č. 5/2004 (vyvěšena 17.12.2004, účinná 1.1.2005)

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004,

  

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 48/97 a 57/98

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 16.12. 2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 Článek 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky:

1. č. 48/97, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ze dne 15. 5. 1997,

2. č. 57/98, kterou se mění a doplňuje OZV č. 48/97, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ze dne 17. 9. 1998.

 

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2005.

 

 

 

 

Mgr. Jan Kubata  v. r.                                                                       Mgr. Petr Gandalovič  v. r.
náměstek primátora                                                                               primátor města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2004
Sejmuto z úřední desky dne:      31. 12 2004