujících látek
        b) benzo(a)pyrenu – BaP
        c) benzenu
        d) oxidu siřičitého
        e) oxidů dusíku

2. Zvýšení pohody obyvatel ve vztahu k pachovým látkám.

 

Dosažení těchto cílů  bude zajištěno následujícími  prioritními opatřeními:

Specifický cíl č. 1: omezit prašnost včetně prašnosti sekundární
-stanovit pravidla k omezení prašnosti při pořizování ÚPD (územně plán. dokumentace) 
-požadovat opatření k omezení prašnosti při stavebních činnostech a na odkrytých plochách
-zajistit dostatečné čištění města a kropení lokalit se zvýšeným výskytem prachu

Specifický cíl č. 2: omezit emise ze zvláště velkých spalovacích zdrojů
-podpořit Teplárnu Cinergetiky, a.s. v záměru rekonstruovat rozvody tepla
-podpořit Teplárnu Ústí n/Labem, a. s.  v  záměru  rekonstruovat  rozvody  tepla, rozšiřovat
 tepelné sítě do nových lokalit včetně distribuce dálkového tepla

Specifický cíl č. 3: omezit emise z ostatních spalovacích zdrojů a domácností
-využívat  centrálních  zdrojů tepla  (případně alternativních zdrojů)  u nových  staveb nebo
 při změnách  stávajících staveb  na základě  technické možnosti a ekonomické přijatelnosti
-prioritně plynofikovat lokalitu Hostovice
-teplofikovat lokality Brná, Střekov-Osada a Vaňov
-snížit spalované množství všech druhů pevných (fosilních) paliv

Specifický cíl č. 4: omezit emise z dopravy
-dokončit páteřní systém trolejbusových tratí
-optimalizovat  dopravní  systém  města,  tj. provoz mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

Specifický cíl č. 5: omezit emise ze zdrojů pachových látek
-stanovit podmínky  pro činnosti  spojené s používáním  a  vývinem těkavých  organických
 látek
-zlepšit  komunikaci  mezi  městem  Ústí  nad Labem a  provozovateli  významných zdrojů
 pachových  látek,   umožňující  zkrátit  dobu  reakce  od vzniku  problému  k jeho  nápravě

Specifický cíl č. 6: omezit emise úsporami energie v tercieru a domácnostech
- podpořit   energeticky   úsporná   opatření   v  souladu   s územní   energetickou koncepcí,
  energetickými audity na objektech  v lokalitách  Brná, Střekov-Osada, Hostovice,  Vaňov, 
  Církvice, Sebuzín, Olešnice, Nová Ves,  a to  zejména  na objektech  ve vlastnictví  města

 

Podpůrná opatření:

- zpracovat generel dopravy

 

Finanční  zajištění  programu:

Místní  program  snižování emisí  znečišťujících  látek  města Ústí nad Labem předpokládá  vícezdrojové  financování.    Za  významné  zdroje  finančních  prostředků lze považovat:
- vlastní zdroje provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
- rozpočet města Ústí nad Labem
- rozpočet Ústeckého kraje
- podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
- podporu ze Strukturálních fondů EU  (Operační program Infrastruktura)