Výzva z fondu primátora 2013

Výzva k předložení žádostí o finanční podporu z
FONDU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
v roce 2013

Oblast podpory

Podpořeny budou projekty zaměřené na prevenci kriminality, jejichž jednoznačným cílem je:

 • předcházet páchání trestné činnosti,
 • omezovat příležitostí k páchání trestné činnosti,
 • snižovat závažnost trestné činnosti,
 • snižovat majetkovou a násilnou kriminalitu,
 • eliminovat sociálně nežádoucí jevy,
 • posilovat pocit bezpečí dětí a občanů.

Základní oblasti podporovaných opatření, aktivit nebo akcí:
Preferují se projekty specifické primární prevence. Projekt musí být zaměřen na eliminaci sociálně patologických jevů jako je například šikana, užívání návykových látek legálních (léky, alkohol, tabák) i nelegálních, na redukci závislostního chování – gambling, xenofóbní tendence atd.

Škola nemusí být sama realizátorem programu, může zvolit externího subdodavatele.

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku 3 – 21 let.

 • s poruchami chování
 • ohroženi sociálně nežádoucími jevy
 • ohroženi trestnou činností

Okruh žadatelů

Školy a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Název dotačního programu

„Prevence kriminality 2013 – Výzva primátora Statutárního města Ústí nad Labem“

Zařazení dotačního programu do oblasti

Děti, mládež, školy a školská zařízení, primární prevence rizikového chování

Sledovaný záměr

Podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních programů podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních. Oblast podpory je dále realizována v souladu s cíli a opatřeními uvedenými v Koncepci prevence kriminality města Ústí nad Labem na r. 2012 – 2015 a v souladu s aktuálním Minimálním preventivním programem školy.

Druh a výše dotace, účel použití prostředků

Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. Dotaci lze čerpat jen ve schválené výši a k určenému účelu čerpání poskytnuté dotace.

Finanční podpora z Fondu primátora činí pro tuto výzvu maximálně 20 000 Kč na jeden projekt.

Poskytnuté finanční prostředky musí být vynaloženy efektivně dle předem definovaného podrobného rozpočtu projektu, který žadatel předloží společně s formulářem žádosti o finanční podporu projektu. Finanční podpora musí být využita pouze pro uhrazení nezbytných nákladů souvisejících s realizací projektu.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, není definován jako neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky:

 • vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
 • vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce
 • byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta
 • byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

Za neuznatelný náklad bude považováno zejména:

 • pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 • dlužný úrok,
 • daně,
 • bankovní poplatky nesouvisející s realizací projektu (včetně poplatků za vedení účtu),
 • odměňování členů správních a dozorčích orgánů příjemce,
 • opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 • nákupy pozemků nebo budov,
 • rekonstrukce a opravy nemovitostí,
 • ztráty devizových kurzů,
 • nájemné s následnou koupí (leasing),
 • cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby a nesouvisejí s obsahem předkládaného projektu a typem služby,
 • cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění,
 • mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných, službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění).

Výše spoluúčasti příjemce

Dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována.

Termín vyhlášení

do 10. června 2013

Termín uzávěrky pro přijímání projektů a max. počet projektů

do 5. července 2013
(rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem)

Maximální počet žádostí na jednoho žadatele je jedna.

Žádost

Žadatelé o dotaci pošlou své žádosti na adresu:

Magistrát města Ústí nad Labem
Alexandr Kuchař
Koordinátor prevence kriminality
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Zalepenou obálku je nutné označit slovy:

NEOTVÍRAT - „ŽÁDOST FOND PRIMÁTORA - PREVENCE“

Žádost o poskytnutí finanční podpory spolu s přílohami musí být doručena v jednom písemném vyhotovení a v jedné elektronické formě (příloha na CD) v zalepené obálce.

Žádost včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce. Rukou psané projekty nebudou přijaty. Žádosti se nevracejí. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 11. 2013.

Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace

do 6. září 2013

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek www.usti-nad-labem.cz. Jednotliví žadatelé budou informování e-mailem.

Stanovení konzultačního místa

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandr Kuchař e-mail: alexandr.kuchar@mag-ul.cz, telefon: 475 271 137

Hodnotící kritéria

Formální náležitosti žádosti – žádost je úplná, obsahuje všechny náležitosti a povinné přílohy, byla přijata ve stanoveném termínu.

Obsahová náplň projektu – plánovaný projekt je v souladu s předepsanou oblastí podpory, v souladu s Koncepcí prevence kriminality města Ústí nad Labem na r. 2012 – 2015, a v souladu s Metodickým plánem, který je platný a zpracovaný každým žadatelem.

Žádosti o podporu budou vyhodnoceny, důraz bude kladen především na smysluplnost projektu, dále přínos projektu pro děti a občany města Ústí nad Labem, způsob hodnocení úspěšnosti realizace a efektivitu projektu z hlediska vynaložených finančních prostředků.

Formulář žádosti o dotaci

Povinné přílohy

Každý žadatel přiloží kopii aktuálního Minimálního preventivního programu školy.

Vítány jsou další materiály (výroční zprávy, fotodokumentace, apod…), kterými lze prezentovat činnost a aktivity žadatele.

Termín vyúčtování

Finanční prostředky dotace lze použít do 30. 11. 2013 a nelze je převádět do roku následujícího. Vyúčtování dotace musí být zasláno Kanceláři primátora nejpozději do 
15. 12. 2013 na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz. Součástí vyúčtování bude i celkové zhodnocení využití poskytnuté dotace.