Výzva k programu prevence kriminality na rok 2016

 

Výzva k programu prevence kriminality 2016
pro neziskové organizace, příspěvkové organizace a další typy právnických osob

 

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2016, kterou poskytuje Ministerstvo vnitra ČR, může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty z oblasti prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Dílčí projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni (území města Ústí nad Labem) a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Podmínky města Ústí nad Labem pro předložení jednotlivých dílčích projektů:

  • na dílčí projekt nesmí být účelově vázána dotace od jiného subjektu (výjimku tvoří nadace a nadační fondy individuální a firemní dárci),
  • dotaci nelze poskytnout na projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních, na projekty protidrogové prevence a na projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě
  • přípravu dílčího projektu je nutné nejprve projednat na schůzce s koordinátorem prevence kriminality dne 19. 11. 2015 ve 13:00 hod. v budově Městské policie Ústí nad Labem v Zámeckém parku Krásné Březno (budova dětského dopravního hřiště). Na schůzce obdrží zájemci formulář žádosti a další instrukce nutné ke zpracování projektu. V případě konzultací a doplňujících informací můžete kontaktovat koordinátorku prevence kriminality Bc. Irenu Modlíkovou, tel. 475 500 854, irena.modlikova@mag-ul.cz

Jednotliví zájemci mohou své dílčí projekty předložit v termínu do 11. 12. 2015 na adresu: Městská policie Ústí nad Labem, Bc. Irena Modlíková, koordinátor prevence kriminality, Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (nerozhoduje razítko pošty nebo jiného přepravce, ale fyzické doručení - razítko podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem).

Žádost (dílčí projekt) musí být odevzdaná v písemné i elektronické podobě na CD nebo DVD v původním formátu – nepřevedené do PDF.