Informace k paroplynové elektrárně Úžín

Skupina ČEZ včera představila své záměry v Ústí nad Labem

Tisková zpráva ze dne 6.8.2010

Zástupci Skupiny ČEZ, ředitel Divize výroba Vladimír Hlavinka a předseda představenstva PPC Úžín Vít Klein, se včera sešli s primátorem města Janem Kubatou. Cílem schůzky bylo informovat a představit záměry Skupiny ČEZ v dlouhodobém horizontu ve městě Ústí nad Labem.
Ředitel Divize výroba Vladimír Hlavinka seznámil primátora města Ústí nad Labem Jana Kubatu se záměry Skupiny ČEZ v souvislosti s nabytím 85 % podílu ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem, jejíž součástí je i Teplárna Trmice, a se zvažovaným projektem paroplynové elektrárny v Úžíně. Zároveň proběhla diskuze na téma snížení ekologické zátěže ve městě Ústí nad Labem a byly nastíněny možnosti spolupráce Skupiny ČEZ a města v oblasti zabezpečení ekologických a stabilních dodávek tepla z moderních zdrojů i vzájemná komunikace.
„Skupina ČEZ v dlouhodobém horizontu deklaruje snížení emisí z výrobních zdrojů tepla a elektřiny v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s představiteli města bude ČEZ moci optimalizovat své záměry v tomto městě, a to s ohledem na zajištění dlouhodobých a bezpečných dodávek tepla ve vztahu k ekologii a ceně tepla. Konkrétní kroky a časový rámec co s jednotlivými zdroji a projekty vzejde až ze vzájemné komunikace se zainteresovanými stranami, v tomto směru není v tuto chvíli ani na straně ČEZ nic definitivně rozhodnuto,“ uvedl ředitel Divize výroba Vladimír Hlavinka.
ČEZ jednoznačně bude snižovat svoje celkové emise v celém Ústeckém kraji. Pro zlepšení životního prostředí v Ústeckém kraji dělá Skupina ČEZ maximum – modernizuje elektrárny, staví nové zdroje s vysokou účinností, takže výsledné emise budou hluboko pod limity stanovenými Evropskou unií. Dosáhne jich přitom ještě před rokem 2015, po kterém vstupují v platnost nové emisní limity.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ


Dopis primátora města Jana Kubaty Vladimíru Hlavinkovi z ČEZ

ze dne 27. 4. 2009!

Vážený pane Hlavinko,
dne 24. února 2009 jste mě písemně informoval, že kolem 10. dubna 2009 předložíte detailněji rozpracovaný návrh řešení projektu paroplynové elektrárny v Úžíně tak, jak vyplynul ze získaných informací od potenciálních dodavatelů. V této souvislosti jste zmínil přání naší osobní schůzky, a to přibližně ve zmíněném termínu.
Nejen já a mnou ustavená pracovní skupina, jež se problematikou PPC Úžín dlouhodobě zabývá, ale především celá ústecká veřejnost, očekává netrpělivě nové informace o celém projektu. Velice mě proto mrzí, že k této schůzce dosud nedošlo. Pokud vás k jejímu odložení vedou objektivní důvody, považoval bych za korektní mě o nich informovat.
Věřím, vážený pane Hlavinko, že již máte k dispozici bližší informace k řešení stavby a že termín setkání navrhnete co nejdříve. Dovoluji si Vás informovat, že jsem vyhověl žádosti pracovní skupiny k řešení problematiky stavby PPC Úžín, abych na naše jednání přizval členy této skupiny Miroslava Richtera, Karla Vlčka a Elišku Cesarovou.

Jan Kubata


Stanoviska členů komise - pracovníků FŽP UJEP - k zápisu komise

Z dříve uvedeného zápisu a usnesení není patrné, zda je pracovní skupina (PS) pro nebo
proti realizaci stavby PPC Užín s instalovaným výkonem 220 MW nebo jiným (1). Dle
tohoto základního stanoviska se musí postupovat v bodech 1. a 2. usnesení.

Pro doplnění a rozšíření okruhu informací, z nichž pracovní skupina vychází, považujeme za vhodné upozornit na následující skutečnosti:

 1. Tlaková plynárna, a.s. Užín začala uvažovat o stavbě paroplynové elektrárny na bázi zemního plynu PPC 220 MW od okamžiku, kdy bylo jasné odstavení kompletní tlakové plynárny na bázi hnědého uhlí. Pro podnik to byl akt vedoucí k jeho záchraně. Proto také bylo požádáno o vydání stavební povolení na tuto investiční akci. Stavebním odborem MmÚ bylo požadované stavební povolení uvedenému žadateli vydáno.
 2. Odstavení plynárenské linky na bázi hnědého uhlí bylo vyvoláno několika okolnostmi:
  a) totálním přechodem tehdejší ČSFR na zemní plyn nebyl na svítiplyn odbyt,
  b) zastavení těžby v lomu Chabařovice vyžadovalo řešit dodávky uhlí z jiného lomu,
  c) MmÚ byl odmítnut další provoz plynárenské linky včetně možnosti společného zplyňování plastů s uhlím pro jiné účely:
  - výroba metanolu,
  - výroba energoplynu pro potřeby paroplynové elektrárny (je užito v Palivovém kombinátu Vřesová v Sokolovské uhelné, a.s. Sokolov).
 3. V následujících letech se energetika ČR dostává do situace, kdy je nutné řešit obnovu zastaralých parních elektráren provozovaných prakticky výhradně ČEZ, a.s. Praha. K tomu je nutné zajistit palivo - hnědé uhlí. Jelikož každá elektrárna je stavěna na 30 -50 let, není pro všechny stávající uhelné elektrárny a jejich uvažované výkony dostatek hnědého uhlí v severočeských lokalitách těžby již otevřených ani plánovaných a schválených k otevření!
 4. S hnědým uhlím těženým v ČR je počítáno především pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) v teplárnách, které v první řadě zásobují teplem velká města včetně Ústí n.L. KVET má vždy min. o 15% vyšší energetickou účinnost ve využití primárního energetického zdroje, než je tomu u kterýchkoliv parních kondenzačních elektráren bez ohledu na palivo! Toto jsou zásadní důvody pro nyní vznikající energetickou koncepci státu.
 5. ČEZ, a.s. Praha jako rozhodující výrobce a dodavatel elektřiny v ČR a další dodavatelé tepla a elektřiny u nás mají několik málo možností ve vztahu k bodu 3. a 4.:
  a) postupně prolomit limity těžby schválené Pithartovou vládou,
  b) dovážet černé uhlí ze zahraničí,
  c) připravit a zahájit výstavbu nových bloků jaderných elektráren (Dukovany, Temelín),
  d) nahradit postupně uhlí zemním plynem za cenu vyšší závislosti na dovozu,
  e) věnovat pozornost obnovitelným zdrojům energií včetně biomasy.
 6. Za této situace je do určité míry pochopitelný postup ČEZ, a.s. Praha - prosadit stavbu paroplynové elektrárny v Ústí n.L., pokud věří platnosti stavebního povolení získaného oklikou od Tlakové plynárny Úžin. Reálné varianty řešení české energetiky jsou průnikem bodů a) — e). Žádný nemůže převážit, protože sám o sobě nezajišťuje předpokládané potřeby státu na zásobení ČR teplem a elektřinou v reálných časových horizontech, s dlouhodobou perspektivou a s jistou mírou nezávislosti na dovozu ze zahraničí.
 7. Varianty b) a d) se zvýšenou závislostí na dovozu v každém případě okamžitě znamenají zvýšení ceny elektřiny pro všechny odběratele. Ve výhledu cen elektřiny v ČR se dle odborného tisku počítá s jejím trvalým růstem na úroveň ceny v SRN - tj. nárůst cca o 100 % proti současnému stavu!
 8. Jakýkoliv investor PPC libovolného výkonu je schopen v současnosti prokázat, že s reservou splní emisní limity všech sledovaných látek dle zákona o ochraně ovzduší, hygienické limity hlučnosti atd. Pak nic nezabrání vydání positivního stanoviska k EIA a IPPC, podmínek nutných pro vydání stavebního povolení nebo požadavku na změnu projektu atd. To ale při splnění všech zákonných náležitostí nebere žádný ohled na skutečnou emisní a imisní situaci v Ústeckém kraji a její případný vývoj v následujících letech! Ta je pro Ústecký kraj stále mimořádně nepříznivá, neboť měrné emise v krok",km" (2) pro SO2 a NOx překračují čtyř až pětinásobně hodnoty vykázané pro ČR!
 9. Vazba PPC Užín na lokální či regionální potřeby je prakticky nulová. Potřeby města i regionu jsou stávajícími zdroji tepla a elektřiny dlouhodobě plně kryty.
 10. Proto navrhujeme další postup pracovní komise s doporučením stavebnímu úřadu Magistrátu města Ústí n.L. (MmÚ):
  a) trvat na odmítnutí stavby PPC Úžin z důvodu enormní emisní a imisní zátěže území Ústeckého kraje - každý nový sebedokonalejší energetický zdroj dále zvýší emise a tím i imise NOx, CO a uhlovodíků v daném území.
  b) nevydat stavebním úřadem MmÚ rozhodnutí (3) o převodu práv na stavební povolení PPC Užín firmě ČEZ, a.s. Praha ani žádné jiné právnické nebo fyzické osobě.
  c) Pokud dosud existuje právnická osoba „Tlaková plynárna Užín", vyhlásit v daném území stavební uzávěru. Tím se předejde možné fůzi firem TP Užín a ČEZ a tím i převodu práv na stavební povolení touto cestou.
  e) Podporovat postupný přechod stávající tepelných elektráren v Podkrušnohoří na zemní plyn. Tím se v příslušných lokalitách budou snižovat emise a imise tuhých i plynných znečišťujících látek do atmosféry. To se postupně projeví v celém Ústeckém kraji. Nebude se absolutně zvyšovat počet energetických zdrojů na území kraje dle REZZO 1-3.
  f) Zaujmout realistické stanovisko k bodu 5., písmeno a) - e).

Literatura:
1. Ročenka "Životní prostředí Ústeckého kraje, KÚ Ústeckého kraje, Ústí n.L., 2006
2. Komise ČAV, Předběžné závěry publikované v tisku, Praha, 9/2008
3. Zpravodaj, Teplárenské sdružení ČR, Pardubice, 6/2008, str. 34
4. 3T - Teplo.Technika.Teplárenství, Teplárenské sdružení ČR, Pardubice, 4/2008, str. 6
5. Veselý S.: Analýza tvorby NOx a CO ve spalovacích komorách spalovacích turbín, Energetika a ZP, Sborník semináře, Hradec Králové, 22/4/2008
6. Kogenerační jednotka s plynovou turbínou GT M7, ABB První brněnská strojírny, s.r.o. Brno, 2005
7. Kogenerace 1999, http://cde.ecn.cz/dokumentv/enerRetika/Kozz99cz.htm
8. Plynová turbína, http://www.cez.cz/presentation/static/encvklopedie/
9. Informace o životním prostředí v ČR /2001-2006/, Měrné emise základních znečišťujících látek, ČSÚ Praha, 11/2007
10. Richter M: Tisková konference TPÚ, Hotel Máj, Ústí n.L., 1993 (?)
11. Richter M.: Poznámky z diskusí s technology TPÚ, Ústí n.L., 1992 - 94

Vypracovali: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING, děkan FŽP UJEP Ing. Jaroslav Zahálka, CSc, vědecký pracovník FŽP UJEP Ing. Hana Buchtová, odborný asistent FŽP UJEP


(1) Pokud by byl všeobecně (v PS a veřejnosti) většinový souhlas se stavbou PPC v Ústí n.L. - Užíně, bylo by zcela nesmyslné ustavovat a pravidelně svolávat tuto pracovní skupinu (PS).
(2) Jediným, právně závazným aktem orgánů státní správy, tedy i Stavebního úřadu, je "Rozhodnutí". V tomto smyslu jím není "Vzetí na vědomí"!
(3) Jediným, právně závazným aktem orgánů státní správy, tedy i Stavebního úřadu, je "Rozhodnutí". V tomto smyslu jím není "Vzetí na vědomí"!


Usnesení z 5. jednání pracovní skupiny primátora města k problematice PPC Úžín

ze dne 2. dubna 2009

Pracovní skupina:

Bere na vědomí:
a) Písemnou informaci společnosti PPC Úžín, a.s. ve věci souhlasu stavebního odboru MmÚ s veřejnoprávní smlouvou o převodu práv a povinností ke stavbě paroplynového cyklu 220 MW a dopis stavebního odboru Tlakové plynárně Ústí nad Labem a společnosti PPC Úžín ve věci oznámení termínu k dokončení stavby paroplynového cyklu.
b) Dopis Vladimíra Hlavinky (ČEZ) primátorovi města Janu Kubatovi ze dne 24. února 2009
c) Rezignaci Arna Fišery na funkci předsedy pracovní skupiny k problematice stavby PPC Úžín ze dne 19. března 2009.

Žádá:
a) Primátora města Ústí nad Labem Jana Kubatu, aby na své nejbližší osobní jednání s ČEZ iniciované Vladimírem Hlavinkou v dopise dne 24. února 2009 přizval členy pracovní skupiny Miroslava Richtera, Karla Vlčka a Elišku Cesarovou.


Dopis V. Hlavinky ze dne 24. 2. 2009

Vážený pane primátore,
obracím se na Vás v souvislosti s usnesením zastupitelstva ze dne 18.12.2008 ve věci paroplynového zdroje v Úžíně.
Vedeni snahou respektovat Vámi stanovené nové okrajové podmínky a podmínky vydaného stavebního povolení jsme byli nuceni oslovit s takto stanovenými požadavky potenciální dodavatele technologického zařízení. V těchto dnech jsme od těchto dodavatelů shromáždili dostupné informace, které vyhodnocujeme, a nadále s nimi optimalizujeme možná řešení. Na základě porovnání takto získaných údajů navrhneme nejvýhodnější varianty nejen z hlediska technicko-ekonomického řešení ale i dopadů na životní prostředí, které předložíme na konci března t. r. ke schválení do vedení akciové společnosti ČEZ. V návaznosti na tuto skutečnost lze, podle našich zkušeností, reálně připravit předběžný návrh konkrétního technického řešení do konce dubna t. r.
Protože bych chtěl znát Váš názor na zvolený postup řešení projektu Úžin, dovoluji si Vás požádat o osobní schůzku kolem 10. dubna t. r., na které předložím detailněji rozpracovaný návrh řešení projektu tak, jak vyplynul ze získaných informací od potenciálních dodavatelů.

S úctou
Ing. Mgr. Vladimír Hlavinka
ředitel divize výroba
ČEZ, a.s.


Usnesení 334/08 ze 16. ZM 2008

ze dne 18. 12. 2008

334/08
PPC Úžín – Informační zpráva o činnosti města k 5.12.2008

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e n a v ě d o m í
1. informativní zprávu o postupu města Ústí nad Labem ve věci stavby PPC Úžín dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
B) o d s u z u j e
1. postup společnosti ČEZ, a.s. v rámci projednávání investičního záměru PPC Úžín
C) n e s o u h l a s í
1. s realizací projektu PPC Úžín z důvodu nedostatku relevantních informací
D) d e k l a r u j e
1. požadavky, aby případná stavba PPC Úžín
a) měla zajištěný odběr tepla
b) vedla ke snížení znečišťování životního prostření ve města Ústí nad Labem
c) respektovala urbanistické hledisko a prvky ochrany krajiny
E) u k l á d á
1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
a) vyžádat od společnosti ČEZ, a.s. relevantní informace a předložit je komisi
primátora k posouzení a vyhodnocení
T: 26.2.2008


Dopis ČEZ

ze dne 15. 12. 2008 

Vážený pane primátore,
navazuji nan naši vzájemnou korespondenci v průběhu tohoto roku a sděluji Vám, že v listopadu t.r. byla dokončena interní analýza projektu paroplynové elektrárny Úžín. Násleedné bylo počátkem prosince přijato ve vrcholném vedení ČEZ, a.s., rozhodnutí o dalším postupu.
Naším záměrem je v maximální možné míře využít technické řešení v souladu s vydanými veřejnoprávními povoleními Vámi řízeného úřadu z roku 1996, nicméně jsme si ověřili, že technický vývoj paroplynových zdrojů umožní využít nejnovější technologii, která zaručí vyšší účinnost přeměny energie a tím i mírnější zátěž životního prostředí oproti původnímu projektu. Jedná se o možnost využití některé jednotky výkonové řady paroplynových zdrojů jednoho z renomovaných světových výrobců v rozmetí cca 250 až 280MW elektrického výkonu. V případě, že by se však ukázalo, že dokončenítohoto technického řešení nebudou získána příslušná dodatečná veřejnoprávní povolení a budeme nuceni začít s řízením "od počátku", zvolíme nejspíše jiné koncepční řešení, nejpravděpodobněji s výrazně vyšším instalovaným výkonem.
Kromě toho máme zájem ze zdroje dodávat nejen elektrickou energii, ale i tepelnou energii, a tím dálé navýšit účinnost zdroje a přispět ke zlepšení životního prostředí, jak ve městě Ústí nad Labem, tak v jeho okolí.
Konkrétní realizaci tohoto záměru je pověřená dceřiná splečnost PPC Úžín, a.s., která bude jako stavebník projednávat konkrétní kroky s Vámi řízenými útvary Magistrátu. Úkolem dceřiné společnosti je předložit v prvním čtvrtletí roku 2009 ke schválení vrcholovému vedení svého jediného akcionáře, tj. ČEZ, a.s., návrh konkrétního technického řešení tohoto projektu.
Dále uvádím, že pokud budeme vyzváni k účasti, jsem připraven se zůčastnit jednání zastupitelstva dne 18. prosince t.r., kde spolu s mými kolegy blíže objasníme náš další postup a odpovíme na dotazy k tomuto projektu.
Závěrem mého dopisu si dovoluji reagovat na článek v Mladé Frontě Dnes ze dne 4. 12. t.r., kde jste, vážený pane primátore, citován, že jste v souvislosti s paroplynovou elektrárnou Úžín mj. uvedl "...Společnost ČEZ s námi vůbec nekomunikuje..." V té souvislosti jsem prověřil korespondenci a konstatuji, že na Magistrát statutárního města Ústí nad Labem bylo jen v tomto roce Skupinou ČEZ odesláno celkem 10 dopisů a zůčastnili jsme se tří jednání na Vámi řízeném úřadě. Pevně věřím, že jde jen o nepřesný přepis Vašeho sdělení daným novinářem a naše další komunikace bude nadále korektní.

S úctou
Ing. Mgr. Vladimír Hlavinka
ředitel divize výroba
ČEZ, a.s.


Dopis primátora města Jana Kubaty Vladimíru Hlavinkovi (ČEZ)

ze dne 3. 12. 2008

Vážený pane Hlavinko,
obracím se na Vás již poněkolikáté ve věci stavby paroplynového cyklu v Úžíně na Ústecku.
Společnost ČEZ několikrát veřejně přislíbila, že ústecké veřejnosti oznámí v závěru letošního roku své rozhodnutí v této záležitosti. Dosud se tak bohužel nestalo, což mě velmi mrzí a trápí.
Sdělovací prostředky přinesly zprávu o tom, že záměr stavby „dle neoficiálních informací“ trvá. Jelikož město Ústí nad Labem nemá žádnou oficiální ani neoficiální informaci o rozhodnutí ČEZ realizovat projekt či od něj upustit, vyzývám Vás, abyste konečné stanovisko oznámili v co nejkratším čase. Pokud je pravdou, že odborná analýza k projektu je již hotová a má být projednána oficiálními orgány ČEZ, považoval bych za korektní, aby vedení Vaší společnosti rozhodlo ještě v první polovině prosince a tento proces nijak neoddalovalo.
Problematikou elektrárny v Úžíně se bude dne 18. prosince 2008 zabývat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Žádám Vás, aby zde zástupce společnosti ČEZ vystoupil a veřejně oznámil rozhodnutí investora v celé záležitosti.

Jan Kubata


Dopis náměstka primátora Arna Fišery Jiřímu Kobosilovi (PPC Úžín, a.s.)

ze dne 10. 11. 2008.

Vážený pane Kobosile,
znovu se na Vás obracím v souvislosti s posledním usnesením pracovní skupiny k problematice paroplynového cyklu v Úžíně.
Pracovní skupina žádá, aby spol. PPC Úžín doložila souhlas stavebního odboru s veřejnoprávní smlouvou o převodu práv a povinností ke stavbě paroplynového cyklu 220 MW nebo rozhodnutí stavebního odboru o změně stavebního povolení – změna stavebníka. Jako předseda zmíněné pracovní skupiny Vám tuto žádost oficiálně tlumočím a vyzývám Vás k co nejrychlejšímu vypracování odpovědi.
Člen představenstva ČEZ Vladimír Hlavinka ve svém dopise primátorovi města Janu Kubatovi ze dne 20. října 2008 uvádí, že elektrárenská společnost shromáždila v průběhu druhého a třetího čtvrtletí podklady, jež jsou nyní vyhodnocovány. Jedná se konkrétně o technicko-ekonomické a legislativní posouzení možnosti výstavby různých výkonových variant projektu paroplynového zdroje, a to jak původního projektu, tak na variantu 440 MW. Chtěl bych v této souvislosti vědět, zda ČEZ dodrží veřejný slib, že v průběhu letošního listopadu či prosince bude Ústečany informovat o zahájení stavby (a o jakém výkonu), či o jejím neuskutečnění. Nemusím zřejmě opakovaně konstatovat, jak netrpělivě místní veřejnost na toto konečné stanovisko čeká.

Arno Fišera


Dopis primátora města Jana Kubaty Vladimíru Hlavinkovi (ČEZ)

ze dne 17. 9. 2008

Vážený pane Hlavinko,
po několika měsících se na Vás znovu obracím ve věci stavby paroplynového cyklu v lokalitě Úžín.
Z Vašich předchozích informací vyplývá, že letošní rok bude pro investora stavby obdobím příprav podkladů pro konečné rozhodnutí, zda se stavba uskuteční, či nikoliv. Chci věřit, že Vaše strana provádí tuto činnost intenzivně a bez zbytečných prodlev tak, aby veřejnost byla v co nejbližším možném čase informována o konečném rozhodnutí v celé věci. Nechci již opakovat svá předchozí slova o tom, jakou atmosféru v občanské a politické veřejnosti v Ústí nad Labem zpráva ČEZu o záměru realizace stavby vyvolala a zda bylo její zveřejnění skutečně zodpovědným krokem.
Město Ústí nad Labem nemá v současné době žádné informace o tom, jak příprava projektu probíhá a v jaké je fázi. Tyto informace jsou důležité rovněž pro činnost příslušné pracovní skupiny, kterou jsem zřídil za účelem zjištění skutečně objektivních faktů. Žádám Vás proto, abyste mě co nejdříve informoval o tom, kdy přesně může ústecká veřejnost očekávat konečné rozhodnutí o stavbě „elektrárny“ a v jaké fázi přípravy projektu (analýz) se nyní potenciální investor nachází.

Jan Kubata

 

 


 

Usnesení ze 4. jednání pracovní skupiny k problematice stavby paroplynového cyklu v Úžíně dne 10. září 2008.

a) Bere na vědomí:

informace poskytnuté společností PPC Úžín, a.s. týkající se doplnění podkladů ve věci zahájení stavební činnosti v předmětném území, právní analýzu platnosti stavebního povolení na stavbu „Paroplynový cyklus 220 MW“ vypracovanou JUDr. Ondřejem Tošnerem a písemné stanovisko vedoucího stavebního odboru Vlastimila Hudečka k usnesení pracovní skupiny ze dne 18. 6. 2008.

b) Požaduje:

aby spol. PPC Úžín doložila souhlas stavebního odboru s veřejnoprávní smlouvou o převodu práv a povinností ke stavbě paroplynového cyklu 220 MW nebo rozhodnutí stavebního odboru o změně stavebního povolení – změna stavebníka.

c) Žádá:

JUDr. Ondřeje Tošnera, aby zpracoval návrh dalšího postupu stavebního odboru v celé věci a zároveň souhlasí s hlasováním perrolam pro schválení tohoto návrhu. V případě souhlasu pracovní skupiny s obsahem návrhu ukládá Mgr. Arno Fišerovi předat jej stavebnímu odboru.


Usnesení z 3. zasedání pracovní skupiny k problematice PPC Úžín ze dne 18. června 2008:

a) Bere na vědomí:

 • informace poskytnuté společností PPC Úžín, a.s. týkající se zahájení stavební činnosti  v předmětném území, stanovisko ministra životního prostředí Martina Bursíka ve věci posouzení záměru dle zákona o integrované prevenci a písemný výčet advokátních kanceláří poskytnutý KT MmÚ, které lze zvolit k posouzení platnosti stavebního povolení na paroplynový cyklus.

b) Požaduje:

 • aby stavební odbor MmÚ průběžně informoval pracovní skupinu k problematice PPC Úžín o své veškeré komunikaci  s investorem stavby.
 • aby stavební odbor MmÚ dokladoval převod práv a povinností vyplývající ze stavebního povolení na společnost PPC Úžín, a to ode dne vydání stavebního povolení do dnešního dne (18. června).
 • aby společnost PPC Úžín doplnila předložený písemný materiál o doložení zahájení stavební činnosti o věrohodnější důkazy (porovnání stavu před a po zahájení stavby, doložení realizace odborných prací, apod.).
 • aby stavební odbor MmÚ předložil pracovní skupině důkaz kontinuity platnosti stavebního povolení.
 • posouzení platnosti stavebního povolení na PPC Úžín JUDr. Jaroslavou Vančurovou (Jablonec nad Nisou, pobočka Praha 4 – Modřany) a JUDr. Ondřejem Tošnerem (Praha 2 –Vinohrady).

Mgr. Milan Knotek
vedoucí Kanceláře primátora


Odpověď ministra životního prostředí Martina Bursíka ze dne 23. května 2008 na dopis primátora města:

V Praze dne 23. 5. 2008

Vážený pane primátore,
dne 12. 5. 2008 jsem obdržel Váš dopis ze dne 5. 5. 2008, týkající se záměru společnosti ČEZ, a. s. umístit do areálu bývalé tlakové plynárny v Úžíně paroplynovou elektrárnu, s žádostí o vyhotovení stanoviska z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Vzhledem k možné provázanosti s řízením podle zákona o integrované prevenci bylo také zpracováno stanovisko k problematice zákona č. 100/2001 Sb., (respektive 244/1992 Sb.), o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě dostupných informací došlo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v předmětné věci k následujícím závěrům.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Záměr „Paroplynový cyklus 220 MW Tlaková plynárna Ústí nad Labem“ byl podroben procesu hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který byl ukončen dne 4. 5. 1995 vydáním souhlasného stanoviska č.j. 400/1544/95. Příslušným úřadem bylo MŽP.

Oznamovatelem záměru byla Tlaková plynárna Ústí nad Labem. Záměr měl být situován v areálu oznamovatele v Ústí nad Labem, k.ú. Úžín. Předmětem záměru byla změna technologie výroby elektrické energie a tepla na bázi zemního plynu (zrušení výroby svítiplynu, methanolu a dalších provozů Tlakové plynárny Ústí nad Labem). Technologie kombinované výroby elektřiny a tepla v navrhovaném paroplynovém cyklu spočívala ve spalování zemního plynu ve spalovací komoře plynové turbíny. Po expanzi plynu se jeho tepelná entalpie měla dále využívat k výrobě páry. Paroplynový cyklus byl řešen o celkovém výkonu 220 MW s dodávkou páry o průměrném výkonu 60 MW a tlaku 1,8 MPa.

Zákon č. 244/1992 Sb. nijak neupravoval otázku doby platnosti stanoviska o hodnocení vlivů vydaného dle  § 11 tohoto zákona, proto se omezení doby platnosti stanoviska v souvislosti s § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje na stanoviska vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb.

Pokud by případné změny záměru bylo možné definovat jako změnu záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/201 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Krajský úřad Ústeckého kraje) ve svém stanovisku nevyloučí možnost ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti záměrem samostatně nebo ve spojení s jinými záměry, bylo by nutné předmětný záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je třeba zohlednit případné změny v území, které by mohly mít synergické nebo kumulativní vlivy.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Zařízení „Paroplynový cyklus 220 MW Tlaková plynárna Ústí nad Labem“ spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění  pozdějších předpisů (dále také „zákon“) do kategorie 1.1. přílohy č. 1, která je definována jako „spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příklonu větším než 50 MW“. Příslušným povolujícím úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Z dokumentů dostupných MŽP vyplývá, že ke dni nabytí účinnosti zákona o integrované prevenci, tj. k 1. lednu 2003, předmětné zařízení dosud nebylo uvedeno do provozu, nicméně pro něj již bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Provozovatel takového zařízení byl podle § 43 písm. b) zákona povinen podat žádost o vydání integrovaného povolení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V daném případě provozovatel v rozporu s uvedeným ustanovením žádost o vydání integrovaného povolení  do dnešního dne nepodal. Ovšem v příslušných ustanoveních zákona (§ 37) není uveden správní delikt spočívající v porušení povinnosti stanovené v § 43 písm. b). Porušením daného ustanovení se provozovatel tedy nevystavuje sankčnímu postihu.

Zákon neobsahuje žádná ustanovení, která by měla vazbu na stavební zákon z hlediska platnosti stavebního povolení či možnosti jeho zrušení. Uplynutím tříměsíční lhůty pro podání žádosti o vydání integrovaného povolení, stanovené v § 43 písm. b), tedy nepozbývá platnosti stavební povolení vydané pro zařízení, v jehož věci měla být žádost podána.

Předmětné zařízení bude dále dle názoru MŽP podléhat režimu § 45 odst. 2. Provozovatel musí doložit integrované povolení současně s návrhem, na jehož základě má být započato s užíváním stavby podle stavebního zákona. Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

Ačkoliv nelze užitím zákona omezit právo stavebníka dokončit stavbu předmětného zařízení v souladu s již vydaným stavebním povolením, je nutné zdůraznit, že bez platného integrovaného povolení nelze zařízení v žádném případě provozovat. Pokud vybudovaná technologie nesplní požadavky zákona, tak povolující úřad postupuje podle § 13 odst. 2 a žádost o integrované povolení zamítne.

Požadavky zákona se týkají především aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) a zohlednění místních podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu k emisním limitům jako závazných podmínek provozu v rámci integrovaného povolení podle § 14 odst. 3.

Při stanovování emisních limitů pro zařízení spadající pod režim zákona jsou hodnoty  uváděné ve složkových předpisech (např. prováděcích předpisech zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) chápány jako minimální požadavky, přičemž hodnoty stanovené v integrovaném povolení nesmí být mírnější. Povolující úřad však musí primárně vycházet z použití BAT, jak jsou uvedeny v příslušném referenčním dokumentu (BREF) zpracovaném Evropskou komisí a v příloze č. 3 zákona a zejména v plné míře zohlednit místní podmínky životního prostředí. V případě, že je zařízení umístěno v lokalitě se zhoršenou kvalitou životního prostředí a provozem zařízení by docházelo k dalšímu zhoršení, zákon umožňuje povolujícímu úřadu přistoupit ke zpřísnění emisních limitů, případně k uložení dalších opatření v zájmu ochrany veřejného zdraví a životního prostředí.

Změna stavby před dokončením

Pokud by provozovatel podal žádost o změnu stavby před dokončením podle příslušných ustanoveních stavebního zákona, ať již za účelem splnění požadavků BAT nebo zvýšení výkonu zařízení, musí být zohledněny požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jak je popsáno v příslušné části tohoto dopisu. Závěry posuzování vlivu na životní prostředí, pokud by muselo být provedeno, musí být zohledněny v řízení o vydání integrovaného povolení.

MŽP jako ústřední orgán státní správy v oblasti integrované prevence doporučuje, aby budoucí provozovatel vstoupil co nejdříve do kontaktu s povolujícím úřadem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a předložil aktualizovanou technickou dokumentaci společně harmonogramem svého postupu, které by umožnily úřadům vydat konkrétní stanoviska.

RNDr. Martin Bursík
Ministr životního prostředí


Dopis primátora města řediteli divize výroby ČEZ Vladimíru Hlavinkovi ze dne 27. května 2008

V Ústí nad Labem dne 27. května 2008

Vážený pane Hlavinko,
děkuji za Váš dopis ze dne 16. 5. 2008
Respektuji Vaše stanovisko ve věci oznámení termínu rozhodnutí společnosti ČEZ, zda bude v lokalitě Úžín stavbu paroplynového cyklu realizovat, či nikoliv. Ačkoliv mě vůbec netěší, že se možná ani v letošním roce ústecká veřejnost nedozví konečné stanovisko, chápu složitost a nezbytnost zodpovědné přípravy celého projektu. Chci Vás však požádat, abyste město a především jeho obyvatele pravidelně informovali o všech krocích, které budete v přípravné fázi činit.
Usnesení pracovní skupiny k PPE Úžín, jež zmiňujete, je vůči Radě města závěrem doporučujícím. K dílčím výstupům z této komise se nebudu vyjadřovat, neboť mě především zajímají konečná a nezpochybnitelná fakta. Právě kvůli jejich zjištění jsem pracovní skupinu ustavil.

Mgr. Jan Kubata
primátor města


 

Odpověď ředitele divize výroby ČEZ Vladimíra Hlavinky ze dne 13. května 2008 na dopis primátora města

Praha 13. května 2008
č.j. 23910134/2008

Vážený pane primátore,
                reaguji na Váš dopis ze dne 30. dubna 2008, ve kterém mi sdělujete, že mnou zaslané informace v dopise na Vás ze dne 21. dubna 2008 o předpokládaném harmonogramu kroků v letošním roce na projektu paroplynového zdroje v Úžíně považujete „za zcela nekonkrétní a nedostačující“.
                Velmi mne mrzí toto Vaše hodnocení, s politováním však konstatuji, že podrobnější věcné a termínové údaje, než jsem Vám poskytl ve výše uvedeném dopise, nemohu v současné době sdělit. Investiční proces ve Skupině ČEZ, a. s. má svá pravidla a tato budou dodržena i v případě společnosti PPC Úžín, a. s.. Rozsah námi předpokládaných analýz, jejich vyhodnocení a oznámený termín přijetí závěrů o dalším postupu (pravděpodobně v listopadu t. r.) za dostatečně konkrétní. Hledáme optimální řešení tohoto projektu z hlediska technického, legislativního a ekonomického a v neposlední řadě i z pohledu přijatelnosti veřejností v okolí elektrárny.
                Vážený pane primátore, průběžně jsem informován o činnosti Vámi jmenované nezávislé komise. Měl jsem za to, že zadáním pro komisi je podat objektivní zprávu o stavu projektu. Nemohu se však ztotožnit se závěry, které přijala komise na svém zasedání dne 30.4.2008, kde je učiněno doporučení pro radu města veřejně deklarovat, že si nepřeje výstavbu PPC Úžín, a to ani v případě, že bude v souladu se zákony České republiky. Nevím, zdali toto má předjímat závěry komise a zdali je tedy její další činnost smysluplná.
                V každém případě Vás chci ubezpečit, vážený pane primátore, že všechny naše další kroky na tomto projektu budou v plném souladu se zákony České republiky.

S úctou
Vladimír Hlavinka


Dopis primátora města řediteli divize výroby ČEZ Vladimíru Hlavinkovi ze dne 30. dubna 2008

V Ústí nad Labem dne 30. dubna 2008

Vážený pane Hlavinko,
děkuji za Váš dopis ze dne 21. dubna.
Již na počátku letošního dubna, kdy jsem Vás písemně požádal o předložení harmonogramu kroků Vaší společnosti směrem k přípravě projektu PPE Úžín, jsem si byl vědom skutečností, které ve své odpovědi zmiňujete. Časový sled kroků ČEZu, jež jsem požadoval,  však sdělen nebyl, a proto Vás o něj žádám znovu.
Informaci, že pravděpodobně v listopadu tohoto roku rozhodnete o dalším postupu přípravy projektu, považuji bohužel za zcela nekonkrétní a nedostatečnou. Domnívám se, že je vůči ústecké veřejnosti korektní oznámit datum či měsíc, dokdy bude mít ČEZ, a.s. definitivně jasno o stavbě elektrárny na Ústecku, nebo o realizaci  uvedeného záměru v jiném území. Jsem přesvědčen o tom, že alespoň přibližný termín již jste schopni sdělit.

S pozdravem
Mgr. Jan Kubata
primátor města


Usnesení z  2. jednání pracovní skupiny pro posouzení PPE Úžín ze dne 30. 4. 2008:

1.       Bere na vědomí:

 • Informace Ing. V. Hudečka a Ing. L. Pauera týkající se stavebního povolení, včetně rozkladu, územního rozhodnutí a souladu s územním plánem, vč. prezentace územního celku.
 • Usnesení Komise životního prostředí RM ze dne 27. února 2008.

2.       Doporučuje RM:

 • veřejně deklarovat, že si nepřeje výstavbu PPC Úžín, a to i v případě, že to zákony umožní. Důvodem je velká koncentrace podniků, které znečišťují životní prostředí. Realizací této stavby se emise Nox a CO dále zvýší.
 • V případě neplatnosti stavebního povolení vyhlásit stavební uzávěru pro území B7 P1.

3.       Požaduje:

 • zadání dalšího právního rozkladu stavebního povolení.
 • po spol. PPC Úžín předložení důkazů o zahájení stavební činnosti na stavbě „Paroplynový cyklus 220 MW“ (stavební deníky, fotodokumentace, smlouvy o výstavbě, apod.).
 • po MŽP vyhotovení odborného stanoviska ke stavu projektu z hlediska zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
 • po MŽP prověření, zda je z hlediska zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci možné požádat o vydání IP dodatečně, případně za jakých podmínek.


Územní rozhodnutí – Paroplynový cyklus 220 MW

(červenec 1995 + duben 2008)


Odpověď ředitele divize výroby ČEZ Vladimíra Hlavinky na dopis primátora města

Praha 21. dubna 2008

Vážený pane primátore,
dovoluji si reagovat na Váš dopis ze dne 1. dubna 2008, týkající se dalšího postupu přípravy projektu paroplynové elektrárny v lokalitě Úžín.
Jak jsem se již několikrát vyjádřil, jak při našem osobním setkání, tak např. na veřejném jednání zastupitelstva Města Ústí nad Labem dne 28. března 2008, ve Skupině ČEZ shromáždíme v průběhu roku 2008 potřebné podklady. Jedná se zejména o:
1.        Návrh výkonových variant projektu a jejich posouzení
2.        Návaznost na potřebnou infrastrukturu, zejména
       o        výběr trasy vedení elektrického výkonu
       o        zdroj průmyslové vody
Na základě těchto prací rozhodneme ve čtvrtém čtvrtletí 2008 (pravděpodobně v listopadu) o dalším postupu přípravy tohoto projektu. V průběhu roku budeme průběžně konzultovat možné další kroky se stavebním úřadem tak, aby byly plně v souladu s platnou legislativou.
Chci Vás ubezpečit, vážený pane primátore, že velmi vnímáme znepokojení občanů města Ústí nad Labem nad možnými dopady výstavby a provozu tohoto zdroje na životní prostředí.
Ve svém dopise z 1. dubna 2008 se na mne obracíte i se žádostí o jmenování kontaktní osoby s Vámi jmenovanou pracovní komisí. Vzhledem k tomu, že stavebníkem je v tomto případě společnost PPC Úžín, a. s. (100% dceřiná společnost ČEZ, a. s.) bude na jednáních komise zastupovat člen jejího představenstva Ing. Jiří Kobosil.

S úctou
Vladimír Hlavinka

  


Stavební povolení - Paroplynový cyklus 220MW v Tlakové plynárně Ústí nad Labem a.s.

(duben 1996)


Zápis z  1. jednání pracovní skupiny pro posouzení PPE Úžín ze dne 9. 4. 2008:

Jednání přítomni: Arno Fišera, Jan Řeřicha, Jaroslav Zahálka, Tomáš Kraus, Jaroslav Kubín, Tomáš Jelínek, Karel Vlček, Hana Buchtová, Miroslav Richter, Vladimír Vlk, Kurt Dědič, Jana Ratajová, Ladislav Havel, Jiří Záhořík, Roman Hanusch, Jiří Černý, Karel Punčochář, Eliška Cesarová 

Nepřítomni: Dušan Oslej ml., Jiří Kalach

Úvod:

 • Vzájemné představení jmenovaných členů pracovní skupiny (PS) včetně jejich postoje k záměru výstavby PPE Úžín.
 • Seznámení členů PS tajemníkem skupiny s vymezením a činností PS jako iniciativního a poradního orgánu primátora města a se statutem PS, který schválila Rada města 13. března 2008.

Organizační záležitosti:

 • Dohoda členů PS na tom, aby primátor donominoval za každý subjekt náhradního člena.
 • Návrh členky PS E. Cesarové zpřístupnit veřejnosti pracovní jednání PS neprošel, podpořili ho pouze 4 přítomní.
 • Změna statutu PS – 15 přítomných (1 se zdržel) hlasovalo pro drobné změny statutu, který schválila Rada města 13. března. Úpravy se týkají například svolávání skupiny, která se vedle potřeby sejde na základě podnětu minimálně 5 svých členů, nebo zastupitelnosti členů jednání skupiny jejich náhradníky jmenovanými primátorem.

Diskuse:

Vymezování cílů, způsobu činnosti, kompetencí a pravomocí PS, definování potřebných dokumentů nezbytných pro posuzování záměru výstavby PPE Úžín. Členové PS se shodli, že se nerozdělí do několika menších tematicky zaměřených podskupin (např. legislativní, technologická či pro posuzování vlivu na životní prostředí). Zároveň se dohodli, že jednotlivé aspekty záměru výstavby PPE společnosti ČEZ v Úžíně nebudou sami posuzovat, ale že si nechají vypracovat nejrůznější odborné studie a analýzy, které poté PS jako celek posoudí a vyhodnotí. Přítomní se shodli i na tom, že požadované dokumenty (např. od úředníků) chtějí mít předem k dispozici, a to alespoň týden před dalším jednáním PS.

Usnesení:

Pracovní skupina pro posouzení PPE Úžín požaduje po příslušných odborech (stavební a územního plánování) Magistrátu města Ústí nad Labem předložit nejpozději do 30. dubna 2008 následující dokumenty k záměru výstavby PPE Úžín: stavební povolení včetně rozkladu, územní rozhodnutí a soulad s územním plánem včetně prezentace územního celku. Pro toto usnesení hlasovalo všech 18 přítomných členů PS.

Termín dalšího jednání PS:

30. dubna 2008, 13:00 hodin, Zasedací místnost Rady města č. 314, 3. patro budovy MmÚ.

Zapsal: Mgr. Václav Groulík                                     Mgr. Arno Fišera, předseda komise


Statut pracovní skupiny – paroplynová elektrárna Úžín (PPE Úžín)

čl. 1
1)      Pracovní skupina – PPE ČEZ (dále jen „pracovní skupina“) je iniciativním a poradním orgánem primátora města.
2)      Pracovní skupina se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává primátor města po předchozí akceptaci pracovní skupinou. Administrativní činnost pracovní skupiny zabezpečuje její tajemník, kterým je zaměstnanec města zařazený do Kanceláře primátora Magistrátu města.
3)      Pracovní skupina je ze své činnosti odpovědná primátorovi města.

čl. 2
1)      Pracovní skupina se schází podle potřeby a též na základě podnětu minimálně 5 členů pracovní skupiny.
2)      Pracovní skupinu svolává předseda a určuje místo, čas a pořad jednání pracovní skupiny.
3)      Činnost pracovní skupiny řídí předseda. V jeho nepřítomnosti řídí pracovní skupinu jiný člen pracovní skupiny pověřený předsedou.
4)      Nemůže-li se člen zúčastnit jednání pracovní skupiny, oznámí to předem předsedovi.
5)      Jednání pracovní skupiny je neveřejné.
6)      Jednání pracovní skupiny se zúčastňují její členové. Jejich členství je zastupitelné, a to náhradníkem jmenovaným primátorem města. Pracovní skupina si může přizvat na jednání další odborníky, ti se jednání pracovní skupiny zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání pracovní skupiny rozhodují její členové hlasováním.
7)      Pracovní skupina jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové pracovní skupiny.
8)      O účasti na jednání pracovní skupiny se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání pracovní skupiny.

čl. 3
1)      Pracovní skupina je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.
2)      O každém zasedání pořizuje tajemník pracovní skupiny zápis, který podepisuje předseda pracovní skupiny.
3)      Kopii zápisu obdrží všichni členové pracovní skupiny. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání pracovní skupiny musí být originál zápisu předán Kanceláři primátora.
4)      Kancelář primátora zveřejní zápisy předané mu podle odstavce 3 způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup.

čl. 4
1)      Tento statut lze měnit a doplňovat pouze na základě návrhu pracovní skupiny se souhlasem primátora města.
2)      Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. dubna 2008.


Karel Punčochář: Titulek v ÚD z 10. dubna je zavádějící

(Reakce člena pracovní skupiny zveřejněná na webu Ústeckého deníku 10. dubna 2008)

Už samotný akční titulek Komise k elektrárně: Média na jednání nechceme je zavádějící. V podstatě nabádá především všemu nevěřící Tomáše, aby si mysleli, že komise za zavřenými dveřmi si něco upeče a sama uzná za vhodné, co veřejnosti sdělí. Sám za sebe si také myslím, že zvolený zástupce za Syndikát novinářů bude tím spojovacím článkem mezi komisí a medií a není proto nutné, aby jednání komise přímo sledovalo více novinářů. Ale po přečtení tohoto článku by mě zajímalo, kdyby na jednání seděl pan redaktor Nohl, zda by napsal tuto větu: Ústecký zastupitel Jaroslav Kubín (KSČM) se chtěl na včerejším zasedání dozvědět, jak má být vyveden výkon z elektrárny či jak je to s pozemky plánované stavy v Úžíně. Marně. Prosím, jaké marně? Komise zasedala poprvé, takže nebyly k dispozici žádné podklady, vzájemně jsme se všichni seznámili, stanovili si pravidla jednání a dospěli k jednoznačnému závěru, že podstatné je vědět vše okolo stavebního povolení a ostatní se bude od toho dále odvíjet. Z každého jednání bude pořízeno usnesení, které můžou média zveřejnit. Nic se nebude mlžit, nic se nebude tajit. Otevřeně sděluji všem, kteří nechtějí elektrárnu ČEZu v Ústí nad Labem, že sdílím jejich postoj a udělám vše pro to, aby ČEZ elektrárnu v Ústí nepostavil. Karel Punčochář, člen komise jmenovaný za veřejnost.


Skupina posoudí oprávněnost povolení

(Tisková zpráva, 10. dubna 2008)

Do 30. dubna předloží stavební odbor magistrátu pracovní skupině pro posouzení okolností záměru výstavby PPE Úžín společnosti ČEZ dokumenty týkající se stavebního povolení včetně rozkladu, územního rozhodnutí a souladu záměru s územním plánem. Vyplývá to z usnesení včerejšího ustavujícího jednání pracovní skupiny. Ta  požaduje po stavebním odboru prezentaci příslušného územního celku na příštím setkání skupiny. Toto usnesení podpořilo všech 18 přítomných členů pracovní skupiny.

Skupina zároveň souhlasila s drobnými změnami svého statutu, který schválila Rada města 13. března. Úpravy se týkají například svolávání skupiny, která se vedle potřeby sejde na základě podnětu minimálně 5 svých členů, nebo zastupitelnosti členů jednání skupiny jejich náhradníky jmenovanými primátorem.

„Velice si vážím zapojení odborníků a úředníků státní správy do této pracovní skupiny. Přistoupili k lokálnímu problému se vší vážností,“ uvedl předseda skupiny a náměstek primátora Arno Fišera.

Účastníci dvouhodinové schůzky diskutovali také o roli a činnosti skupiny či zvažovali možnost vytvoření několika odborných týmů rozdělených dle stanoveného tématického zaměření. Od tohoto záměru nakonec ustoupili. Převládl totiž názor, že další jednání budou zaměřena na konkrétní tématický okruh. Příští setkání, které bude 30. dubna, se zaměří na posuzování oprávněnosti stavebního a územního povolení.

Pracovní skupinu ustavila 13. března 2008 Rada města, která pověřila primátora města jmenovat členy skupiny a schválila její statut. Podle něj předsedu a členy skupiny jmenuje a odvolává primátor města po předchozí akceptaci pracovní skupinou. Ta je iniciativním a poradním orgánem primátora města, kterému je ze své činnosti odpovědná. Kancelář primátora bude zápisy z jednání zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup. Pracovní skupinu tvoří 20 osob. Ve skupině jsou vedle všech koaličních i opozičních politických stran také odborníci z UJEP, ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu, ústecké okresní hospodářské komory, starostové Chlumce, Chabařovic a Přestanova a zástupci ústecké veřejnosti či Syndikátu novinářů ČR.


 

Komise k Úžínu se sejde 9. dubna

(Tisková zpráva, 3. dubna 2008) 

První jednání nezávislé pracovní skupiny pro posouzení okolností investice společnosti ČEZ - PPC Úžín se uskuteční 9. dubna 2008 v budově magistrátu. Na programu jednání bude stanovení plánu činnosti, rozdělení tématických okruhů a diskuse.

Pracovní skupinu ustavila 13. března 2008 Rada města, která pověřila primátora města jmenovat členy skupiny a schválila její statut. Podle něj předsedu a členy skupiny jmenuje a odvolává primátor města po předchozí akceptaci pracovní skupinou. Ta je iniciativním a poradním orgánem primátora města, kterému je ze své činnosti odpovědná. Pracovní skupina se bude scházet podle potřeby a též na základě podnětu jejího člena. Její jednání budou neveřejná. Kancelář primátora bude zápisy z jednání zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup.

Primátor města Jan Kubata tento týden jmenoval předsedou pracovní skupiny PPE Úžín náměstka primátora Arno Fišeru (ČSSD), místopředsedou náměstka primátora Jana Řeřichu (ODS) a dalších 17 členů. Jsou jimi: Tomáš Kraus (ODS), Jaroslav Zahálka (ČSSD), Jaroslav Kubín (KSČM), Tomáš Jelínek (SZSP), Dušan Oslej ml. (SZ), Karel Vlček (AÚ), Hana Buchtová a Miroslav Richter (UJEP), Vladimír Vlk, Kurt Dědič a Jana Ratajová (MŽP), Jiří Kalach (OHK UL), Jiří Záhořík (Chabařovice), Roman Hanusch (Chlumec),  Jiří Černý (Přestanov), Karel Punčochář (ústecká veřejnost) a Eliška Cesarová (Syndikát novinářů ČR). Ministerstvo průmyslu a obchodu teprve svého zástupce nominuje, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem angažovanost ve skupině odmítl z kapacitních důvodů pobočky s tím, že nabídl úzkou spolupráci při vypracování rozptylových studií či měření znečištění ovzduší.

„Pracovní skupina byla ustavena jako svobodná platforma pro nezávislé vyhodnocování situace kolem záměru výstavby paroplynové elektrárny v Úžíně. V užším smyslu bude jejím základním cílem poskytnout samosprávě i veřejnosti maximální dostupné množství objektivních a nezkreslených informací k dané věci. Základní činností skupiny by mělo být shromažďování co největšího množství informací a jejich průběžné doplňování, jejich vytřídění a posouzení vlastními silami či objednávkou odborných a nezávislých posudků a stanovisek a poskytnutí informačních výstupů či doporučení RM a ZM. Pracovní skupina si sama stanoví podrobný plán své činnosti, jenž může být dle situace neustále modifikován. Skupina nemůže suplovat legislativní procesy, ale nic jí nebrání v iniciaci jejich zahájení,“ uvedl primátor města Jan Kubata.


Dopis primátora města řediteli divize výroby ČEZ Vladimíru Hlavinkovi

Ústí nad Labem, 1. 4. 2008

Vážený pane Hlavinko,

jak jste již několikrát sdělil, letošní rok bude pro společnost ČEZ rozhodující v přípravě možné výstavby paroplynového cyklu v Úžíně.

Ačkoliv mě osobně ani ústecké veřejnosti Vaše společnost dosud nezodpověděla řadu důležitých otázek, chápu, že některá fakta budou známa až po učinění dalších etap – např. v rámci tvorby studie proveditelnosti, apod. Zejména proto se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí časového harmonogramu letošních kroků ČEZ směrem k PPC Úžín.

Považuji za nezbytné, aby občané Ústí nad Labem znali okamžitě alespoň časový horizont konečného rozhodnutí, zda elektrárna v ústeckém prostoru bude, či nikoliv.

Přesto, že Zastupitelstvo města Ústí nad Labem nesouhlasilo s účastí ČEZ, a.s. v pracovní skupině pro posouzení investice v lokalitě Úžín, předpokládám, že Vaše společnost bude s touto skupinou úzce a otevřeně spolupracovat a nominuje zástupce odpovědného k jednáním s tímto subjektem.

Mgr. Jan Kubata

 primátor města

                                                                                                                          


 

Od ČEZu budu chtít harmonogram kroků

Ústí nad Labem, 31. 3. 2008

 

Páteční jednání Zastupitelstva města o problematice elektrárny v Úžíně bylo mimo jiné prostředkem k tomu, aby město dostatečně objasnilo své zákonné možnosti, podle kterých se v celé záležitosti může (musí) pohybovat. Jsem rád, že se nám veřejnosti podařilo vysvětlit, že město podle zákona nemůže zrušit stavební povolení či zajistit nové posouzení stavby dle zákona o dopadech na životní prostředí.

Na druhé straně jsme však jasně deklarovali důrazný a systematický přístup vůči ČEZu s cílem obdržet veškeré důležité informace. Na většinu mých požadavků i otázek občanů zatím elektrárenská společnost neodpověděla, což mě velice mrzí. Řada nejasností panuje zejména kolem 12 let starého stavebního povolení. Právě spornými a nevyjasněnými věcmi se bude zabývat mnou ustavená pracovní skupina pro posouzení okolností kolem celé investice.

Rozhodl jsem se obrátit znovu písemně k ČEZu s žádostí o poskytnutí časového harmonogramu letošních kroků této společnosti směrem k PPC Úžín. ČEZ totiž sdělil, že právě tento rok bude v přípravě projektu rozhodující.

Veškeré důležité materiály k záměru stavby elektrárny v Úžíně budou ještě tento týden publikovány na internetových stránkách města. Informace zde budou průběžně doplňovány, a to zejména ty, kterými se bude zabývat zmíněná pracovní skupina.

Chtěl bych poděkovat Ústečanům, kteří na zastupitelstvo o elektrárně přišli. Většina z nich využila čas účelně. Soustředili se na věci podstatné, jako je např. platnost stavebního povolení. I výrazní odpůrci stavby prezentovali svou kritiku kultivovaně.

Jelikož média zatím nepublikovala jednohlasné usnesení zastupitelů k elektrárně v Úžíně (pro hlasovalo všech 33 poslanců), dovoluji si jej nabídnout k nahlédnutí:

Zastupitelstvo města:

A)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. vnímá silné znepokojení občanů města z uvažované výstavby paroplynové elektrárny 
          ČEZ
      2. jakákoliv změna projektu oproti platnému stavebnímu povolení (zejména podstatné 
          zvýšení kapacity) povede k požadavku města na nové povolení EIA.
B)  s c h v a l u j e
     1. dosavadní postup primátora města a vedení města při jednání s investorem ČEZ
C)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. ustavení nezávislé pracovní skupiny pro posouzení okolností investic PPC Úžín ČEZ
D)  v y z ý v á
      1. Mgr. Jana Kubatu, primátora města,
          a) aby informoval  Zastupitelstvo města o veškerých  krocích,  které Ústí nad Labem 
              bude konat  ve své samosprávní působnosti

Jan Kubata
primátor města Ústí nad Labem


Dopis Mgr. Ing. Vladimíru Hlavinkovi

(ředitel divize výroby ČEZ, a.s.)

Ústí nad Labem, 31. 3. 2008

Vážený pane Hlavinko,

jak jste již několikrát sdělil, letošní rok bude pro společnost ČEZ rozhodující v přípravě možné výstavby paroplynového cyklu v Úžíně.

Ačkoliv mě osobně ani ústecké veřejnosti Vaše společnost dosud nezodpověděla řadu důležitých otázek, chápu, že některá fakta budou známa až po učinění dalších etap – např. v rámci tvorby studie proveditelnosti, apod. Zejména proto se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí časového harmonogramu letošních kroků ČEZ směrem k PPC Úžín.

Považuji za nezbytné, aby občané Ústí nad Labem znali okamžitě alespoň časový horizont konečného rozhodnutí, zda elektrárna v ústeckém prostoru bude, či nikoliv.

Přesto, že Zastupitelstvo města Ústí nad Labem nesouhlasilo s účastí ČEZ, a.s. v pracovní skupině pro posouzení investice v lokalitě Úžín, předpokládám, že Vaše společnost bude s touto skupinou úzce a otevřeně spolupracovat a nominuje zástupce odpovědného k jednáním s tímto subjektem.

Jan Kubata
primátor města Ústí nad Labem


 

Zasedání RM z 13. 3. 2008:

Ustavení pracovní skupiny k posouzení možnosti umístění paroplynové elektrárny společnosti ČEZ v průmyslové zóně PPC Úžín

Rada města po projednání

A)  souhlasí s ustavením
1.       pracovní skupiny s pracovním názvem „PPE Úžín“ k posouzení možnosti umístění paroplynové elektrárny společnosti ČEZ v průmyslové zóně PPC Úžín, v k.ú. Všebořice v rámcovém složení dle důvodové zprávy
B)  pověřuje
1.       Mgr.  Jana Kubatu, primátora města
a)       jmenovat  konkrétní osoby ve smyslu bodu A)
                                                                             T:   březen 2008
C)  schvaluje
1.                 statut pracovní skupiny PPE Úžín v předloženém znění

V souladu s usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 7/08  je primátorem města jmenována pracovní skupina s pracovním názvem PPE ČEZ k posouzení umístění paroplynové elektrárny společnosti ČEZ v průmyslové zóně PPC Úžín, v k.ú. Všebořice:

Statut pracovní skupiny – Paroplynová elektrárna Úžín (PPE Úžín)

čl. 1
1)      Pracovní skupina – PPE ČEZ (dále jen „pracovní skupina“) je iniciativním a poradním orgánem primátora města.
2)      Pracovní skupina se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává primátor města po předchozí akceptaci pracovní skupinou. Administrativní činnost pracovní skupiny zabezpečuje její tajemník, kterým je zaměstnanec města zařazený do Kanceláře primátora Magistrátu města.
3)      Pracovní skupina je ze své činnosti odpovědná primátorovi města.

čl. 2
1)      Pracovní skupina se schází podle potřeby a též na základě podnětu kteréhokoli člena pracovní skupiny.
2)      Pracovní skupinu svolává předseda a určuje místo, čas a pořad jednání pracovní skupiny.
3)      Činnost pracovní skupiny řídí předseda. V jeho nepřítomnosti řídí pracovní skupinu jiný člen pracovní skupiny pověřený předsedou.
4)      Nemůže-li se člen zúčastnit jednání pracovní skupiny, oznámí to předem předsedovi.
5)      Jednání pracovní skupiny je neveřejné.
6)      Jednání pracovní skupiny se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Pracovní skupina si může přizvat na jednání další odborníky, ti se jednání pracovní skupiny zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání pracovní skupiny rozhodují její členové hlasováním.
7)      Pracovní skupina jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové pracovní skupiny a předsednictvo.
8)      O účasti na jednání pracovní skupiny se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání pracovní skupiny.

čl. 3
1)      Pracovní skupina je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.
2)      O každém zasedání pořizuje tajemník pracovní skupiny zápis, který podepisuje předseda pracovní skupiny.
3)      Kopii zápisu obdrží všichni členové pracovní skupiny. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání pracovní skupiny musí být originál zápisu předán Kanceláři primátora.
4)      Kancelář primátora zveřejní zápisy předané mu podle odstavce 3 způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup.

čl. 4
1)      Tento statut lze měnit a doplňovat pouze na základě návrhu pracovní skupiny se souhlasem primátora města.
2)      Tento statut nabývá účinnosti dnem 13.3. 2008.

Náplň činnosti pracovní skupiny pro posouzení okolností investice ČEZ v Úžíně

 • Pracovní skupina je ustavována jako svobodná platforma pro nezávislé vyhodnocování situace kolem záměru výstavby paroplynové elektrárny v Úžíně.
 • V užším smyslu bude jejím základním cílem poskytnout samosprávě i veřejnosti maximální dostupné množství objektivních a nezkreslených informací (faktů) k dané věci.
 • Základní činnost pracovní skupiny by měla v širším smyslu spočívat zejména v:
  a)      shromažďování co největšího množství informací a jejich průběžném doplňování
  b)      jejich vytřídění a posouzení vlastními silami či objednávkou odborných a nezávislých posudků a stanovisek
  c)      poskytnutí informačních výstupů či doporučení RM a ZM
 • Na činnost pracovní skupiny bude z rozpočtu města uvolněna finanční částka
 • Pracovní skupina si sama stanoví podrobný plán své činnosti, jenž může být dle situace neustále modifikován
 • Pracovní skupina nemůže suplovat legislativní procesy, ale nic jí nebrání v iniciaci jejich zahájení


Jednání na Magistrátu města Ústí nad Labem, ve věci výstavby paroplynové elektrárny v Úžíně

Dne:      čtvrtek 13. 3. 2008
Čas:      10,00 hodin
Místo:   zasedací místnost primátora města, 3. patro, MmÚ
Účast:   dle prezenční listiny

Jednání zahájil primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata,  přivítal a představil všechny přítomné.

Ing. Hlavinka (ředitel divize výroba ČEZ, a.s.) – poděkoval za možnost účasti na tomto jednání. Bohužel okolnosti, které vedly ke svolání této  schůzky nejsou dobré. Investice je s Ústím komunikována. Tato investice zahájila neklidnou atmosféru.  Dnešní cíl je podat informace, tak abychom mohli dát vše do souladu.

Dále  proběhla cca 20 minutová prezentace – dlouhodobá strategie ČEZ, a.s. v Ústeckém kraji

Mgr. Kubata – poděkoval za prezentaci. Uvědomujeme si, že energetická politika není věcí krátkodobou. Musíte intenzivně vnímat historii devastace Ústí nad Labem. Nemůžeme vymístit z města historické továrny, snažíme se, aby podniky investovaly do modernizace a  aby se snížil dopad na zdejší ŽP. Velmi citlivě vnímáme příchod dalšího znečišťovatele. Město Ústí n. L.  potřebuje další energii, ale každý průmyslový závod zatěžuje ŽP. Jdete do lokality, která je desítky let spojena se zápachem a továrnou. Nyní je to prostředí, které není sanováno. Je opravdu nutné tento paroplynový cyklus stavět v Úžíně? Proč se nepostaví  tam, kde jsou hnědouhelné zásoby? Postavte elektrárnu, ale nestavte ji v Ústí. Existuje z vašeho pohledu možnost zde nestavět? Pokud  je odpověď záporná, pak  ČEZ musí jít do nového legislativního povolení pří výrobě 400 MW. Vedle toho musíte vést přesvědčovací kampaň. Rozumíme nutnosti vyváženosti (přebytku) výroby, ale na druhé straně jdete do města, kde i s nejčistější výrobou energie budete velkým znečišťovatelem.

Mgr.Fišera – situace od roku 96 je jiná, narůstá nám počet emisí. Lidi nechtějí další výstavbu a nemusí to být ČEZ, myslím tím jakoukoliv. Do energetické koncepce mluvit nechceme, ale dalšího znečišťovatele tu také nechceme. Na kraji krajského města to není vhodné. Je to rozvojové území, investora si tam dovedu představit, ale znečišťovatele nikoliv.

Mgr. Kubata – nezpochybňujeme politiku města z roku 96, která byla schválena v rámci územního plánu. Pracujeme na další politice, v roce 2011 budeme připravovat nový územní dle plán dle legislativy.

Ing. Hlavinka – z hlediska emisní – je jedna věc, z hlediska imisní – je to na odbornou debatu.  Studie probíhají u všech nových zdrojů. Způsob provozování elektrárny v blízkosti města je čistý. Pokud to zkusíme jinde, narážíme na další jiné problémy – větrníky, zdroje atd. Lokalita je dána územními plány každého města. Musíme se chovat jako hospodáři. Nemůžeme jen tak opustit tuto lokalitu. V tuto chvíli nemůžu prohlásit, že ji opustíme, a ani že budeme zpracovávat novou EIA. Máme stavební povolení, podle kterého můžeme stavět. Musíme zvolit technologii, ale na tom pracujeme a pokud tato technologie bude vyžadovat novou EIA, tak jí uděláme, ale nyní to neumím říci.

Mgr. Kubata – v roce 2006, aniž by to bylo vaší povinností, jste se měli sejít s vedením města a projednat tento záměr a situace by byla úplně jiná. I další kroky byly nevstřícné k městské samosprávě. V loňském roce jsme požádal nejvyšší vedení o projednání s vedením města než začnete něco podnikat.  Bohužel  se tak nestalo  a ani do dnešního dne s námi nikdo nekomunikoval. To co jste řekl, že jste dělali vůči samosprávě,  jste nedělali.

Ing. Hlavinka – nemůžu s investicemi chodit na zastupitelstvo, musím se chovat  jako obchodník. Rozpracovávám všechny projekty, které mám na stole, začínáme diskutovat s vedením všech měst, kde připravujeme investice.

Mgr. Fišera – je lepší něco rozšířit než všechno znovu budovat, jako je to zde? Proč není lepší rozšířit to co je? Proč chcete ničit krajinu.

Ing. Hlavinka – na místě stávajících elektráren děláme také další projekty, ale je to závislé na dalších zdrojích, které jsou v místě. V UL je zdroj vody, zdroj vyvedení výkonů, možnost najmout kvalifikovaný personál, možnost dalšího propojení s Dalkií.

Mgr. Kubata – zásadní problém – jste na začátku, je potřeba uklidnit veřejné mínění, že zítra nezačínáte stavět. Potřebujeme vědět jednoznačný časový horizont. Je potřeba odstranit spekulace, proč ČEZ stavební povolení od Richarda Hávy koupil. Zastupitel Jelínek žádá svolání mimořádného ZM a připravení podkladů co se týká stavebních povolení, jejich prodloužení, atd.  Další věc je, že před samotným zahájením stavby budete potřebovat povolení integrované, kde potřebujete vyjádření samosprávy, které nebude z naší strany kladné za současného stavu informací, které máme. Jsem připraven jmenovat komisi, která by měla být s vaší přítomností. Primátor města se této komise zúčastňovat nebude, politická strana, kterou prezentuji tam bude mít  zástupce. Je nezbytně nutné, aby ČEZ toto akceptoval a delegovat odborníky do této komise.

Ing. Hlavinka – obchodní dokumentaci s p. Hávou nebudu zveřejňovat. Z hlediska stavebního povolení - je to veřejná listina, do které může nahlédnout každý, ale toto povolení má i dokumentaci a nevím co chcete vidět.

Mgr. Kubata –  Rada města  si požádá o možnost nahlédnout do dokumentu.

Ing. Hlavinka – komise, která bude stanovena, byla měla rozhodnout, co zveřejníme.

Mgr. Kubata – po ustanovení této odborné komise bude ČEZ souhlasit se studováním tohoto povolení v rámci komise.

Ing. Hlavinka –  do komise prosím jmenovat i zástupce okolních obcí. Veřejné slyšení musí probíhat pod vedením samosprávy.

Mgr. Kubata – všem chybí informace, je třeba podat potřebné informace s časovou přímkou. Bude zde možná snaha o vyvolání referenda. Pokud bude, je výsledek závazný pro samosprávu.

Ing. Hlavinka - pokud začneme proces znovu, je zde spoustu rizik, které by nás čekaly, a do kterých v současné době nepůjdeme. Je zde platné stavební povolení, územní řízení, a proto jsme tento projekt koupili  s tímto. 

Mgr. Kubata –Veřejné slyšení svolá město Ústí nad  za účasti investora. Na pátek 28.3.08 od 17.00 hodin bude svoláno mimořádné jednání ZM, kde bude jedním z bodů prezentace výstavby PPC Úžín.

Ing. Hlavinka- do doby konání ZM by se měla sejít komise

Mgr. Kubata – komisi musíme nejdříve jmenovat, resp. oslovené strany musí delegovat odborníky a až budou známa konkrétní jména můžeme svolat komisi.

Ing. Hlavinka – pokud mám vystoupit na ZM, potřebuji sumu otázek

Mgr. Kubata – otázky jsou v dopise, který jsem vám zaslal

Ing. Hlavinka – komise musí být nezávislá a ve věcné rovině, s komisí budeme v bezprostředním kontaktu

Ing. Zemaník – jste v kontaktu se samosprávou kraje?

Ing. Hlavinka – ano jednáme se samosprávou kraje. Pokud chceme vyrábět, jsme zatíženi také nákupem povolenek.

Mgr. Kubata – mimořádné jednání  ZM  bude svoláno na výše uvedený termín.

Jednání bylo ukončeno v 11.55 hodin.

Zapsala: Dana Gloserová, KP


Dopis primátora J. Kubaty ČEZu před prvním společným jednáním o elektrárně

Ústí nad Labem, 11. 3. 2008

Vážený pane řediteli,

děkuji za potvrzení termínu společného jednání k problematice paroplynové elektrárny v Úžíně, které se uskuteční ve čtvrtek 13. března na Magistrátu města Ústí nad Labem.

Jelikož jsem obdržel příslib, že ČEZ, a.s. přistupuje k celé věci s nejvyšší zodpovědností a že je naším společným zájmem vyjasnění celé řady informací a okolností (zejména ve vztahu k veřejnosti), předkládám Vám soubor svých požadavků, z nichž mnohé jsem již vyslovil na nedávném osobním jednání se zástupci Vaší společnosti v Praze. Věřím, že níže uvedené požadavky na podání informací nebudou vnímány jako účelový nátlak, ale jako korektní a vstřícný krok vůči obyvatelům města Ústí nad Labem.

Podání informací k bodům 1 – 7 očekávám od společnosti ČEZ na zmíněném jednání 13. března. Pokud nebudete moci některé části dostatečně objasnit, sdělte mi prosím termín, dokdy tak učiníte.

S ohledem na stáří projektu investice paroplynového cyklu na Ústecku se domnívám, že by  ČEZ měl znovu podstoupit celý legislativní proces k vydání stavebního povolení.

Soubor mých požadavků vůči ČEZ, a.s. je následující:

1.      Zveřejnit termín „veřejného slyšení“ s Ústečany, které by se mělo konat nejlépe do konce března 2008. Zde uvést:
a)      rozptylovou studii
b)      projektovou studii
c)      teplotní studii
d)     charakteristiku technologie
e)      logistiku
f)       jak bude nakládáno s odpadním teplem
g)      množství emisí
h)      informace, zda se jedná o záložní nebo plnohodnotný zdroj
i)        počet pracovních míst

2.      Provedení odborného šetření vlivu stavby na životní prostředí dle nových zákonů

3.      Informace o časovém harmonogramu stavby

4.      Informace o případném uzavírání hnědouhelných elektráren

5.      Zveřejnění stavebního povolení z roku 1996

6.      Představy ČEZ o případných benefitech pro obyvatele města Ústí nad Labem

7.      Nominaci zástupců ČEZ do „Komise pro řešení investice v Úžíně“

Vážený pane, těším se na společné jednání s Vašimi zástupci.

Mgr. Jan Kubata
primátor města Ústí nad Labem


Otevřený dopis primátora Jana Kubaty občanům Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 7. 3. 2008

 

Vážení přátelé,

hladinu veřejného mínění v posledních dnech rozbouřily zprávy o plánované výstavbě elektrárny v Úžíně. Rád bych Vám řekl, jaký je můj nezkreslený postoj k celé záležitosti a jaké kroky jsem ve věci podnikl.

Stavební povolení získal ČEZ v roce 1996 a v témže roce schválili ústečtí zastupitelé územní plán, který tuto akci na soukromém pozemku v Úžíně umožňuje. Lidem, kteří dnes s jistotou hovoří o tom, že jsem zkorumpovaným člověkem ČEZu, bych chtěl oznámit, že se tak stalo dva roky před mým vstupem do politiky.

Má „konspirativní“ schůzka v Praze, která byla tak tajná, že jsme jednali na veřejném místě za průhlednou skleněnou výlohou a opodál stál primátorský automobil s vlaječkou města, byla vyvolána snahou řešit s vedením ČEZ věci co nejrychleji. Dosavadní vyjádření energetické společnosti k celé záležitosti jsem totiž považoval za nedostatečné a jsem přesvědčen o tom, že většina Ústečanů má stejný názor. Pro upřesnění jen dodávám, že ve středu 5. března jsem ve 12:54 hod. telefonicky hovořil s redaktorem, který se mě ptal, zda se zmíněný den uskuteční schůzka s ČEZ. Odpověděl jsem mu, že nevím, což byla samozřejmě pravda, neboť mě energetická společnost setkání dosud nepotvrdila. Toto potvrzení jsem telefonicky obdržel od p. Bodnára z ČEZ až v 16:37 hod., což mohu transparentně doložit výpisem hovorů z mobilního telefonu.

Co je však důležitější - na zástupce ČEZu jsem se ve středu večer obrátil s řadou požadavků. Chci, aby ČEZ co nejdříve řekl, kdy uspořádá veřejné slyšení s Ústečany. Budu chtít vědět, jak elektrárna zvýší exhalace v ovzduší, v jakém stavu je případná projektová studie a jak vypadá plánovaná rozptylová studie a logistika. Zároveň jsem oznámil, že vyzvu ČEZ, aby dobrovolně podstoupil proces EIA, což je hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Představitelé ČEZu slíbili, že v příštím týdnu proběhne konečně jednání obou stran na ústeckém magistrátu, k němuž jsem společnost vyzval dopisem již  27. února.

Dále jsem se rozhodl, že ustavím komisi pro řešení investice v lokalitě Úžín s účastí všech politických stran, tedy i opozičních. Budu velmi rád, když v ní zasednou i odborníci z Fakulty životního prostředí UJEP, zástupci ČEZu, veřejnosti a Syndikátu novinářů.

Na rovinu ale musím přiznat, že město nemá v ruce žádný zákonný prostředek, jak výstavbu elektrárny ovlivnit. Někteří mě vyzývají, abych zrušil stavební povolení, což podle zákona udělat nemohu. Lidé, kteří Vám říkají, že by radní měli stavbu zastavit, si neuvědomují, že elektrárnu nestaví město, ale společnost ČEZ. Mnozí volají po referendu. Nemyslím si, že by nám referendum řeklo víc, než víme teď. Víme, že většina obyvatel města je proti výstavbě elektrárny, a nechat si to potvrdit za několik milionů, které by referendum stálo, je přece zbytečné. Navíc výsledky referenda nejsou pro ČEZ právně závazné.

Může se stát, že se ČEZ rozhodne bez ohledu na veřejné mínění elektrárnu postavit. V tomto případě se ptám, jaké benefity plánuje pro obyvatele Ústí nad Labem. Ptám se, zda dostaneme pro městskou dopravu levnější trakční energii, jestli se ČEZ bude podílet na opravách škol, chodníků, podpoře kultury apod. Uvědomuji si však, že pro mnoho místních obyvatel nebudou uspokojivé jakékoliv kompenzace.

O výsledcích všech jednání s ČEZ budou Ústečané okamžitě informováni.

Děkuji, že jste se s mým stanoviskem seznámili.

Jan Kubata,
primátor města Ústí nad Labem


Výňatek z územního plánu r. 1996 – zmínky o paroplynovém cyklu

1)      PPC Úžín:

 • Dle OZV č. 45/1996 (schváleno ZM 26.9.1996), o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem se pozemky určené pro výstavbu paroly nového cyklu nacházejí v k.ú. Všebořice, městské čtvrti „B7 Podhorský park“, v lokalitě „P-1  Úžín - plochy produkční a plochy pro technickou vybavenost “
 • článek 21, plochy produkční a plochy pro technickou vybavenost
  (2) Plochami technické vybavenosti se rozumí plochy pro umísťování technických činností, dějů a zařízení k obsluze území v rozsahu kategorií uvedených v ustanovení článku 36 odst. 4 písm. a) a b). Plochy technické vybavenosti zahrnují
  a) energetická zařízení (E),
  b) vodní zdroje, vodárny (V),
  c) čistírny odpadních vod (ČOV).
 • článek 56, závazné regulační podmínky pro lokality městské čtvrti B2 Bukov, Všebořice
  (6) Pro zlepšení stavu životního prostředí budou provedena tato opatření:
  d) v návaznosti na realizaci paroplynového cyklu v Tlakové plynárně Ústí postupný přechod na centrální vytápění celé oblasti.
 • článek 61, závazné regulační podmínky pro lokality městské čtvrti B7 Podhorský park:
  (6) Území městské čtvrti B7 zahrnuje soubor lokalit:
  b)   „P-1 Úžín“; transformační území, po rekonstrukci redukovaná plocha k průmyslovém využití (energetický blok),